Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (36)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Mecelle–i Ahkâm-ı ʿAdliyye Osmanlıca Aslı Günümüz Alfabesiyle Yazımı ve Güncel Türkçesi Birlikte

Mecelle–i Ahkâm-ı ʿAdliyye Osmanlıca Aslı Günümüz Alfabesiyle Yazımı ve Güncel Türkçesi BirlikteSayfa Sayısı
:  
603
Kitap Ölçüleri
:  
16x24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
978-975-02-5546-5

125,00 TL

KİTAP HAKKINDA

Mecelle-i Ahkâm-ı Adliyye 1868-1876 yılları arasında Fransız Medeni Kanunu'nun tercüme edilerek yürürlüğe konulması yönündeki eğilime rağmen, İslam hukuku esaslarına göre ağırlıklı olarak Hanefi Mezhebi hukukçularının içtihatları dikkate alınarak Ahmet Cevdet Paşa'nın başkanlığını yürüttüğü Mecelle Cemiyeti'nce fıkıh kitaplarından derlenerek hazırlanan ve yürürlüğe konulan; borçlar hukuku, eşya hukuku ve usul hukuku ile ilgili hükümler içeren; hukukun genel kaidelerinin yer aldığı bir mukaddime ile on altı kitaptan oluşan 1851 maddelik, Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk Medeni Kanunu'dur.
1926 yılına kadar resmen yürürlükte kalan ve uygulanan Mecelle sadece bir kanun kitabı olmayıp Osmanlı medeniyetinin zenginliğini ve üstün hukuki altyapısını gösteren nadide eserlerden biridir. Mecelle modern kanun üslubu ile klasik fıkıh usulünü bir araya getirerek, kanun maddelerinin altına fıkıh kitaplarından örnekler koyarak özgün bir şekil ortaya koymuştur. Dil açısından da dikkate değer bir mükemmellik ve şiirselliğe sahip olduğunu söylemek abartı olmayacaktır.
Bu çalışmada; Osmanlı İmparatorluğu ve İslam hukuku ile ilgilenen başta hukukçular ve tarihçiler olmak üzere tüm okurlara Mecelle'yi okuma ve inceleme imkanı sağlamak için Mecelle'nin, Osmanlı alfabesiyle yazılmış aslıyla birlikte yayımlanmasının faydalı olacağı düşünülmüştür. Bu doğrultuda aynı sayfada; Osmanlı alfabesiyle yazılmış metin, Latin harfleriyle yazılmış metin ve günümüz Türkçesi'ne çevrilmiş metne yer verilmiştir.İÇİNDEKİLER
İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ  5
Mecelle Cemʿiyyetinden Tanzîm Olunan Mazbatanın Sûretidir (Mecelle Cemiyeti’nce Düzenlenen Mazbatanın Örneğidir)  31
KİTÂBU’L–BÜYÛʿ
ALIM–SATIM KİTABI
MUKADDİME (GİRİŞ)  47
İki Makâleyi Hâvîdir (İki Makaleyi İçermektedir)  47
MAKÂLE–İ ÛLÂ (BİRİNCİ MAKALE)  47
ʿİlm–i Fıkhın Taʿrif ve Taksîmi Beyanındadır (Fıkıh İlminin Tarifi ve Bölümlere Ayrılmasını Bildirmektedir)  47
MAKALE–İ SÂNİYE (İKİNCİ MAKALE)  49
Kavâid–i Fıkhiyye Beyanındadır (Fıkhın Kaidelerini Bildirmektedir)  49
KİTÂB–I EVVEL (BİRİNCİ KİTAP)  63
Büyûʿ Hakkında Olup Bir Mukaddime İle Yedi Bâba Münkasimdir (Satış Hakkında Olup Bir Giriş İle Yedi Bölüme Ayrılmıştır)  63
MUKADDİME (GİRİŞ)  63
Büyûʿa Müteʿallik Istılâhât–ı Fıkhiyye Beyanındadır (Satışla İlgili Fıkhi Kavramları Bildirmektedir)  63
ŞERH (AÇIKLAMA)  71
BÂB–I EVVEL (BİRİNCİ BÖLÜM)  72
ʿAkd–i Beyʿa Müteʿallik Mesâil Beyanında Olup Beş Faslı Hâvîdir (Satış Sözleşmesi İle İlgili Meseleleri Bildirmekte Olup Beş Faslı İçermektedir)  72
FASL–I EVVEL (BİRİNCİ FASIL)  72
Rükn–i Beyʿ Hakkındadır (Satışın Unsurları Hakkındadır)  72
FASL–I SÂNÎ (İKİNCİ FASIL)  75
Kabulün İcaba Muvâfık Olmasının Lüzûmu Beyanındadır (Kabulün İcaba Uygun Olmasının Gerekliliğini Bildirmektedir)  75
FASL–I SÂLİS (ÜÇÜNCÜ FASIL)  77
Meclis–i Beyʿ Hakkındadır (Satış Oturumu Hakkındadır)  77
FASL–I RÂBİʿ (DÖRDÜNCÜ FASIL)  78
Şartla Beyʿ Hakkındadır (Şartla Satış Hakkındadır)  78
FASL–I HÂMİS (BEŞİNCİ FASIL)  79
İkāle–i Beyʿ Hakkındadır (Satışın Ortadan Kaldırılması Hakkındadır)  79
BÂB–I SÂNÎ (İKİNCİ BÖLÜM)  81
Mebîʿa Müteʿallik Mesâil Beyanında Olup Dört Fasla Münkasimdir (Satılan Şeyle İlgili Meseleleri Bildirip Dört Fasla Ayrılmıştır)  81
FASL–I EVVEL (BİRİNCİ FASIL)  81
Mebîʿin Şürût Ve Evsâfı Hakkındadır (Satılan Şeyin Şartları ve Özellikleri Hakkındadır)  81
FASL–I SÂNÎ (İKİNCİ FASIL)  82
Beyʿi Câiz Olup Olmayan Şeyler Beyanındadır (Satışı Uygun Olup Olmayan Şeyleri Bildirmektedir)  82
FASL–I SÂLİS (ÜÇÜNCÜ FASIL)  84
Mebîʿin Keyfiyyet–i Beyʿine Müteʿallik Mevâd Beyanındadır (Satışa Konu Şeyin Satışışına Yönelik Konularla İlgili Maddeleri Bildirmektedir)  84
FASL–I RÂBİʿ (DÖRDÜNCÜ FASIL)  90
Sarâhaten Zikr Olunmaksızın Beyʿde Dâhil Olup Olmayan Şeyler Beyanındadır (Açıkça Anılmadan Yapılan Satışta, Satışa Dâhil Olup Olmayan Şeyleri Bildirir)  90
BAB–I SALİS (ÜÇÜNÜCÜ BÖLÜM)  92
Semene Müteʿallik Mesâil Beyanında Olup İki Faslı Hâvidir (Bedelle İlgili Meseleleri Bildirmekte Olup İki Faslı İçermektedir)  92
FASL–I EVVEL (BİRİNCİ FASIL)  92
Semenin Evsaf ve Ahvâline Müterettib Olan Mevâd Beyanındadır (Bedelin Nitelikleri Ve Durumuna İlişkin Maddeleri Bildirmektedir)  92
FASL–I SÂNÎ (İKİNCİ FASIL)  94
Vaʿde İle Satış Hakkında Olan Mevad Beyanındadır (Vâde İle Satış Hakkında Olan Maddeleri Bildirmektedir)  94
