Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mayıs (59)      Nisan (92)      Mart (138)      Şubat (201)

Milano Ulusal Ve Uluslararası Tahkim Odası Tahkim Kuralları

Milano Ulusal Ve Uluslararası Tahkim Odası Tahkim KurallarıSayfa Sayısı
:  
38
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2008

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

ÖNSÖZ


Bilindiği gibi günümüz iş dünyasında kıyasıya bir rekabet yaşanmakta ve teşebbüsler bu rekabet ortamında ayakta kalabilmek için yeni stratejiler ortaya koymaktadır. Uygulanan bu stratejiler sayesinde hem ulusal, hem de uluslararası alanda yeni işbirlikleri kurulmaktadır. Gerek özel hukuk kişileri, gerekse özel hukuk ve kamu tüzel kişileri arasında kurulan uluslararası işbirliği sırasında çeşitli uyuşmazlıklar doğabilmektedir. Böyle bir durumda yaşanılan ticari uyuşmazlıkların en kısa zamanda, dostane ve ekonomik bir şekilde çözümlenmesi gerekmektedir.

İşte uyuşmazlıkların devlet yargısı yerine, taraflarca seçilen kişi veya kurumlar tarafından çözümlenmesi olarak açıklanan tahkim yargısı, ulusal ve uluslararası ticaret uygulamalarında giderek en uygun uyuşmazlık çözüm yöntemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yöntemde kişi ve teşebbüslerin beklentisi; anlaşmazlıkların en kısa zamanda çözüme kavuşturulması, hukuk ve adalet kurallarının işlemesi, sorunlara çözüm bulunması ve varılan sonuçların güvenilir olmasıdır.

Uluslararası anlaşmazlıklarda tahkimin öne çıkmasının nedenleri, tahkimin bağımsız ve tarafsız bir uyuşmazlık çözümü olması, bu sistemlerde ticari uyuşmazlıklar konusunda özel bilgi ve tecrübeye sahip kişi ve kurumların görev alması hakemlerin taraflar arası uzlaştırıcı ve taraflar arasındaki ilişkileri zedelemeyen, barışçı çözüm yöntemleri kullanmalarıdır. İşte sadece bu özellikleri ile bile tahkim, etkili bir çözüm yöntemi olarak nitelendirilebilir.

Bugün uygulamada önemli tahkim kuruluşları ya da merkezleri tarafından oluşturulmuş tahkim kuralları mevcuttur. Bunlardan birisi de, kurumsal tahkim sistemlerinden biri olan ve 1 Ocak 2004′te yürürlüğe girerek uygulanmaya başlanan Milano Ulusal ve Uluslararası Tahkim Odası′nm "Tahkim Kuralları"dır.

Odamız, bu kuralların tanıtılması amacıyla, 1985 yılından bugüne Avrupa′da kurumsal tahkim konusunda faaliyet gösteren Milano Ulusal ve UluslararasıTahkim Odası′yla iki sempozyum gerçekleştirmiştir. Söz konusu sempozyumların büyük bir ilgiyle izlenmesi nedeniyle Milano Tahkim Kuralları, uluslararası tahkim alanındaki çalışmalarıyla tanınan ve uluslararası hakem olarak faaliyette bulunan Prof. Dr. Ergun Özsunay tarafından Türkçe′ye çevrilmiştir.

Bu yayın Milano Ulusal ve Uluslararası Tahkim Odası tarafından uygulanan Tahkim Kurallarının Türkçe, İtalyanca ve İngilizce metinlerini içermektedir.

Yoğun akademik ve mesleki faaliyeti arasında Milano Tahkim Kuralları′nm çevirisini üstlenen Prof.Dr. Ergun Özsunay′a teşekkür eder, en yeni tahkim sistemleri içinde yer alan Milano Tahkim Kuralları ′nın, ilgili kişi ve kuruluşlara ışık tutmasını dilerim.

Genel Sekreter
Dr.Cengiz ERSUN


SUNUŞ


Yaşadığımız zaman diliminde ticari uyuşmazlıkların çözümü konusunda başlıca iki yola başvurulmaktadır: uyuşmazlığı yargı yerlerinde çözüme bağlama ya da "uyuşmazlık çözümü seçeneklerinden (ADR, Alteraative Dispute Resolution) birine başvurma.

