Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mart (37)      Şubat (202)      Ocak (190)      Aralık (151)

Miras Hukuku

Miras HukukuSayfa Sayısı
:  
1453
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2020
ISBN NO
:  
978-605-05-0121-6

295,00 TL

Miras Hukuku, Medeni Hukukun hemen hemen tüm konularıyla yakın bağı sayesinde üzerinde kalem oynatmanın çok zor olduğu bir alandır.

Kitabımın dördüncü baskısında bu kez öğretide yer alan YENİ GÖRÜŞLERE de yer vererek geniş bir açılımı sağlamaya çalıştım. Zaten zor ve sıkıntılı olan konuyu kısa paragraflarla, en sade cümlelerle hepsinden de öte ANLAŞILIR BİR KİTAP yazmak için gayret ettim.

4721 sayılı Türk Medenî Kanunu m. 1 f. III hükmüne göre hâkim, karar verirken bilimsel görüşlerden ve yargı kararlarından yararlanır.

Kitabınızda ilkini abartırsanız literatürde Ders Kitabı, ikincisini abartırsanız Uygulama Kitabı diye yer alırsınız. İster bilimsel görüşlerden ister yargı kararlarından yoksun her Miras Hukuku kitabı ise EKSİK sayılır.

Kitabın bu baskısında SİSTEMATİK ESER hedefimde neredeyse doyum noktasına gelmenin mutluluğunu yaşıyorum. Miras Hukuku diğer yazdığım alanlardan farklı olarak belki bir ömür boyu yazsanız hep eksik bir yerlerin kalacağı bir hukuk alanıdır. Ders kitaplarını da çok iyi incelediğinizde görürsünüz ki her birinin çok derinleştiği bölümlerinin yanında çok yüzeyde kalmış bölümlerinin olduğunu görürsünüz. Her kitabın farklı bölümlerde bu yazgıyı paylaştığını rahatlıkla tespit edebilirsiniz.

Otuz iki yıldır (evet, otuz iki yıldır!) aralıksız görev yaptığım Yargıtay 2. Hukuk Dairesi ile birlikte konuyu paylaştığımız;

-          Yargıtay 1. Hukuk Dairesinin ilgili içtihatları,

-          Yargıtay 3. Hukuk Dairesinin ilgili içtihatları,

-          Yargıtay 6. Hukuk Dairesinin ilgili içtihatları,

-          Yargıtay 7. Hukuk Dairesinin ilgili içtihatları,

-          Yargıtay 8. Hukuk Dairesinin ilgili içtihatları,

-          Yargıtay 16. Hukuk Dairesinin ilgili içtihatları,

-          Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun ilgili içtihatları,

hacim sorunu sebebiyle kitapta zorunlu olarak kısıtlı seviyede yer alabilmiştir.

Miras Hukuku ile ilgili Yargıtay’ın kararları tarafımdan tek tek incelenerek emsal özelliği taşıyanları değerlendirilip bilimsel açıklama içinde sistematik bir şekilde kullanıldığı başka bir anlatımla anlamsız biçimde önünüze sıralanmadığı/yığılmadığı için bu eserin bir Kimsesiz İçtihatlar Mezarlığı olmadığının da farkında olunmasını isterim.

 

İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR89

KAYNAKÇA91

BİRİNCİ BAŞLIK
GENEL BİLGİLER

& 1.MİRAS HUKUKUNUN TANIMI, KONUSU, İŞLEVİ VE
YÜRÜRLÜĞÜ95

I.MİRAS HUKUKUNUN TANIMI95

II. MİRAS HUKUKUNUN KONUSU96

A-Mirasçılara İntikale Elverişli Hak ve İlişkiler97

B-Mirasçılara İntikale Elverişli Olmayan Hak ve İlişkiler98

C-Mirasçıların Şahsında Doğan Hak ve İlişkiler99

D-Mirasçıların Sürdürdüğü Hak ve İlişkiler100

III. MİRAS HUKUKUNUN ETKİSİ100

A-Miras Hukukunun Yararları100

1-Mirasbırakanın Yararı101
2-Mirasçının Yararı101
3-Alacaklının Yararı101
a.Mirasbırakanın Alacaklılarının Yararı (TMK m. 530, 633)101
b.Mirasçının Alacaklılarının Yararı (TMK m. 562)102
4-Devletin Yararı (TMK m. 501)102

B-Miras Hukukunun Sakıncaları 103

1-Zenginliğin Kurumsallaşması103
2-Aileyi Birbirine Düşürmesi104
3-Tembelliği Teşvik Etmesi105

IV. MİRAS HUKUKUNUN YÜRÜRLÜĞÜ105

A-Zaman Bakımından105

1-Feraiz ve İntikal Kanununun Uygulanması106
2-743 Sayılı Türk Kanunu Medenisi Hükümlerinin Uygulanması107
3-4721 sayılı Türk Medenî Kanununun Uygulanması108
4-Yabancılık Unsuru109

