Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ocak (116)      Aralık (153)      Kasım (137)      Ekim (55)

Müşterek Avarya Hukuku

Müşterek Avarya HukukuSayfa Sayısı
:  
448
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2011
ISBN NO
:  
978-605-4396-83-2

75,00 TL

ÖNSÖZMüşterek avarya, hukukun birleştirilmesine en çok gereksinim duyulan alanlardan biridir. Ancak bu alanda Devletleri bağlayıcı bir uluslararası düzenleme yerine, ilgili tarafların aralarında yapacakları anlaşma uyarınca uygulanabilen uluslararası kabul görmüş bir metin (kurallar bütünü) öngörülmüştür. York-Anvers Kuralları olarak isimlendirilen bu metin çeşitli zamanlarda birçok değişikliğe uğramıştır. Son şeklini 2004 yılında almıştır.1956 tarihli Türk Ticaret Kanunu, York-Anvers Kurallarının 1950 tarihli versiyonunu esas almış ve iç hukuk haline getirmiştir. Bu eski metnin günümüzde ihtiyaçlara cevap veremeyeceği açıktır. Ancak müşterek avarya hususundaki yasal düzenleme emredici olmadığından, ilgililer YAK\′ın daha sonraki versiyonlarını, bunların uygulanması konusunda anlaşarak serbestçe kullanabilmektedirler. Bu sebeple YAK\′ın son versiyonunun incelenmesi uygulama bakımından önem taşımaktadır.Diğer taraftan, TBMM\′nde yeni kabul edilen (ancak 2012 Temmuzunda yürürlüğe girecek olan) 2011 tarihli Türk Ticaret Kanunu uyarınca, YAK\′ın son versiyonu, iç hukuk haline gelecektir. Dolayısıyla, YAK, yasa kuvvetinde olacaktır. Bu da bu kuralların incelenmesinin önemini ortaya koyan bir husustur.Bu çalışmada yalnız YAK hakkındaki açıklamalarla yetinilmemiş, dispeç ve sigortaya ilişkin açıklamalara da yer verilmiş; böylece müşterek avaryanın bütün yönleriyle ele alınmasına özen gösterilmiştir.


İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ...................................................................................................................... v
İÇİNDEKİLER..................................................................................................... vii
KISALTMALAR..................................................................................................xxi
YARARLANILAN KAYNAKLAR.............................................................xxiii


Birinci Bölüm

GİRİŞ
1.1. Müşterek Avaryanın Hukuki Mahiyeti ......................................................3
1.2. Müşterek Avaryanın Tarihi Gelişimi..........................................................7
1.2.1. İlk Çağlar .................................................................................................7
1.2.2. Orta Çağlar..............................................................................................8
1.2.3. Yeni Çağlar..............................................................................................9
1.2.4. York- Anvers Kuralları.........................................................................11
1.2.4.1. 1924’e Kadarki Dönem ............................................................11
1.2.4.2. 1924 York-Anvers Kuralları ....................................................12
1.2.4.3. 1950 York-Anvers Kuralları ....................................................12
1.2.4.4. 1974 York-Anvers Kuralları ....................................................13
1.2.4.5. 1994 York-Anvers Kuralları ....................................................14
1.2.4.6. 2004 York-Anvers Kuralları ...................................................16
1.3. Türk Hukukunda Müşterek Avaryanın Tarihi Gelişimi.......................16
1.4. Uygulanacak Kanun.......................................................................................18

