Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (36)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Mecburi Hizmet Yükümlülüğü Ve Eğitim - Öğretim Giderlerinden Kaynaklanan Tazminat Davaları

Mecburi Hizmet Yükümlülüğü Ve Eğitim - Öğretim Giderlerinden Kaynaklanan Tazminat DavalarıSayfa Sayısı
:  
748
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2010
ISBN NO
:  
978-605-5473-30-3

66,96 TL

ÖNSÖZ


. Askeri Öğrenciler, Subay ve Astsubaylar,
. Uzman Jandarmalar, Uzman Çavuşlar, Polis Akademisi ve
. Polis Meslek Yüksekokulları Öğrencileri, Polisler,
. Yurtiçinde Görevlendirilen Araştırma Görevlileri,
. Yurtdışına Gönderilen Araştırma Görevlileri,
. Yurtdışına Gönderilen Devlet Memurları,
. MEB-YÖK ve TÜBİTAK Bursluları
Çalışma ve sözleşme hürriyeti ile yerleşme ve seyahat hürriyeti temel insan hakları kapsamında Anayasaların vazgeçilmez temel ilkeleri arasında yer almaktadır. Mecburi hizmet ve çalışma yükümlülüğü kavramlarının tartışılmasında söz konusu ilkelerin önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır.
Zorunlu çalışma ve mecburi hizmet, savaştan yeni çıkmış genç Cumhuriyetin ilk yıllarında nitelikli ve hatta niteliksiz insan gücüne duyulan ihtiyacın yansıması olarak ülkemize uygulanmaya başlanmış ve halen de güncelliğini ve uygulanabilirliğini koruyan kavramlardır. Cumhuriyetin ilanından sonra bir yandan köprü, karayolu, demiryolu gibi bayındırlık eserlerinin inşasında vatandaşlar bedenen çalışma yükümlülüğüne tabi tutulurken bir yandan da eğitim öğretim alanında Köy Enstitüleri ve sağlık alanında sağlık memurları ve ebelere getirilen belli bir süre hizmet etme yükümlülüğü ile ülkenin yaşatılmasında insan gücüne duyulan ihtiyaç giderilmeye çalışılmıştır.
Anayasa mahkemesi kararında; -Devlet hizmeti yükümlülüğünün getirilmesinin gerekçeleri gözetildiğinde Anayasa nın 18. maddesinde yer alan ülke ihtiyaçlarının zorunlu kıldığı alanlarda öngörülen vatandaşlık ödevi niteliğindeki beden ve fikir çalışmaları, zorla çalıştırma sayılmaz hükmü gereğince bu yükümlülüğün yerine getirilmesinin zorla çalıştırma olarak nitelenemeyeceği hususuna vurgu yapılmaktadır.

Geçen zaman içerisinde ülkemizin coğrafi bölgeleri arasında gelişmişlik düzeyinin dengelenememesi ve nitelikli insan gücüne duyulan ihtiyacın giderek artması ile birlikte mecburi hizmet ve çalışma yükümlülüğü bu gün de hukuk sistemimizde belli kurallara bağlanmış ve güncelliliğini koruyan bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bu çalışmada ülkemizde uygulanmakta olan mecburi hizmet ve eğitim öğretimden kaynaklanan tazminat alacakları konusu içtihat yoğunluklu olarak incelenmeye çalışılmıştır. Kitap; içtihat yoğunluklu olarak hazırlandığından, cezai şart, kefalet, görev, yetki, ehliyet gibi pek çok hukuki kurum ve kuralı ilgilendiren doktriner boyutunun kitabın ileriki baskılarında ele alınıp geniş kapsamlı bir çalışma yapılması düşünülmektedir.