B-Yer Bakımından109

& 2. MİRAS HUKUKU SİSTEMLERİ111

I. MİRASI KABUL ETMEYEN SİSTEMLER111

II.MİRASI KABUL EDEN SİSTEMLER112

A-Bireyci Sistem112

B-Aileci Sistem113

C-Devletçi Sistem113

D-Karma Sistem114

III.TÜRK HUKUKUNUN SİSTEMİ114

A-Bireyci Sistem Etkisi115

B-Aileci Sistem Etkisi115

C-Devletçi Sistem Etkisi115

& 3. MİRAS HUKUKUNUN İLKELERİ116

I. İNTİKAL İLKESİ116

A- Külli İntikal İlkesi116

1-Miras Ölüm Gerçekleştiğinde Geçer117
2-Miras Kanun Gereğince Geçer117
3-Miras Bütün Olarak Geçer118
a.Aktif Kısım Bütün Olarak Geçer118
b.Pasif Kısım Bütün Olarak Geçer118

B-Cüzi İntikal İlkesi119

1-İstisna İntikal Şeklidir119
2-Münferit İntikal Söz Konusudur119
3-Sadece Alacak Hakkı Doğar120
4-Usulüne Uygun Devir Gerekir120

C-Özel İntikal İlkesi121

II. ELBİRLİĞİ  İLKESİ (TMK m. 640)121

III. SORUMLULUK İLKESİ 121

A-Mirasçıların Sorumluluğu122

1-Kişisel Malvarlığıyla Sorumluluk (TMK m. 599, f. II)122
a.Kural Olarak122
b.İstisnalar122

aa.Resmi Tasfiyede Sorumluluk (TMK m. 632, f. III)123

bb.Deftere Göre Sorumluluk (TMK m. 628, f. I)123

2-Müteselsil Sorumluluk (TMK m. 641, f. I)123

B-Cüzi Haleflerin Sorumluluğu124

C-Devletin Sorumluluğu  (TMK m. 631, f. II)124

IV. MAL REJİMİNİN ÖNCELİĞİ İLKESİ124

A-Önce Mal Rejiminin Tasfiyesi Yapılır124

B- Sonra Terekenin Tasfiyesi Yapılır125

C-Hak Sahibi Olma125

1-Sağ Eşin Katılma Alacağının Fazla Olması126
2-Ölen Eşin Katılma Alacağının Fazla Olması126

V. ÖZEL MÜLKİYET İLKESİ126

VI. TEK UYGULAMA İLKESİ127

VII.YASAL MİRASÇILIK İLKESİ127

& 4.MİRAS HUKUKUNUN KAVRAMLARI128

I.TEREKE (MİRAS) (TMK m. 589)129

A- Terekenin Anlamı129

B- Terekenin Kapsamı131

C-Terekenin Hukuku131

II. ÖLÜME BAĞLI TASARRUF (TMK m. 502-574)132

A-Genel Olarak132

B-Şekli Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruf (TMK m. 531-549)133

1-Vasiyetname (TMK. m. 531-544)134
a. Tek Taraflı Hukuki İşlemdir134
b.Üç Şekilde Yapılabilir (TMK m. 532-541)134
c.Her Zaman Dönülebilir (TMK m. 542-544)135
2-Miras Sözleşmesi (TMK. m. 545-549)135
a. Akdi Niteliktedir135
b. Resmi Vasiyetname Şeklinde Yapılabilir (TMK m. 545 f. I)135
c. Mirasçı veya Üçüncü Kişi Lehine Yapılabilir135
d.Kural Olarak Tek Taraflı Dönülemez136

III. VASİYET136

A-Genel Olarak136

B-Vasiyetname İle Karşılaştırma136

C-Belirli Mal Bırakma İle Karşılaştırma137

IV. DEFTER137

A-Koruma Önlemi Olarak Koruma Amaçlı Defter (TMK m. 590)137

B- Karar Verme Amaçlı Defter (TMK m. 619-630)138

C- Mirasın Devlete Geçmesi Sebebiyle Tutulan Defter (TMK m. 631)139

D- Resmî Tasfiye Sebebiyle Tutulan Defter (TMK m. 634)139

E- Önmirasçıya Geçen Mirasın Defteri  (TMK m. 523 f. I)140

F- Malvarlığının Miras Sözleşmesiyle Atanmış Mirasçıya Devri Sebebiyle Tutulan Defter (TMK m. 572 f. I)140