BÂB–I RÂBİʿ (DÖRDÜNCÜ BÖLÜM)  96
Baʿde’l–ʿAkd Semen ve Müsemmende Tasarrufa Müteʿallik Mesâil Beyanında Olup İki Fasla Münkasimdir (Sözleşmeden Sonra Bedel ve Bedele Konu Mala İlişkin İşlemlerle İlgili Meseleleri Bildirmekte Olup İki Fasıla Ayrılmıştır)  96
FASL–I EVVEL (BİRİNCİ FASIL)  96
Baʿde’l–ʿAkd ve Kable’l–Kabz Bâyiʿin Semende ve Müşterinin Mebîʿde Hakk–ı Tasarrufları Beyanındadır (Sözleşmeden Sonra ve Teslim Almadan Önce Satıcının Bedelde ve Müşterinin Satışa Konu Malda İşlem Yapma Haklarını Bildirmektedir)  96
FASL–I SÂNÎ (İKİNCİ FASIL)  96
Baʿde’l–ʿAkd Semen ve Mebîʿin Tezyid ve Tenzili Beyanındadır (Sözleşmeden Sonra Bedelin ve Satılan Malın Arttırılması ve İndirilmesini Bildirmektedir)  96
BÂB–I HÂMİS (BEŞİNCİ BÖLÜM)  100
Teslim ve Tesellüme Müteʿallik Mesâil Beyanında Olup Altı Faslı Hâvîdir (Teslim ve Teslim Almayla İlgili Meseleleri Bildirmekte Olup Altı Faslı İçermektedir)  100
FASL–I EVVEL (BİRİNCİ FASIL)  100
Teslim ve Tesellümün Hakikat ve Keyfiyyeti Beyanındadır (Teslim ve Teslim Almanın Gerçeği Ve Durumunu Bildirmektedir)  100
FASL–I SÂNÎ (İKİNCİ FASIL)  102
Mebîʿin Hakk–ı Habsine Dair Mevâd Beyanındadır (Satışa Konu Malda Hapis Hakkına İlişkin Maddeleri Bildirmektedir)  102
FASL–I SÂLİS (ÜÇÜNCÜ FASIL)  104
Mekân–ı Teslim Hakkındadır (Teslim Yeri Hakkındadır)  104
FASL–I RÂBİʿ (DÖRDÜNCÜ FASIL)  104
Teslimin Meûneti Yaʿni Külfeti ve Levâzım–ı Tamamiyyeti Beyanındadır (Teslimin Zahmeti Yani Külfeti ve Tamamlanması İçin Gerekli Olanları Bildirmektedir)  104
FASL–I HÂMİS (BEŞİNCİ FASIL)  105
Helâk–i Mebîʿa Müterettib Olan Mevâd Beyanındadır (Satışa Konu Malın Yok Olmasına İlişkin Maddeleri Bildirmektedir)  105
FASL–I SÂDİS (ALTINCI FASIL)  107
Sevm–i Şirâ ve Sevm–i Nazar Hakkında (Satılık Mala Değer Biçtirmek ve Görmek/Göstermek Hakkındadır)  107
BÂB–I SÂDİS (ALTINCI BÖLÜM)  108
Hıyârât Beyanında Olup Yedi Faslı Hâvîdir (Seçimlik Hakları Bildirmekte Olup Yedi Faslı İçermektedir)  108
FASL–I EVVEL (BİRİNCİ FASIL)  108
Hıyâr–ı Şart Beyanındadır (Şart Seçeneğini Bildirmektedir)  108
FASL–I SÂNÎ (İKİNCİ FASIL)  110
Hıyâr–ı Vasf Beyanındadır (Nitelik Yönünden Seçimlik Hakkı Bildirmektedir)  110
FASL–I SÂLİS (ÜÇÜNCÜ FASIL)  111
Hıyâr–ı Nakd Hakkındadır (Ödemeye İlişkin Seçimlik Haklar Hakkındadır)  111
FASL–I RÂBİʿ (DÖRDÜNCÜ FASIL)  111
Hıyâr–ı Taʿyin Beyanındadır (Tercihte Bululnmaya İlişkin Seçimlik Hakları Bildirmektedir)  111
FASL–I HÂMİS (BEŞİNCİ FASIL)  112
Hıyâr–ı Rüʾyet Hakkındadır (Görünce Seçim Hakkı Kullanma Hakkındadır)  112
FASL–I SÂDİS (ALTINCI FASIL)  115
Hıyâr–ı ʿAyb Beyanındadır (Ayıp Nedeniyle Seçim Yapma Hakkını Bildirmektedir)  115
FASL–I SÂBİʿ (YEDİNCİ FASIL)  122
Gabn ve Tağrîr Beyanındadır (Aşırı Yararlanma ve Aldatmayı Bildirmektedir)  122
BÂB–I SÂBİʿ (YEDİNCİ BÖLÜM)  123
Mebîʿin Envâʿ ve Ahkâmı Beyanında Olup Altı Fasla Münkasimdir (Satışa Konu Mal Türleri ve Hükümlerini Bildirmekte Olup Altı Fasıla Ayrılmıştır)  123
FASL–I EVVEL (BİRİNCİ FASIL)  123
Beyʿin Envâʿı Beyanındadır (Satışın Türlerini Bildirmektedir)  123
FASL–I SÂNÎ (İKİNCİ FASIL)  124
Envâʿ–ı Büyûʿun Ahkâmı Beyanındadır (Satış Türlerinin Hükümlerini Bildirmektedir)  124
FASL–I SÂLİS (ÜÇÜNCÜ FASIL)  126
Selem Hakkındadır (Peşin Parayla Veresiye Mal Satışı Hakkındadır)  126
FASL–I RÂBİʿ (DÖRDÜNCÜ FASIL)  128
İstisnâʿ Beyanındadır (Eser Sözleşmesini Bildirmektedir)  128
FASL–I HÂMİS (BEŞİNCİ FASIL)  129
Beyʿ–i Marîzin Ahkâmı Beyanındadır (Ölüm Döşeğinde Yapılan Satışı Bildirmektedir)  129
FASL–I SÂDİS (ALTINCI FASIL)  130
Beyʿi’l–Vefâ Hakkındadır (Geri Almak Üzere Satış Hakkındadır)  130
KİTÂBU’L–İCÂRÂT
KİRALAR KİTABI
KİTÂB–I SÂNÎ (İKİNCİ KİTAP)  135
İcârât Hakkında Olup Bir Mukaddime İle Sekiz Bâb–ı Şâmildir (Kiralar Hakkında Olup Bir Başlangıç İle Sekiz Bölümü İçermektedir)  135
MUKADDİME (GİRİŞ)  135
İcâreye Müteʿallik Olan Istılâhât Beyanındadır (Kiralamayla İlgili Kavramları Bildirmektedir)  135
BÂB–I EVVEL (BİRİNCİ BÖLÜM)  138
Zavâbit–i ʿUmûmiye Beyanındadır (Genel Kuralları Bildirmektedir)  138
BÂB–I SÂNÎ (İKİNCİ BÖLÜM)  141
ʿAkd–i İcâreye Müteʿallik Mesâil Beyanında Olup Dört Faslı Hâvîdir (Kira Sözleşmesini İlgilendiren Meseleleri Bildirmekte Olup Dört Faslı İçermektedir)  141
FASL–I EVVEL (BİRİNCİ FASIL)  141
Rükn–i İcâreye Dair Olan Mesâil Beyanındadır (Kiralamanın Unsurlarına İlişkin Meseleleri Bildirmektedir)  141
FASL–I SÂNÎ (İKİNCİ FASIL)  144
İcârenin Şerâit–i İnʿikad ve Nefâzı Hakkındadır (Kiralamanın Kurulma Şartları Ve Geçerliliği Hakkındadır)  144
FASL–I SÂLİS (ÜÇÜNCÜ FASIL)  145
Sıhhat–i İcârenin Şerâiti Hakkındadır (Kiralamanın Sıhhat Şartları Hakkındadır)  145
FASL–I RÂBİʿ (DÖRDÜNCÜ FASIL)  147
İcârenin Butlân ve Fesâdı Hakkındadır (Kiralamanın Geçersizliği Ve Bozulabilirliği Hakkındadır)  147
BÂB–I SÂLİS (ÜÇÜNCÜ BÖLÜM)  148
Ücrete Müteʿallik Mesâil Beyanında Olup Üç Faslı Hâvîdir (Ücretle İlgili Konuları Bildirmekte Olup Üç Faslı İçermektedir)  148
