Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (36)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Medeni Hukukta Fedakarlığın Denkleştirilmesi İlkesi ve Uygulama Alanı

Medeni Hukukta Fedakarlığın Denkleştirilmesi İlkesi ve Uygulama Alanı

- Vedat Kitapçılık

Sayfa Sayısı
:  
389
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2012
ISBN NO
:  
978-605-4446-30-8

130,00 TLProf. Dr. İlhan ULUSAN İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Medenî Hukukta Fedakârlığın Denkleştirilmesi İlkesi ve Uygulama Alanı Ek Bölüm ile Güncelleştirilmiş 2. Tıpkı Bası TIPKI BASIYA ÖNSÖZ “Medenî Hukukta Fedakârlığın Denkleştirilmesi İlkesi ve Uygulama Alanı “ başlıklı kitabımızı yıllar sonra tıpkı bası niteliğinde olmak üzere tekrar yayınlamış bulunuyoruz. Kitabın yıllar önce tükenmiş bulunması nedeniyle öğreti ve uygulamadan gelen yoğun istekler üzerine kitabı yeniden yayınlamak suretiyle doğan gereksinime yanıt vereceğini umut etmekteyim. Kitabın içeriğini oluşturan bölümler içinde yer alan konuların bir bölümü kamu hukukuna, önemli bir bölümü de özel hukuka ilişkin sorunlarla ilgili olarak bilgi ve değerlendirmeleri içermektedir. Bütün olarak bakıldığında; çok sayıda birbiriyle benzeşen bazen de çok farklı nitelik arz eden pozitif hukuk kurallarında meydana gelen değişikliklerin, gelişmelerin ve yenilenmelerin sayısal olarak çokluğu ve yoğunluğu, kitabın bu değişikliklere paralel olarak yeni baştan yazılmasının önündeki belli başlı engeller olarak görülmek gerekir. Bununla birlikte kitapta yoğun bir araştırma ve değerlendirme ürünü olarak ortaya konan bilimsel düşünce ve açıklamaların bugün için de yol gösterici ve katkı sağlayıcı özellik taşıdığına işaret etmek isterim. Fedakârlığın Denkleştirilmesi İlkesinin uygulama alanına ilişkin olarak yasal planda, öğreti ve uygulamada meydana gelen değişiklikleri gösteren yeni bir bölüm kitabın sonuna eklenmiştir. Bu “ek bölüm”de fedakârlığın denkleştirilmesi isteminin somut görünüm biçimlerindeki yenilikler, özellikle Türk Medeni Kanununda ve Türk Borçlar Kanununda konuyla ilgili gelişmeler sergilenmiştir. Bu bölümde yapılan açıklamalar mümkün mertebe konuların ana hatlarıyla sınırlı tutulmuş ve esas itibariyle uzun tartışmalara yer verilmemiştir. Bununla birlikte yeni öğreti ve Yargıtay uygulamasının sergilenmesi, bazı aksaklıklara işaret edilmesi ve nihayet konunun güncelleştirilmesi yönleri göz önünde tutulduğunda ek bölümün de okuyucular için yararlı olacağını düşünmekteyim. Bir sorumluluk ilkesi olarak otuz beş yıl önce kitabın ilk basısında ortaya konulan fedakârlığın denkleştirilmesi ilkesi, ek bölümün başındaki açıklamada değinildiği gibi öğreti ve uygulamada kusur ilkesi ve tehlike ilkesinin yanında benimsenmiş ve yoğun ilgi görmüştür. Fedakârlığın Denkleştirilmesi