V. ÖLÜM VE ÖLÜM BENZERİ DURUMLAR140

A-Gerçek Kişinin Ölümü (TMK m. 575)140

1- Genel Olarak 140
2-Ölümün İspatlanması (TMK m. 30)142
a.İspat Zorunluluğu (TMK m. 29 f. I)142
b.İspat Araçları142

aa. Kural Olarak: Nüfus Sicilindeki Kayıt ile
(TMK m. 30 f. I)143

bb. İstisna: Her Türlü Kanıtla (TMK m. 30 f. II)143

3-Birlikte Ölüm Karinesi (TMK m. 29 f. II)143
a. Kavram144
b.Özellikleri145

aa. Ölümün Aynı Olayda Olması Zorunlu Değildir145

bb. Ölümün Aynı Yerde Olması Zorunlu Değildir146

cc.Birisinin Ölüm Anı Kanıtlanmış Olsa Bile Uygulanır146

c.Aksi Her Türlü Kanıtla Kanıtlanabilir147

B-Ölüm Benzeri Durumun Gerçekleşmesi (TMK m. 28, 31)147

1-Ölüm Karinesi (TMK m. 31)147
a.Kavram148
b.Özellikleri148

aa.Ölüme Kesin Gözüyle Bakılmalıdır148

bb.Ceset Bulunmamış Olmalıdır149

cc.Olay Kanıtlanmış Olmalıdır150

c.Ölüm Kaydının Düşürülmesinde Usul150

aa.Başvuru151

bb.Nüfus İdaresi Belgeleri Yeterli Bulmalıdır151

cc.Onay Alınmalıdır151

aaa.Uygun Görülürse151

bbb.Uygun Görülmezse152

d.İlgilinin Mahkemeye Başvurması152
e.Sonuçlar152
f.Uygulanacak Hukuk153
2-Gaiplik Kararı Alınması (TMK m. 32)153
a.Koşulları154

aa.Ortadan Kaybolma (TMK m. 32 f. I)155

aaa.Ölüm Tehlikesi İçinde Kaybolma155

bbb.Uzun Süredir Haber Alınamama156

bb.Ortadan Kaybolanın Ölümü Pek Olası Görülmelidir (TMK m. 32 f. I)158

cc.Belirli Bir Süre Geçmiş Olmalıdır (TMK m. 33 f. I)159

aaa.Ölüm Tehlikesi İçinde Kaybolmada159

bbb.Uzun Süredir Haber Alınamamada159

dd.İstek Bulunmalıdır159

b.Usul Hükümleri163

aa.Görevli Mahkeme163

bb.Yetkili Mahkeme (TMK m. 32 f. II)164

cc.Davacı165

aaa. Hakları Ölüme Bağlı Olanlar165

bbb. Hazine165

dd. Çekişmesiz Yargı Kuralları Uygulanır166

ee. İlân Yapılması167

aaa.Biçimi (TMK m. 33 f. II)167

bbb.Süresi (TMK m. 33 f. III)168

ccc.Sonucu (TMK m. 34)168

aaaa.Yaşadığı Anlaşılır168

bbbb.Öldüğü Anlaşılır169

cccc.Ne Yaşadığı Ne Öldüğü Anlaşılır169

c.Hükümleri (TMK m. 35)169

aa.Ölüme Bağlı Haklar Gaibin Ölümü İspatlanmış Gibi
Kullanılır169

bb.Gaiplik Kararı Geçmişe Etkili Sonuç Doğurur169

cc.İlgisi Olan Herkes Lehine Hüküm İfade Eder170

dd.Eş Ancak Evlilik Feshedilirse Mirasçı Olur
(TMK m. 131)170

ee.Eşle Birlikte Mirasçı Olanlar Doğrudan Mirasçı Olur171

d. Nüfusa Tescili171
e.Uygulanacak Hukuk171

& 5.MİRAS HUKUKUNDA YER ALAN KİŞİLER174

I. MİRASBIRAKAN174

A- Terim Sorunu174

B- Gerçek Kişiler Mirasbırakan Olabilir174

C- Tüzel Kişiler Mirasbırakan Olamaz175

II. MİRASÇI 175

A- Doğuşuna Göre Mirasçı175

1- Yasal Mirasçı (TMK m. 495-501)175
2-Atanmış Mirasçı (TMK m. 516 f. I)176

B-Sayısına Göre Mirasçı176

1-Tek Mirasçı176
2-Birlikte Mirasçı177

C-Sırasına Göre Mirasçı178

1-Emanetçi Mirasçı (TMK m. 521)178
2-Kesin Mirasçı (TMK m. 495-501)179

D-Halefiyete Göre Mirasçı179

1-Külli Halef  Mirasçı (TMK m. 599)180
2-Cüzi Halef Mirasçı (TMK m. 600)180
3-Özel Halef  Mirasçı181

E-Korunmasına Göre Mirasçı181

1-Saklı Paylı Mirasçı (TMK m. 506)182
2-Saklı Paysız Mirasçı184

III. ATANMIŞ MİRASÇI (TMK m. 516 f. I)184

A-Atanması184

1-Ölüme Bağlı Bir Tasarrufla Atanabilir184
2-Birden Fazla Kişi Mirasçı Atanabilir (TMK m. 516)185
3-Mirasın Tamamı veya Belli Bir Oranı İçin Atanabilir185
4-Yasal Mirasçılar Mirasçı Atanabilir185
5-Tüzel Kişiler Mirasçı Atanabilir185
6-Saklı Pay Dışında Atama Yapılabilir185