Kitabın yayıma hazırlanmasında emeği geçen başta Adalet Yayınevi sahibi Hakan Karaaslan a, Genel Koordinatör Tevfik Sarısoy a, sayfa tasarımı için Hülya Çam a, kapak tasarımı için İlknur Özkal a ve yayınevinin diğer çalışanlarına teşekkür ederim.İÇİNDEKİLER :

I. BÖLÜM2547 VE 2914 SAYILI KANUNLARA TABİ PERSONEL
HAKKINDA UYGULANAN MECBURİ HİZMET YÜKÜMÜ

• I- -ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KİMDİR - KİMLERE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ DENİR-9
• II- -MECBURİ HİZMETİN PARASAL KARŞILIĞINA İLİŞKİN DAVALARDA GÖREVLİ YARGI YOLUNUN TAYİNİ-10
• 1- -Mecburi Hizmetten Kaynaklanan Parasal Alacakların Takibinde Görevli Yargı Yolu İle İlgili Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı- Bu Tür Davalarda Adli Yargının Görevli Oluşu-10
• 2- -Mecburi Hizmetten Kaynaklanan Parasal Alacakların Takibinde Görevli Yargı Yolu İle İlgili Hukuk Genel Kurulu Kararı- Bu Tür Davalarda Adli Yargının Görevli Oluşu-17
• 3- -Mecburi Hizmetten Kaynaklanan Borçlandırma İşlemlerinde Danıştay ın Görevlilik Kararı- İdari Yargının Görevli Olduğu-19
• III- -TAAHHÜTNAME VE KEFALET SENEDİ ALINMASI-34
• IV- -MECBURİ HİZMET BORCUNUN PARASAL KARŞILIK OLARAK-NAKDEN ÖDENMESİ ZORUNLULUĞU-40
• V- -YURT İÇİNDE BİR BAŞKA ÜNİVERSİTEDE GÖREVLENDİRİLEN ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN MECBURİ HİZMET YÜKÜMÜ-43
• 1- -Yurt İçinde Bir Başka Üniversiteye Gönderilenler Hakkında Genel Uygulama-43
• 2- -Yurt İçinde Bir Başka Üniversiteye Gönderilenler Hakkında 5535 Sayılı Kanunun Uygulanması-44
• 3- -Yurt İçinde Bir Başka Üniversiteye Gönderilenler Hakkında 5806 Sayılı Kanunun Uygulanması-47
• VI- -YURT İÇİNDE BİR BAŞKA ÜNİVERSİTEDE GÖREVLENDİRİLEN ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN MECBURİ HİZMET YÜKÜMÜ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR-49
• 1- -Adli Yargıda Mecburi Hizmetten Kaynaklanan Alacak Davalarında Görevli Mahkeme-49
• 2- -İstirdat Davalarında Adli Yargının Görevli Olması-50
• 3- -İdari Yargıda İstirdat Talebi Hakkında Karar Verilebilmesi-51
• 4- -Yurt İçinde Bir Başka Üniversitede Görevlendirilen Araştırma Görevlilerinin Mecburi Hizmet Yükümünün Hesaplanmasında Taahhütnamede Kararlaştırılmamışsa Yurt İçi Maaşlarından Sorumlu Olunmaması-53
• 5- -35. Maddeye Dayalı Mecburi Hizmet Yükümlülüğünde 5535 Sayılı Kanun Uygulaması-74
• 6- -35. Maddeye Dayanılarak Yapılan Görevlendirmelerde Yüksek Lisans Eğitiminin Tamamlanmasından Sonra Ara Verilmeksizin Doktoraya Başlama Zorunluluğu-86
• 7- -Taahhütnamede Yer Alıyorsa Yurtiçi Maaşların Sorumlu Olunması Gerektiği-87
• a- -657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun Ek 35. Maddesinin Uygulanmasıyla İlgili Yargıtay ın Görüşü-87
• b- -657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun Ek 35. Maddesinin Uygulanmasıyla İlgili Danıştay ın Görüşü-99