İkinci Bölüm
2004 YORK-ANVERS KURALLARINA
GÖRE MÜŞTEREK AVARYA
2.1. Başlangıç Hükümleri ....................................................................................21
2.1.1. Yorum Kuralı.........................................................................................21
2.1.1.1. Yorum Kuralı Fıkra 1.................................................................21
2.1.1.2. Yorum Kuralı Fıkra 2 .............................................................. 24
2.1.2. Üstün Kural.......................................................................................... 26
2.2. Temel Hükümler (Harfli Kurallar)........................................................... 30
2.2.1. Kural A (Müşterek Avaryanın Tanımı ve Unsurları)................. 30
2.2.1.1. Tarihi Gelişim ........................................................................... 30
2.2.1.2. Müşterek Avaryanın Tanımı...................................................32
2.2.1.3. Müşterek Avaryanın Unsurları ............................................. 34
2.2.1.3. A) Müşterek Deniz Sergüzeşti........................................ 34
2.2.1.3. B) Müşterek Tehlike ..........................................................35
2.2.1.3. C) İradi Fedakârlık............................................................ 40
2.2.1.3. D) Fedakârlık Hareketinin Makul Olması ................. 46
2.2.1.3. E) Faydalı Sonuç.................................................................47
2.2.2. Kural B (Gemilerin Çekilmesi veya İtilmesi).............................. 48
2.2.2.1. Tarihi Gelişim .......................................................................... 49
2.2.2.2. Çekme veya İtme Halinde Müşterek Deniz
Sergüzeşti Kavramının Genişletilmesi....................................... 49
2.2.2.3. Gemiler Arasındaki Bağın Çözülmesinin Sonuçları....... 50
2.2.3. Kural C (Müşterek Avaryaya Giren Zarar ve Masraflar) ..........53
2.2.3.1. Tarihi Gelişim ...........................................................................53
2.2.3.2. Müşterek Avaryaya Giren Zarar ve Masraflar....................55
2.2.3.3. Çevre Zararı ve Paylaşma Dışında Kalan Diğer Haller... 64
2.2.3.4. Sürastarya, Pazar Kaybı, Gecikme Zararları ve
Diğer Dolaylı Kayıplar..................................................................... 68
2.2.4. Kural D (Kusurun Etkisi)..................................................................73
2.2.4.1. Tarihi Gelişim ...........................................................................73
2.2.4.2. Kapsam .......................................................................................74
2.2.4.2. A) Genel Olarak..................................................................74
2.2.4.2. B) Sorumsuzluk Hallerinin Etkisi..................................78
2.2.4.2. B) I) Sorumluluğun Doğmasını Engelleyen
Haller......................................................................................78
2.2.4.2. B) II) Belirli Sebeplerden Kaynaklanan Zıya veya
Hasardan Sorumluluğu Engelleyen Haller...................79
2.2.4.2. B) III) Sorumluluğun (Belirli Bir Tutarla)
Sınırlandığı Haller.............................................................. 80
2.2.4.2. B) IV) Belirli Sürenin Geçmesi Sonucunda
Donatanın Sorumluluktan Kurtulduğu Haller............81
2.2.4.2. C) Taşıyanın Kanuni ve Akdi Sorumsuzluk
Hallerinin Müşterek Avaryada Paylaşmaya Etkisi
Bakımından Amerikan Hukukundaki Gelişme................. 83
2.2.4.2. D) Müşterek Avarya Katılma Payı Borçlusunun
Kusuru.......................................................................................... 84
2.2.4.2. E) YAK D Kuralı ile İlgili Misaller ............................... 86
2.2.4.2. F) Tehlikeye Sebep Olan Kusurun Dispeçin
İcrası Safhasındaki Rolü.......................................................... 88
2.2.4.2. G) Alman-Türk Hukukunda Durum ........................... 90
2.2.5. Kural E (İspat Yükü) ......................................................................... 96
2.2.5.1. Tarihi Gelişim........................................................................... 96
2.2.5.2. Kapsam....................................................................................... 97
2.2.5.2. A) Talepte Bulunanın İddiasını Kanıtlama
Yükümlülüğü.............................................................................. 97
2.2.5.2. B) Talebin Dispeççiye Bildirilme Süresi ..................... 99
2.2.5.2. C) Bildirimin Yapılmamasının Sonuçları................... 99
2.2.5.2. D) Dispeççinin Atanması.............................................. 100
2.2.6. Kural F (İkame Masrafları) ........................................................... 103
2.2.6.1. Tarihi Gelişim ........................................................................ 103