B-Hukuki Durumu186

1-Terekeye Elbirliği İle Sahip Olurlar186
2- Mirası Bir Bütün Olarak Kanun Gereğince Kazanırlar186
3-Ardıllık Engellenebilir186
4- Koruma Tedbirleri Bağlamında Teslim Yapılamaz186
5- Denkleştirme Talep Edemez186
6- Resmi Tasfiye Talep Edebilir 187
7-Yasal Mirasçılarla Birlikte Mirası Aynı Kurallara Göre
Paylaşırlar187
8- Saklı Payı Yoktur187
9-Tereke Yöneticisi Olabilir187
10-Terekenin Korunması Önlemi İsteyebilir187
11-Tenkis Davasını Halefiyet Yoluyla Açabilir187
12-Yüklemenin Yerine Getirilmesi Davası Açabilir
(TMK m. 515 f. I)187

IV. YEDEK MİRASÇI (TMK m. 520)188

V. ÖNMİRASÇI (TMK m. 521)188

VI. ARTMİRASÇI (TMK m. 521)188

VII. TEREKE YÖNETİCİSİ (TMK m. 593)189

A-Atanması189

1-Gerçek Kişi Atanabilir189
2- Tüzel Kişi Atanabilir190
3- Yasal Mirasçı Atanabilir190
4-Atanmış Mirasçı Atanabilir190
5- Görevi Kabul Etmek Zorunda Değildir190
6- Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi Varsa Terekenin Yönetimi
Ona Verilir (TMK m. 592 f. II)190
7-Veli veya Vasi Bir Sakınca Olmadıkça Terekenin Yönetimiyle
Görevlendirilir (TMK m. 592 f. III)190

B-Özellikleri190

1-Miras Ortaklığının Temsilcisidir191
2-Dava Açma, İcra Takibi, Kabule, Sulh Olmaya ve Tahkime Yetkilidir191
3- Davadan Feragate Yetkilidir191
4-Kamu Görevlisi Değildir191
5-Mirasçıları Yöneticisi, Temsilcisi ve Vekili Değildir191
6- Mirasçı Atama Tasarrufuna İtiraz Edemez (TMK m. 598 f. II)191
7- Belirli Mal Bırakma Tasarrufuna İtiraz Edemez
(TMK m. 598 f. II)192
8-Yüklemenin Yerine Getirilmesi Davası Açabilir
(TMK m. 515 f. I)192

C- Yükümlülükleri192

1- Terekeyi İyi Bir Yönetici Gibi Özenle Yönetmekle
Yükümlüdür 192
2- Dava ve Takipleri Mirasçılara İhbar Etmek Zorundadır192

D- Görevleri192

1- Terekenin Yazımı192
2- Önlemlerinin Alınması193
3- Terekedeki Malların Satılması193
4- Alacakların Tahsili193
5- Borçlarının Ödenmesi193
6- Vasiyetlerin Yerine Getirilmesi193
7- Terekeye Ait Paraların Değerlendirilmesi193

E- Ücreti (TMK m. 592 f. IV)193

F- Görevinin Sona Ermesi194

1- Sulh Hukuk Mahkemesi Kararı Gereklidir194
2- Mirasçılar Tarafından Görevden Alınamaz194
3- Bütün İşlemleri Gösteren Bir Rapor Verilir194

G- Hakkında Uygulanacak Hükümler194

VIII. VASİYETİ YERİNE GETİRME GÖREVLİSİ (TMK m. 550)195

A- Atanması (TMK m. 550 f. I)196

1- Mirasbırakan Tarafından Atanabilir196
a. Vasiyetname İle Atanma197
b.Miras Sözleşmesiyle Atanma197
2- Birden Çok Atanabilir (TMK m. 551)197
3- Yedek Atama Yapılabilir197
4- Gerçek Kişi ya da Bir Makam Atanabilir198
5- Mahkeme Tarafından Atanamaz198
6- Görev Bildirilir (TMK m. 550 f. III)199
7- Görevi Kabul Etmek Zorunda Değildir199
8- Kamu Görevlisi Değildir200
9- Ölüme Bağlı Tasarruflar İçin Atanabilir200

B- Ehliyet (TMK m. 550 f. II)200

C- Görev ve yetkileri  (TMK m. 552-553)200

1- Görev ve Yetkileri (TMK m. 552)200
a. Liste Düzenleme201
b. Terekeyi Yönetim201
c. Vasiyetleri Yerine Getirme201
d. Plân Hazırlama202
e. Temsil202
f. Bildirim202
2- Tereke Malları Üzerinde Tasarruf (TMK m. 553)202
3- Terekenin Resmî Defterinin Tutulmasını İsteyemez203
4- Tereke Yöneticiliği Görevi Verilebilir (TMK m. 592 f. II)203
5- Terekenin Korunması Önlemi İsteyebilir203
6-Mirasçılık Belgesi Düzenlenmesi İçin Başvurabilir203
7- Tenkis Davasının Tarafı Olamaz204
8- Mirasçı Atama Tasarrufuna İtiraz Edemez (TMK m. 598 f. II)204
9- Belirli Mal Bırakma Tasarrufuna İtiraz Edemez
(TMK m. 598 f. II)204
10- Yüklemenin Yerine Getirilmesi Davası Açabilir
(TMK m. 515 f. I)204
11- Yükleme Yükümlüsü Olamaz204