İlkesi başlangıçta, Yargıtay ile İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mukayeseli Hukuk Enstitüsü\\\\\\\′nün o zamanki müdürü hocamız merhum Prof. Dr. Selahattin Sulhi Tekinay\\\\\\\′ın işbirliği ve çabalarıyla yürütülen “Sorumluluk Hukukunda Yeni Gelişmeler” sempozyumunda sunduğumuz tebliğ ile tanıtılıp tartışmaya açılmış ve bir ilgi alanı oluşturmuş bulunmaktaydı. Yine özellikle merhum hocamız Prof. Dr. Haluk Tandoğan\\\\\\\′ın yazdığı kitapları ve makaleleri aracılığıyla konuya gösterdiği yakın ilgiyi ve Fedakârlığın Denkleştirilmesi İlkesinin tanınıp benimsenmesindeki katkısını belirtmek gereklidir. Aynı doğrultuda merhum Yargıtay 13. Hukuk Dairesi Başkanı Mustafa Reşit Karahasan\\\\\\\′ın ve merhum Prof. Dr. Akın Düren\\\\\\\′in yazdıkları eserleri aracılığıyla gösterdikleri ilgiye değinmek zorunluluğu bulunmaktadır. Ek bölümde de ifade edildiği gibi, geçen yıllar içinde Fedakârlığın Denkleştirilmesi İlkesinin Türk hukuk öğretisinde özellikle genç araştırmacıların ilgi odağı haline gelmiş bulunması kuşkusuz sevinilecek bir olaydır. Sözü edilen ilkenin, Yargıtay kararları bağlamında hukuk uygulamasına dâhil edilmesi ve bu tutumun varlığını sürdürmesi, kitabın yazarı için kuşkusuz sevindirici, mutluluk verici bir gelişme olmuştur. Bilindiği gibi, fedakârlığın denkleştirilmesi istemine yol açan çıkar çatışmasına dayalı durumlar gelişmeye açık bir nitelik arz etmektedir. Bu nedenle hukuka uygun bir müdahale sonucu düşük çıkar sahibinin üstün çıkar sahibine karşı katlandığı ağır bir fedakârlık ve bu fedakârlığın üstün çıkar sahibi tarafından denkleştirilmesi olgularını içeren yeni durumların varlığı kaçınılmaz olacaktır. Umarım kitabın yayınlanması bu doğrultudaki yeni arayışların çoğalmasına vesile olur. Kitabın içinde yer alan “Önceki Hukukumuzda Fedakârlığın Denkleştirilmesi” başlıklı bölümü yıllar önce yazarken, merhum dostum Av. Kâmi Yuvalı\\\\\\\′nın sağladığı kitaplar meyânında; Ali Haydar tarafından kaleme alınmış Mecelle Şerhi hükümlerinin konuyla ilgili bölümünü keza Abdurrahman Münip Bey\\\\\\\′in kitabında eski harflerle yaptığı açıklamaları okuyarak öğrenmemi sağlayan değerli meslektaşım Prof. Dr. Hüseyin Hâtemi\\\\\\\′ye gecikmeli de olsa, unutkanlığımı mâzur göreceği dileğiyle, teşekkürlerimi sunarım. Bu vesileyle arada geçen zaman içinde Fedakârlığın Denkleştirilmesi İlkesine büyük ilgi gösteren ve bir bölümünü kaybettiğimiz değerli hocalarımı anarken; kitabı güncel ek bölümüyle birlikte yayınlamaya beni teşvik eden dost ve meslektaşlarıma teşekkürlerimi arz ederim. Kitabın yayınlamasını üstlenen ve gerçekleştiren ve özellikle değerli eserlerin hukuk hayatına ulaşmasını sağlayan Vedat Kitapçılık Basım Yayım Kuruluşunun sahibi Sayın Vedat Çarbaş\\\\\\\′a ve Vedat Kitapçılık çalışanlarına