Yargısal çözüm, tüm uyuşmazlıklarda olduğu gibi, ticari uyuşmazlıklar bakımından da geleneksel çözüm yoludur. Ne var ki, bu çözüm, özellikle ticari uyuşmazlıklarda amaca uygun değildir. Mahkemelerin iş yükünün fazlalığı, bilirkişi incelemesi, keşif için harcanan zaman, taraf vekillerinin oyalama ve davayı uzatma taktikleri, mahkeme kararlarının temyiz yoluyla incelenmesi için yitirilecek süre vs. ticari uyuşmazlıkların yargı yerlerinde çözümünü ticari teşebbüsler bakımından cazip olmaktan çıkarmaktadır.

Bu nedenledir ki, yargısal çözüm yanında, çeşitli "uyuşmazlık çözümü seçenekleri" (UÇS; ADR, alternative dispute resolution) oluşturulmuştur. Söz konusu seçeneklerden biri, uyuşmazlığın "arabuluculuk′" yoluyla çözümüdür. "Arabuluculuk", küçük ve orta boy işletmeler arasında ortaya çıkan ticari uyuşmazlıklar bakımından "amaca elverişli" bir çözümdür. Bu nedenle, "arabuluculuk yoluyla çözüm" giderek gelişmektedir. Birçok ülkede, arabuluculuk yoluyla çözümü düzenleyen yasal düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemelerde, genellikle, UNCITRAL′in (BM Milletlerarası Ticaret Hukuku Komisyonu) "uzlaştırma ve arabuluculuk kuralları"nm örnek alındığı görülmektedir. Arabuluculuk yoluyla çözümde, uyuşmazlık taraflarca çözüme bağlanmaktadır. Arabuluculuk yoluyla çözüm, yargısal çözümden daha ucuz ve daha hızlıdır.

Diğer bir uyuşmazlık çözümü seçeneği ise, "tahkimdedir:. Tahkimde, uyuşmazlık bir hakem veya bir hakem kurulu tarafından çözüme bağlanmaktadır. Tahkim, genel olarak, "iç tahkim" veya "uluslararası tahkim" olarak ikiye ayrılır. Uluslararası tahkim, uyuşmazlıkta bir "yabancılık" unsurunun varlığı halinde söz konusudur. Ayrıca, başka bir ölçüte göre, "ad hoc tahkim" ve "kurumsal tahkim" ayrımı da yapılmaktadır.


Kurumsal tahkim, belirli tahkim kuruluşları tarafından oluşturulmuş "tahkim kuralları" uyarınca, bir uyuşmazlığın bir hakem veya hakem kurulu tarafından çözüme bağlandığı durumlarda söz konusudur. Günümüzde birçok önemli tahkim kuruluşu, ya da merkezi tarafından oluşturulan tahkim kuralları mevcuttur. MTO′mn, Viyana Ticaret Odası′nın, Stockholm Ticaret Odası′nm, Alman Tahkim Enstitüsü′nün, Çin Milletlerarası Ekonomi ve Ticaret Komisyonu′nun (CIETAC), Hollanda Tahkim Enstitüsü′nün, Amerikan Tahkim Derneği′nin (AAA) tahkim kuralları, kurumsal tahkim sistemlerinin en yaygın olanlarıdır.

Kurumsal tahkim sistemleri içinde, Milano Ulusal ve Uluslararası Tahkim Odası ′nın, 1 Ocak 2004 tarihinde yürürlüğe giren tahkim kuralları da giderek genişleyen bir uygulama alanı bulmuştur. Birçok modern kurumsal tahkim kuralları gibi, UNCITRAL Tahkim Kuralları′yla uyum halinde bulunan Milano Kuralları da, Akdeniz bölgesindeki teşebbüslerce bir uyuşmazlık çözümü seçeneği olarak benimsenmekte ve birçok sözleşmenin "tahkim şartı"′nda yer almaktadır.