D- Görevinin Sona Ermesi (TMK m. 554)204

E- Denetlenmesi (TMK m. 555)205

F- Sorumluluğu (TMK m. 556)206

G- Ücreti (TMK m. 550 f. IV)206

IX. TASFİYE MEMURU  (TMK m. 634 f. I)207

A- Tasfiye Memurunun Atanması207

B- Tasfiye Memurunun Çalışma Şekli208

1- İşlerini Sulh Mahkemesinin Gözetim ve Denetimi Altında Yürütür (TMK m. 634, f. IV)208
2- İşe Terekenin Defterinin Düzenlenmesiyle Başlanır
(TMK m. 634, f. II)208
3- Alacak ve Borçların Bildirilmesi İstenir (TMK m. 634, f. II)208
4- Alacakları Tahsil Eder ve Borçları Öder209
5- İhtiyaç Duyduğu Oranda Malları Paraya Çevirir209
6- Gerek Duyulmayan Mallar Mirasçılara Teslim Edilebilir209
7- Mirasçılara Bilgi Verilir (TMK m. 635 f. II)209
8- Gerekli Olan Davaları Açabilir209
9- Mirasçı Atama Tasarrufuna İtiraz Edemez (TMK m. 598 f. II)209
10- Belirli Mal Bırakma Tasarrufuna İtiraz Edemez
(TMK m. 598 f. II)210

C- Tasfiye Memurunu Şikayet210

D- Tasfiye Memurunun Ücreti210

X. MİRAS ORTAKLIĞI TEMSİLCİSİ (TMK m. 640 f. III)210

A- Temsilci Atanmasında Süre210

B- Temsilci Atanmasını Gerektirmeyen Durumlar211

1- Tüm Mirasçılar İlgili Davada Taraf İse Atanamaz212
2- Daha Önce Atanmış Temsilci Varsa Atanamaz213
3- Mirasbırakan Adına Kayıtlı Olmayan Taşınmaz İçin Atanamaz213
4- Muris Muvazaasına Dayalı Davalarda Atanamaz213
5- Dava Konusuz Kalmışsa Atanamaz214

C- Temsilcinin Sıfatına İtiraz215

D- Temsilcinin Görevinin Kapsamı215

1- Yönetimine Verilen Malların Hesabını Verir215
2- Terekenin Yönetimi İle İlgi Yapacağı Harcamalar
Terekeden Öder216
3- Tenkis Davasının Tarafı Olamaz216
4- Mirasçı Atama Tasarrufuna İtiraz Edemez (TMK m. 598 f. II)216
5- Belirli Mal Bırakma Tasarrufuna İtiraz Edemez
(TMK m. 598 f. II)217

E- Temsilcinin Yetkisinin Sınırlanması217

1- Genel Yetkili Temsilci Atanabilir217
2- Sınırlı Yetkili Temsilci Atanabilir217
3- Bir Davada Terekeyi Temsil Etmek Üzere Temsilci Atanabilir217

F-Temsilcinin Görevinin Sona Ermesi218

XI. ALACAKLILAR218

A- Tereke Alacaklısı219

1-Mirasbırakanın Alacaklısı219
a. Terekenin Resmî Tasfiyesini İsteyebilir219
b. Ölüme Bağlı Tasarrufun İptali Davası Açamaz219
c. Terekenin Resmî Defterinin Tutulmasını İsteyemez219
d. Terekenin Korunması Önlemi İsteyebilir
(TMK m. 591 f. III)219
e. Mirasçı Atama Tasarrufuna İtiraz Edemez
(TMK m. 598 f. II)219
f. Belirli Mal Bırakma Tasarrufuna İtiraz Edemez
(TMK m. 598 f. II)219
2- İntikal Alacaklısı220

B- Mirasçının Alacaklısı220

1- Tenkis Davası Açabilir (TMK m. 562)221
2- Resmi Tasfiye Talep Edemez221
3- Terekenin Resmî Defterinin Tutulmasını İsteyemez221
4- Mirasçı Atama Tasarrufuna İtiraz Edemez (TMK m. 598 f. II)221
5- Belirli Mal Bırakma Tasarrufuna İtiraz Edemez
(TMK m. 598 f. II)221

