Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (18)      Temmuz (44)      Haziran (85)      Mayıs (54)

Milletlerarası Ticari Sözleşmelerin Müzakeresi ve Hazırlanması

Milletlerarası Ticari Sözleşmelerin Müzakeresi ve HazırlanmasıSayfa Sayısı
:  
476
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2017
ISBN NO
:  
9786053002147

172,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

Çalışmanın ortaya çıkmasında her şeyden önce tezimi defalarca ve titizlikle okuyan, düzelten, çalışmanın daha iyiye doğru ilerlemesi için beni yönlendiren ve teşvik eden, kendisiyle çalışmaktan her zaman onur ve gurur duyduğum doktora babam, değerli hocam Prof.Dr. Vahit DOĞAN'a en derin minnet ve şükranlarımı sunarım.

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Özel Hukuk Anabilim dalında doktora çalışması olarak hazırlanan bu eser, 2016 yılında Prof. Dr. İhsan ERDOĞAN, Prof. Dr. Vahit DOĞAN, Prof. Dr. Bilgin TİRYAKİOĞLU, Prof. Dr. Bilge TANRIBİLİR ve Doç. Dr. Rifat ERTEN’den oluşan jüri önünde savunulmuştur. Çalışmanın nihai halini alması, tez savunmasında değerli görüş ve eleştirilerini esirgemeyen hocalarım sayesindedir. Bu nedenle onlara teşekkür etmeyi bir borç bilirim.
Bu süreçte gerek Türkiye'deki çalışmalarımda gerek yurtdışındaki araştırmalarımda beni destekleyen, her anlamda arkamda olduğunu hissettiren ve varlığıyla bana güç veren biricik eşim Mustafa Kağan İZMİRLİ, sevgili annelerim Şerife AYHAN ve Yadigâr İZMİRLİ ile elimde büyüyen ve artık bir meslektaşım olan Nilüfer AYHAN'a duyduğum minneti ise kelimelerle ifade etmem mümkün değil. İyi ki varsınız, iyi ki ailemsiniz! Sizin desteğiniz olmaksızın bu çalışmanın ortaya çıkması mümkün olmazdı.

İÇİNDEKİLER
TAKDİM....................................................................................................................VII
TEŞEKKÜR..................................................................................................................IX
İÇİNDEKİLER...............................................................................................................XI
KISALTMALAR..........................................................................................................XIX
GİRİŞ
I. Milletlerarası Ticaretin Kısa Tarihçesi............................................................3
II. Milletlerarası Ticaret ve Milletlerarası Ticaret Hukuku Kavramları................5
III. Milletlerarası Ticarette Uyumlaştırma Çalışmaları.........................................6
IV. Milletlerarası Ticaret Hukukunun Kaynakları.................................................8
A. Genel Çerçeve..........................................................................................9
1. Bağlayıcılığı Bulunan Kaynaklar...........................................................9
2. İhtiyari Kaynaklar...............................................................................11
B.  Lex Mercatoria.......................................................................................12
1. Lex Mercatoria’nın Niteliğine İlişkin Tartışmalar...............................15
2.  Günümüz Lex Mercatoria’sının Özellikleri.........................................17
3. Lex Mercatoria’nın Kaynakları ve Kapsamı........................................18
a. Hukukun Genel İlkeleri.................................................................20
b. Ticari Teamüller............................................................................22
C. Milletlerarası Anlaşmalar.......................................................................27
D. Birörnek Kurallar ve Model Kanunlar (Milletlerarası Prensipler)...........28
1. Milletlerarası Ticari Sözleşmeler için UNIDROIT Prensipleri..............33
2. Avrupa Sözleşmeler Hukuku Prensipleri (ASHP)................................34
3. AB Müktesebatı Prensipleri...............................................................36
E. Model Sözleşmeler.................................................................................37
F. Yargılama Sonucunda Verilen Kararlar...................................................39
G. İç Hukuk Kuralları...................................................................................40
BİRİNCİ BÖLÜM
MİLLETLERARASI SÖZLEŞME MÜZAKERELERİ
I. GENEL OLARAK MİLLETLERARASI TİCARİ SÖZLEŞME....................................41Sunuş
A. Milletlerarası Ticari Sözleşme Kavramı ve Özellikleri.............................42
B. Sözleşmenin Milletlerarası Vasfının Tespiti............................................45
1. Terminoloji: Yabancı - Milletlerarası Unsur.......................................46
2. Milletlerarası Niteliğinin Yabancı Unsur ile Tespiti............................49
3. Milletlerarası Niteliğinin Milletlerarası Ticari Hayattaki Yerine Göre
Tespiti................................................................................................53
II. MİLLETLERARASI TİCARİ SÖZLEŞMELERİN MÜZAKERESİ..............................54
A. Milletlerarası Ticari Sözleşmeler için ‘Müzakere’ Kavramı.....................55
1. Müzakerenin Tanımı..........................................................................56
2. Müzakere Ortamı ve Müzakere Ortamını Şekillendiren Faktörler....60
a. Kültür............................................................................................60
b. Dil..................................................................................................65