FASL–I EVVEL (BİRİNCİ FASIL)  148
Bedel–i İcâre Hakkındadır (Kiralama Bedeli Hakkındadır)  148
FASL–I SÂNÎ (İKİNCİ FASIL)  149
Ücretin Sebeb–i Lüzûmuna ve Âcirin Ücrete Keyfiyyet–i İstihkakına Dair Olan Mesâil Beyanındadır (Ücretin Gereklilik Sebebine ve Kiraya Verenin Ücrete Hak Kazanma Durumuna Dair Meseleleri Bildirmektedir)  149
FASL–I SÂLİS (ÜÇÜNCÜ FASIL)  153
Ücret İçin Ecîrin Müsteʾcerün Fîhi Habs Edip Edememesi Hakkındadır (Ücret İçin İşçinin Kiraya Konu Şeyi Hapsedip Hapsedememesi Hakkındadır)  153
BÂB–I RÂBİʿ (DÖRDÜNCÜ BÖLÜM)  154
Müddet–i İcâreye Müteʿallik Mesâil Beyanındadır (Kiralama Süresi İle İlgili Meseleleri Bildirmektedir)  154
BÂB–I HÂMİS (BEŞİNCİ BÖLÜM)  157
Hıyârât Hakkında Olup Üç Faslı Hâvîdir (Seçimlik Haklar Hakkında Olup Üç Faslı İçermektedir)  157
FASL–I EVVEL (BİRİNCİ FASIL)  157
Hıyâr–ı Şart Beyanındadır (Seçimlik Şartı Bildirmektedir)  157
FASL–I SÂNÎ (İKİNCİ FASIL)  160
Hıyâr–ı Rüʾyet Hakkındadır (Görmeye Dayalı Seçimlik Hak Hakkındadır)  160
FASL–I SÂLİS (ÜÇÜNCÜ FASIL)  161
Hıyâr–ı ʿAyb Hakkında (Ayıptan Dolayı Seçimlik Hak Hakkındadır)  161
BÂB–I SÂDİS (ALTINCI BÖLÜM)  163
Meʾcûrun Envâʿ ve Ahkâmı Beyanında Olup Dört Faslı Hâvîdir (Kiraya Konu Şeylerin Türlerini ve Hükümlerini Bildirmekte Olup Dört Faslı İçermektedir)  163
FASL–I EVVEL (BİRİNCİ FASIL)  163
İcâre–i ʿAkara Müteʿallik Mesâil Beyanındadır (Taşınmaz Kirası İle İlgili Meseleleri Bildirmektedir)  163
FASL–I SÂNİ (İKİNCİ FASIL)  166
İcâre–i ʿUrûz Hakkındadır (Taşınır Eşya Kirası Hakkındadır)  166
FASL–I SÂLİS (ÜÇÜNCÜ FASIL)  167
İcâre–i Hayvan Hakkındadır (Hayvan Kirası Hakkındadır)  167
FASL–I RÂBİʿ (DÖRDÜNCÜ FASIL)  172
İcâre–i Âdemî Beyanındadır (Adam Kiralamayı Bildirmektedir)  172
BÂB–I SÂBİʿ (YEDİNCİ BÖLÜM)  176
Baʿd El– ʿAkd Âcir ve Müsteʾcirin Vazife ve Salâhiyyetlerine Dair Olup Üç Faslı Hâvîdir (Sözleşmeden Sonra Kiraya Veren ve Kiracının Görev ve Yetkilerine Dair Olup Üç Faslı İçermektedir)  176
FASL–I EVVEL (BİRİNCİ FASIL)  176
Teslim–i Meʾcûr Hakkındadır (Kiraya Konu Şeyin Teslimi Hakkındadır)  176
FASL–I SÂNÎ (İKİNCİ FASIL)  177
Baʿde’l–ʿAkd ʿÂkıdeynin Meʾcûrda Tasarruflarına Dairdir (Sözleşmeden Sonra Tarafların Kiraya Konu Şey Üzerinde İşlem Yapmalarına Dairdir)  177
FASL–I SÂLİS (ÜÇÜNCÜ FASIL)  179
Red ve İâde–i Meʾcûra Müteʿallik Mevâd Beyanındadır (Kiraya Konu Şeyin Red ve İadesi İle İlgili Maddeleri Bildirmektedir)  179
BÂB–I SÂMİN (SEKİZİNCİ BÖLÜM)  180
Zamânât Beyanında Olup Üç Faslı Hâvîdir (Tazminatları Bildirmekte Olup Üç Faslı İçermektedir)  180
FASL–I EVVEL (BİRİNCİ FASIL)  180
Zamân–ı Menfaʿat Hakkındadır (Faydalanmanın Tazmini Hakkındadır)  180
FASL–I SANÎ (İKİNCİ FASIL)  182
Müsteʾcirin Zamanı Hakkındadır (Kiracının Tazminat Sorumluluğu Hakkındadır)  182
FASL–I SÂLÎS (ÜÇÜNCÜ FASIL)  184
Ecîrin Zamânı Hakkındadır (İşçinin Tazmin Sorumluluğu Hakkındadır)  184
KİTÂBU’L–KEFÂLE
KEFALET KİTABI
KİTÂB–I SÂLİS (ÜÇÜNCÜ KİTAP)  189
Kefâlet Hakkında Olup Bir Mukaddime İle Üç Bâb–ı Hâvîdir (Kefâlet Hakkında Olup Bir Giriş İle Üç Bölümü İçermektedir)  189
MUKADDİME (GİRİŞ)  189
Kefâlete Dair Olan Istılâhât–ı Fıkhiyye Beyanındadır (Kefâlete Dair Olan Fıkhi Kavramları Bildirmektedir)  189
BÂB–I EVVEL (BİRİNCİ BÖLÜM)  190
Akd–i Kefâlet Hakkında Olup İki Faslı Hâvîdir (Kefâlet Sözleşmesi Hakkında Olup İki Faslı İçermektedir)  190
FASL–I EVVEL (BİRİNCİ FASIL)  190
Rükn–i Kefâlet Hakkındadır (Kefâletin Unsurları Hakkındadır)  190
FASL–I SÂNÎ (İKİNCİ FASIL)  192
Şerâit–i Kefâlet Beyanındadır (Kefâletin Şartlarını Bildirmektedir)  192
BÂB–I SÂNÎ (İKİNCİ BÖLÜM)  194
Kefâletin Ahkâmı Beyanında Olup Üç Faslı Hâvîdir (Kefâletin Hükümlerini Bildirmekte Olup Üç Faslı İçermektedir)  194
FASL–I EVVEL (BİRİNCİ FASIL)  194
Kefâlet–i Münecceze ve Muʿallaka ve Muzâfenin Hükmü Beyanındadır (Şartsız, Şartlı ve Geleceğe Dönük Kefaletin Hükmünü Bildirmektedir)  194
FASL–I SÂNÎ (İKİNCİ FASIL)  197
Kefâlet Bi–n–Nefsin Hükmü Beyanındadır (Şahsa Kefaletin Hükmünü Bildirmektedir)  197
FASL–I SÂLİS (ÜÇÜNCÜ FASIL)  197
Kefâlet bi’l–malın Ahkâmı Beyanındadır (Mala Kefaletin Hükümlerini Bildirmektedir)  197
BÂB–I SÂLİS (ÜÇÜNCÜ BÖLÜM)  202
Kefâletden Berâet Hakkında Olup Üç Faslı Hâvîdir (Kefaletten Kurtulma Hakkında Olup Üç Faslı İçermektedir)  202
FASL–I EVVEL (BİRİNCİ FASIL)  202
Baʿzı Zâvabıt–ı Umûmiyye Beyanındadır (Bazı Genel Kuralları Bildirmektedir)  202
FASL–I SÂNÎ (İKİNCİ FASIL)  202
Kefâlet Bi–n–Nefsden Berâet Hakkındadır (Şahısa Kefaletten Kurtulma Hakkındadır)  202
FASL–I SÂLİS (ÜÇÜNCÜ FASIL)  204
Kefâlet bi’l–maldan Berâet Hakkındadır (Mala Kefaletten Kurutulma Hakkındadır)  204
KİTÂBU’L–HAVÂLE
HAVALE KİTABI
KİTÂB–I RÂBİʿ (DÖRDÜNCÜ KİTÂP)  209
Havâle Hakkında Olup Bir Mukaddime İle İki Bâb–ı Hâvîdir (Havale Hakkında Olup Bir Giriş İle İki bölümü İçermektedir)  209