• 8- -Tıpta Uzmanlık Eğitimi Karşılığı Mecburi Hizmet Yapmayı Taahhüt Eden Davalının Bu Yükümlülüğe Uymaması Halinde Gabin İddiasının Dinlenememesi / Davalının Yüklenme Senedini İradesi Dışında Tazyik Altında İmzaladığı İddiası --103
• VII- -ÜNİVERSİTELER ADINA YURTDIŞINA GÖNDERİLECEK ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN MECBURİ HİZMET YÜKÜMÜ-105
• 1- -657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek-34. Maddesinin Yürürlüğe Girmesinden Önce Yurt Dışına Gönderilenlerin Sorumlu Olacakları Cezai Şart-106
• 2- -Taahhüdün İhlali Halinde Borçlandırmada Esas Alınacak Döviz Kuru-107
• 3- -Döviz Cinsinden Yapılan Ödemeler İçin Türk Lirası Üzerinden Yapılan Borçlandırmalarda Faiz-108
• 4- -Döviz Cinsinden Yapılan Ödemeler İçin Türk Lirası Üzerinden Yapılan Borçlandırmalarda Faizin İşlemeye Başlayacağı Tarih-108
• 5- -Döviz Cinsinden Yapılan Ödemeler İçin Döviz Üzerinden Yapılan Borçlandırmalarda Faiz-109
• 6- -657 Sayılı Kanunun Ek 34. Maddesinin Yürürlüğe Girdiği Tarihten Sonra Yurt Dışına Gönderilen Personelden Alınan Taahhüt Senedi Hükümlerine Göre Yapılan Borçlandırmada Faiz-109
• 7- -657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun Ek 34. Maddesinin Uygulanmasıyla İlgili Yargıtayın Görüşü-110
• 8- -Yurt Dışına Gönderilenlere Ayrıca Ödenen Yurt İçi Aylıklarının Borç Hesabında Dikkate Alınmasının Gerekip Gerekmediği-112
• 9- -33. Maddeye Göre Görevlendirilenlerin Yurt İçi Maaşlarından Sorumluluklarına İlişkin Yargıtay İçtihatları-114
• 10- -Yol Masrafı Ve Sair Ödemelerin Borç Hesabında Dikkate Alınmasının Gerekip Gerekmediği-117
• 11- -2547 Sayılı Kanunun 33 Ve 39. Maddelerine Göre Yurt Dışına Gönderilme Durumlarının Borçlandırma İşlemlerinde Farklılığa Yol Açıp Açmayacağı-118
• 12- -Yurt Dışına Gönderilen Üniversite Personelinin Taahhütlerini İhlal Etmeleri Halinde Kendilerine Ödenen Yurt İçi Maaşlarından Sorumlulukları-119
• 13- -657 Sayılı Kanunun Ek 34 üncü Maddesinin Yürürlüğe Girdiği 5. 8. 1996 Tarihinden Önce Yurt Dışına Gönderilip, Borçlandırma İşlemi 5. 8. 1996 Tarihinden Sonra Yapılan Kişiler İçin Hangi Hükümlerin Uygulanacağı-120
• 14- -Mecburi Hizmet Karşılığı Yurt Dışına Gönderilenlerin Vefatı Halinde Borç Durumu-121
• 15- -33. Maddeye Dayalı Mecburi Hizmet Yükümünde 5535 Sayılı Kanun Uygulaması-121
• 16- -5535 Sayılı Kanuna Müracaat Edilmemesi Halinde Borçlandırma-155
• 17- -2547 Sayılı Yasanın 39. Maddesi Uygulaması-158
• VIII--35. VE 33. MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ MÜŞTEREK KONULAR-162
• 1- -Cezai Şarttan Sorumluluk Ve İndirim Uygulanması-162
• 2- -Fahiş Cezai Şartın İndirilmesi Gereği-165
• 3- -İki Katın Üzerinde Bir Cezai Şartın Yüklenme Senedinde Kararlaştırılabileceği-167
• 4- -Sözleşmede Cezai Şartın Kararlaştırılmaması-168
• 5- -Cezai Şartta Takdiri İndirim Uygulanması Halinde Davalı Lehine Vekalet Ücreti Doğmayacağı-169
• 6- -Döviz Cinsinden Yapılan Giderlerin İadesinde Cezai Şartın Kaldırıldığı Hususu-170
