Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mayıs (43)      Nisan (92)      Mart (138)      Şubat (201)

Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları

Medeni Hukuk Pratik ÇalışmalarıSayfa Sayısı
:  
336
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
9789753683371

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...İÇİNDEKİLERGiriş.................................................................................................................................. 1


KISIM I CEVAPLI ÖRNEKLER


BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR


§ 1. Mesele Çözümü: İyiniyet - Dürüstlük kuralı - Aynî hak kazanılması -


Nisbî hak - Dürüstlük kuralına dayanan borç............................................................. 7


§ 2. Karar İncelemesi: İyiniyet - Kötüniyetin isbatı - Kötüniyetin mahkemece


re'sen göz önünde tutulması...................................................................................... 10


§ 3. Konu İncelemesi: Dürüstlük Kuralına (MK. m. 2) başvurma hususunda bazı


Yargıtay kararlarının eleştirilmesi............................................................................. 15


İKİNCİ BÖLÜM KİŞİLER HUKUKU


§ 1. Mesele Çözümü: Yerleşim Yeri (İkametgâh) - Derneğe üye kabulü -


Dernekten çıkarma kararı - Kişilik hakkına tecavüz.................................................. 23


§ 2. Karar İncelemesi: Ayırt etme gücüne sahip (Mümeyyiz) küçükle yapılan sözleşme - Borcun ifasında ika edilen zarar - Sözleşmede icazet bulunup bulunmaması - Sözleşmenin geçerli olup olmamasına göre sorumluluk..... 28


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM AİLE HUKUKU


§ 1. Mesele Çözümü: Evlenme - Yaş küçüklüğü - Hata ve hile - Butlan ve boşanma sebebi olarak akıl hastalığı - Kısıtlamanın fiil ehliyetine etkisi - Boşanma veya butlan davasında vasinin kısıtlıyı (mahcuru) temsil etmesi - Zinaya muvafakatin boşanma davasına etkisi - Ölümün boşanma davasına etkisi 33


§ 2. Karar İncelemesi: Evlât edinme - Evlâtlık üzerindeki velâyet hakkı - Asıl anne babanın velâyeti kaybetmeleri - Evlât edinenin ölümü halinde evlâtlığa vasi tayini.................................................................................................................. 44


§ 3. Konu İncelemesi: Evlilik dışı çocukların babalarına mirasçılığı sorunu.................. 50


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM TEMEL KAVRAMLAR, KİŞİLER HUKUKU VE AİLE HUKUKUNA İLİŞKİN KARMA ÖRNEKLER


1. Sınırlı ehliyetsizin nişanlanması-Nişanın bozulması-Sınırlı ehliyetsizin işlem ehliyeti-Soybağının kurulması-Zina sebebiyle boşanma dâvası-Evlilik birliğinin sarsılması nedeniyle boşanma dâvası-Evlenme sırasında irade sakatlığı.... 60


2. Evlenme-Ayırt etme gücü-Soybağının kurulması-Ayrı yaşama hakkı-İyiniyet-


Aynî hak kazanılması-Kişiliğin korunması.................................................................. 693. Evlâtlık ilikisi-Evlenme-Mutlak butlan-Soybağının kurulması ve reddi- Babalık dâvası-Kişiliğin korunması-Haber verme özgürlüğü-Hürriyeti bağlayıcı ceza .......................... 764. Kişiliğin başlangıcı-Kişilik hakkına tecavüz-Kişiliğin sona ermesi-Ölüm karinesi-Soybağı-Babalık dâvası-Nişanın bozulmasında hediyelerin iadesi 83


5. Yönetim kayyımlığı-Boşanma dâvası-Soybağının kurulması ve reddi- Gaiplik-Evliliğin geçersizliğinde iyiniyetin korunması 87


6. Evlât edinme-Terk sebebiyle boşanma-Tanıma-Sınırlı ehliyetsizin işlem


ehliyeti-Yerleşim yeri..................................................................................................... 92


7. Nüfus sicilinin düzeltilmesi-Evliliğin genel hükümleri-Aile konutu-


Kısıtlama-Yerleşim yeri-Boşanma-Boşanmanın sonuçları.............................................. 95


8. Sınırlı ehliyetsizin evlenmesi-Evlenmenin nisbî butlanı-Sınırlı ehliyetsizin


işlem ehliyeti-Kişilik hakkı-Boşanma sebepleri-Boşanmanın sonuçları ...................... 103


9. Velâyet hakkının kullanılması-Sınırlı ehliyetsizin işlem ehliyeti-Sınırlı ehliyetsizin haksız fiil sorumluluğu-Dernek yönetim kurulu kararlarının iptali- Dernek genel kurul kararlarının iptali........................................................................... 108


10. Vakfın kurulması-Vakıfta mal unsuru (tahsis)-Vakfın tescili-Tescil talebinin


reddi-Vakıf kurma işleminin geri alınması.................................................................... 114


11. Eşler arasındaki mal rejimleri-Yasal mal rejimi-Mal rejimi sözleşmesi- Edinilmiş mallara katılım rejimi-Edinilmiş mallarda tasarruf-Artık değer üzerindeki pay..................................................................................................... 117