MUKADDİME (GİRİŞ)  209
Havâleye Dair Olan Istılâhât–ı Fıkhiyye Beyanındadır (Havâleye Dair Olan Fıkhi Kavramları Bildirmektedir)  209
BÂB–I EVVEL (BİRİNCİ BÖLÜM)  210
Akd–i Havâle Beyanında Olup İki Fasla Münkasimdir (Havale Sözleşmesini Bildirmekte Olup İki Fasla Ayrılmıştır)  210
FASL–I EVVEL BİRİNCİ FASIL  210
Rükn–i Havâle Beyanındadır Havalenin Unsurlarını Bildirmektedir  210
FASL–I SÂNÎ (İKİNCİ FASIL)  211
Şerâit–i Havâle Beyanındadır (Havalenin Şartlarını Bildirmektedir)  211
BÂB–I SÂNÎ (İKİNCİ BÖLÜM)  212
Ahkâm–ı Havâle Beyanındadır (Havalenin Hükümlerini Bildirmektedir)  212
KİTÂBU’R–REHN
REHİN KİTABI
KİTÂB–I HÂMİS (BEŞİNCİ KİTAP)  219
Rehn Hakkında Olup Bir Mukaddime İle Dört Bâbı Şâmildir (Rehin Hakkında Olup Bir Giriş İle Dört Bölümü Kapsamaktadır)  219
MUKADDİME (GİRİŞ)  219
Rehne Dair Olan Istılâhât–ı Fıkhiyye Beyanındadır (Rehne Dair Olan Fıkhi Kavramları Bildirmektedir)  219
BÂB–I EVVEL (BİRİNCİ BÖLÜM)  220
ʿAkd–i Rehne Dair Mesâil Beyanında Olup Üç Fasla Münkasimdir (Rehin Sözleşmesine Dair Meseleleri Bildirmekte Olup Üç Fasıla Ayrılmıştır)  220
FASL–I EVVEL (BİRİNCİ FASIL)  220
Rükn–i Rehne Dair Olan Mesâil Beyanındadır (Rehinin Unsurlarına Dair Olan Meseleleri Bildirmektedir)  220
FASL–I SÂNÎ (İKİNCİ FASIL)  220
İnʿikad–ı Rehnin Şartları Beyanındadır (Rehin Sözleşmesinin Kurulmasının Şartlarını Bildirmektedir)  220
FASL–I SÂLİS (ÜÇÜNCÜ FASIL)  221
Merhûnun Zevâid–i Muttasılası Ve Akd–i Rehnden Sonra Vâkiʿ Olan Tebdil ve Ziyâde Hakkındadır (Rehine Sıkı Sıkıya Bağlı Olan Fazlalıklar ve Rehin Sözleşmesinden Sonra Oluşan Değişiklik ve Fazlalıklar Hakkındadır)  221
BÂB–I SÂNÎ (İKİNCİ BÖLÜM)  222
Râhin ve Mürtehine Müteʿallik Baʿzı Mesâil Beyanındadır (Rehin Veren ve Rehin Alanla İlgili Bazı Meseleleri Bildirmektedir)  222
BÂB–I SÂLİS (ÜÇÜNCÜ BÖLÜM)  223
Merhûne Müteʿallik Mesâil Beyanında Olup İki Fasla Münkasimdir (Rehinle İlgili Meseleleri Bildirmekte Olup İki Fasıla Ayrılmıştır)  223
FASL–I EVVEL (BİRİNCİ FASIL)  223
Merhûnun Meûnet ve Mesârifi Beyanındadır (Rehinin Külfet ve Masraflarını Bildirmektedir)  223
FASL–I SÂNÎ (İKİNCİ FASIL)  224
Rehn–i Müsteʿâr Hakkındadır (Ödünç Malın Rehni Hakkındadır)  224
BÂB–I RÂBİʿ (DÖRDÜNCÜ BÖLÜM)  225
Rehnin Ahkâmı Beyanında Olup Dört Fasla Münkasimdir (Rehnin Hükümlerini Bildirmekte Olup Dört Fasıla Ayrılmıştır)  225
FASL–I EVVEL (BİRİNCİ FASIL)  225
Rehnin Ahkâm–ı ʿUmûmiyyesi Beyanıdadır (Rehnin Genel Hükümlerini Bildirmektedir)  225
FASL–I SÂNÎ (İKİNCİ FASIL)  228
Râhin ve Mürtehinin Rehinde Tasarrufları Hakkındadır (Rehin Verenin ve Rehin Alanın Rehin Üzerinde İşlem Yapmaları Hakkındadır)  228
FASL–I SÂLİS (ÜÇÜNCÜ FASIL)  230
Yed–i ʿAdlde Olan Rehnin Ahkâmı Beyanındadır (Güvenilir Kişide Olan Rehinin Hükümlerini Bildirmektedir)  230
FASL–I RÂBİʿ (DÖRDÜNCÜ FASIL)  231
Beyʿ–i Rehn Hakkındadır (Rehinin Satışı Hakkındadır)  231
KİTÂBU’L–EMÂNÂT
EMANETLER KİTABI
KİTÂB–I SÂDİS (ALTINCI KİTAP)  237
Emânât Hakkında Olup Bir Mukaddime İle Üç Bâbı Müştemildir (Emanetler Hakkında Olup Bir Giriş İle Üç Bölümü Kapsamaktadır)  237
MUKADDİME (GİRİŞ)  237
Emânâta Müteʿallik Istılâhât–ı Fıkhiyye Beyanındadır (Emanetlerle İlgili Fıkhi Kavramları Bildirmektedir)  237
BÂB–I EVVEL (BİRİNCİ BÖLÜM)  238
Emânâta Dair Baʿzı Ahkâm–ı ʿUmûmiyye Beyanındadır (Emanetlere Dair Bazı Genel Hükümleri Bildirmektedir)  238
BÂB–I SÂNÎ (İKİNCİ BÖLÜM)  240
Vedîʿa Hakkında Olup İki Faslı Şâmildir (Saklama Sözleşmesi Hakkında Olup İki Faslı Kapsamaktadır)  240
FASL–I EVVEL (BİRİNCİ FASIL)  240
ʿAkd ve Şart–ı Îdâʿa Müteʿallik Mesâil Beyanındadır (Sözleşme ve Saklama Şartı İle İlgili Meseleleri Bildirmektedir)  240
FASL–I SÂNÎ (İKİNCİ FASIL)  242
Vedîʿanın Ahkâmı ve Zamânâtı Beyanındadır (Saklama Sözleşmesinin Hükümleri ve Tazminatlarını Bildirmektedir)  242
BÂB–I SÂLİS (ÜÇÜNCÜ BÖLÜM)  251
ʿÂriyet Hakkında Olup İki Faslı Şâmildir (Kullanma Ödüncü Hakkında Olup İki Faslı Kapsamaktadır)  251
FASL–I EVVEL (BİRİNCİ FASIL)  251
ʿAkd ve Şart–ı İʿâreye Müteʿallik Mesâil Beyanındadır (Sözleşme ve Kullanma Ödüncünün Şartları İle İlgili Meseleleri Bildirmektedir)  251
FASL–I SÂNÎ (İKİNCİ FASIL)  253
ʿÂriyetin Ahkâm Ve Zamânâtı Beyanındadır (Kullanma Ödüncünün Hükümleri Ve Tazminatlarını Bildirmektedir)  253
KİTÂBU’L–HİBE
BAĞIŞLAMA KİTABI
KİTÂB–I SÂBİʿ (YEDİNCİ KİTAP)  263
Hibe Hakkında Olup Bir Mukaddime İle İki Bâbı Müştemildir (Bağışlama Hakkında Olup Bir Giriş İle İki Bölümü Kapsamaktadır)  263
MUKADDİME (GİRİŞ)  263
Hibeye Dair Olan Istılâhât–ı Fıkhiyye Beyanındadır (Bağışlamaya Dair Fıkhi Kavramları Bildirmektedir)  263
BÂB–I EVVEL (BİRİNCİ BÖLÜM)  264
Akd–i Hibeye Müteʿallik Mesâil Beyanında Olup İki Faslı Şâmildir (Bağışlama Sözleşmesi İle İlgili Meseleleri Bildirmekte Olup İki Faslı Kapsamaktadır)  264
FASL–I EVVEL (BİRİNCİ FASIL)  264