• 7- -Müşterek Müteselsil Kefaletin Niteliği Ve Kapsamı-170
• a- -Kefaletnamede Limit Belirtme Zorunluluğu-170
• b- -Kefillerin Limitle Sınırlı Sorumlulukları-171
• c- -Kefillerin Vekalet Ücreti Ve Masraflardan Sorumlulukları-172
• 8- -İdari Yargı Kararlarının Mecburi Hizmet Borcunun Takip Ve Tahsiline Etkisi-174
• a- -İdari Yargıdaki Göreve İade Kararının Parasal Yükümlülüğü Kaldırmayacağı-174
• b- -Müstafi Sayılmaya İlişkin Rektörlük Kararının İptal Olunması Halinde Yüklenim Senedine Aykırı Davranmadan Bahsedilemeyeceği-175
• c- -İdari Yargıda Açılan Davaların Bekletici Mesele Yapılması-177
• d- -İdari Yargıda Görülen Davaların Mecburi Hizmet Alacağı Davalarındaki Önemi-178
• 9- -Faiz-181
• 10- -Mecburi Hizmet Alacağının Tahsili İçin Yapılan İcra Takibine Süresi İçinde İtiraz Edilmemesi-186
• 11- -Karar Verilmesine Yer Olmadığı Şeklinde Karar Verilmesi Gerektiği- Konusuz Kalan Davanın Reddine Dair Karar Verilemeyeceği--187
• 12- -Mahkeme Masraflarının Davanın Açılmasına Sebebiyet Veren Tarafa Yüklenmesi-187
• 13- -Takipsiz Bırakılan Davada Vekalet Ücretine Hükmedilmesi-188
• 14- -4584 Sayılı Kanun Uygulaması-188
• 15- -Üniversitelerin Yargılama Harçlarından Muaf Olmaları-189
• 16- -Başka Bir Üniversiteye Ders Vermek Üzere Görevlendirilen Öğretim Görevlilerinin Bu Üniversitelerde Geçen Sürelerinin Mecburi Hizmet Hesabına Dikkate Alınması Gerektiği-189
• 17- -Başarısız Olan veya Müstafi Sayılan Kişi Üniversitede Tekrar Göreve Başlatılırsa Para Borcunun Mecburi Hizmete Dönüştürüldüğünün Kabul Edileceği-190
• 18- -5535 Sayılı Kanun Uygulamasında Vekalet Ücreti Ve Dava Masraflarından Sorumluluk-191

II. BÖLÜMASKERİ ÖĞRENCİLER VE ASKER KİŞİLER HAKKINDA
MECBURİ HİZMET YÜKÜMÜ

• 1- -TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNUNDAN KAYNAKLANAN MECBURİ HİZMET YÜKÜMÜ-195
• 1- -Yabancı Devlet Harp okullarında okuyan Askeri Öğrencilerin Mecburi Hizmet Yükümü-195
• 2- -Fakülte Ve Yüksek Okullarda Okuyan Askeri Öğrencilerin Mecburi Hizmet ve Tazminat Yükümü-196
• 3- -Subayların Ve Astsubayların Yükümlülüğü-198
• 4- -Yurt İçinde ve Dışında Öğrenim, Kurs ve Staj Yapanlar İle Yurt Dışına Sürekli Göreve Atanan Subay ve Astsubayların Yükümlülükleri-201
• 5- -Liseyi Bitirdikten Sonra Yurt Dışında Öğrenim Yapanların Yükümlülükleri-201
• 6- -Askeri Öğrencilerin İstifa Hakları-201
• II- -ASKERİ ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ 5401 SAYILI KANUNUN UYGULANMASINDAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT YÜKÜMÜ-202
• III- -6000 SAYILI ASKERİ MAHKEMELER KURULUŞU VE YARGILAMA USULÜ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNUN UYGULANMASININ TAZMİNAT BORCUNUN HESAPLANMASINA ETKİSİ-210
• IV- -SİLAHLI KUVVETLER ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULLARINDA VERİLEN ÖĞRENİMDEN KAYNAKLANAN MECBURİ HİZMET YÜKÜMÜ-211
• V- -3466 SAYILI UZMAN JANDARMA KANUNUNDAN KAYNAKLANAN MECBURİ HİZMET YÜKÜMÜ-215
