Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (54)      Temmuz (128)      Haziran (105)      Mayıs (65)

Ötanazi ( Hukuk ve Etik Boyutuyla )

Ötanazi ( Hukuk ve Etik Boyutuyla )Sayfa Sayısı
:  
408
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2011
ISBN NO
:  
978-605-5373-51-1

45,00 TL

SUNUŞ
Elinizde bulunan çalışma, diğer tüm temel hak ve özgürlüklerin va¬roluş koşulunu oluşturan \\\\\\\"yaşam hakkı\\\\\\\"na yönelik bir eylemi, tıp etiği ve karşılaştırmalı hukukun sunduğu veriler çerçevesinde ele alıyor. Çoğun¬lukla genel bir kavram olan \\\\\\\"ötanazi\\\\\\\" ile anılan ve yaşamı, intihara yardım ya da tedavinin reddi gibi farklı yöntemlerle sonlandıran bu eylemin, hem etik hem de hukuk bakımından, aslında hak ve özgürlük kuramında ve yargısal içtihatlarda oldukça tartışmalı bir konuya karşılık geldiğini vurgulamak gerekiyor. Bu tartışmalı alan, son yıllarda özellikle İsviçre ve Hollanda\\\\\\\′da yaygınlaşan ötanazi uygulamaları nedeniyle kamuoyunda ve tıp etiği ile karşılaştırmalı hukuk alanındaki çalışmalarda daha görü¬nür hale geldi. Böylece yaşam hakkına ilişkin müdahaleler ile doğrudan bağlantılı olan anayasa hukuku, ceza hukuku, sosyal güvenlik hukuku, uluslararası insan hakları hukuku ve hukuk felsefesi bakımından ötanazi tartışmaları yeniden canlılık kazandı. Bu çerçeveye, Türkiye özelinde, sağlık hakkının temel anayasal güvencesi olan sosyal devletin etkili bi¬çimde uygulanamamasından kaynaklanan sorunlar da eşlik etmektedir.
Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 8 Kasım 2010 tarihinde düzenle¬diği \\\\\\\"Ötanaziye Evet mi, Hayır mı?\\\\\\\" başlıklı uluslararası sempozyumda tıp etiği ve karşılaştırmalı hukukta ötanaziyi ele alarak, bu tartışmalı alana akademik katkısını sundu. Sempozyum, karşılaştırmalı gözlemler ışığında Türkiye\\\\\\\′de ötanazi konusundaki hukuksal çerçeveye ve uygulamalara da ışık tutmayı amaçladı. Sempozyum sonucunda, Türkiye\\\\\\\′de sosyal devle¬tin gereklerinin kamu sağlığı alanında etkili biçimde yerine getirilmediği vurgulandı ve bu eksikliğin aktif ötanazi ile giderilmesinin kabul edilmez olduğuna dikkat çekildi. Bu noktada farklı konuşmacılar, önceliğin sağlık hakkının tam anlamıyla gerçekleştiği bir sosyal devlet anlayışına verilmesi gerektiğini savundular. Sempozyum boyunca tedaviyi red hakkı çerçeve¬sinde pasif ötanazinin özel yaşama saygı hakkı bağlamında Türkiye\\\\\\\′de de mevcut olduğuna değinildi.Sempozyumda tebliğ sunan konuşmacılardan biri olarak, her bir teb¬liği dinleme fırsatına sahip olduğum ve yalnızca ötanazi bağlamında değil,hak ve özgürlük kuramı bağlamında da yeni sorular sormamıza neden olan katkılara doğrudan tanıklık ettiğim için kendimi şanslı sayıyorum. Söz ko¬nusu tebliğler tıp etiği, anayasa hukuku, ceza hukuku ve uluslararası insan haklan hukukunun kesiştiği ve iç içe geçtiği bir derlemenin oluşturulma¬sına yardımcı oldular. Bu nedenle, elinizdeki kitap farklı hukuk disiplinleri ile tıp etiğinin buluştuğu, disiplinlerarası bir örnek oluşturuyor. Kitaptaki tebliğler, yöntem ve içerik açısından sözlü sunumları aşan birer makale biçiminde yayma hazırlandılar. Sempozyuma ve kitaba katkıda bulunan Doç. Dr. Arın Namal, Prof. Dr. Yener Ünver, Dr. Julian Mausbach, Prof. Dr. Gunnar Duttge, Yrd. Doç. Dr. Pınar Ölçer\\\\\\\′e teşekkürlerimi sunuyorum. Sempozyumda oturum başkanlığını üstlenen Prof. Dr. M. Emin Artuk ise Doç. Dr. A. Caner Yenidünya ile ortaklaşa kaleme aldığı makale ile kitabı zenginleştirdi. Kendilerine bu katkıları için teşekkür ediyorum. Kitapta yer alan İngilizce ve Almanca tebliğler ve iki uluslararası belge Koç Üni¬versitesi Hukuk Fakültesi araştırma görevlileri Işık Onay, Zeynep Elibol, Zeynep Ozkul, Beril Özcanlı, Sendi Yakuppur, Yıldız Akel ve Utku Öztürk tarafından Türkçe\\\\\\\′ye çevrildiler. Kendilerini kutluyorum.
Sempozyumun düzenlenmesi ve kitabın yayına hazırlanması Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Nur Centel tarafından gerçekleştirildi. Sempozyumun ve kitabın hazırlanmasındaki süreçteki özverili çalışmasından ve emeklerinden ötürü kendisine içten teşekkürlerimi sunarım. Sempozyumun düzenlendiği tarihte dekanlık görevini üstlenen Prof. Dr. Tankut Centel\\\\\\\′e etkinliğe verdikleri destek için ayrıca teşekkür ederim. Sempozyumun teknik desteğini veren tüm çalı¬şanlara ve Fakülte Sekreteri Funda Mürekepçi\\\\\\\′ye de teşekkür borçluyuz.Kitabın \\\\\\\"insan onuruna uygun yaşam\\\\\\\", \\\\\\\"sağlık hakkı\\\\\\\" \\\\\\\"bireyin özerk karar yetkisi\\\\\\\" ve \\\\\\\"sosyal devlet\\\\\\\" konularında yalnızca akademik çevreler için değil, bu konulara ilgi duyan tüm toplumsal kesimler için daha derin ve kapsamlı bakış açıları sunmasını diliyorum.Prof. Dr. Bertil Emrah Öder Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı

Rumeli Feneri, Eylül 2010
İÇİNDEKİLERHAK VE ÖZGÜRLÜKLER TEMELİNDE ÖTANAZİ: ANAYASA HUKUKU BAKIMINDAN BİR DEĞERLENDİRME
Prof. Dr. Bertil Emrah ÖDER 1


TÜRK CEZA HUKUKU AÇISINDAN ÖTANAZİ
Prof. Dr. Yener ÜNVER 27


TÜRK TIP ETİĞİ ÇEVRELERİNDE ÖTANAZİ TARTIŞMALARI - NEDEN HENÜZ KÜÇÜK BİR ALEV?
Doç. Dr. Arın NAMAL 71


ÖTANAZİ
Prof. Dr. Mehmet Emin ARTUK - Doç. Dr. A. Caner YENÎDÜNYA...107


ASSISTED SUICIDE İN SWITZERLAND - LEGAL ASPECTS
Dr. tur. Julian MAUSBACH 141


İSVİÇRE HUKUKUNDA YARDIMLI İNTİHAR
Dr. iur. Julian MAUSBACH
(Çevirenler: Ar.Gör. Işık ÖNAY-Ar.Gör. Sendi YAKUPPUR) 161


STERBEHILFE İM DEUTSCHEN RECHT
Prof Dr. Gunnar DUTTGE 181


ALMAN HUKUKUNDA ÖTANAZİ
Prof.Dr. Gunnar DUTTGE
(Çevirenler: Ar.Gör. Beril ÖZCANLI - Ar.Gör. Zeynep ELÎBOL) 213


A CONTEXTUAL PERSPECTIVE ON DUTCH LAW AND PRACTICE REGARDING EUTHANASIA AND ASSISTED SUICIDE
Dr. F. Pınar ÖLÇER 243


ÖTANAZİ VE HEKİM YARDIMLI İNTİHARA İLİŞKİN HOLLANDA HUKUKU VE UYGULAMASI ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR BAKIŞ AÇISI
Yara. Doç. Dr. F. Pınar ÖLÇER
(Çevirenler: Ar.Gör. Yıldız AKEL - Ar.Gör. Utku ÖZTÜRK)

EKLER
2ND GLOBAL SUMMIT OF NATIONAL HOSPICE
AND PALLIATIVE ÇARE ASSOCIATIONS KOREA
DECLARATION ON HOSPICE AND PALLIATIVE ÇARE
MARCH2005 389


HOSPİS VE PALYATİF BAKIMA DAİR MART 2005 KORE BİLDİRGESİ
Çevirenler: Ar. Gör. Zeynep ELÎBOL - Ar. Gör. Zeynep ÖZKUL 393


RECOMMENDATION 1418 (1999) PROTECTION OF THE
HUMAN RIGHTS AND DIGNITY OF THE TERMINALLY
ILLANDTHEDYING 397


AVRUPA KONSEYİ PARLAMENTERLER MECLİSİ TAVSİYE KARARI 1418 (1999) ÖLÜMCÜL HASTALARIN VE ÖLMEKTE OLANLARIN İNSAN HAKLARININ VE ONURUNUN KORUNMASI
Çevirenler: Ar. Gör. Zeynep ELÎBOL - Ar. Gör. Zeynep ÖZKUL 403