2.2.6.2. Kapsam..................................................................................... 104
2.2.6.2. A) Genel olarak................................................................ 104
2.2.6.2. B) İkame Masrafı Kavramı ........................................... 107
2.2.6.2. C) İkame Masraflarının Önemli Türleri................... 112
2.2.6.2. C) I) Geminin Varma Limanına Çekilerek
Götürülmesi....................................................................... 112
2.2.6.2. C) II) Yükün Varma Limanına Gönderilmesi .. 112
2.2.6.2. C) III) Yüklü Geminin Kuru Havuzlanması .... 113
2.2.6.2. C) IV) Fazla Mesai ...................................................114
2.2.6.2. C) V) Hava Navlunu.................................................114
2.2.6.2. C) VI) Yükün Barınma Limanında Satılması .. 115
2.2.7. Kural G (Müşterek Avaryaya Dâhil Zararların ve
Müşterek Avarya Paylaşmasına Katılan Değerlerin
Hesaplanması )...................................................................................... 115
2.2.7.1. Tarihi Gelişim...........................................................................116
2.2.7.2. Kapsam.......................................................................................116
2.2.7.3. Müşterek Avaryaya Dâhil Zararların ve
Müşterek Avarya Paylaşmasına Katılan Değerlerin
Hesaplanmasında Esas Alınacak Yer ve Zaman.......................117
2.2.7.4. YAK Kural G’de Öngörülen “Ayrılmazlık Anlaşması”...119
2.2.7.5. Bigham Anlaşması ................................................................. 120
2.2.7.6. Yolculuğun Son bulduğu Yer ............................................... 121
2.3. Özel Müşterek Avarya Tipleri (Numaralı Kurallar) ..........................124
2.3.1. Kural I - Denize Yük Atılması........................................................124
2.3.1.1. Tarihi Gelişim..........................................................................124
2.3.1.2. Kapsam ve Örnekler .............................................................. 127
2.3.2. Kural II - Müşterek Selamet Uğruna Yapılan Fedakârlık
Sonucu Doğan Zıya veya Hasar ........................................................ 129
2.3.2.1. Tarihi Gelişim......................................................................... 129
2.3.2.2. Kapsam..................................................................................... 132
2.3.3. Kural III- Gemide Çıkan Yangının Söndürülmesi................... 133
2.3.3.1. Tarihi Gelişim ........................................................................ 133
2.3.3.2. Kapsam .................................................................................... 134
2.3.3.3. 1956 Tarihli Türk Ticaret Kanunu’nda Yangın
Söndürme Müşterek Avaryası.....................................................
2.3.4. Kural IV- Kırık ve Döküklerin Kesilip Atılması........................ 139
2.3.4.1. Tarihi Gelişim......................................................................... 139
2.3.4.2. Kapsam..................................................................................... 140
2.3.5. Kural V- Geminin Karaya Oturtulması.......................................141
2.3.5.1. Tarihi Gelişim......................................................................... 142
2.3.5.2. Kapsam..................................................................................... 144
2.3.6. Kural VI- Kurtarma Ücreti ............................................................ 146
2.3.6.1. Tarihi Gelişim......................................................................... 147
2.3.6.2. Kapsam..................................................................................... 148
2.3.6.2. A) 2004 YAK’ın Benimsediği İlke: Kurtarma
Ücretinin Müşterek Avarya Teşkil Etmemesi................... 148
2.3.6.2. B) Kurtarma Ücretinin Kapsamının Genişlemesi . 150
2.3.6.2. C) 1989 Milletlerarası Kurtarma Sözleşmesi
M.14’te Düzenlenen Özel Tazminatın Müşterek
Avaryaya Dâhil Olmaması ve Kurtarma Ödemesi
Olarak Kabul Edilmemesi....................................................
2.3.6.3. 2004’ten Önceki YAK Metinlerinde Kurtarma.............. 155
2.3.6.3. A) 1994 YAK Kural VI................................................... 155
2.3.6.3. A) I) Genel Olarak ................................................... 155
2.3.6.3. A) II) Kurtarma Müşterek Avaryasının
Unsurları............................................................................. 157
2.3.6.3. B) Kurtarma Müşterek Avaryasında Kurtarma
Ücretine Giren Masraflar.......................................................161
2.3.6.3. B) I) Masraflar Kurtarma Niteliğindeki
Faaliyetlere İlişkin Olmalıdır.........................................161
2.3.6.3. B) II) Müşterek Avarya Paylaşmasına Safi
Masraflar Kabul Edilir.................................................... 162