c. Güven...........................................................................................66
d. Müzakerenin Yapıldığı Yer............................................................68
e. Müzakere Zamanı.........................................................................69
f. İki Ülke Arasındaki İlişki................................................................70
g. Davranış Biçimleri, Üslup ve Psikolojik Unsurlar...........................70
h. Tarafların İhtiyaçları ve Beklentileri..............................................73
i. Hukuk Sistemleri...........................................................................74
B. Müzakere Öncesi Hazırlıklar...................................................................74
1. Müzakere Amacının Belirlenmesi......................................................75
2. Müzakere Ekibinin Oluşturulması ve Müzakeredeki Rollerinin
Belirlenmesi.......................................................................................76
3. Müzakere Ekibinin Bilgilendirilmesi..................................................78
4. Karşı Taraf ve Müzakere Ortamı Hakkında Bilgi Edinilmesi...............79
5. Müzakere Görüşmelerinin Gerçekleşeceği Mekana İlişkin Fiziksel
Ayarlamalar.......................................................................................80
6. Risk Faktörlerinin Araştırılması..........................................................80
a. Fizibilite Çalışması.........................................................................81
b. Siyasi Riskler.................................................................................82
c. Mali Riskler...................................................................................82
d. İşletme Riskleri.............................................................................83
e. Proje Riskleri.................................................................................84
f. Üretim ve Satış Riski.....................................................................84
g. Çevresel Riskler.............................................................................85
h. Uzmanlara Bağlı Riskler................................................................85
i. Afet Riskleri..................................................................................86
7. Müzakere Gündeminin Oluşturulması..............................................86
IIKısaltmalar
C. Müzakerelerin Başlaması ve Geçerli Bir Sözleşme Yapılabilmesi için
Önem Arz Eden Hususlar.......................................................................87
1. Tarafların Ehil Olması........................................................................88
2. Yetkili Hukuka Göre Şekli Geçerlilik Şartlarını Taşıması.....................94
a. Genel Olarak Şekil Kuralları..........................................................94
b. Sözleşmenin Yazılı Yapılmasının Zorunlu Olup Olmadığı..............96
c. Sözleşmenin Şekline Uygulanacak Hukuk.....................................97
3. Yetkili Hukuka Göre Maddi Geçerlilik Şartlarını Taşıması..................98
a. Genel Olarak Maddi Geçerliliğe İlişkin Hususlar...........................99
b. Tarafların Sözleşme Yapma Yönünde İradelerinin Bulunması....101
c. Sözleşmenin Kurulduğu An.........................................................109
İKİNCİ BÖLÜM
MÜZAKERE SÜRECİNDE HAZIRLANAN BELGELER,
TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE MÜZAKERE SÜRECİNDE SORUMLULUK
I. MÜZAKERE SÜRECİNDE HAZIRLANAN BELGELER.......................................111
A. Müzakere Sürecinde Hazırlanan Belgelere Genel Bakış.......................116
1. Müzakere Öncesi Belgeleri Hazırlama Nedenleri............................117
2. Müzakere Sürecinde Hazırlanan Belgelerin Çeşitleri.......................119
a. Müzakere Aşamasını Düzenleyen Belgeler.................................120
b. Hedeflenen Sözleşmeye İlişkin Belgeler.....................................121
c. Karma Belgeler...........................................................................122
3. Müzakere Sürecinde Hazırlanan Belgelerin Hukuki Değeri.............122
a. Hukuk Sistemlerinin Müzakere Sürecinde Hazırlanan Belgelere
Yaklaşımları.................................................................................123
b. Müzakerenin Sözleşmenin Yapılması ile Sonuçlanması Halinde
Belgelerin Hukuki Değeri............................................................127
c. Müzakerelerin Başarısızlıkla Sonuçlanması Halinde Belgelerin
Hukuki Değeri.............................................................................128
d. Milletlerarası Düzenlemelerde Sözleşme Öncesi Belgeler ve
Değerlendirmemiz......................................................................130
B. Niyet Mektubu (Letter of Intent) .........................................................132
1. Kavram............................................................................................133
2. Şekli.................................................................................................136
3. Hukuki Niteliği ve Bağlayıcılığı.........................................................137
4. Sonuçları..........................................................................................145
C. Mutabakat Zaptı ve Sözleşme İlkeleri (Memorandum of Understanding,
Heads of Agreement, Principles of Agreement)...................................148
D. Centilmenlik Sözleşmesi (Gentlemen’s Agreement).............................151
IIISunuş
