Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mart (0)      Şubat (202)      Ocak (191)      Aralık (151)

Miras Paylaşma Ve Miras Payının Devri Sözleşmeleri

Miras Paylaşma Ve Miras Payının Devri SözleşmeleriSayfa Sayısı
:  
311
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2011
ISBN NO
:  
978-975-464-605-4

45,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...SUNUŞ Her ölüm olgusu, geride bir çok sorunları bırakır. Çözüm bek¬leyen bu sorunların büyük bölümü, mirasla ilgili olanlardır. Bu sorun¬lara cevap veren/arayan Miras Hukukudur. Eş bir anlatımla, Miras Hukuku, gerçek kişilerin ölümünden sonra uygulama alanı bulan ve ortaya çıkan sorunlara cevap bulan bir hukuk dalıdır. Mirasın açılma¬sıyla mirasbırakanın hukuki ardaları/külli halefleri arasında bir ortak¬lık oluşur. Bu ortaklık içinde terekenin hukuki niteliği, korunması, idaresi, işletilmesi ve hak sahibi mirasçıların yetki ve sorumlulukları ile tereke malları üzerindeki tasarrufları ve mirasın açılmasıyla oluşan ortaklığın tasfiyesine kadar ortaya çıkan tüm sorunları çözmek Miras Hukukunun konusunu oluşturmaktadır. Uygulamada, bu kitabın konusunu oluşturan miras paylaşma ve miras payının devri sözleşmelerine ilişkin uyuşmazlıkların büyük sayılara ulaştığı görülmektedir. Hemen belirtelim ki, bu sözleşmelere TMK′unu ilişkin hükümleri ortaya çıkan sorunları karşılamaktan uzaktır. İşte, gerek miras payının devri ve gerekse miras paylaşımına ilişkin uygulamada ortaya çıkan sorunların kısmen de olsa çözümleri¬ne yardımcı olmak amacıyla bu çalışma yapılmıştır. Kitap, üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, inceleme konusu miras paylaşma ve miras payının devri ile ilgili, "Miras Huku¬kunun Temel Kavramları", ikinci bölüm "Miras Paylaşma Sözleşme¬si", üçüncü bölümde "Miras Payının Devri Sözleşmesine ilişkindir. Ayrıca, İkinci ve üçüncü bölümlerin sonunda, miras paylaşma sözleş¬mesinin ve miras payı devrinin tapu kütüğüne geçirilmesine yer ve¬rilmiştir. Kitapda, miras paylaşma ve miras payının devrini düzenleyen hükümlerle ilgili ve sınırlı olmak üzere açıklamalar yapılmış, okuyu¬cunun yapacağı incelemelerin kesilmeden sürdürülmesini sağlamak amacıyla, işlenen konulara ilişkin teorideki görüşler ve Yargıtay ka¬rarları açıklamaların bulundukları yerlere konulmuştur. 1.1.2002 tarihinde yürürlüğe giren 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, yürürlükten kaldırılan Türk Medenisinin benimsediği temel ilkeleri ve hükümleri korumakla birlikte, madde numaralan da tama¬men değiştirilmiş, hukuki terim ve sözcüklerin dili sadeleştirilmiştir. Çalışmamızda, TMK.nun anlaştırılmış hukuki terim ve sözcüklerinin kullanılmasına özen gösterilmiştir. Kitap, işlenen konular ve hazırlanış şekli itibariyle ihtiyaç duyulan bilgileri karşılayacak bir içeriğe sahiptir. Kitabın baskısını Özenle gerçekleştiren Yetkin Yayınevinin mensuplarına teşekkür ederim. Yararlı olması dileğiyle, Nisan-2011 ANKARA Süleyman SAPANOĞLU İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Miras Hukukunun Temel Kavramları 1- Giriş 13 2- Mirasın Açılması 14 3- Miras Bırakan- Mirasçılar 21 a- Yasal Mirasçılar 22 b- Atanmış Mirasçılar 23 c- Devletin Mirasçılığı 31 4- Mirasın Geçişi : 50 5- Elbirliği Halinde Mülkiyet 51 a- Elbirliği Halinde Mülkiyetin Doğuşu 54 b- Elbirliği Mülkiyetin Türleri 54 aa- Kanundan Doğan Elbirliği Mülkiyet 54 bb- Sözleşmeden Doğan Elbirliği Mülkiyet 55 6- Miras Ortaklığı 60 7- Mirasçılık Belgesi 113 İKİNCİ BÖLÜM Miras Paylaşma Sözleşmesi 1- Genel olarak Paylaşma 129 a- Paylaşmanın Türleri 134 Rızai Paylaşma- Yargısal Paylaşma 134 Aynen Paylaşma-Sözleşme ile Paylaşma 136 Tam Paylaşma- Kısmi Paylaşma 138 2- Miras Paylaşma Sözleşmesi 140 a- Niteliği 140 b- Taraflar 143 c- Konusu 151 d- Şekli 152 aa- Genel olarak şekil 152 bb- Şeklin türleri 156 - Kanuni şekil- İradi şekil 156 - Resmi şekil- Adi yazılı şekil 157-158 - Geçerlik şekli-İspat şekli 160-161 cc- Miras paylaşma sözleşmesinin şekli 162 - Noterce düzenlenmesi 179 - Tapu sicil müdürünce düzenlenmesi 182 3- KK.nuna Göre Paylaşma 184 4- Paylaşmanın Kanıtlanması 190 5- Paylaşma Sözleşmesinin Geçersizliği 196 6- Paylaşma Sözleşmesinin Değiştirilmesi 200 7- Paylaşma Sözleşmesinin Ortadan Kaldırılması 207 8- Paylaşma sözleşmesinin tapuya tescili 210 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Miras Payının Devri/Temliki 1- Miras payının devri sözleşmesi (genel olarak) 223 2- Miras payının devri 232 a- Mirasın açılmasından s o n r a miras payının devri 232 aa- Miras payının diğer mirasçıya devri 233 bb- Miras payının üçüncü kişiye devri 240 b- Mirasın açılmasından önce miras payının devri 248 aa- Miras payının diğer mirasçıya devri 249 bb- Miras payının üçüncü kişiye devri 252 3- KK. nuna göre miras payının devri 254 5- Paylaşmanın kanıtlanması 262 6- Elbirliği Mülkiyetinde Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi.... 264 a- Genel olarak satış vaadi 264 aa- Hukuki niteliği 264 bb- Satış vaadi sözleşmesinin şekli 280 cc- Taşınmaz satış vaadi sözleşmesinin tapuya şerhi 282 b- Miras payını satışı vaadi sözleşmesi 289 aa- Mirasın açılmasından s o n r a bir mirasçının payını diğer bir mirasçıya veya üçüncü kişiye satış vaadi 294 bb- Mirasın açılmasından Ö n c e bir mirasçının payını diğer bir mirasçıya veya üçüncü kişiye satış vaadi... 296 7- Devredilen Miras Payının Tapu Siciline Geçirilmesi 299 a- Devrin Tapu Siciline Tescili 299 b- Miras payının devri 300 Kaynakça 305 Kısaltmalar 307 Kavram Fihristi 309