2.3.6.4. Kurtarma Müşterek Avaryasının Kapsamının
Genişlemesi ..................................................................................... 162
2.3.6.5. 1989 Kurtarma Sözleşmesi M. 14’te Düzenlenen
Özel Tazminatın Kurtarma Müşterek Avaryası
Kapsamına Dahil Olmaması....................................................... 163
2.3.7. Kural VII- Makine ve Kazanlara Verilen Hasar......................... 165
2.3.7.1. Tarihi Gelişim.......................................................................... 166
2.3.7.2. Kapsam...................................................................................... 166
2.3.8. Kural VIII - Karaya Oturmuş Geminin Hafifletilmesi
Giderleri ve Bunun Sonucu Olan Zararlar....................................... 168
2.3.8.1. Tarihi Gelişim......................................................................... 168
2.3.8.2. Kapsam..................................................................................... 168
2.3.8.3. Karaya Oturmuş Gemiye Verilen Karmaşık
Kurtarma Hizmetleri......................................................................171
2.3.8.3. A) Kurtarma Konusu Değerlerin Tamamını Bir
Bütün Olarak Hedef Alan Kurtarma Çalışmaları.............171
2.3.8.3. B) Kurtarmaya Konu Olabilecek Değerlerin
Birbirlerinden Ayrı Olarak ve Birinin
Kurtarılmasının Diğerinin Kurtarılması
Bakımından Herhangi Bir Etkisi Olmayacak
Şekilde Kurtarılmaları............................................................171
2.3.8.3. C) Birlikte Sefere Çıkmış Olan Değerlerin
Tamamını veya Mümkün Olan En Fazla Kısmını
Kurtarmayı Hedef Tutan, Ancak Tek Bir Hamlede
Değil, Fakat Bir Dizi Oluşturacak Şekilde Kısım
Kısım Gerçekleştirilen Kurtarmalar................................... 172
2.3.8.4. İngiliz Mahkeme Kararlarından Örnekler:...................... 173
2.3.9. Kural IX- Yük, Gemi Malzemeleri ve Kumanyanın Yakıt
Olarak Kullanılması...............................................................................176
2.3.9.1. Tarihi Gelişim ..........................................................................176
2.3.9.2. Kapsam ..................................................................................... 177
2.3.10. Kural X- Barınma Limanındaki Giderler V.B.......................... 180
2.3.10.1. Tarihi Gelişim ...................................................................... 182
2.3.10.1. A) Kural X (a) ................................................................. 182
2.3.10.1. B) Kural X (b) ................................................................ 183
2.3.10.1. C) Kural X (c) ................................................................ 185
2.3.10.1. D) YAK Kural X (d) (Barınma Müşterek
Avaryasında İkame Masrafı) ................................................ 186
2.3.10.2. Tanım ..................................................................................... 186
2.3.10.3. Barınma Müşterek Avaryasının Kural X
Gereğince Muhtelif Masraflar Bakımından Kapsamı .......... 190
2.3.10.3. A) Barınma Limanına Giriş ve Çıkış Masrafları .. 190
2.3.10.3. B) Barınma Liman veya Yerinin Kapsamının
Genişletilmesi.......................................................................... 192
2.3.10.3. C) C) Yük Yakıt veya Kumanyayı Boşaltmak
veya Gemi İçinde Elden Geçirmek Amacıyla
Yapılan Masraflar.................................................................... 195
2.3.10.3. D) Yolculukta Yerlerinden Oynamış Olan
Yüklerin Yeniden İstif Edilmesi Masrafları...................... 199
2.3.10.3. E) Yük Yakıt ve Kumanyanın Sigorta da Dahil
Depo Giderleri ile Tekrar Yükleme ve İstif Masrafları...200
2.3.11. Kural XI- Gemi Adamlarının Ücret ve Bakım
Masrafları ile Barınma Limanına Girme ve Bu Limandaki
Diğer Masraflar......................................................................................203
2.3.11.1. Tarihi Gelişim .......................................................................204
2.3.11.1. A) Kural XI (a) ...............................................................205
2.3.11.1. B) Kural XI (b)................................................................206
2.3.11.1. C) Kural XI (c)................................................................206
2.3.11.1. D) Kural XI (d) ..............................................................208
2.3.11.2. Kapsam ...................................................................................209
2.3.11.2. A) Barınma Dolayısıyla Uzayan Yolculukta
Gemi Adamlarının Ücret ve Bakım Masrafları ..............209
2.3.11.2. B) Barınma Dolayısıyla Uzayan Yolculukta
Tüketilen Yakıt ve Kumanya Masrafları.............................211
2.3.11.2. C) Ek Durma Devresindeki Liman Ücretleri ........ 213
2.3.11.2. D) Gemideki Hasarın Yolculuk Sırasında