C- Vasiyet Alacaklısı (TMK m. 517)221

1- Vasiyet Alacaklısı Olabilecekler222
a. Gerçek Kişiler Olabilir222
b. Tüzel Kişiler Olabilir222
c. Tüzel Kişiliği Bulunmayan Topluluklar Olabilir222
d. Cenin Olabilir222
e. Mirasbırakan Tarafından Belirlenen Olabilir222
f. Birden Çok Kişi Olabilir222
2- Vasiyet Alacaklısının Özellikleri223
a. Mirasçı Sıfatı Yoktur223
b. Ölüme Bağlı Bir Tasarrufla Atanır223
c. Mirasçıların Cüz’î Halefidir223
d. Vasiyet Borçlusundan İstekte Bulunabilir224
e. Tereke Üzerinde Ayni Hak Kazanmaz224
3- Vasiyet Alacaklısının Hak ve Yetkileri225
a. Resmi Tasfiye Talep Edemez225
b. Terekenin Resmî Defterinin Tutulmasını İsteyemez225
c. Terekenin Korunması Önlemi İsteyebilir
(TMK m. 633 f. II)225
d. Mirasçı Atama Tasarrufuna İtiraz Edemez
(TMK m. 598 f. II)225
e. Belirli Mal Bırakma Tasarrufuna İtiraz Edebilir225

XII. VASİYET BORÇLUSU225

A- Vasiyet Borçlusu Olabilecekler225

1- Gerçek Kişiler Olabilir225
2- Tüzel Kişiler Olabilir226
3- Yasal Mirasçı Olabilir226
4- Atanmış Mirasçı Olabilir226
5- Başka Vasiyet Alacaklısı Olabilir226
6- Önmirasçı Olabilir226
7- Artmirasçı Olabilir227

B- Vasiyet Borçlusunun Özellikleri227

1- Birden Çok Kişi Olabilir (TMK m. 600 f. I, 641)227
2- Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi Varsa Ona Başvurulur
(TMK m. 600 f. I)227
3- Tasarrufu Yerine Getirme Yükümlüsü Devre Dışı Kalmışsa
Yerine Getirme Borcu Bu Durumlardan Yararlananlara Geçer
(TMK m. 519 f. II)227

& 6. MİRAS HUKUKUNUN KAYNAKLARI228

I. MEVZUAT KAYNAKLARI228

A- Anayasa228

B- Uluslararası Sözleşmeler228

C- Kanunlar229

1- Türk Medeni Kanunu229
2- Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli
Hakkında Kanun243
3-Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu244
4-Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun245
5-Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu248
6-Sosyal Hizmetler Kanunu248
7-Türk Borçlar Kanunu249
8-Türk Vatandaşlığı Kanunu250
9-Türk Ticaret Kanunu252
10-Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkında Kanun252
11-Basın Kanunu253
12-Nüfus Hizmetleri Kanunu253
13-Noterlik Kanunu253
14-Vakıflar Kanunu253

C-Kanun Hükmünde Kararnameler254

D-Tüzükler255

E-Yönetmelikler255

1- Türk Medenî Kanununun Velâyet, Vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Tüzük Kapsamında Tutulacak Defterler, Özel Kütük, Dosyalar, Tutanaklar ve Diğer Evrakın Düzenlenmesine Dair Yönetmelik255
2- Mirasçılık Belgesi Verilmesi ve Terk Eden Eşin Ortak Konuta Davet Edilmesi İşlemlerinin Noterler Tarafından Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik255

II.DİĞER KAYNAKLAR256

A- Öğreti (TMK m. 1 f. II)256

B- Yargı Kararları (TMK m. 1 f. II)256

C- Hâkimin Yarattığı Hukuk (TMK m. 1 f. I)256

İKİNCİ BAŞLIK
MİRASÇILAR
(TMK M. 495-574)

BİRİNCİ KISIM
YASAL MİRASÇILAR
(TMK M. 495-501)

& 7. MİRASÇILIĞI TESPİT İLKELERİ257

I. TASARRUF ÖZGÜRLÜĞÜ (TMK m. 514 f. I)257

A- Özgürlüğün Kapsamı258

B- Özgürlüğün Korunması258

II. TASARRUF SINIRLAMASI (TMK m. 514 f. II)259

A- Ölümünde Sağ Olma259

B- Şekil Şartına Bağlanma259

C- Sınırlı Sayıya Bağlanma259

D- Sonsuza Kadar Tasarruf Edememe259

III.  YASAL MİRASÇILIĞIN TESPİTİ259

A- Kavram260

B- Belirleme Sistemleri260

1- Birey Sistemi261
2- Sınıf Sistemi261
3- Derece Sistemi261
a. Yakın Derece Önceliği262
b. Yakın Sıra Önceliği263
c. Derece İçerisinde Halefiyet263
d. Aynı Derecede Eşitlik264

C-Yasal Mirasçılığın Dayanakları264

1-Hısımlık Bağına Dayanan Yasal Mirasçılık265
a. Kan Bağı Hısımlığına Dayanan Yasal Mirasçılık
(TMK m. 495-498)265
b.Yapıntı Hısımlığa Dayanan Yasal Mirasçılık
(TMK m. 500)265
2-Evlilik Bağına Dayanan Yasal Mirasçılık (TMK m. 499)266
3-Vatandaşlık Bağına Dayanan Yasal Mirasçılık (TMK m. 501)266