kalbi teşekkürlerimi sunarım. Prof. Dr. İlhan Ulusan 07 Mart 2012, Suadiye SUNUŞ Sorumluluk Hukuku, Medenî Hukukun en canlı alanlarından birini oluşturmaktadır. Hızlı endüstrileşme evrimi, çağımızı sarsabilecek denli geniş boyutlara ulaşan çevre sorunları bu canlılığı ve gelişmeyi sağlayan etkenlerden sadece birkaçıdır. Bu ve benzer etkenler hukuk uygulamasını ve öğretisini yeni arayışlara yöneltmiş ve sonuç olarak yeni sorumluluk ilkeleri doğmuş, eskilerinde de önemli değişiklikler ve gelişmeler meydana gelmiştir. İşte, bir doktora tezi olarak ele alınan bu araştırmanın konusunu oluşturan fedakârlığın denkleştirilmesi ilkesi de, doğan yeni gereksinmeleri karşılamak, zaman içinde gittikçe karmaşık bir görünüm kazanan çıkar çatışmalarını düzenlemek amacıyla, sözkonusu yeni arayışların ürünü olarak doğmuş ve yaygın bir uygulama alanına kavuşabilmiştir. Fedakârlığın denkleştirilmesi ilkesinin Medenî Hukuktaki yeri araştırmanın asıl uğraşı alanını oluşturmakla birlikte, bu ilkenin kamu hukukundaki görünüm biçimlerine gözatmaktan ve belirli sınırlar içinde kalsa da bazı sonuçları saptamaktan, bir özel hukukçu olmama karşın kaçınamadığımı belirtmek isterim. Bir yandan, incelenen sorumluluk ilkesinin yeniliği diğer yandan bu ilkenin Türk Medenî Hukukunun çeşitli alanlarına uygulanması zorunluluğu, geniş kapsamlı bir çalışmayı gerektirdi. Bu geniş boyutlar içinde, fedakârlığın denkleştirilmesi ilkesini gereğince tanıtmak ve bu ilkenin uygulanmasında beliren boşlukları doldurmak, yeni bazı düşünce ve görüşlerin ortaya konulmasını gerektirdi. Her yenilikte olduğu gibi, burada savunulan görüşlerin de tartışma alanı yaratacağını umuyorum. Çıkar çatışmasında üstün çıkarın yeğlenmesi sonucu ortaya çıkan fedakârlık ve bu fedakârlığın denkleştirilmesi olguları, ayrı bir sorumluluk ilkesine gerek duyuracak biçimde ilk kez Alman Hukukunda ele alındığından, bu hukuk sistemine ilişkin ayrıntılı bir çalışma yapma zorunluluğu kaçınılmaz bir biçimde kendini duyurdu. Çalışmanın başından sonuna değin, birçok konularda beni aydınlatan, yol gösteren, çeşitli sorunları sabırla, uzun saatler boyunca tartışmak zahmetini yüklenen değerli ve saygıdeğer hocam, Prof. Dr. Bülent Köprülü’ye yürek dolusu teşekkür borçluyum. Yine Alman Akademik Mübadele Teşkilâtının sağladığı burs çerçevesinde Bonn “Friedrich Wilhelm” Üniversitesinde yaptığım incelemeler sırasında yakın ilgisini gördüğüm Prof. Dr. Ulrich Huber’e teşekkür etmek istiyorum. Doktora çalışmamın fakülte yayımları içine alınmasını kabul eden İstanbul Hukuk Fakültesi yönetim kuruluna ve Dekan Prof. Dr. İlhan Akın’a teşekkür borçluyum. Baskı sırasında gösterdikleri çaba ve özen için başta Mehmet Demir olmak üzere Yılmaz Özkaya, Hayrettin Çövener ve Abdiirrezzak Birol’a bir kez daha teşekkür etmeyi, yerine getirilmesi gerekli bir ödev sayıyorum. 