E. Teklifler (Tenders)................................................................................152
F. Açık Hükümler İçeren Sözleşme (Agreement With Open Terms).........153
G. Opsiyon Hakkı Veren Sözleşme............................................................157
H. Gizlilik Sözleşmesi................................................................................158
I. Masrafların Paylaşımına İlişkin Sözleşme.............................................162
J. Üçüncü Şahıslarla Müzakere Yapılmamasına İlişkin Sözleşme.............163
K. Sözleşme Taslağı..................................................................................165
L. Toplantı Tutanakları.............................................................................166
M. Müzakere Sözleşmesi (Contract to Negotiate, Agreement to Negotiate,
Contract to Enter into a Contract, Agreement to Agree).....................166
II. MÜZAKERE SÜRECİNDE TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ..........................170
A. Müzakereleri İyiniyetle Yürütme Yükümlülüğü....................................173
1. İyiniyet Kavramı...............................................................................174
2. Hukuk Sistemlerinin ‘Müzakereyi İyiniyetle Yürütme Yükümlülüğü’ne
Yaklaşımı..........................................................................................177
3. Yükümlülüğün Kapsamı...................................................................182
4. Milletlerarası Metinlere Göre Müzakere Aşamasında İyiniyetin Rolü
183
5. Yükümlülüğün İhlali Olarak Kabul Edilen Haller..............................187
a. Sözleşme Kurma Niyeti Olmaksızın Müzakereye Girişmek veya
Müzakereyi Sürdürmek..............................................................187
b. Müzakereyi Geri Çevirmek.........................................................188
c. Uygun Olmayan Müzakere Taktikleri Kullanmak........................189
d. Mantıksız Öneriler Sunmak........................................................189
e. Paralel Müzakerelere Girişmek...................................................189
f. Müzakereyi Terk Etmek veya Yarıda Kesmek.............................191
B. Karşı Tarafı Aydınlatma ve Bilgilendirme Yükümlülüğü.......................192
C. Gizlilik Yükümlülüğü.............................................................................198
D. Koruma / Özen Yükümlülüğü...............................................................199
III. SÖZLEŞME ÖNCESİ SORUMLULUK.............................................................203
A. Genel Olarak Hukuk Sistemlerinin Sözleşme Öncesi Sorumluluğa
Yaklaşımı..............................................................................................205
B. Sözleşme Müzakerelerinden Doğan Sorumluluğun Hukuki Niteliği.....211
1. Sözleşme Görüşü.............................................................................214
2. Haksız Fiil Görüşü............................................................................217
3. Diğer Görüşler.................................................................................218
C. Sözleşme Müzakerelerinden Doğan Sorumluluğun Şartları.................222
IVKısaltmalar
1. Taraflar Arasında Sözleşme Müzakereleri Sebebiyle Oluşan Bir
İlişkinin Varlığı.................................................................................223
2. Korunmaya Değer Bir Güvenin Varlığı.............................................225
3. Sözleşme Görüşmelerinden Doğan Bir Yükümlülüğün İhlali...........228
4. Zarar................................................................................................230
a. Maddi Zarar................................................................................232
b. Manevi Zarar..............................................................................233
c. Üçüncü Kişinin Zararı..................................................................234
5. Kusur...............................................................................................237
6. İlliyet Bağı........................................................................................239
D. Sorumluluğun Kapsamı........................................................................240
IV. SÖZLEŞME MÜZAKERELERİNE UYGULANACAK HUKUK..............................241
A. Müzakere Aşamasına Uygulanacak Hukukun Tespitinde Karşılaşılan
Başlıca Güçlükler..................................................................................241
B. Uygulanacak Hukukun Tespitinde Müzakere İlişkisinin Vasıflandırılması
244
1. ‘Sözleşme’ Olarak Nitelenmesi Halinde Uygulanacak Hukuk..........246
2. ‘Haksız Fiil’ Olarak Nitelenmesi Halinde Uygulanacak Hukuk..........249
C. Milletlerarası Metinlerde Müzakerelere Uygulanacak Hukuk.............252
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
MİLLETLERARASI TİCARİ SÖZLEŞMELERİN ŞEKLİ VE
SÖZLEŞME İÇERİĞİNİN HAZIRLANMASI
I. MİLLETLERARASI TİCARİ SÖZLEŞMELERİN HAZIRLANMASINDA UYGULANAN
YÖNTEMLER...............................................................................................259
A. Aktarım: Önceden Hazırlanmış Kuralların Sözleşmeye Dahil Edilmesi
(Incorporation).....................................................................................260
B. Standart Sözleşme Metinlerinin Kullanılması.......................................262
II. SÖZLEŞME METNİNDE ÜSLUP VE DİL.........................................................262
III. MİLLETLERARASI TİCARİ SÖZLEŞMELERDE GENEL OLARAK YER ALAN
