Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (31)      Temmuz (44)      Haziran (85)      Mayıs (54)

Milletlerarası Tahkime İlişkin Mevzuat ve Antlaşmalar ( Cilt = II )

Milletlerarası Tahkime İlişkin Mevzuat ve Antlaşmalar ( Cilt = II )Sayfa Sayısı
:  
916
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2014
ISBN NO
:  
9786053331285

358,00 TL

ÖNSÖZ

  Tahkime ilişkin mevzuat ve antlaşmaların derlendiği Kitabımızın ikinci basısında önemli değişiklikler yapılmıştır. Kitabın dizaynı ve içindekiler kısmında yapılan değişikliklerin yanı sıra birinci basıdan sonra yapılan iki taraflı yatırım antlaşmaları Kitaba eklenmiş; Türkiye'de bulunan tahkim merkezleri tarafından hazırlanan yeni kurallar ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Tahkim Yönetmeliği kitaba işlenmiş ve uluslararası alanda tanınmış tahkim merkezlerine yenileri ilave edilmiştir. Milletlerarası antlaşmaların isimleri, Resmi Gazete'de yer aldığı şekliyle Kitaba işlendiğinden "antlaşma", "sözleşme", "anlaşma" gibi farklı ifadeler aynen muhafaza edilmiştir.   Hem zorunlu tahkim hem de ihtiyari tahkimi bünyesinde bulunduran Türkiye Futbol Federasyonu tahkimini düzenleyen 5498 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Türkiye Futbol Fe­derasyonu Statüsü'nün tahkime ilişkin hükümleri de bu basıda Kitaba dahil edilmiştir. Kitaba eklenen diğer mevzuat ise Sigortacılık Kanunu'nun tahki­me ilişkin hükümleri ile Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelik'tir. Ayrıca uygulamada yaygın olarak kullanılan tüketici tahkimine ilişkin hükümlere de yer verilmiş ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un tahkime ilişkin hükümleri, Kitabın milli tahkime ilişkin mevzuat kısmına ila­ve edilmiştir. 2011 yılında yürürlüğe giren Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır. Dolayısıyla 2011 yılından itibaren 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun tahkime ilişkin 516-536. maddelerinin yerini 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 407-444. maddeleri almıştır. Derlememizin ilk basısı sırasında henüz tasarı halinde olan Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun tahkime ilişkin hükümlerine de yer verilmişti. Bu basıda 1086 sayılı Kanun'un 516-536. maddeleri ile tasarı hükümleri derlemeden çıkarılarak yerine 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 407-444. maddeleri konulmuştur.  

Tahkime ilişkin mevzuat ve milletlerarası antlaşmaları içeren derleme­mizin, hukukçular için yararlı olacağını ümit etmekteyiz. Kitabın tashihlerini özenle gerçekleştiren İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı öğretim görevlileri Ar. Gör. Dr. Mine Tan Dehmen, Ar. Gör. Dr. A. Elif Ulusu, Ar. Gör. H. Zeynep Nalçacı-oğlu Erden, Ar. Gör. Cemre Tüysüz ve Ar. Gör. Rümeysa Partalcı'ya teşekkür ederiz.  

Kitabın kısa sürede yayınlanmasını sağlayan; şahsının ve personelinin saygın tutumuyla yayınevini bizler için vazgeçilmez kılan Beta Yayınevi'nin değerli yöneticisi Sayın Seyhan Satar'a; Kitabın dizgisini özenle gerçekleştiren Sayın Gülgonca Çarpık'a ve kapak tasarımını yapan Sayın Gökhan Ayrancı'ya içten teşekkür ederiz.  

Prof. Dr. Ergin NOMER

Nisan 2014


İÇİNDEKİLER

  I.      MİLLİ TAHKİME İLİŞKİN MEVZUAT..................................................................................... 1

A.    Hukuk Muhakemeleri Kanunu (Tahkime İlişkin Hükümleri).................................. 3

B.     Sigortacılık Kanunu (Tahkime İlişkin Hükümleri)................................................. 17

C.     Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelik.............................................................. 23

D.     Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

(Tahkime İlişkin Hükümleri)..................................................................................... 36

E.     Türkiye Futbol Federasyonu................................................................................... 40

1.     Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri

Hakkında Kanun (Tahkime İlişkin Hükümleri)............................................... 40

2.     Türkiye Futbol Federasyonu Statüsü

(Tahkime İlişkin Hükümleri).............................................................................. 43

F.     Umumi Mülhak ve Hususi Bütçelerle İdare Edilen Daireler ve
Belediyelerle Sermayesinin Tamamı Devlete veya Belediye veya
Hususi İdarelere Aid Daire ve Müesseseler Arasındaki İhtilafların
Tahkim Yoliyle Halli Hakkında Kanun.................................................................... 51 II.    MİLLETLERARASI TİCARÎ TAHKİME İLİŞKİN