• VI- -UZMAN JANDARMALARDAN ASTSUBAYLIĞA GEÇİRİLENLERİN MECBURİ HİZMET YÜKÜMÜ-218
• VII- -UZMAN ERBAŞ KANUNUNDAN KAYNAKLANAN MECBURİ HİZMET YÜKÜMÜ-220
• ASKERİ ÖĞRENCİLER VE ASKER KİŞİLERLE İLGİLİ YARGI İÇTİHATLARI-223
• 1- -15 YILLIK MECBURİ HİZMET YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ TAMAMLAMA ZORUNLULUĞU - BU SÜRE TAMAMLANMADAN İSTİFA TALEBİNİN KABUL EDİLMEMESİNİN HUKUKA UYGUN OLDUĞU-223
• 2- -İHTİSAS KURS VB. NEDENLERLE GÖREVLENDİRİLENLERİN 15 YILLIK MECBURİ HİZMET SÜRESİNİN UZAMASI-250
• 3- -MECBURİ HİZMET YÜKÜMLÜLÜĞÜNDEN DOĞAN DAVALARDA GÖREVLİ YARGI YOLU-256
• 4- -MECBURİ HİZMET YÜKÜMLÜLÜĞÜNDEN DOĞAN DAVALARDA GÖREVLİ MAHKEME-263
• 5- -MECBURİ HİZMET YÜKÜMLÜLÜĞÜNDEN DOĞAN DAVALARDA YETKİLİ MAHKEME-264
• 6- -MECBURİ HİZMETTEN KAYNAKLANAN PARA ALACAĞI DAVALARINDA DAVACI VE DAVALI SIFATI-AKTİF VE PASİF HUSUMET EHLİYETİ-266
• a- -Yüklenme Senedini İmzalayan Veliler İle Askeri Öğrencilerin Durumu-266
• b- -Kefillerin Menfi Tespit Davası Açmakta Hukuki Yararlarının Olduğu-Menfi Tespit Davasında Kefillerin Aktif Husumet Ehliyeti-277
• c- -Kefillerin Mirasçılarının Durumu/Dava Ehliyetleri-277
• d- -Eda Davasında Maliye Bakanlığının Aktif Husumet Ehliyeti-278
• 7- -EĞİTİM ÖĞRETİM MASRAFLARININ GÜNCELLEŞTİRİLMESİ-279
• a- -Güncelleştirme İle İlgili Anayasa Mahkemesi Kararı-279
• b- -Güncelleştirme İle İlgili Yargıtay İçtihatları-283
• 8- -MECBURİ HİZMET BORCUNUN KAPSAMINA DAHİL OLAN ALACAK KALEMLERİ-295
• a- -Gerçek Harcama Kalemlerinin Mahkemeye Bildirilmesi Zorunluluğu-298
• b- -Yiyecek Giderlerinden Sorumluluk-298
• c- -Giyim-Kuşam Giderlerinden Sorumluluk-299
• d- -Harçlıklardan Sorumluluk-299
• e- -Barındırma Giderlerinden Sorumluluk-300
• f- -Yüklenme Senedinde Harcama Kalemleri Arasında Gösterilmeyen Giderlerden -Personel Ve Amortisman Giderleri- Öğrenci ve Yasal Temsilcisinin Sorumlu Tutulamaması-303
• aa- -Hukuk Genel Kurulu Kararları-303
• g- -Öğretim Görevlisi Ek Ders Ücretlerinden Sorumluluk-348
• h- -Yabancı Dil Giderlerinden Sorumluluk-350
• i- -İlaç ve Tedavi Giderlerinden Sorumluluk-355
• j- -Diğer Kurs-Kırtasiye vs. Masraflarından Sorumluluk-360
• 9- -SUBAY OLUNUNCAYA KADARKİ ASKERİ EĞİTİMİN TÜM AŞAMALARINDAN SORUMLULUK-361
• 10- -YÜKLENME SENEDİNDE ÖĞRENCİNİN SORUMLU OLACAĞI AZAMİ MASRAF MİKTARININ BELİRLENMİŞ OLMASI HALİNDE SORUMLULUK-363
• 11- -SUBAY/ASTSUBAY NASBEDİLDİKTEN SONRA FİRAR-DİSİPLİNSİZLİK-RESEN EMEKLİLİK NEDENLERİYLE İLİŞİĞİN KESİLMESİ HALİNDE EĞİTİM ÖĞRETİM GİDERLERİNDEN SORUMLULUK-364
• 12- -ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ KARARLARININ HUKUK MAHKEMELERİ AÇISINDAN BAĞLAYICILIĞI-382
• 13- -ZAMANAŞIMI-384
• a- -Taraflar Arasında İmzalanan Sözleşmeden Sonra, Sözleşmeden Kaynaklanan Uyuşmazlığın Sebepsiz Zenginleşme Kurallarına Göre Değil Sözleşme Hukuku Çerçevesinde Çözümlenmesi Ve Davalının Temerrüde Düşmesi İçin Davacının Borca Yönelik İhtarının Bulunması Gerektiği-384