MADDELER.................................................................................................265
A. Sözleşmenin Giriş Bölümü (Preamble / Recitial)..................................268
1. Şekli ve Kapsamı..............................................................................269
2. Hukuki Değeri..................................................................................271
3. Etkisi................................................................................................271
B. Sözleşmenin Başlangıç Bölümü (Introduction).....................................274
1. Sözleşmenin Başlığı.........................................................................274
2. Yer ve Zaman...................................................................................274
3. Sözleşmenin Tarafları......................................................................275
a. Tarafların Kimlikleri....................................................................276
VSunuş
b. Tarafların Adres ve İletişim Bilgileri............................................277
4. Sözleşmenin Süresi..........................................................................277
C. Tanımlar Maddesi................................................................................278
1. Şekli.................................................................................................280
2. İçeriği...............................................................................................281
D. Sözleşmenin Dili Maddesi....................................................................283
E. Yorum Maddesi....................................................................................288
1. Yorum Kavramı ve Yorum Metodları...............................................288
2. İçeriği...............................................................................................292
3. Diğer Sözleşme Hükümleri ile Bağlantısı.........................................295
F. Sözleşmenin Amacı ve Konusu.............................................................297
1. Yapılacak İş veya Hizmetin Tanımlanması.......................................298
2. İfanın Yerine Getirilmesinde Öngörülen Bazı Kriterler....................299
G. Ödeme Şekli ve Zamanına İlişkin Madde.............................................302
1. Peşin Ödeme (Advance Payment / Prepayment)............................304
2. Prefinansman (Prefinancing)...........................................................305
3. Mal Mukabili Ödeme (Cash Against Goods, Open Account)...........306
4. Vesaik Mukabili Ödeme (Cash Against Documents, Documentary
Collection)........................................................................................307
5. Kabul Kredili/Poliçeli Ödeme (Documents Against Acceptance).....309
6. Konsinye Hesap (Consignment Account).........................................310
7. Karşılıklı Ticaret (Counter Trade).....................................................310
8. Akreditifli Ödeme (Letter of Credit).................................................311
a. Tanımı ve Tarafları......................................................................311
b. İşleyişi.........................................................................................313
9. Ödeme Maddesinin Düzenlenmesi.................................................314
H. Taşıma ve Teslim Şekli ve Zamanına İlişkin Madde..............................315
1. Taşıma ve Teslimle Bağlantılı Bazı Hususlar....................................315
2. Teslim Zamanı.................................................................................318
3. Incoterms........................................................................................319
a. Incoterms’in Özellikleri...............................................................320
b. Incoterms’de Teslim Şekilleri......................................................321
c. Incoterms’in Uygulanması..........................................................325
I. Gözetim ve Denetime İlişkin Madde....................................................327
1. Gözetimin Amacı.............................................................................327
2. Gözetim Şirketinin Seçimi ve Sorumluluğu......................................330
3. Gözetimin Kapsamı..........................................................................331
J. Gizlilik Maddesi....................................................................................333
VIKısaltmalar
1. Gizliliğin Konusu ve Kapsamı...........................................................333
2. Gizlilik Yükümlülüğünün Sınırlanması..............................................335
3. Gizlilik Yükümlülüğünün Derecesi / Yoğunluğu...............................338
4. Gizlilik Yükümlülüğünün Süresi.......................................................338
5. Gizlilik Yükümlülüğü Maddesinin Düzenlenmesi.............................339
K. Mücbir Sebep Maddesi (Force Majeure)..............................................341
1. Tanımı ve Unsurları.........................................................................343
2. Bildirim ve İhbar..............................................................................347
3. Sonuçları..........................................................................................348
a. Sorumluluğun Ortadan Kalkması................................................350