Meydana Gelmiş Olması Hali ..............................................214
2.3.11.2. E) Belirli Hallerde Boşaltmanın Bittiği
Tarihe Kadar Olan Yakıt, Kumanya ve Liman
Masraflarının Müşterek Avarya Sayılması........................ 215
2.3.11.2. F) Belirli Şartlarda Çevre Zararlarını Önlemek
ve Azaltmakla İlgili Tedbirlerin Müşterek Avarya
Sayılması ................................................................................... 215
2.3.11.2. G) 1994 YAK Düzenlemesinde Durum ve
2004 YAK ile Karşılaştırma.................................................. 215
2.3.12. Kural XII- Boşaltmada Yüke Gelen Zarar V.S......................... 218
2.3.12.1. Tarihi Gelişim ...................................................................... 218
2.3.12.2. Kapsam................................................................................... 219
2.3.13. Yak Kural XIII - Tamir Tutarlarından İndirilecek Yeni-
Eski Farkları ...........................................................................................222
2.3.13.1. Tarihi Gelişim.......................................................................223
2.3.13.2. Kapsam ..................................................................................223
2.3.14. YAK Kural XIV- Geçici Tamirler................................................224
2.3.14.1. Tarihi Gelişim.......................................................................225
2.3.14.2. Kapsam...................................................................................225
2.3.14.2. A) Geminin Yükleme, Ara veya Barınma
Limanında Müşterek Selamet Uğruna Geçici
Tamiri (YAK Kural XIV (A))...............................................226
2.3.14.2. B) Müşterek Avaryadan Doğan Hasarların
Yükleme, Ara veya Barınma Limanında Geçici Tamiri.227
2.4. Müşterek Avarya Paylaşımı ile İlgili Hükümler ..................................230
2.4.1. Kural XV- Navlun Kaybı .................................................................230
2.4.1.1. Tarihi Gelişim .........................................................................230
2.4.1.2. Kapsam...................................................................................... 231
2.4.1.3. Feda Edilen Yükler Yerine Başka Yük Alınması Hali.....236
2.4.2. Kural XVI- Fedakârlık Sonucunda Zayi Olan veya
Hasara Uğrayan Yük İçin Müşterek Avaryaya Kabul
Edilecek Tutar........................................................................................ 237
2.4.2.1. Tarihi Gelişim......................................................................... 237
2.4.2.2. Kapsam.....................................................................................240
2.4.2.3. Müşterek Deniz Sergüzeştinin Varma Limanından
Önce Sona Ermesi .........................................................................245
2.4.3. Kural XVII – Paylaşmaya Katılan Değerler ...............................247
2.4.3.1. Tarihî Gelişim.........................................................................248
2.4.3.2. Kapsam.....................................................................................249
2.4.4. Kural XVIII – Gemiye Gelen Zarar.............................................. 252
2.4.4.1. Tarihi Gelişim .........................................................................253
2.4.4.2. Kapsam......................................................................................253
2.4.5. Kural XIX- Bildirilmemiş veya Yanlış Bildirilmiş Yükler ......256
2.4.5.1. Tarihi Gelişim ........................................................................ 257
2.4.5.2. Kapsam..................................................................................... 257
2.4.6. Kural XX- Para Avansları ............................................................... 259
2.4.6.1. Tarihi Gelişim......................................................................... 259
2.4.6.2. Kapsam.....................................................................................260
2.4.6.2. A) Para Avansları.............................................................260
2.4.6.2. B) Müşterek Avarya Masraflarının
Sigortalanması Amacıyla Yapılan Harcamalar.................262
2.4.7. Kural XXI- Müşterek Avaryaya Giren Zararlar İçin Faiz.........263
2.4.7.1. Tarihi Gelişim..........................................................................263
2.4.7.2. Kapsamı ....................................................................................264
2.4.8. Kural XXII- Depo Edilen Paralarla İlgili İşlemler....................267
2.4.8.1. Tarihi Gelişim ........................................................................268
2.4.8.2. Kapsam.....................................................................................268
2.4.9. Kural XXIII- Müşterek Avarya Paylaşmasında Zamanaşımı.270