1.6.1977, Gayrettepe Prof. Dr. İlhan ULUSAN İÇİNDEKİLER § 1. GİRİŞ Sayfa I. Sorumluluk İlkesi Olarak Fedakârlığın Denkleştirilmesi Düşüncesi... 1 1. Sorumluluk İlkesi Kavramı 1 2. Sorumluluk İlkelerinin Türleri 3 a) Kusur İlkesi 3 b) Tehlike İlkesi 3 c) Garanti ve Güven İlkesi 5 d) Fedakârlığın Denkleştirilmesi İlkesi 8 II. Kamu Hukukunda Fedakârlığın Denkleştirilmesi İlkesi 18 1. Türk Hukukunda İdarenin Sorumluluğunu Sağlayan İlkelere Genel Bakış 18 2. İdarenin Kusursuz Sorumluluğunda Fedakârlığın Denkleştimesi İlkesinin Yeri 21 3. Fedakârlığın Denkleştirilmesi İlkesine Bağlı Genel Düzenlemeler... 25 a) Genel Açıklama 25 b) Mülkiyet Hakkından Doğan Yetkileri Etkileyen Düzenlemeler 28 aa) Anayasamıza ve Özellikle 6830 Sayılı Yasaya Göre Kamulaştırma 28 bb) T.C. Anayasasının 39. Maddesine Göre Devletleş- tirme 34 cc) Olağanüstü Durumlarda Geçici El Koymalar 34 çç) Devletçe İşletilecek Madenler Üzerindeki Hakların Geri Alınması 36 dd) Devletin, Bir Kamu Hizmetinin Görülmesinde Taşınmaz Mülkiyetine Zarar Verici Müdahaleleri 37 4. Fedakârlığın Denkleştirilmesi İlkesinin Türk Uygulamasındaki Yeri 44 Sayfa a) Genel Açıklama 44 b) Fedakârlığın Denkleştirilmesi İlkesinin Uygulamadaki Somut Görünüm Biçimleri 48 III. Medenî Hukukta Fedakârlığın Denkleştirilmesi İlkesinin Bazı Hukukî Kurumlardan Farkı 55 1. Hukuka Aykırı Davranışlardan 55 2. Haksız (Sebepsiz) Zenginleşmeden 55 3. Tehlike Sorumluluğundan 56 Birinci Bölüm TARİHÇE VE ÇEŞİTLİ ÜLKE HUKUKLARINA TOPLU BAKIŞ § 2. TARİHÇE I. Roma Hukuku ve Pandekt Hukukunda Fedakârlığın Denkleştirilmesi Kavramı 65 1. Genel Olarak 65 2. Özel Olarak 66 § 3. ÇEŞİTLİ HUKUK SİSTEMLERİNE TOPLU BAKIŞ I. Fransız Hukuku 79 II. Avusturya Hukuku 84 III. İtalyan Hukuku 87 IV. Alman Hukuku 89 İkinci Bölüm FEDAKÂRLIĞIN DENKLEŞTİRİLMESİ İSTEMİNİN YASAL GÖRÜNÜM BİÇİMLERİ § 4. ZORUNLULUK DURUMLARINDA FEDAKÂRLIĞIN DENKLEŞTİRİLMESİ I. Iztırar Hali 99 1. Kavramın Tanıtılması 99 Sayfa 2. Iztırar Halinde Zarar Yükümlüsü ve Bundan Doğan Sorun- lar.......................................................................................... . 102 a) Iztırar Halinde Müdahalede Bulunanın Sorumluluğunu Savunan Baskın Görüş 104 b) Iztırar Halinde Yararlananın Sorumluluğunu Savunan Görüş (die Begünstigtenhaftung) 107 c) İsviçre Türk Hukukundaki Yasal Düzenleme ve Bundan Çıkan Sonuçlar 110 II. Ortak Tehlike Durumunda Iztırar Hali 114 1. Genel Tanıtma 114 2. Ortak Tehlike Durumunda Zor Durumun Yasal Görünüm Biçimi Olarak Müşterek Avarya 117 § 5. KOMŞULUK HUKUKUNA İLİŞKİN DURUMLARDA FEDAKÂRLIĞIN DENKLEŞTİRİLMESİ I. Genel Açıklama 121 II. Görünüm Biçimleri 127 1. Zorunlu Geçit Hakkı 127 a) Genel Olarak 127 b) Çatışan Çıkarlar Açısından 130 2. Zorunlu Su Hakkı 133 a) Genel Olarak 