Rükn ve Kabz–ı Hibeye Dair Olan Mesâil Beyanındadır (Bağışlamanın Unsurları Ve Teslim Alınmasına Dair Meseleleri Bildirmektedir)  264
FASL–I SÂNÎ (İKİNCİ FASIL)  268
Şerâit–i Hibe Beynındadır (Bağışlamanın Şartlarını Bildirmektedir)  268
BÂBI SÂNÎ (İKİNCİ BÖLÜM)  269
Ahkâm–ı Hibe Beyanında Olup İki Faslı Şâmildir (Bağışlamanın Hükümlerini Bildirmekte Olup İki Faslı Kapsamaktadır)  269
FASL–I EVVEL (BİRİNCİ FASIL)  269
Hibeden Rücûʿ Hakkındadır (Bağışlamadan Geri Dönme Hakkındadır)  269
FASL–I SÂNÎ (İKİNCİ FASIL)  272
Hibe–i Marîz Hakkındadır (Hastanın Bağışlaması Hakkındadır)  272
KİTÂBU’L– GASB VE’L–İTLÂF
GASP VE YOK ETME KİTABI
KİTÂB–I SÂMİN (SEKİZİNCİ KİTAP)  277
Gasb ve İtlâf Hakkında Olup Bir Mukaddime İle İki Bâba Münkasimdir (Gasp ve Yoketme Hakkında Olup Bir Giriş İle İki Bölüme Ayrılmıştır)  277
MUKADDİME (GİRİŞ)  277
Baʿzı Istılahat–ı Fıkhiyye Beyanındadır (Bazı Fıkhi Kavramları Bildirmektedir)  277
BÂB–I EVVEL (BİRİNCİ BÖLÜM)  279
Gasb Hakkında Olup Üç Faslı Şâmildir (Gasp Hakkında Olup Üç Faslı Kapsamaktadır)  279
FASL–I EVVEL (BİRİNCİ FASIL)  279
Gasbın Ahkâmı Beyanındadır (Gaspın Hükümlerini Bildirmektedir)  279
FASL–I SÂNÎ (İKİNCİ FASIL)  283
Gasb–ı ʿAkara Müteʿallik Baʿzı Mesâil Beyanındadır (Taşınmazın Gaspı İle İlgili Meseleleri Bildirmektedir)  283
FASL–I SÂLİS (ÜÇÜNCÜ FASIL)  285
Gâsıbü’l–Gâsıbın Hükmü Beyanındadır (Gasp Edeni Gasp Edenin Hükmünü Bildirmektedir)  285
BÂB–I SÂNÎ (İKİNCİ BÖLÜM)  286
İtlâf Beyanında Olup Dört Faslı Hâvîdir (Yoketmeyi Bildirmekte Olup Dört Faslı İçermektedir)  286
FASL–I EVVEL (BİRİNCİ FASIL)  286
Mübâşereten İtlâf Hakkındadır (Bizzat Yoketme Hakkındadır)  286
FASL–I SÂNÎ (İKİNCİ FASIL)  288
Tesebbüben İtlâf Beyanındadır (Sebep Olarak Yok Etmeyi Bildirmektedir)  288
FASL–I SÂLÎS (ÜÇÜNCÜ FASIL)  290
Tarîk–i ʿÂmmda İhdâs Olunan Şeylere Dairdir (Genel Yolarda İhdâs Olunan Şeylere Dairdir)  290
FASL–I RÂBİʿ (DÖRDÜNCÜ FASIL)  292
Cinâyet–i Hayvan Hakkındadır (Hayvanın Verdiği Zararlar Hakkındadır)  292
KİTÂBU’L HACR VE’L–İKRÂH VE’Ş–ŞUFʿA
KISITLILIK, ZORLAMA VE ÖNALIM KİTABI
KİTÂB–I TÂSİʿ (DOKUZUNCU KİTAP)  299
Hacr ve İkrâh ve Şufʿa Beyanında Olup Bir Mukaddime İle Üç Bâbı Hâvîdir (Kısıtlılık, Zorlama ve Önalım Hakkını Bildirmekte Olup Bir Giriş İle Üç Bölümü İçermektedir)  299
MUKADDİME (GİRİŞ)  299
Hacr ve İkrâh ve Şufʿaya Müteʿallik Istılâhât Beyanındadır (Kısıtlama, Zorlama ve Önalım Hakkıyla İlgili Kavramları Bildirmektedir)  299
BÂB–I EVVEL (BİRİNCİ BÖLÜM)  301
Hacra Müteʿallik Mesâil Beyanında Olup Dört Fasla Münkasîmdir (Kısıtlılıkla İlgili Meseleleri Bildirmekte Olup Dört Fasıla Ayrılmıştır)  301
FASL–I EVVEL (BİRİNCİ FASIL)  301
Sunûf ve Ahkâm–ı Mahcûrîn Beyanındadır (Sınıfları ve Kısıtlılığın Hükümlerini Bildirmektedir)  301
FASL–I SÂNÎ (İKİNCİ FASIL)  303
Sağîr ve Mecnûn ve Maʿtûha Müteʿallik Mesâil Beyanındadır (Küçük, Akıl Hastası Ve Bunakla İlgili Meseleleri Bildirmektedir)  303
FASL–I SÂLİS (ÜÇÜNCÜ FASIL)  309
Sefih–i Mahcûr Hakkındadır (Kısıtlı Sefih Hakkındadır)  309
FASL–I RÂBİʿ (DÖRDÜNCÜ FASIL)  310
Medyûn–ı Mahcûr Hakkındadır (Borçlunun Kısıtlılığı Hakkındadır)  310
BÂB–I SÂNÎ (İKİNCİ BÖLÜM)  312
İkrâha Müteʿallik Mesâil Beyanındadır (Zorlamayla İlgili Meseleleri Bildirmektedir)  312
BÂB–I SÂLİS (ÜÇÜNCÜ BÖLÜM)  313
Şufʿa Beyanında Olup Dört Fasla Münkasimdir (Önalım Hakkını Bildirmekte Olup Dört Fasla Ayrılmıştır)  313
FASL–I EVVEL (BİRİNCİ FASIL)  313
Merâtib–i Şufʿa Beyanındadır (Önalım Hakkının Derecelerini Bildirmektedir)  313
FASL–I SÂNÎ (İKİNCİ FASIL)  317
Şerâit–i Şufʿa Beyanındadır (Önalım Hakkının Şartlarını Bildirmektedir)  317
FASL–I SÂLİS (ÜÇÜNCÜ FASIL)  319
Taleb–i Şufʿa Beyanındadır (Önalım Talebini Bildirmektedir)  319
FASL–I RÂBİʿ (DÖRDÜNCÜ FASIL)  321
Hükm–i Şufʿa Beyanındadır (Önalımın Hükmünü Bildirmektedir)  321
KİTÂBU’Ş–ŞİRKET
ORTAKLIK KİTABI
KİTÂB–I ʿÂŞİR (ONUNCU KİTAP)  327
Envâʿ–ı Şürekâta Dair Olup Bir Mukaddime İle Sekiz Bâbı Hâvîdir (Ortaklık Türlerine Dair Olup Bir Giriş İle Sekiz Bölümü İçermektedir)  327
MUKADDİME (GİRİŞ)  327
Baʿzı Istılâhât–ı Fıkhiyye Beyanındadır (Bazı Fıkhi Kavramları Bildirmektedir)  327
BÂB–I EVVEL (BİRİNCİ BÖLÜM)  329
Şirket–i Mülk Beyanında Olup Üç Faslı Müştemildir (Mülk Ortaklığını Bildirmekte Olup Üç Faslı Kapsamaktadır)  329
FASL–I EVVEL (BİRİNCİ FASIL)  329
Şirket–i Mülkün Taʿrif ve Taksimi Beyanındadır (Mülk Ortaklığının Tanımı ve Bölümlerini Bildirmektedir)  329
FASL–I SÂNÎ (İKİNCİ FASIL)  331
Aʿyân–ı Müşterekenin Keyfiyyet–i Tasarrufu Beyanındadır (Ortak Mallar Üzerinde İşlem Yapma Durumunu Bildirmektedir)  331
FASL–I SÂLİS (ÜÇÜNCÜ FASIL)  338
Duyûn–ı Müştereke Beyanındadır (Alacak Ortaklığını Bildirmektedir)  338
LÂHİKA (EK)  344
BÂB–I SÂNİ (İKİNCİ BÖLÜM)  345
Kısmet Beyanında Olup Dokuz Faslı Müştemildir (Payların Ayrılmasını Bildirmekte Olup Dokuz Faslı İçermektedir)  345
FASL–I EVVEL (BİRİNCİ FASIL)  345