Üçüncü BölümDİSPEÇ


3.1. Tanım............................................................................................................. 273
3.2. Dispeçin Yapılacağı Yer ............................................................................. 273
3.3. Dispeççi ........................................................................................................ 274
3.4. Dispeçi Yaptırma Yükümlülüğü.............................................................. 274
3.5. Dispeç Raporu.............................................................................................. 275
3.5.1. Dispeç Raporunun Hazırlanması.................................................. 275
3.5.2. Dispeç Raporunun Kısımları......................................................... 276
3.5.3. Dispeç Raporunun Mahiyeti ve Hükmü .................................... 278
3.5.4. Dispeç Raporunun Sigortacı Bakımından Önemi....................282
3.5.5. Dispeç Raporu Örneği (1994 Yak Uyarınca) ............................285
3.5.5.1. Olay............................................................................................285
3.5.5.2. Alacaklı Masa .........................................................................286
3.5.5.3. Borçlu Masa ............................................................................288
3.5.5.4. Müşterek Avarya Garame Oranı.........................................289


Dördüncü Bölüm


2011 TARİHLİ (YENİ) TÜRK TİCARET
KANUNU’NDA MÜŞTEREK AVARYA


4.1. Madde 1070 fk.1 (Donatma İştirakinde Gemi Müdürünün
Temsil Yetkisinin Kapsamı)...................................................................... 294
4.2. Madde 1115 (Kaptanın Müşterek Avarya Halinde Eşya
Üzerinde Tasarruf Yetkisi)........................................................................ 295
4.3. Madde 1116 (Kaptanın Müşterek Avarya Hali Dışında Eşya
Üzerinde Tasarruf Yetkisi)........................................................................ 296
4.4. Madde 1148 fk.2 (Kaptanın Bilgisi Dahilinde Tehlikeli
Eşya Yüklenmiş Olması Durumunda Müşterek Avarya
Hükümlerinin Saklı Olması).................................................................... 297
4.5. Madde 1181 (Taşıyanın Denizde Kurtarmadan Kaynaklanan
Zararlardan Müşterek Avarya Hali Hariç Sorumlu Olmaması)....... 298
4.6. Madde 1196 fk.3 (Gemiciliğin Olağan ve Olağanüstü
Giderlerinin Taşıyana Ait Olacağı Kuralının Müşterek Avarya
Halinde Geçerli Olmaması)...................................................................... 299
4.7. Madde 1199 fk.3 (Müşterek Avarya Dolayısıyla Feda Edilen
Yüke Ait Navlun İçin Ödenecek Garame Payları)................................300
4.8. Madde 1201 fk.3 (Müşterek Avarya Alacakları İçin Taşıyanın
Eşyanın Tümü Üzerinde Hapis Hakkı Kullanabilmesi).................... 301
4.9. Madde 1211 fk.2 (Yolculuk Başladıktan Sonra Geminin Zayi
Olması Halinde Kaptanın Müşterek Avarya Garame Payı
Ödenmedikçe Eşyayı Elden Çıkarmamak Yükümlülüğü).................302
4.10. Madde 1244 fk.2 (Emredici Düzenlemenin Konişmentoya
Müşterek Avaryaya İlişkin Kayıt Konmasını Engellememesi)..........303