MEVZUAT VE ANTLAŞMALAR......................................................................................... 53

A.    Milletlerarası Tahkim Kanunu................................................................................. 55

B.     Milletlerarası Ticari Hakemlik Konusundaki 21 Nisan 1961

Tarihinde Cenevre'de Yapılan Avrupa Sözleşmesi............................................... 73

 1. Sözleşme Metni.................................................................................................. 73
 2. Milletlerarası Ticari Hakemlik Konusundaki Avrupa
  Sözleşmesine Taraf Devletler........................................................................... 82
III.   YABANCI HAKEM KARARLARININ TANINMASI VE

TENFİZİNE İLİŞKİN MEVZUAT VE ANTLAŞMALAR......................................................... 83

A.    Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun
(Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfizine

İlişkin Hükümleri)....................................................................................................... 85

B.     Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve İcrası Hakkında

10 Haziran 1958 Tarihinde New York'ta Yapılan Sözleşme.................................. 87

 1. Sözleşme Metni.................................................................................................. 88
 2. Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve İcrası

Hakkında New York Sözleşmesine Taraf Devletler....................................... 93

IV.  YATIRIM UYUŞMAZLIKLARININ MİLLETLERARASI
TAHKİM YOLUYLA ÇÖZÜMÜNE İLİŞKİN MEVZUAT VE
ANTLAŞMALAR.................................................................................................................
99

A.    Kanunlar................................................................................................................... 101

1.     Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde

Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun............................................................ 101

2.     Danıştay Kanunu ve İdarî Yargılama Usulü Kanununun

Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun............................. 102

 1. Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli
  Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanunun Bazı
  Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun.................................. 103
 2. Kamu Hizmetleri ile İlgili İmtiyaz Şartlaşma ve Sözleşmelerinden
  Doğan Uyuşmazlıklarda Tahkim Yoluna Başvurulması Halinde
  Uyulması Gereken İlkelere Dair Kanun......................................................... 104

B.     Çok Taraflı Antlaşmalar.......................................................................................... 107

1.     Devletler ve Diğer Devletlerin Vatandaşları Arasındaki Yatırım
Uyuşmazlıklarının Çözümlenmesi Hakkında Sözleşme (ICSID)................. 107

a.     Sözleşme Metni........................................................................................ 108

b.     Devletler ve Diğer Devletlerin Vatandaşları Arasındaki
Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümlenmesi Hakkında
Sözleşmeye Taraf Devletler.................................................................... 126

2.     Avrupa Enerji Şartı Konferansı Nihai Senedi, Enerji Şartı
Antlaşması ve Ekini Teşkil Eden Kararlar ile Enerji Verimliliğine

ve İlgili Çevresel Hususlara İlişkin Enerji Şartı Protokolü.......................... 130

a.     Nihai Senedin, Enerji Şartı Antlaşmasının ve Protokolün
Metinleri.................................................................................................... 130

b.     Enerji Şartı Antlaşması (Energy Charter Treaty)................................. 141

c.      Enerji Şartı Antlaşmasına, Nihai Senede ve Protokole

Taraf Devletler.......................................................................................... 190

C.     Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin

İki Taraflı Antlaşmalar............................................................................................. 193

1.     Türkiye Cumhuriyeti ve Afganistan İslami Geçiş Devleti
Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına

İlişkin Anlaşma................................................................................................. 193

 1. Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti Arasında
  Sermaye Yatırımlarının Karşılıklı Olarak Teşvik ve Himayesine
  Mütedair Anlaşma........................................................................................... 200
 2. Türkiye Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri Arasında
  Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına Dair Antlaşma................. 209
 3. Türkiye Cumhuriyeti ile Arjantin Cumhuriyeti Arasında
  Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma............... 220
 4. Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında
  Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma............... 228

6.     Türkiye Cumhuriyeti ve Avustralya Arasında Yatırımların

Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma.................................... 236

 1. Türkiye Cumhuriyeti ve Avusturya Cumhuriyeti Arasında
  Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması............................. 249
 2. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti
  Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Korunması ve

Teşvikine İlişkin Anlaşma.............................................................................. 257

 1. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Bahreyn Krallığı Hükümeti
  Arasında İmzalananYatırımların Karşılıklı Teşviki ve
  Korunmasına İlişkin Anlaşma........................................................................ 270
 2. Türkiye Cumhuriyeti ve Bangladeş Halk Cumhuriyeti Arasında
  Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına Dair Anlaşma................... 277
 3. Türkiye Cumhuriyeti ve Belarus Cumhuriyeti Arasında
  Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma................ 285
 4. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belçika-Lüksemburg
  Ekonomik Birliği Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve
  Korunması Anlaşması..................................................................................... 292
 5. Türkiye Cumhuriyeti ve Birleşik Arap Emirlikleri Arasında
  Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma................ 300
 6. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Kuzey
  İrlanda Birleşik Krallığı Hükümeti Arasında Yatırımların

Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma..................................................... 308

15.   Türkiye Cumhuriyeti ve Bosna ve Hersek Bakanlar Kurulu
Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına

İlişkin Anlaşma................................................................................................. 317

 1. Türkiye Cumhuriyeti ve Bulgaristan Cumhuriyeti Arasında
  Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma................ 324
 2. Türkiye Cumhuriyeti ile Çek Cumhuriyeti Arasında Yatırımların
  Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması.................................................. 332
 3. Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Arasında
  Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma................ 342
 4. Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Krallığı Arasında
  Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma................ 348
 5. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Endonezya Cumhuriyeti
  Hükümeti Arasında Yatırımların Teşviki ve Korunmasına

İlişkin Anlaşma................................................................................................. 355

 1. Türkiye Cumhuriyeti ve Estonya Cumhuriyeti Arasında
  Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma................ 363
 2. Türkiye Cumhuriyeti ve Federal Demokratik Etiyopya
  Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve
  Korunmasına İlişkin Anlaşma........................................................................ 370
 3. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Fas Krallığı Hükümeti
  Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına

İlişkin Anlaşma................................................................................................. 377

24.   Türkiye Cumhuriyeti ve Filipinler Cumhuriyeti Arasında
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma................ 385

 
 1. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Finlandiya Cumhuriyeti
  Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve
  Korunmasına İlişkin Anlaşma........................................................................ 393
 2. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti
  Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve

Korunması Anlaşması..................................................................................... 400

 1. Türkiye Cumhuriyeti ve Güney Afrika Cumhuriyeti Arasında
  Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma................ 408
 2. Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Cumhuriyeti Arasında
  Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması............................. 416
 3. Türkiye Cumhuriyeti ve Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında
  Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma................ 423

a.     Anlaşmanın Metni................................................................................... 424

b.     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Hırvatistan Cumhuriyeti
Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti ve Hırvatistan
Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve
Korunmasına Yönelik Anlaşmaya İlişkin Değişikliklere

Dair Ek Protokol....................................................................................... 431

 1. Türkiye Cumhuriyeti ile Hindistan Cumhuriyeti Arasında
  Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma................ 437
 2. Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Krallığı Arasında

Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma................ 445

 1. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve İran Cumhuriyeti
  Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve
  Korunmasına İlişkin Anlaşma........................................................................ 452
 2. İslam Konferansı Teşkilatına Üye Ülkeler Arasında Yatırımların
  Teşviki Korunması ve Garanti Edilmesi Anlaşması..................................... 459
 3. Türkiye Cumhuriyeti ile İspanya Krallığı Arasında Yatırımların
  Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması.................................................. 468
 4. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsrail Devleti Hükümeti
  Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına

İlişkin Anlaşma................................................................................................. 477

 1. Türkiye Cumhuriyeti ile İsveç Krallığı Arasında Yatırımların
  Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması.................................................. 486
 2. Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre Konfederasyonu Arasında
  Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması............................. 493
 3. Türkiye Cumhuriyeti ile İtalya Cumhuriyeti Arasında

Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma................ 499 39.   Türkiye Cumhuriyeti ile Japonya Arasında Yatırımların

Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma.................................... 507

40.   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti
Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına

İlişkin Anlaşma................................................................................................. 516

41.   Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Arasında
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması............................. 524

 1. Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti Arasında
  Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması............................. 531
 2. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti
  Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve
  Korunmasına İlişkin Anlaşma........................................................................ 538
 3. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti
  Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması........... 545
 4. Türkiye Cumhuriyeti ve Küba Cumhuriyeti Arasında

Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma................ 555

46.   Türkiye Cumhuriyeti ve Letonya Cumhuriyeti Arasında
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin

Anlaşma............................................................................................................. 562

47.   Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Arap Halk Sosyalist
Büyük Cemahiriyesi Arasında Yatırımların Karşılıklı

Teşviki ve Korunması Anlaşması................................................................. 569

 1. Türkiye Cumhuriyeti ve Litvanya Cumhuriyeti Arasında
  Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma................ 579
 2. Türkiye Cumhuriyeti ve Lübnan Cumhuriyeti Arasında
  Yatırımların Teşviki ve Karşılıklı Korunmasına İlişkin Anlaşma................ 586
 3. Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Cumhuriyeti Arasında
  Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma................ 595
 4. Türkiye Cumhuriyeti ve Makedonya Cumhuriyeti Arasında
  Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma................ 601
 5. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Malezya Hükümeti
  Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına

İlişkin Anlaşma................................................................................................. 608

 1. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Malta Hükümeti Arasında
  Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma................ 616
 2. Türkiye Cumhuriyeti ve Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında
  Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma................ 623
 3. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Moğolistan Hükümeti
  Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına

İlişkin Anlaşma................................................................................................. 631

 1. Türkiye Cumhuriyeti ve Moldova Cumhuriyeti Arasında
  Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma................ 638
 2. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal
  Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı

Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma..................................................... 645

58.   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Oman Sultanlığı Hükümeti
Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına

İlişkin Anlaşma................................................................................................. 657

 1. Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Arasında
  Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması............................. 667
 2. Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti
  Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına

İlişkin Anlaşma................................................................................................. 674

 1. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti
  Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve
  Korunmasına İlişkin Anlaşma........................................................................ 681
 2. Türkiye Cumhuriyeti ve Portekiz Cumhuriyeti Arasında
  Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin

Anlaşma ve Eki Protokol................................................................................. 688

63.   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Romanya Hükümeti
Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına

İlişkin Anlaşma................................................................................................. 697

 1. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Rusya Federasyonu
  Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve
  Korunmasına İlişkin Anlaşma........................................................................ 706
 2. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Singapur Cumhuriyeti
  Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve
  Korunmasına İlişkin Anlaşma........................................................................ 714
 3. Türkiye Cumhuriyeti ve Slovakya Cumhuriyeti Arasında
  Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma............... 723
 4. Türkiye Cumhuriyeti ve Suriye Arap Cumhuriyeti Arasında
  Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma............... 735
 5. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Suudi Arabistan Krallığı
  Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve
  Korunmasına İlişkin Anlaşma........................................................................ 743
 6. Türkiye Cumhuriyeti ile Şili Cumhuriyeti Arasında
  Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin

Anlaşma ve Eki Protokol................................................................................. 752

 1. Türkiye Cumhuriyeti ve Tacikistan Cumhuriyeti Arasında
  Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma............... 761
 2. Türkiye Cumhuriyeti ve Tayland Krallığı Arasında İmzalanan
  Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin

Anlaşma............................................................................................................ 769

 1. Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında
  Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma............... 777
 2. Türkiye Cumhuriyeti ile Türkmenistan Arasında Yatırımların
  Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması................................................. 784
 3. Türkiye Cumhuriyeti ve Ukrayna Arasında Yatırımların

Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma.................................... 791

75.   Türkiye Cumhuriyeti ve Haşimi Ürdün Krallığı Arasında
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin

Anlaşma............................................................................................................ 798

76.   Türkiye Cumhuriyeti ve Yemen Cumhuriyeti Arasında
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin

Anlaşma............................................................................................................ 805

77.   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Yugoslavya Federal
Cumhuriyeti Federal Hükümeti Arasında Yatırımların

Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma.................................... 812 78.   Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Arasındaki

Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması............................ 821

V.     TÜRKİYE'DE BULUNAN TAHKİM MERKEZLERİNE

AİT KURALLAR................................................................................................................. 829

A. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği............................................................................ 831

 1. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Tahkim Tüzüğü..................................... 831
 2. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Tahkim Divanı Statüsü........................ 847
 3. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Tahkim Divanı Hakem

Ücretleri ve İdarî Gider Esasları...................................................................... 852

4.     Ticaret Borsaları İhtiyari Tahkim Talimatnamesi......................................... 853

B.     İstanbul Ticaret Odası............................................................................................ 858

1.     İstanbul Ticaret Odası Hakem-Uzlaştırıcı ve Hakem

Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik............................ 858

2.     İstanbul Ticaret Odası Tahkim-Uzlaştırma-Hakem

Bilirkişilik Yönetmeliği..................................................................................... 859

3.     İstanbul Ticaret Odası Tahkim-Uzlaştırma-Hakem

Bilirkişilik Gider ve Ücret Yönetmeliği........................................................... 876

C.     Kuşadası Ticaret Odası Tahkim Uzlaştırma Hakem Bilirkişilik
Yönetmeliği............................................................................................................... 878

D.     İzmir Ticaret Odası Ticari Uzlaştırma ve Ticari Tahkim Esasları....................... 887

E.     TÜRSAB Tahkim Yönetmeliği............................................................................... 902 VI.    TÜRKİYE VE DÜNYADA TAHKİM MERKEZLERİ............................................................. 911

A.    Tanınmış Uluslararası Tahkim Merkezleri............................................................ 913

B.     Türkiye'de Bulunan Tahkim Merkezleri................................................................ 916