Kısmetin Taʿrif ve Taksimi Hakkındadır (Payların Ayrılmasının Tanımı Ve Paylaştırılması Hakkındadır)  345
FASL–I SÂNÎ (İKİNCİ FASIL)  348
Şerâit–i Kısmet Beyanındadır (Payların Ayrılmasının Şartlarını Bildirmektedir)  348
FASL–I SÂLİS (ÜÇÜNCÜ FASIL)  351
Kısmet–i Cemʿ Beyanındadır (Payın Bir Araya Toplanmasını Bildirmektedir)  351
FASL–I RÂBİʿ (DÖRDÜNCÜ FASIL)  353
Kısmet–i Tefrik Beyanındadır (Payları Ayırarak Paylaşımı Bildirmektedir)  353
FASL–I HÂMİS (BEŞİNCİ FASIL)  356
Keyfiyyet–i Kısmet Beyanındadır (Paylara Ayırma Hallerini Bildirmektedir)  356
FASL–I SÂDİS (ALTINCI FASIL)  358
Hıyârât Beyanındadır (Seçimlik Hakları Bildirmektedir)  358
FASL–I SÂBİʿ (YEDİNCİ FASIL)  359
Kısmetin Fesh Ve İkālesi Beyanındadır (Payları Ayırmanın Feshi ve Eski Hale Getirilmesini Bildirmektedir)  359
FASL–I SÂMİN (SEKİZİNCİ FASIL)  360
Ahkâm–ı Kısmet Beyanındadır (Payları Ayırmanın Hükümlerini Bildirmektedir)  360
FASL–I TÂSİʿ (DOKUZUNCU FASIL)  364
Muhâyeʾe Beyanındadır (Nöbetleşe Kullanmayı Bildirmektedir)  364
BÂB–I SÂLİS (ÜÇÜNCÜ BÖLÜM)  369
Hîytân ve Cîrâna Müteʿallik Mesâil Beyanında Olup Dört Faslı Hâvîdir (Duvarlar Ve Komşularla İlgili Meseleleri Bildirmekte Olup Dört Faslı İçermektedir)  369
FASL–I EVVEL (BİRİNCİ FASIL)  369
Ahkâm–ı Emlâka Dair Baʿzı Kavâʿid Beyanındadır (Taşınmazların Hükümlerine Dair Bazı Kuralları Bildirmektedir)  369
FASL–I SÂNÎ (İKİNCİ FASIL)  371
Muʿâmelât–ı Civâriyye Hakkındadır (Komşuluk İşlemleri Hakkındadır)  371
FASL–I SÂLİS (ÜÇÜNCÜ FASIL)  377
Tarîkler Hakkındadır (Yollar Hakkındadır)  377
FASL–I RÂBİʿ (DÖRDÜNCÜ FASIL)  379
Hakk–ı Mürûr ve Mecrâ ve Mesîl Beyanındadır (Geçit, Su Akıtma ve Su Yolu Hakkı Hakkındadır)  379
BÂB–I RÂBİʿ (DÖRDÜNCÜ BÖLÜM)  382
Şirket–i İbâha Beyanında Olup Yedi Faslı Hâvîdir (Yararlanılması Serbest Olan Şeylerde Ortaklığı Bildirmekte Olup Yedi Faslı İçermektedir)  382
FASL–I EVVEL (BİRİNCİ FASIL)  382
Mübah Olup Olmayan Şeyler Beyanındadır (Yararlanılması Serbest Olup Olmayan Şeyleri Bildirmektedir)  382
FASL–I SÂNÎ (İKİNCİ FASIL)  384
Mübah Olan Şeylerin Keyfiyyet–i İstimlâki Beyanındadır (Yararlanılması Serbest Olan Şeylerin Mülk Edinilme Durumunu Bildirmektedir)  384
FASL–I SÂLİS (ÜÇÜNCÜ FASIL)  386
Mübah Olan Şeylerin Ahkâm–ı ʿUmûmiyyesi Beyanındadır (Yararlanılması Serbest Olan Şeylerin Genel Hükümlerini Bildirmektedir)  386
FASL–I RÂBİʿ (DÖRDÜNCÜ FASIL)  388
Hakk–ı Şirb ve Şefe Beyanındadır (Su Alma ve Su İçme Hakkını Bildirmektedir)  388
FASL–I HÂMİS (BEŞİNCİ FASIL)  390
İhyaʾ–i Mevâd Hakkındadır (Ölü Arâziyi Canlandırma Hakkındadır)  390
FASL–I SÂDİS (ALTINCI FASIL)  392
Arâzi–i Mevâdda İzn–i Sultânî İle Hafr Olunan Kuyuların ve İcrâ Olunan Suların ve Gars Olunan Ağaçların Harîmi Beyanındadır (Ölü Arâzide Sultanın İzni İle Kazılan Kuyuların, Akıtılan Suların ve Dikilen Ağaçların Korunan Alanını Bildirmektedir)  392
FASL–I SÂBİʿ (YEDİNCİ FASIL)  395
Ahkâm–ı Sayda Dair Olan Mesâil Beyanındadır (Av Hükümlerine Dair Olan Meseleleri Bildirmektedir)  395
BÂB–I HÂMİS (BEŞİNCİ BÖLÜM)  399
Nafakât–ı Müştereke Beyanında Olup İki Faslı Hâvîdir (Ortak Bakım Giderlerini Bildirmekte Olup İki Faslı İçermektedir)  399
FASL–I EVVEL (BİRİNCİ FASIL)  399
Emvâl–i Müşterekenin Taʿmirâtı ve Diğer Baʿzı Masârifâtı Beyanındadır (Ortak Malların Tamirâtı ve Diğer Bazı Masraflarını Bildirmektedir)  399
FASL–I SÂNÎ (İKİNCİ FASIL)  403
Nehir ve Mecrâların Kery ve Islâhı Hakkındadır (Nehir ve Su Yataklarının Temizlenmesi ve Islâhı Hakkındadır)  403
BÂB–I SÂDİS (ALTINCI BÖLÜM)  405
Şirket–i ʿAkd Beyanında Olup Altı Faslı Hâvîdir (Ortaklık Sözleşmesini Bildirmekte Olup Altı Faslı İçermektedir)  405
FASL–I EVVEL (BİRİNCİ FASIL)  405
Şirket–i ʿAkdin Taʿrif ve Taksimi Beyanındadır (Ortaklık Sözleşmesinin Tarifi Ve Kısımlara Ayrılmasını Bildirmektedir)  405
FASL–I SÂNÎ (İKİNCİ FASIL)  407
Şirket–i ʿAkdin Şerâit–i ʿUmûmiyyesi Beyanındadır (Ortaklık Sözleşmesinin Genel Şartlarını Bildirmektedir)  407
FASL–I SÂLİS (ÜÇÜNCÜ FASIL)  409
Şirket–i Emvâlin Şerâit–i Mahsûsası Beyanındadır (Mal Ortaklığının Özel Şartlarını Bildirmektedir)  409
FASL–I RÂBİʿ (DÖRDÜNCÜ FASIL)  411
Şirket–i ʿAkde Müteʿallik Baʿzı Zavâbit Hakkındadır (Ortaklık Sözleşmesi İle İlgili Bazı Kurallar Hakkındadır)  411
FASL–I HÂMİS (BEŞİNCİ FASIL)  414
Şirket–i Müfâvaza Beyanındadır (Eşit Katılımlı Ortaklığı Bildirmektedir)  414
FASL–I SÂDİS (ALTINCI FASIL)  417
Şirket–i ʿİnân Hakkında Olup Üç Mebhasi Hâvîdir (Eşit Katılımın Şart Olmadığı Ortaklık Hakkında Olup Üç Konu İçermektedir)  417
BÂB–I SÂBİʿ (YEDİNCİ BÖLÜM)  430
Mudârebe Hakkında Olup Üç Faslı Hâvîdir (Sermaye ve Emek Ortaklığı Hakkında Olup Üç Faslı İçermektedir)  430
FASL–I EVVEL (BİRİNCİ FASIL)  430
Mudârebenin Taʿrif ve Taksimi Beyanındadır (Sermaye ve Emek Ortaklığının Tanımı ve Bölümlendirilmesini Bildirmektedir)  430
FASL–I SÂNÎ (İKİNCİ FASIL)  431