133 b) Çatışan Çıkarlar Açısından 135 3. Zorunlu Mecra Hakkı 136 a) Genel Açıklama 136 b) Çatışan Çıkarlar Açısından 137 § 6. YARATILAN DEĞERLERİN KORUNMASI ÇERÇEVESİNDE FEDAKÂRLIĞIN DENKLEŞTİRİLMESİ I. Taşkın İnşaat 140 1. Genel Açıklama 140 2. Çatışan Çıkarlar Açısından 143 II. Başkasının Arazisinde İnşaat 144 1. Genel Açıklama 144 2. Çatışan Çıkarlar Açısından 148 § 7. BAŞKASININ TAŞINMAZINA GEÇEN ŞEYLERİ ALMA HAKKINDA FEDAKÂRLIĞIN DENKLEŞTİRİLMESİ İLKESİ Sayfa I. Genel Açıklama 150 II. MK. 676’da Çatışan Çıkarların Varlığı 152 § 8. ÇEVRE ETKİLERİNDEN DOĞAN MÜDAHALELERDE FEDAKÂRLIĞIN DENKLEŞTİRİLMESİ İLKESİ I. Türk - İsviçre Medenî Kanununda Çevre Etkilerine İlişkin Yasal Düzenleme 153 1. MK. Madde 661 (ZGB. Art. 684) Hükmünün Genel Yapısı 153 2. Komşuluktan Doğan Müdahaleler ve Çeşitleri 158 a) Müdahale Kavramı 158 b) Müdahale Çeşitleri 161 aa) Maddî Çeşitleri 161 bb) Psişik (manevî) Müdahaleler 164 cc) Olumsuz Müdaheleler 166 3. Taşkınlık Kavramı ve Taşkınlığın Saptanmasında Başvuru- lan Ölçütler 173 a) Taşkınlığın Değerlendirilmesinde Yargıcın Rolü 173 b) Taşkınlığın Saptanmasında Başvurulacak Ölçütler 176 aa) Yöresel Örf 176 bb) Taşınmazın Mevki ve Mahiyeti 178 c) Taşkınlığa Karşı Korunma Yolları 180 aa) Taşınmaz Malikinin Sorumluluğu (MK. 656. madde) 180 bb) Zilyedliğin İhlâlinden Doğan Davalar (MK. 896- 897. maddeler) 181 cc) Müdahalenin Men’i Davası 181 dd) Taşkınlığı Sınırlayan Önlemler (Tedbirler) 182 II. Türk - İsviçre Hukukunda Çevre Etkileri ve Fedakârlığın Denkeştirilmesi İlkesi 185 1. Genel Açıklama 185 a) Çatışan Çıkarlar Açısından 187 b) Yöresel Örfe Uygun ve Kaçınılmaz Taşkınlıklarda Denkleştirme Ödevi 191 Sayfa c) Yöresel Örfe Uygun ve Kaçınılmaz Taşkınlıklar Karşı- sında MK. 661. Maddenin Durumu 198 2. İsviçre - Türk Uygulamasındaki Durum 203 a) İsviçre - Türk Uygulamasındaki Durum 203 aa) Mahkeme Dışı Uygulama 203 bb) İsviçre’deki Yeni Yargısal Uygulama 205 b) Türk Hukukundaki Uygulama 210 aa) Genel Açıklamalar 210 bb) Türk Uygulamasında Maden Zararlarının Karşılan- masına İlişkin İçtihat ve Fedakârlığın Denkleştiril- mesi İlkesi Çevresinde Doğacak Çözümyolu 215 3. Türk ve İsviçre Hukukunda Kamusal Taşınmazların Yolaçtığı Müdahalelerin Düzenlenmesi 229 a) İsviçre Hukukundaki Durum 229 b) Türk Hukukundaki Durum 233 III. Alman Hukukunda Çevre Etkileri ve Fedakârlığın Denk- leştirilmesi İlkesi 241 1. BGB § 906 Hükmünün Geçirdiği Evrim 241 2. BGB § 906 Hükmünün Bugünkü Durumu 247 a) Genel Bakış 247 b) BGB § 906 f. 2 c. 2’den Doğan Denkleştirme İsteminin Hukukî Temeli 250 3. İşletmeler Yasasından (Gewerbeordnung) Doğan Müdaha- leler........... 