& 8.HISIMLIK BAĞINA DAYANAN YASAL MİRASÇILIK267

I. KAN BAĞINA DAYANAN YASAL MİRASÇILIK
 (TMK m. 495-498)267

A-Birinci Derece Mirasçıları (TMK m. 495)268

1-Evlilik İçi Hısımlar (TMK m. 495)268
a.Kural: Birinci Derece Mirasçılar Mirasbırakanın
Altsoyudur268
b.Altsoyun Mirasçılığı Ölüm Tarihinde Yürürlükte Olan Hükümlere Göre Belirlenir269
c. Mirasbırakandan Önce Ölmüş Olan Altsoyun Statüsü271
d.Mirasbırakandan Önce Ölmüş Olan Altsoyun Eşinin
Statüsü272
e.Hangisinin Önce veya Sonra Öldüğü İspat Edilemeyen Altsoyun Statüsü273
f.Baba Bir Ana Ayrı Kardeş Olanların Statüsü273
g.Altsoy Kaydı İptal Edilenin Statüsü273
h.Soybağı Reddedilen Altsoyun Statüsü274
2- Evlilik Dışı Hısımlar (TMK m. 498)274
a. Tanıma İle Oluşan Altsoy İlişkisi274
b. Babalık Hükmü İle Oluşan Altsoy İlişkisi275
c. Yönetsel Kurulma İle Oluşan Altsoy İlişkisi277

B-İkinci Derece Mirasçıları (TMK m. 496)277

C-Üçüncü Derece Mirasçıları (TMK m.  497)281

II. YAPINTI HISIMLIĞA DAYANAN YASAL MİRASÇILIK
 (TMK m. 500)286

A-Genel Olarak286

B-Özellikleri287

1-Evlâtlık ve Altsoyu, Evlât Edinene Kan Hısımı Gibi Mirasçı Olurlar287
2-Evlâtlığın Kendi Ailesindeki Mirasçılığı Devam Eder289
3-Evlât Edinen ve Hısımları, Evlâtlığa Mirasçı Olmazlar289
4-Evlâtlık İlişkisi Sürüyor Olmalıdır290
a. Geçersizliği Dava Konusu Değil İse290
b.Geçersizliği Dava Konusu İse290
5-Evlat Edinmenin Şekli İşlemin Yapıldığı Yer Hukukuna
Tabidir291
6-Evlatlığı Şeklinde 4.10.1926’dan Önce Kayıtlara Yazılmasının Sonuca Etkisi Yoktur291

& 9. EVLİLİK  BAĞINA DAYANAN YASAL MİRASÇILIK
(TMK M. 499)293

I.GENEL OLARAK293

A-Ölüm Anında Geçerli Evlilik Bulunmalıdır293

1-Eş Statüsü Uygulanacak Haller293
a.Evlilik Hukuken Kurulmuşsa Uygulanır293
b.Ayrılık Kararı Olsa da Uygulanır294
c.Ayrı Konut Edinme Kararı Olsa da Uygulanır294
d.Ayrı Yaşama Hakkı Bulunsa da Uygulanır295
e.Evlilik Tescil Edilmese de Uygulanır295
f.Ayrı Evde Yaşamalı Aile Modelinde Uygulanır295
2-Eş Statüsü Uygulanmayacak Haller296
a. Yok Evliliklerde Uygulanmaz296
b.Nişanlılıkta Uygulanmaz296
c.Evlilik Benzeri Yaşam Modellerinde Uygulanmaz296

aa. Common Law Evlilik297

bb. Kayıtsız Hayat Ortaklığı297

cc. Kayıtlı Hayat Ortaklığı297

dd. Homoparental Aile299

ee. Boşanma Sonrası Hayat Arkadaşlığı299

ff. Eş Cinsel Evlilik299

d. Dini Nikahlı İlişkide Uygulanmaz300
e. Duygusal İlişkilerde (Flört) Uygulanmaz300

B- Eşin Mirasçılığı Ölüm Tarihinde Yürürlükte Olan Hükümlere Göre Belirlenir300

II. EŞİN, BİRLİKTE MİRASÇI OLDUĞU DERECEYE GÖRE
 YÜRÜRLÜKTEKİ STATÜSÜ301

A- Mirasbırakanın Altsoyu (Birinci Derece) İle Birlikte Mirasçı Olursa (TMK m. 499, b. 1)301

B- Mirasbırakanın  Ana  ve  Babası (İkinci Derece) İle  Birlikte Mirasçı Olursa (TMK m. 499, b. 2)301

C-Mirasbırakanın Büyük Ana ve Büyük Babaları ve Onların Çocukları İle (Üçüncü Derece) Birlikte Mirasçı Olursa (TMK m. 499, b. 3)302

III. EŞİN BİRLİKTE MİRASÇI OLDUĞU DERECEYE GÖRE
 MÜLGA STATÜSÜ303

A- 3678 Sayılı Kanun Öncesi Mülga Statüsü303

1- Birinci Derece İle304
2- İkinci Derece İle305
3- Üçüncü Derece İle305
4-Dördüncü Derece İle306