Mudârebenin Şurûtu Beyanındadır (Sermaye ve Emek Ortaklığının Şartlarını Bildirmektedir)  431
FASL–I SÂLİS (ÜÇÜNCÜ FASIL)  432
Mudârebenin Ahkâmı Beyanındadır (Sermaye ve Emek Ortaklığının Hükümlerini Bildirmektedir)  432
BÂB–I SÂMİN (SEKİZİNCİ BÖLÜM)  437
Müzâraʿa ve Müsâkāt Beyanında Olup İki Fasla Münkasimdir (Ziraat Ortaklığı ve Meyve Bahçesi Ortaklığını Bildirmekte Olup İki Fasla Ayrılmıştır)  437
FASL–I EVVEL (BİRİNCİ FASIL)  437
Müzâraʿa Beyanındadır (Ziraat Ortaklığını Bildirmektedir)  437
FASL–I SÂNÎ (İKİNCİ FASIL)  439
Müsâkāt Beyanındadır (Meyve Bahçesi Ortaklığını Bildirmektedir)  439
KİTÂBU’L–VEKÂLE
VEKÂLET KİTABI
KİTÂB–I HÂDÎ ʿAŞER (ONBİRİNCİ KİTAP)  445
Vekâlet Hakkında Olup Bir Mukaddime İle Üç Bâbı Müştemildir (Vekâlet Hakkında Olup Bir Giriş İle Üç Bölümü Kapsamaktadır)  445
MUKADDİME (GİRİŞ)  445
Baʿzı Istılâhât–ı Fıkhiyye Beyanındadır (Bazı Fıkhi Kavramları Bildirmektedir)  445
BÂB–I EVVEL (BİRİNCİ BÖLÜM)  445
Vekâletin Rükün ve Taksimi Beyanındadır (Vekâletin Unsurları ve Bölümlere Ayrılmasını Bildirmektedir)  445
BÂB–I SÂNÎ (İKİNCİ BÖLÜM)  448
Şart–ı Vekâlet Beyanındadır (Vekâletin Şartını Bildirmektedir)  448
BÂB–I SÂLİS (ÜÇÜNCÜ BÖLÜM)  449
Vekâletin Ahkâmı Beyanında Olup Altı Faslı Müştemildir (Vekâletin Hükümlerini Bildirmekte Olup Altı Faslı Kapsamına Almaktadır)  449
FASL–I EVVEL (BİRİNCİ FASIL)  449
Vekâletin Ahkâm–ı ʿUmûmiyyesi Beyanındadır (Vekâletin Genel Hükümlerini Bildirmektedir)  449
FASL–I SÂNÎ (İKİNCİ FASIL)  452
Şirâya Vekâlet Beyanındadır (Satın Almaya Vekâleti Bildirmektedir)  452
FASL–I SÂLİS (ÜÇÜNCÜ FASIL)  460
Beyʿa Vekâlet Hakkındadır (Satışa Vekâlet Hakkındadır)  460
FASL–I RÂBİʿ (DÖRDÜNCÜ FASIL)  462
Meʾmûra Dair Olan Mesâil Beyanındadır (Emir Alana Dair Meseleleri Bildirmektedir)  462
FASL–I HÂMİS (BEŞİNCİ FASIL)  465
Husûmete Yani Mürâfaaya Vekâlet Hakkındadır (Davaya Yani Duruşmaya Vekâlet Hakkındadır)  465
FASL–I SÂDİS (ALTINCI FASIL)  466
ʿAzl–i Vekile Dair Olan Mesâil Beyanındadır (Vekilin Azline Dair Olan Meseleleri Bildirmektedir)  466
KİTÂBU’S–SULH VE’L–İBRÂ
SULH VE İBRA KİTABI
KİTÂB–I SÂNÎ ʿAŞER (ONİKİNCİ KİTAP)  473
Sulh ve İbrâ Hakkında Olup Bir Mukaddime İle Dört Bâbı Müştemildir (Sulh ve İbrâ Hakkında Olup Bir Giriş İle Dört Bölümü Kapsamaktadır)  473
MUKADDİME (GİRİŞ)  473
Baʿzı Istılâhât–ı Fıkhiyye Beyanındadır (Bazı Fıkhi Kavramları Bildirmektedir)  473
BÂB–I EVVEL (BİRİNCİ BÖLÜM)  474
ʿAkd–i Sulh ve İbrâ Edenler Hakkındadır (Sulh Sözleşmesi ve İbra Edenler Hakkındadır)  474
BÂB–I SÂNÎ (İKİNCİ BÖLÜM)  477
Musâlehün ʿaleyh İle Musâlehün ʿAnhın Baʿzı Ahvâl ve Şurûtu Beyanındadır (Sulh Bedeli İle Sulhe Sebep Uyuşmazlık Konusunun Bazı Durum ve Şartlarını Bildirmektedir)  477
BÂB–I SÂLİS (ÜÇÜNCÜ BÖLÜM)  478
Musâlehün ʿAnh Hakkında Olup İki Faslı Müştemildir (Sulhe Sebep Uyuşmazlık Konusu Hakkında Olup İki Faslı Kapsamaktadır)  478
FASL–I EVVEL (BİRİNCİ FASIL)  478
Sulh Ani’l–Aʿyân Hakkındadır (Somut Mal Üzerine Sulh Hakkındadır)  478
FASL–I SÂNÎ (İKİNCİ FASIL)  480
Deynden Yani Alacakdan ve Hukuk–ı Sâireden Sulh Olmak Beyanındadır (Alacaktan ve Sâir Haklardan Sulh Olmayı Bildirmektedir)  480
BÂB–I RÂBİʿ (DÖRDÜNCÜ BÖLÜM)  481
Ahkâm–ı Sulh ve İbrâ Beyanında Olup İki Faslı Müştemildir (Sulhün Hükümleri ve İbrayı Bildirmekte Olup İki Faslı Kapsamaktadır)  481
FASL–I EVVEL (BİRİNCİ FASIL)  481
Ahkâm–ı Sulhe Dair Olan Mesâil Beyanındadır (Sulhün Hükümlerine Dair Olan Meseleleri Bildirmektedir)  481
FASL–I SÂNÎ (İKİNCİ FASIL)  482
Ahkâm–ı İbrâya Dair Olan Mesâil Beyanındadır (İbranın Hükümlerine Dair Olan Meseleleri Bildirmektedir)  482
KİTÂBU’L– İKRÂR
İKRAR KİTABI
KİTÂB–I SÂLİS–İ ʿAŞER (ONÜÇÜNCÜ KİTAP)  489
İkrâr Hakkında Olup Dört Bâbı Müştemildir (İkrâr Hakkında Olup Dört Bölümü Kapsamaktadır)  489
BÂB–I EVVEL (BİRİNCİ BÖLÜM)  489
İkrârın Şerâiti Beyanındadır (İkrârın Şartlarını Bildirmektedir)  489
BÂB–I SÂNÎ (İKİNCİ BÖLÜM)  491
İkrârın Vücûh–ı Sıhhati Beyanındadır (İkrârın Sıhhat Şartlarını Bildirmektedir)  491
BÂB–I SÂLİS (ÜÇÜNCÜ BÖLÜM)  494
İkrârın Ahkâmı Beyanında Olup Üç Faslı Müştemildir (İkrârın Hükümlerini Bildirmekte Olup Üç Faslı Kapsamaktadır)  494
FASL–I EVVEL (BİRİNCİ FASIL)  494
Ahkâm–ı ʿUmûmiyye Beyanındadır (Genel Hükümleri Bildirmektedir)  494
FASL–I SÂNÎ (İKİNCİ FASIL)  495
Nefy–i Mülk ve Nâm–ı Müsteʿâr Beyanındadır (Mülkiyetin İnkârı ve Takma İsmi Bildirmektedir)  495
FASL–I SÂLİS (ÜÇÜNCÜ FASIL)  498
İkrâr–ı Marîz Beyanındadır (Hastanın İkrarını Bildirmektedir)  498
BÂB–I RÂBİʿ (DÖRDÜNCÜ BÖLÜM)  504
İkrâr Bi’l–Kitâbe Beyanındadır (Yazılı İkrarı Bildirmektedir)  504
KİTÂBU’D–DAʿVÂ
DAVA KİTABI
KİTÂB–I RÂBİʿ ʿAŞER (ONDÖRDÜNCÜ KİTAP)  511
Daʿvâ Hakkında Olup Bir Mukaddime İle İki Bâb–ı Müştemildir (Dava Hakkında Olup Bir Başlangıç İle İki Bölümü Kapsamaktadır)  511
MUKADDİME (GİRİŞ)  511
Baʿzı Istılâhât–ı Fıkhiyye Beyanındadır (Bazı Fıkhi Kavramları Bildirmektedir)  511