253 a) Genel Olarak § 26 Gew O Hükmü 253 b) § 26 Gew O (BIm Sch G § 4) İle Getirilen Düzenleme- nin Hukukî Niteliği 258 c) § 26 Gew O (BIm Sch G § 14) ve Fedakârlığın Denk- leştirilmesi İlkesi 269 d) § 26 Gew O (BIm Sch G § 14) Hükmünün Havaalan- ları ve Atom Tesislerinden Doğan Müdahalelere Karşı Kullanılması 261 Üçüncü Bölüm MEDENÃ� HUKUKTA FEDAKÂRLIĞIN DENKLEŞTİRİLMESİ İSTEMİNİN GENİŞLETİLMESİ § 9. FEDAKÂRLIĞIN DENKLEŞTİRİLMESİ İSTEMİNİ MÜDAHALENİN ÖNLENMESİ DAVASININ ESİRGENMESİNE BAĞLAYAN YARGISAL UYGULAMA I. Alman İmparatorluk Mahkemesi’nin Uygulaması 267 II. Alman Federal Mahkemesi’nin Uygulaması 271 III. Uygulamayı Oluşturan Olayların Çeşitli Açılardan Sınıflandırılması..... 274 1. Zarar Veren Açısından 274 2. Zararın Konusu Açısından 276 3. Zarar Verilen Çıkar Açısından 277 IV. Fedakârlığın Denkleştirilmesi İsteminin Uygulama Tarafından Yaratılan Koşullarının İncelenmesi..... 278 1. Hukuka Aykırı Bir Müdahale 278 2. Müdahalenin Önlenmesi Davasının Özel Nedenlerle Esir- genmesi................................................................................ 280 V. Denkleştirmenin Çevresi..... 282 VI. Uygulama Tarafından Kabul Edilen Fedakârlığın Denkleştirilmesi İsteminin Hukukî Niteliği 284 1. Genel Olarak 284 2. Özel Olarak 285 a) Kamu Hukukuna İlişkin Görüşler 285 b) Özel Hukuka İlişkin Görüşler 287 aa) Haksız Eylem Görüşü 287 bb) Özel Hukuktan Doğan Tehlike Sorumluluğu Görüşü 289 cc) Fedakârlığın Denkleştirilmesi Görüşü (Aufopfe- rungsprinzip) 292 VII. Uygulamaya İlişkin Düşüncemiz 295 § 10. MEDENÃ� HUKUKTA FEDAKÂRLIĞIN DENKLEŞTİRİLMESİ İSTEMİNİN ÖĞRETİ TARAFINDAN GELİŞTİRİLMESİ VE BU TUTUMUN TÜRK HUKUKUNA UYGULANMASI I. Medenî Hukukta Genel Anlamda Fedakârlığın Denkleşti- rilmesi İstemi..... 300 1. Hubmann ve Michaelis’in Görüşleri 300 2. Hubmann ve Michaelis’in Görüşüne Yapılan Katkılar ve Özellikle Genel Anlamda Fedakârlığın Denkleştirilmesi İs- temine Temel Kazandırma Gayretleri 303 II. Medenî Hukukta Genel Anlamda Fedakârlığın Denkleşti- rilmesi İsteminin Sınırlı Biçimde Kabulü 307 1. Genel Açıklama 307 2. Özel Durumlar 309 a) Zorunluluk Durumları 309 aa) Iztırar Halinde Kişivarlığına Verilen Zararlar (Yasa- üstü Iztırar Hali, Übergesetzlicher Notstand) 309 bb) Iztırar Halinde Yanılmalar 314 cc) Kendinden Fedakârlık (die Selbstaufopferung) 316 b) Çevre Etkilerine İlişkin Durumlar 319 aa) Taşınır Mallara Gelen Zararlar 319 bb) Kişivarlığına Gelen Zararlar 321 § 11. FEDAKÂRLIĞIN DENKLEŞTİRİLMESİ İSTEMİ GENİŞLETİLİRKEN İZLENEN HUKUKSAL YÖNTEMLER I. Hukukî Örnekseme ve Tümevarım Yöntemleri 325 II. Tümevarım Yönteminin Tenkiti 327 EK BÖLÜM MEDENİ HUKUKTA FEDAKÂRLIĞIN DENKLEŞTİRİLMESİ İLKESİNİN ZAMAN İÇİNDE GELİŞMESİNE İLİŞKİN BAZI KISA BİLGİLER Sayfa I. Genel Olarak 329 II. Türk Medeni Kanununda Fedakârlığın Denkleştirilmesi İlkesinin Görünüm Biçimlerini Oluşturan Hükümlere Genel Bir Bakış 333 1. Komşuluk Hukukuna İlişkin Durumlarda Fedakârlığın Denkleştirilmesi 333 