Bu nedenle "Akdeniz İçin Birlik Projesi" çerçevesinde Milano Tahkim Sisteminin muhtemelen önemli bir rol üstleneceği ve Akdeniz Bölgesindeki ticari teşebbüsler arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde kolaylıklar sağlayacağı belirtilmelidir. Milano Tahkim Kuralları, bu amacın gerçekleşmesi düşüncesiyle Türkçeye çevrilmiş ve ilgili çevrelerin kullanımına sunmuştur.

Prof. Dr. Ergun Özsunay

İÇİNDEKİLER


STANDART TAHKİM ANLAŞMALARI 11
ÖNSÖZ - TAHKİM ODASI 13
Tahkim Odasının işlevleri ve organları 13
Tahkim Konseyi 13
Genel Sekreterlik 14
I. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER 15
1. Madde - Uygulamanın kapsamı 15
2. Madde -Yargılamaya uygulanacak hükümler 15
3. Madde - Uyuşmazlığın özüne uygulanacak hükümler 15
4. Madde-Tahkim yeri 15
5. Madde - Tahkim dili 16
6. Madde - Belgelerin sunulması ve tebliği 16
7. Madde - Süreler 16
8. Madde - Gizlilik 17
9. Madde - İtalyan hukukuna tabi tahkim 17
II. BÖLÜM - YARGILAMANIN BAŞLAMASI 17
10. Madde -Tahkim istemi 17
11. Madde-Cevap dilekçesi 18
12. Madde-Karşı dava 18
13. Madde - Tahkim yargılamasının caiz olup olmadığı 19
III. BÖLÜM - HAKEM MAHKEMESİ 19
14. Madde - Hakemlerin sayısı 19
15. Madde -Hakemlerin atanması 19
16. Madde - Çok taraflı tahkimde hakemlerin atanması 20
17. Madde - Hakem olarak atanamayacak kişiler 20
18. Madde - Hakemlerin görevi kabul etmeleri 20
19. Madde - Bağımsızlık beyanı ve hakemlerin onaylanması 2020. Madde - Hakemlerin reddi 21
21. Madde - Hakemlerin değiştirilmesi 21
22. Madde - Hakem Mahkemesinin yargılama yetkisinin bulunmaması ..21
23. Madde - Hakem Mahkemesinin usule uygun oluşturulmaması ....22
IV. BÖLÜM - YARGILAMA 22
24. Madde - Hakem Mahkemesinin oluşturulması 22
25. Madde - Hakem Mahkemesinin yetkileri 23
26. Madde - Hakem Mahkemesinin emirleri 23
27. Madde - Duruşmalar 23
28. Madde -Delillerin toplanması 24
29. Madde - Bilirkişiler 24
30. Madde -Yeni talepler 24
31. Madde - Yargılamanın sona ermesi 24
32. Madde - Uzlaşma ve davadan feragat edilmesi 25
V. BÖLÜM - HAKEM KARARLARI 25
33. Madde- Hakem kararının görüşülmesi 25
34. Madde - Kararın şekli ve içeriği 25
35. Madde- Kararın verilmesi ve tebliğ edilmesi 26
36. Madde - Nihai kararın verilmesi için süre 26
37. Madde -Kısmi kararlar ve geçici kararlar 26
38. Madde -Kararın düzeltilmesi 26
VI. BÖLÜM - YARGILAMA MASRAFLARI 27
39. Madde - Uyuşmazlığın değeri 27
40. Madde - Yargılama masrafları 27
41. Madde -Avans ve nihai ödemeler 28
42. Madde - Ödemenin yapılmaması 28


VII. BÖLÜM - GEÇİCİ HÜKÜMLER 29
43. Madde -Yürürlüğe girme 29
EK-A 30
Uyuşmazlık değerinin belirlenmesine ilişkin ölçütler 30
EK-B 31
Tahkim Odasının ücretleri: Ücrete dahil olan ve olmayan faaliyetler..31
HAKEMLER İÇİN ETİK KURALLAR KODU 32
ÜCRET TARİFESİ 35
TAHKİM KONSEYİ - ÜYELER 36
GENEL SEKRETERLİK - ÜYELER 38