BÂB–I EVVEL (BİRİNCİ BÖLÜM)  511
Daʿvânın Şurût ve Ahkâmına ve Defʿ–i Daʿvâya Dair Olup Dört Faslı Hâvîdir (Davanın Şartları, Hükümleri ve Karşı Davaya Dair Olup Dört Faslı İçermektedir)  511
FASL–I EVVEL (BİRİNCİ FASIL)  511
Daʿvânın Şurût–ı Sıhhati Beyanındadır (Davanın Sıhhat Şartlarını Bildirmektedir)  511
FASL–I SÂNÎ (İKİNCİ FASIL)  516
Defʿ–i Daʿvâ Hakkındadır (Karşı Dava Hakkındadır)  516
FASL–I SÂLİS (ÜÇÜNCÜ FASIL)  518
Hasm Olup Olmayanlar Beyanındadır (Hasım Olup Olmayanları Bildirmektedir)  518
FASL–I RÂBİʿ (DÖRDÜNCÜ FASIL)  524
Tenâkuz Beyanındadır (Çelişkiyi Bildirmektedir)  524
BÂB–I SÂNÎ (İKİNCİ BÖLÜM)  530
Mürûr–ı Zaman Hakkındadır (Zamanaşımı Hakkındadır)  530
KİTABU’L–BEYYİNÂT VE’T–TAHLÎF
DELİLLER VE YEMİN KİTABI
KİTÂB–I HÂMİS–İ ʿAŞER (ONBEŞİNCİ KİTAP)  539
Beyyinât ve Tahlîf Hakkında Olup Bir Mukaddime İle Dört Babı Müştemildir (Deliller ve Yemin Hakkında Olup Bir Giriş İle Dört Bölümü Kapsamaktadır)  539
MUKADDİME (GİRİŞ)  539
Bazı Istılâhât–ı Fıkhiyye Beyanındadır (Bazı Fıkhi Kavramları Bildirmektedir)  539
BAB–I EVVEL (BİRİNCİ BÖLÜM)  540
Şehâdet Hakkında Olup Sekiz Faslı Müştemildir (Şehâdet Hakkında Olup Sekiz Faslı Kapsamaktadır)  540
FASL–I EVVEL (BİRİNCİ FASIL)  540
Şehâdetin Taʿrîf ve Nisâbı Beyanındadır (Şehâdetin Tanımı ve Yetersayısını Bildirmektedir)  540
FASLI SÂNİ (İKİNCİ FASIL)  541
Şehâdetin Keyfiyyet–i Edâsı Beyanındadır (Şahitliğin Nasıl Yerine Getirileceğini Bildirmektedir)  541
FASLI SÂLİS (ÜÇÜNCÜ FASIL)  544
Şehâdetin Şürûtu Esâsiyesi Beyanındadır (Şehâdetin Temel Şartlarını Bildirmektedir)  544
FASL–I RABİʿ (DÖRDÜNCÜ FASIL)  547
Şehâdetin Daʿvâya Muvâfakati Beyanındadır (Şehâdetin Davaya Uygunluğunu Bildirmektedir)  547
FASLI HÂMİS (BEŞİNCİ FASIL)  550
Şâhidlerin İhtilafları Beyanındadır (Şahitlerin İhtilaflarını Bildirmektedir)  550
FASL–I SADİS (ALTINCI FASIL)  552
Tezkiye–i Şuhûd Hakkındadır (Şahitlerin Soruşturulması Hakkındadır)  552
TEZNÎB (EK)  555
Tahlif–i Şuhûd Hakkındadır (Tanıklara Yemin Ettirilmesi Hakkındadır)  555
FASL–I SABİʿ (YEDİNCİ FASIL)  556
Şâhidlerin Şehâdetden Rücûʿu Hakkındadır (Şahitlerin Şehâdetten Geri Dönmeleri Hakkındadır)  556
FASL–I SÂMİN (SEKİZİNCİ FASIL)  557
Tevâtür Hakkındadır (Güçlü Söylenti Hakkındadır)  557
BAB–I SÂNİ (İKİNCİ BÖLÜM)  558
Hucec–i Hattiye ve Karîne–i Kātiʿa Beyanında Olup İki Fasla Münkasimdir (Yazılı Deliller ve Kesin Karine Beyanında Olup İki Fasla Ayrılmaktadır)  558
FASL–I EVVEL (BİRİNCİ FASIL)  558
Hucec–i Hattıye Beyanındadır (Yazılı Delilleri Bildirmektedir)  558
FASL–I SÂNÎ (İKİNCİ FASIL)  558
Karîne–i Kâtiʿa Beyanındadır (Kesin Karineyi Bildirmektedir)  558
BAB–I SÂLİS (ÜÇÜNCÜ BÖLÜM)  559
Tahlîf Beyanındadır (Yemini Bildirmektedir)  559
LÂHİKA (EK)  562
BAB–I RÂBİʿ (DÖRDÜNCÜ BÖLÜM)  563
Tercîh–i Beyyinât ve Tehâlüfe Dâir Olup Dört Faslı Müştemildir (Delillerin Tercihi ve Davanın İki Tarafına da Yemin Verilmesine Dair Olup Dört Faslı Kapsamaktadır)  563
FASL–I EVVEL (BİRİNCİ FASIL)  563
Tenazuʿ Bi’l–Eydi Beyanındadır (Zilyedlik Anlaşmazlığını Bildirmektedir)  563
FASL–I SÂNÎ (İKİNCİ FASIL)  564
Tercih–i Beyyinât Hakkındadır (Delillerin Tercihi Hakkındadır)  564
FASL–I SÂLİS (ÜÇÜNCÜ FASIL)  569
Söz Kimin Olduğuna ve Tahkim–i Hâle Dâirdir (Sözün Kimde Olduğuna ve Durumun Hakemliğine Dâirdir)  569
FASL–I RÂBİʿ (DÖRDÜNCÜ FASIL)  572
Tehâlüfe Dâirdir (İki Tarafın da Yemin Etmesine Dairdir)  572
KİTÂBU’L–KAZÂ
YARGILAMA KİTABI
KİTÂB–I SÂDİS–İ ʿAŞER (ONALTINCI KİTAP)  577
Kaza Hakkında Olup Bir Mukaddime İle Dört Bâbı Müştemildir (Yargılama Hakkında Olup Bir Giriş İle Dört Bölümü Kapsamaktadır)  577
MUKADDİME (GİRİŞ)  577
Baʿzı Istılâhât–ı Fıkhiyye Beyanındadır (Bazı Fıkhi Kavramları Bildirmektedir)  577
BÂB–I EVVEL (BİRİNCİ BÖLÜM)  578
Hükkâma Dâir Olup Dört Faslı Hâvidir (Hâkimlere Dair Olup Dört Faslı İçerir)  578
FASL–I EVVEL (BİRİNCİ FASIL)  578
Hükkâmın Evsâfı Beyanındadır (Hâkimlerin Niteliklerini Bildirmektedir)  578
FASL–I SÂNİ (İKİNCİ FASIL)  579
Hâkimin Âdâbı Beyanındadır (Hâkimin Âdâbı Beyanındadır)  579
FASL–I SÂLİS (ÜÇÜNCÜ FASIL)  580
Hâkimin Vezâifi Beyanındadır (Hâkimin Görevlerini Bildirmektedir)  580
FASLI RABİʿ (DÖRDÜNCÜ FASIL)  584
Sûret–i Muhâkemeye Dâirdir (Yargılama Şekline Dairdir)  584
BÂB–I SÂNÎ (İKİNCİ BÖLÜM)  587
Hükme Dâir Olup İki Faslı Müştemildir (Karara İlişkin Olup İki Faslı Kapsamaktadır)  587
FASL–I EVVEL (BİRİNCİ FASIL)  587
Hükmün Şürûtu Beyanındadır (Kararın Şartlarını Bildirmektedir)  587
FASL–I SÂNÎ (İKİNCİ FASIL)  589
Hükm–i Gıyabî Beyanındadır (Gıyapta Karar Vermeyi Bildirmektedir)  589
BÂB–I SÂLİS (ÜÇÜNCÜ BÖLÜM)  590
Daʿvânın Baʿde’l–Hüküm Rüʾyeti Hakkındadır (Davanın Karar Verildikten Sonra Görülmesi Hakkındadır)  590
BÂB–I RÂBİʿ (DÖRDÜNCÜ BÖLÜM)  591
Tahkime Dâir Mesâil Beyanındadır (Tahkime Dâir Meseleleri Bildirmektedir)  591
KAVRAM DİZİNİ  595