a) Genel Açıklama 333 b) Görünüm Biçimleri 334 aa) Zorunlu Geçit Hakkı 334 bb) Zorunlu Su Hakkı 336 cc) Zorunlu Mecra Hakkı 336 2. Yaratılan Değerlerin Korunması Çerçevesinde Fedakârlığın Denkleştirilmesi İlkesi 338 a) Genel Açıklama 338 b) Görünüm Biçimleri 339 aa) Taşkın Yapılar 339 bb) Başkasının Arazisinde Yapı 340 3. Başkasının Arazisine Girme Hakkı Çerçevesinde Fedakârlığın Denkleştirilmesi İlkesi 341 a) Genel Açıklama 341 b) Sürüklenen Şeyler ile Benzerlerinin Alınması 342 c) Zorunluluk Hali 343 4. Çevre Etkilerinden Doğan Müdahalelerde Fedakârlığın Denkleştirilmesi İlkesi 344 a) Genel Açıklama 344 b) Taşınmaz Malikinin Sorumluluğunu ve Komşu Hakkını Düzenleyen Türk Medeni Kanununun 730. ve 737. Maddeleri 347 aa) Taşınmaz Malikinin Sorumluluğu 347 bb) Komşu Hakkı 349 III. Türk Borçlar Kanununda Fedakârlığın Denkleştirilmesi İlkesinin Görünüm Biçimi Olarak Iztırar Hali (Zor Durum) 350 1. Genel Açıklamalar 350 2. Yeni Borçlar Kanunumuzda Iztırar Haline İlişkin Düzenleme 350 IV. Çevre Kanununda Yer Alan Hukuki Sorumluluk Çerçevesinde Fedakârlığın Denkleştirilmesi İlkesi 353 1. Genel Açıklama 353 2. Çevre Kanunundaki Hukuki Sorumluluk Yapısı İçinde Fedakârlığın Denkleştirilmesi İlkesi 355 V. Türk Borçlar Kanununda Yer Alan Genel Nitelikte “Tehlike Sorumluluğu ve Denkleştirme” Kuralı Çerçevesinde Fedakârlığın Denkleştirilmesi 357 1. Tehlike Sorumluluğuna İlişkin Olarak Genel Nitelikte Bazı Tespit ve Açıklamalar 357 2. Türk Borçlar Kanununda Genel Nitelikte Tehlike Sorumluluğu Düzenlemesine İlişkin Bazı Açıklamalar 361 3. Hukuk Düzenince Faaliyetine İzin Verilmiş Önemli Ölçüde Tehlike Arz Eden İşletmelerin Sebep Olduğu Zararların Denkleştirilmesi 364 Bibliyografya...................................................................................... 371 KISALTMALAR ABG. : Allgemeines Berggesetz für die Preussischen Staaten ABGB. : Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch Abs. : Abschnitt AD. : Adalet Dergisi AEK. : Atom Enerjisi Komisyonu AG. : Aktiengesellschaft a.g.e. : Adı geçen eser AHFD. : Ankara Hukuk Fakültesi Dergisi Allg. T. : Allgemeiner Teil ALR. : Allgemeines Landrecht für die Preussischen Staaten Anm. : Anmerkung Art. : Artikel Atom G. : Atomgesetz AY : Anayasa AZP. : Arschiv für die zivilistische Praxis BAG. : Bundesarbeitsgericht BATİDER : Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi BB. : der Betriebsberater BGB. : Bürgerliches Gesetzbuch BGE. : Bundesgerichtsentscheidungen BGH. : Bundesgerichtshof BGHZ. : Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Zivil-sachen BGBl. : Bundesgesetzblatt BIm Sch G. : Bundes - Immissionenschutzgesetz BK. : Borçlar Kanunu bkz. : Bakınız B Verw. GE. : Entsheidungen des Bundesverwaltungsgerichts C. : Cilt c. : Cümle Co. : Corporation