B- 3678 Sayılı Kanun ve 4721 Sayılı Kanun Arası Mülga Statüsü306

1- Birinci Derece İle306
2- İkinci Derece İle306
3- Üçüncü Derece İle306
4- Dördüncü Derece İle306

IV. EVLENMENİN BUTLANI DAVASININ EŞİN MİRASÇILIĞINA
 ETKİSİ307

A- Evlenmenin Butlanı Kavramı307

1- Mutlak Butlan Davası308
2-Nisbî Butlan Davası309

B-Evlenmenin Butlanı Davasının Eşin Mirasçılığına Etkisi310

1-Yasal Mirasçılığa Etkisi310
a.Eş Sıfatıyla Etkisi310

aa. Sağ Eş İyiniyetli İse Etkisi311

bb. Sağ Eş İyiniyetli Değilse Etkisi312

b. Kan Hısımı Sıfatıyla Etkisi312
2- Ölüme Bağlı Tasarrufla Sağlanan Haklara Etkisi312
a. Lehdar İyiniyetli İse Etkisi312
b. Lehdar İyiniyetli Değilse Etkisi 312
c. Aksi Düzenlenmişse Etkisi312

V. BOŞANMA DAVASININ EŞİN MİRASÇILIĞINA ETKİSİ313

A-Genel Olarak313

1-4721 Sayılı Kanun İle Başlayan Dönem314
2-22.4.2011-1.10.2011 Arası Dönem315
3-1.10.2011 Sonrası Dönem316

B-Boşanma Davası Sürdürülebilir Nitelikte Olmalıdır317

1- Akıl Hastalığı Sebebiyle Boşanma Davasında317
2- Anlaşmalı Boşanma Davasında318
3- Eylemli Ayrılık Sebebiyle Boşanma Davasında318

C-Eşlerden Biri Ölmüş Olmalıdır 319

1- Eş Karardan Önce Öldü İse 319
2- Eş Karardan Sonra Kesinleşmeden Önce Öldü İse319
a. Eşin Ölümü İstinaf Aşamasında Belirlenmişse320
b. Eşin Ölümü Temyiz Aşamasında Belirlenmişse320
c. Eşin Ölümü Karar Düzeltme Aşamasında Belirlenmişse320
3- Eş Davadan Önce Öldü İse320
4- Sağ Kalan Davacı Eşin Davadan Feragati Sonuç Doğurmaz321
5- Eşlerden Herhangi Biri Ölmüş Olabilir321
a. Davacı Eş Ölmüş Olabilir321
b. Davalı Eş Ölmüş Olabilir321

D- Hükmün Boşanma Bölümü Kesinleşmemiş Olmalıdır321

E- Ölen Eşin Mirasçıları Belirlenmelidir321

1- Ölen Eşin Birinci Derece Mirasçıları322
2- Ölen Eşin Altsoyu Yoksa322
3- Ölen Eşin Evlilik Dışı Çocuğu322
4- Ölen Eşin Evlatlığı ve Altsoyu322
5- Atanmış Mirasçılar (TMK m. 516 f. I)323
6- Cenin323

F-Mirasçılar Davaya Devam Ediyor Olmalıdır324

1- Mirasçılar Davaya Devam Etmiyorlarsa324
2- Mirasçılar Davaya Devam Ediyorlarsa325
a. Davacı Eşin Mirasçıları Davaya Devam Ediyorlarsa325
b. Davalı Eşin Mirasçıları Davaya Devam Ediyorlarsa325
3- Boşanma Davası Daha Önce Usulsüz Açılmış İse325
4- Mirasçı Olmayan Davaya Devam Edemez325
5- Mirasçılar Davaya Fer’i Hükümlerden Devam Edemez326
6- Mirasçılar Davayı Islah Edemez326

G- Ölen Eşin Herhangi Bir Mirasçısı Davayı Sürdürebilir326

1- Mirasçı Küçük İse326
2- Ergin  Kişi Temsilci Atayabilecek Durumda Değilse327
3- Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi Varsa327
4- Mirasçı Gaip İse327
5- Vasiyet Alacaklısı Varsa328
6- Mirasçılar Bilinmiyorsa328
7- Mirası Reddedenler Varsa329
8- Vesayet Altındaki Kişi Varsa329
9- Mirasçıya Yasal Danışman Atanmışsa330
10- Mirasçı Mirastan Yoksun İse330

H- Sağ Eşin Kusuru  İspatlanmış Olmalıdır330

1- Boşanmaya Sebebiyet Verecek Kusur Kanıtlanmalıdır331
a. Yeterli Kusur Kanıtlanmışsa331
b. Yeterli Kusur Kanıtlanmamışsa331
2- Mirasçılar Yeni Delil Gösteremez331
3- Kusurun İspatlanması Bağımsız Bir Dava İle İstenilemez332
4-Kusurun İspatlanması Tenfiz Davasında İstenilemez332

VI. ÇOKEŞLİLİĞİN EŞİN MİRASÇILIĞINA ETKİSİ 332