4.11. Madde 1272 (Müşterek Avaryanın Tanımı)....................................... 305
4.12. Madde 1273 (Uygulanacak Kurallar)...................................................307
4.13. Madde 1274 (Garame Paylarının Borçluları).....................................309
4.14. Madde 1275 (Alacaklıların Rehin Hakları)........................................ 315
4.14.1. Gemi Alacaklısı Hakkı ...................................................................316
4.14.2. Yük ve Diğer Eşya Üzerindeki Hapis Hakkı .............................317
4.14.3. Navlun Alacağı Üzerindeki Rehin Hakkı .................................318
4.15. Madde 1276 (Gemiye Düşen Garame Payı İçin Teminat)...............318
4.16. Madde 1277 (Hapis Hakkının Kullanılması).....................................318
4.17. Madde 1278 (Dispeçi Yaptırma Yükümlülüğü)................................. 322
4.18. Madde 1279 (Dispeçin Yapılacağı Yer)................................................ 326
4.19. Madde 1280 (Dispeççi)............................................................................ 326
4.20. Madde 1281 (Dispeçin Onaylanmasını İsteme Hakkı ve
Dispeçe İtiraz / Duruşma)......................................................................... 329
4.21. Madde 1282 (Dispeçin Onaylanması)................................................. 332
4.22. Madde 1283 (Uygulanacak Usul Hükümleri)...................................334
4.23. Madde 1284 (Dispeç Raporunun Onaylanması Hakkındaki
Kararın Hükmü)........................................................................................... 335
4.24. Madde 1285 (Zamanaşımı).................................................................... 337
4.24.1. Geminin Borçlu Olduğu Haller................................................... 338
4.24.2. Yükün Borçlu Olduğu Haller.......................................................3
4.24.3. 2011 Tarihli TTK m.1285 Hükmünün Emredici Olup
Olmadığı .................................................................................................344
4.25. Madde 1312 fk.7 (Kurtarana Ödenecek Özel Tazminatın
Müşterek Avaryaya Girmeyeceği)............................................................345
4.26. Madde 1320 fk.1 bent f (Müşterek Avaryaya Alacaklıların
Gemi Alacaklısı Hakkı ile Temin Edilmesi)..........................................346
4.27. Madde 1321 fk.3 (Geminin Feda Edilmesi Karşılığında
Ödenecek Müşterek Avarya Garame Paylarının Gemi
Alacaklısı Hakkının Kapsamına Dahil Bulunması)............................348
4.28. Madde 1352 fk.1 bent i (Müşterek Avaryadan Kaynaklanan
Alacakların Deniz Alacağı Sayılması).....................................................349Beşinci Bölüm


MÜŞTEREK AVARYA ALACAKLARININ
TEMİNATI

5.1. 1956 Tarihi Türk Ticaret Kanunu’nda Müşterek Avaryaya
Dahil Alacakların Teminatı....................................................................... 351
5.2. 2011 Tarihli Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda Müşterek
Avaryaya Dahil Alacakların Teminatı.....................................................354Altıncı Bölüm