ÇTK. : Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu D. : Danıştay D ... D. : Danıştay ... Dairesi DDGK. : Danıştay Dâva Daireleri Genel Kurulu Diss. : Dissertation DKD. : Danıştay Kararları Dergisi dn. : Dipnotu DÖV. : Deutsche Öffentliche Verwaltung DRİZ. : Deutsche Richterzeitung DVBl. : Deutsche Verfassungsblätter E. : Esas Einl. ALR. : Einleitung zum Allgemeinen Landrecht für die Preussischen Staaten em. : Eski metin f. : Fıkra Gew. O. : Die Gewerbeordnung GG. : Grundgesetz Gruchot. : Beiträge zur Erläuterung des Deutschen Rechts, begründet von Gruchot Hafta : Su Kaynaklarının Kullanılması Hakkındaki Kanun Tasarısıyla İlgili Bilimsel Hafta HD. : Hukuk Dairesi HGB. : Handelsgesetzbuch HGK. : Hukuk Genel Kurulu İBD. : İstanbul Barosu Dergisi İBK. : İçtihadı Birleştirme Kararı İDT. : İktisadî Devlet Teşekkülü İHFM. : İstanbul Hukuk Fakültesi Mecmuası İKİD. : İlmî ve Kazaî İçtihatlar Dergisi İMK. : İsviçre Medenî Kanunu Jur. Diss. : Juristische Dissertation JuS. : Juristische Schulung JW. : Juristische Wochenschrift JZ. : Juristenzeitung K. : Karar karş. : Karşılaştırınız LG. Aachen. : Landgericht Aachen LM. : Nachschlagwerk des Bundesgerichts, herausgegeben von Lindenmaier, Möhring Luft VG. : Luftverkehrsgesetz md. : Madde MDR. : Monatsschrift für Deutsches Recht MHAD. : Mukayeseli Hukuk Araştırmaları Dergisi Mil. : Milyödskylag MK. : Medenî Kanun NJW. : Neue Juristische Wochenschrift Nr. : Numara NZZ. : Neue Zürcher Zeitung Obtrib. : Der Preussische Obertribunal OLG. : Oberlandesgericht RB. : Rechenschaftsbericht Rd A. : Recht der Arbeit RG. : Resmî Gazete RGRK. : Reichsgerichtsrichterkommentar RGZ. : Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen RKD. : Resmî Kararlar Dergisi s. : Sahife Sach. Hpfl. G. : Gesetz über die Haftpflicht der Eisenbahnen und Strassenbahnen für Sachschäden Sem. Jud. : Semaine Judiciaire SJZ. : Schweizerische Juristenzeitung StVG. : Strassenverkehrsgesetz Syst. T. : Systematischer Teil TCK. : Türk Ceza Kanunu TD. : Ticaret Dergisi Tel. WG. : Telegraphenwegegesetz TİK. : Türk İçtihatlar Külliyatı TK. : Ticaret Kanunu TMK. : Türk Medenî Kanunu TMKÖT. : Türk Medenî Kanunu Ön Tasarısı TMKÖTG. : Türk Medenî Kanunu Ön Tasarısının Gerekçesi TTRK. : Toprak ve Tarım Reformu Kanunu Ulp. D. : Ulpianus Digesta VAR. : Vierteljahrsschrift für Aargauische Rechtsprechung vd. : Devamı Y. ... HD. : Yargıtay ... Hukuk Dairesi YHGK. : Yargıtay Hukuk Genel Kurulu YİBK. : Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı YKD. : Yargıtay Kararları Dergisi Y. TD. : Yargıtay Ticaret Dairesi ZBJV. : Zeitschrift des Bernischen Juristenvereins ZfB. : Zeitschrift für Bergrecht ZGB. : Das Schweizerische Zivilgesetzbuch ZSR. : Zeitshrift für Schweizerisches Recht ZStW : Zeitschrift für die Strafrechtswissenschaft