KISIM II


CEVAPLANDIRILACAK MESELELER, İNCELENECEK KARARLAR


BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR


1. Kanun hükümlerinin niteliği...................................................................................... 125


2. Kanunların uygulanmasında hâkimin yetkisi-İçtihadı Birleştirme Kararı.................. 126


3. Hakların niteliğinin belirlenmesi - Hakları kazanma yolları....................................... 129


4. Hukukî işlemlerin vasıflandırılması.......................................................................... 130


5. Hukuka aykırılık - Müeyyide.................................................................................... 131


6. Dürüstlük kuralı - Hakkın kötüye kullanılması - Zamanaşımı defi............................ 131


7. İyiniyet - İyiniyetle hak kazanılmasının korunduğu ve korunmadığı haller............... 132


8. İsbat yükü................................................................................................................. 133


İKİNCİ BÖLÜMKİŞİLER HUKUKU


1. Fiil ehliyeti - Ayırt etme gücüne sahip (mümeyyiz) küçükler - Ayırt etme


gücüne sahip olmayanlar (gayri mümeyyizler)............................................................. 135


2. Ayırt etme gücüne sahip (mümeyyiz) küçükler - Fiil ehliyeti.................................... 136


3. Ayırt etme gücüne sahip (mümeyyiz) küçükler - Fiil ehliyeti - Kişiye sıkı


sıkıya bağlı haklar.................................................................................................... 136


4. İsim - Korunması - Soyadı değişikliği.................................................................. 137


5. Kişiliğin Korunması.............................................................................................. 138


6. Kişiliğin Korunması.............................................................................................. 139


7. Yerleşim yeri (ikametgâh).................................................................................... 140


8. Ölüm karinesi - Gaiplik........................................................................................ 141


9. Derneğe üye kabulü - Kabul zorunluluğu bulunmadığı ....................................... 142


10. Dernek - Üyenin dernekten çıkarılması............................................................... 143


11. Dernek - Üyenin dernekten çıkarılması............................................................... 146


12. Dernek - Üyelerin aidat borcunun üçüncü kişilerce ödenmesi - Genel Kurulun feshi 146


13. Vakıf................................................................................................................... 149


14. Tüzel kişilerde kişiliğin korunması - Basın özgürlüğü ve sınırı.......................... 149


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM AİLE HUKUKU


1. Nişanlanma........................................................................................................... 153


2. Nişan bozulması - Manevî tazminat...................................................................... 154


3. Evlenme ilâmı - İtiraz - Evlenmenin hükümsüzlüğü iddiası - Ölümün


davaya etkisi............................................................................................................. 156


4. Evlenme ehliyeti - Evlenmenin ehliyete etkisi - Fesih davası sonuçları................. 157


5. Evlenme - Yokluk - Hükümsüzlük....................................................................... 157


6. Evlenme - Yaş - Rıza fesadı - Butlan davası - Boşanma davası............................ 158


7. Evlenme - Vasıfta hata iddiası.............................................................................. 159


8. Evlenme - Tehdit - Dava açma süresi................................................................... 160


9. Evlenmede muvazaa - Boşanma için anlaşma - Geçimsizlik sebebiyle


boşanma davası açma hakkı - Nafaka istemekten feragat......................................... 161


10. Zinaya muvafakat - Geçimsizlik - Zina eden eşin geçimsizliğe


dayanan boşanma davası.......................................................................................... 163


11. Terk sebebine dayanan boşanma davası............................................................. 165


12. Boşanma - Terk - Geçimsizlik - Çocukların tevdiî.............................................. 167


13. Boşanma - Sonuçları - İştirak nafakası............................................................... 168


14. Boşanma davası - Yetkili mahkeme.................................................................... 170


15. Evli kadın - Fiil ehliyeti - Evlilik birliğini temsil - Ayrı yaşama hakkı................ 171


16. Evli kadın - Ayrı konut ittihazı............................................................................ 172


17. Yasal mal rejimi - Mal rejimi sözleşmesi - Edinilmiş mallara katılım rejimi -


Aile konutu.............................................................................................................. 174


18. Evlât edinme - Hükümsüzlük - Ref..................................................................... 176


19. Evlât edinenin ölümü - Evlâtlığa vasi tayini........................................................ 177 


20. Velâyet - Nez'i.......................................................................................................... 180


21. Nesebin reddi............................................................................................................ 181


22. Yasal mal rejimi - Eşlerin meslek ve işi - Soybağının kurulması ve


hükümleri - Velâyetin hükümleri ve kullanılması..................................................... 185


23. Babalık davası - Gebelik süresi................................................................................. 186


24. Babalık davası - Çocuğa kayyım tayini - Süre.......................................................... 189


25. Nafaka - Mükellefler - Başlangıç tarihi..................................................................... 192


26. Ev başkanını (ev reisinin) sorumluluğu.................................................................... 193


27. Vesayet - Hacir sebepleri - Hacir kararının etkisi..................................................... 194


28. Vesayet - Vasinin yetkileri - Mahcuru temsilen boşanma davası takibi.................... 195