MÜŞTEREK AVARYA VE SİGORTA


6.1. Genel Olarak ................................................................................................ 357
6.2. 1956 Tarihli Türk Ticaret Kanunu’ndaki Hükümler..........................360
6.2.1. Madde 1385 (Deniz Ödüncü veya Avarya Paralarının
Sigortası)................................................................................................. 361
6.2.2. Madde 1393 (Genel Olarak Müşterek Avarya)..........................364
6.2.3. Madde 1394 (Dispeçin Hükmü)...................................................368
6.2.4. Madde 1395 (İstisna)....................................................................... 371
6.2.5. Madde 1396 (Sigortacının İtirazı)................................................ 372
6.2.6. Madde 1397 (Sigortalının Alacaklı Olduğu Garame
Payları Sebebiyle Sigortacının Sorumluluğu)................................ 377
6.2.7. Madde 1398 (Kusur Olmaksızın Dispeçin Yapılmaması)... 378
6.2.8. Madde 1399 (Sigortacının Sorumluluğunun En Yüksek
Haddi)......................................................................................................380
6.2.9. Madde 1402 (Sigorta Değerinin Altında Sigorta Hali)............382
6.2.10. Madde 1403 (Sonraki Kazalar)................................................... 382
6.2.11. Madde 1405 (Ödenmesi Mecburi Masraflar)..........................383
6.2.12. Madde 1406 (Hususi Mukaveleler)............................................384
6.2.13. Madde 1416 (Deniz Ödüncü veya Avarya Paraları)............384
6.2.14. Madde 1439 (Deniz Ödüncü veya Avarya Paraları)...............388
6.2.15. Madde 1452 (Avans Vermek Mükellefiyeti)............................. 389
6.3. İngiliz Deniz Sigortaları Kanunu (Marine Insurance
Act) Hükümleri ve 1956 Tarihli Türk Ticaret Kanunu
Düzenlemesinden Farkları......................................................................... 390
6.3.1. MIA madde 64: Hususi Avarya Zararı......................................... 391
6.3.2. MIA madde 65: Kurtarma Giderleri ........................................... 394
6.3.3. MIA madde 66: Müşterek Avarya ................................................ 399
6.3.3.1. Müşterek Avarya Masrafı Halinde ..................................... 401
6.3.3.2. Fedakarlık Halinde................................................................403
6.3.4. MIA madde 73: Müşterek Avarya Katılma Payları ve
Kurtarma Giderleri ..............................................................................407
6.3.5. MIA madde 77: Zincirleme Zararlar............................................409
6.3.6. MIA madde 78: Koruma Önlemleri Klozu ................................414
6.4. 2011 Tarihli Yeni Türk Ticaret Kanunu .................................................416
6.5. Sigorta Genel Şartları..................................................................................419
6.5.1. Türk Tekne Poliçesi Genel Şartları .............................................. 420
6.5.2. Emtea Nakliyat Sigortası Genel Şartları ..................................... 420
6.6. Özel Şartlar .................................................................................................. 423
6.6.1. Tekne Sigortasında Müşterek Avarya Teminatı ........................ 423
6.6.1.1. Institute Time Clauses Hulls 1/10/83 .............................. 423
6.6.1.2. Institute Time Clauses Hulls 1/10/1995.......................... 429
6.6.1.3. International Hull Clauses 1/11/03................................... 432
6.6.1.4. Kirlenme Masrafları Klozları ..............................................434
6.6.1.5. General Average Absorption Clause (Müşterek
Avarya İçerme Klozu) veya Small General Average
Clause (Küçük Müşterek Avarya Klozu) ................................. 435
6.6.2. Yük Sigortasında Müşterek Avarya Teminatı ............................ 441
6.6.2.1. 1/1/82 Tarihli Institute Cargo Clauses (A), (B) ve (C).441
6.7. Müşterek Avarya Masrafları Sigortası ....................................................444