b. İfanın Ertelenmesi.......................................................................350
c. Sözleşmenin Sona Ermesi...........................................................351
d. Sözleşmenin Yeniden Müzakere Edilmesi ve / veya Sözleşmenin
Uyarlanması................................................................................352
e. Masrafların Karşılanması............................................................353
f. Mücbir Sebebin Üstesinden Gelmek için Çaba Harcanması.......353
4. Mücbir Sebep Maddesinin Düzenlenmesi.......................................353
L. Aşırı İfa Güçlüğü Maddesi (Hardship)...................................................355
1. Tanımı ve Unsurları.........................................................................356
2. Bildirim ve İhbar..............................................................................357
3. Sonuçları..........................................................................................358
4. Aşiri İfa Güçlüğü Maddesinin Düzenlenmesi...................................360
M. Cezai Şart.............................................................................................363
1. Tanımı ve Fonksiyonları...................................................................363
2. Cezai Şartın Uygulanabileceği Haller...............................................367
3. Sonuçları..........................................................................................367
4. Cezai Şartın Geçersiz Olması...........................................................367
5. Cezai Şart Maddesinin Düzenlenmesi.............................................370
N. Diğer Maddeler....................................................................................372
1. Fikri Haklar......................................................................................372
2. Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler (Modification / Adaption)........372
3. Rekabet Etmeme.............................................................................374
4. Satıcı / Üretici Garantisi...................................................................376
5. Bölünebilirlik / Kısmi Geçersizlik Maddesi (Severability / Partial
Nullity Clause).................................................................................377
6. Sözleşmenin Bütünlüğü Maddesi (Entire Agreement Clause).........379
VIISunuş
7. Değişmezlik Maddesi (Non-Waiver Clause).....................................381
8. Sigorta Maddesi..............................................................................381
9. Devir Yasağı Maddesi (Anti-Assignament Clause)...........................382
10. Zamanın Hayati Önem Taşıdığına Dair Madde (Time is of Essence
Clause).............................................................................................382
11. Sözleşmenin Uzatılmasına İlişkin Madde......................................383
O. Sözleşmenin Sona Ermesine İlişkin Madde..........................................383
P. Uyuşmazlıkların Çözümü Maddesi.......................................................386
1. Esasa Uygulanacak Hukuk...............................................................387
a. Milletlerarası Özel Hukukta İrade Muhtariyeti (Hukuk Seçimi)
Serbestisi....................................................................................389
b. Hukuk Seçiminin Yapılış Şekli......................................................390
c. Hukuk Seçiminin Sınırları............................................................393
d. Seçilen Hukukun Bir Devletin Hukuku Olması............................399
e. Kısmi Hukuk Seçimi.....................................................................407
f. Hukuk Seçiminde Atıf.................................................................408
g. Hukuk Seçiminin Zamanı............................................................409
h. Hukuk Seçiminin Geçerliliği........................................................411
i. Hukuk Seçiminin Yapılmamış Olması – Objektif Bağlanma.........414
j. Hukuk Seçimi ve Başvurulacak Yargı Mercii İlişkisi.....................418
2. Yetkili Mahkeme..............................................................................420
a. Genel Olarak Mahkeme Yolu ile Uyuşmazlıkların Çözümü.........420
b. Yetki Anlaşması...........................................................................421
c. Yetkili Mahkeme Maddesinin Düzenlenmesi.............................424
3. Mahkeme Dışı Yollarla Uyuşmazlıkların Çözümlenmesi..................425
a. (Tekrar) Müzakere ((Re-)negotiation).........................................428
b. Arabulucuk (Mediation)..............................................................430
c. Uzlaştırma (Conciliation)............................................................433
d. Tahkim (Arbitration)...................................................................434
4. Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Maddesinin Düzenlenmesi...............438
a. Hibrit Sistemi Öngören Uyuşmazlık Çözüm Maddesinin
Düzenlenmesi.............................................................................438
b. Tahkim Maddesinin Düzenlenmesi.............................................439
SONUÇ....................................................................................................................445
KAYNAKLAR............................................................................................................447
VIII