• b- -İdareye Yersiz Yapılan Ödemelerin İadesinde 1 Yıllık Zamanaşımı Süresinin Uygulanacağı-388
• 14- -FAİZ-390
• a- -Faiz Hesabının Başlangıcında -Sarf Tarihi- İbaresinden Dönem Sonunun Anlaşılması Gereği-390
• b- -Bütçe Kanunu İle Saptanan Faiz Oranlarının Bütçe Uygulamaları İle İlgili Olan Kamu Alacakları İle İlgili Olduğunu-Özel Nitelikteki Alacaklarla İlgisi Olmadığı-397
• c- -Faiz Şerhi İle Ödeme Yapılması-401
• d- -Asıl Alacakta Faiz Başlangıcı-Cezai Şartta Faiz Başlangıcı-404
• e- -Menfi Tespit / Fazla Ödenen Tazminatın İstirdadında Islah-Faiz Ve İşlemeye Başlayacağı Tarih-418
• f- -Fazla Ödenen Faizin İstirdadı-419
• g- -Sarf Tarihinden Faiz Hesabı İçin Temerrüde Düşürmenin Esas Alınamayacağı-419
• h- -Kısmi Ödemelerin Öncelikle Faiz Ve Masraflardan Mahsup Edilmesi Gereği-420
• i- -Asıl Borçluda Faiz Başlangıcı- Kefillerde Faiz Başlangıcı-423
• j- -İstirdatta Faiz Başlangıcı-423
• k- -Açılan Davada Faiz Talep Edilmemesi-424
• l- -Mecburi Hizmet Borcunun Hesaplanmasında Faize Faiz Yürütülmesi Yasağı-425
• m- -Asıl Alacak İçin Dava Tarihinden İtibaren Faize Hükmedilmesi Gereği-427
• 15- -KEFALET-427
• a- -Anapara Ve Faiz Toplamı Olmak Üzere Borcun Tamamı Ödeninceye Kadar Kefillerin Kefaletinin Devam Edeceği-427
• b- -İnfazda Duruksamaya Yol Açmayacak Şekilde Her Bir Kefilin Sorumluluk Miktarlarının Hükümde Ayrı Ayrı Gösterilmesi Gerektiği-428
• c- -Sadece Borcun Faizine Kefil Olunması-Borcun Aslına Kefil Olunmaması Halinde Sorumluluk-430
• d- -Kefillerin Anapara Ve Anaparaya İşleyen Faizden Kefalet Limiti İle Sınırlı Olarak Sorumlu Olacakları-430
• e- -Kefalette Limit Belirtme Zorunluluğu-439
• f- -Kefillerin Sadece Senette Belirtilen Eğitim Dönemi İle Sorumlu Tutulabilmesi-440
• g- -Eğitim Dönemine Kefil Olan Kişinin Subay Nasbedilme Tarihinden Sonra Kefaletinin Sona Ereceği-444
• 16- -ASKERİ ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM SÜRELERİNİN MECBURİ HİZMET BORCU HESAPLANMASINDA MUVAZZAFLIK HİZMETİNDEN SAYILAMAYACAĞI VE TAZMİNAT HESABINDA İNDİRİM YAPILAMAYACAĞI-446
• 17- -MECBURİ HİZMETTEN KAYNAKLANAN PARASAL ALACAĞIN TAKİBİNDE YEDEK SUBAYLIK SONUNA KADAR BORCUN TEHİRİ-448
• 18- -MEVZUAT VE SÖZLEŞMEDE BELİRLENEN CEZAİ ŞARTTAN SORUMLULUK-449
• 19- -YURTDIŞINDA GEÇİRİLEN SÜRELERİN MECBURİ HİZMET BORCUNA EKLENMESİ-452
• 20- -DİSİPLİNSİZLİK VEYA AHLAKSIZLIK NEDENİYLE UZMAN JANDARMALIKTAN İLİŞİĞİ KESİLENLERİN MECBURİ HİZMET BORCUNUN HESAPLANMASI-453
• 21- -MECBURİ HİZMET BORCU HESABINDA TENKİS - İNDİRİM YAPILMASI-455
• 22- -MECBURİ HİZMET BORCUNUN HESAPLANMASINDA İDARİ YARGI KARARLARININ ETKİSİ-456
• 23- -TAKSİTLE ÖDEME SÖZLEŞMELERİNİN ESAS ALINMASI-457
• 24- -TEBLİGAT-458
• 25- -İCRA İNKAR TAZMİNATINA HÜKMEDİLEMEYECEĞİ-458
• 26- -MECBURİ HİZMETİN TAZMİNATININ HESAPLANMASINDA MUVAZZAF ASKERLİKTEN SAYILAN SÜRELERİN İNDİRİME TABİ TUTULAMAYACAĞI-459
• 27- -MECBURİ HİZMET BORCUNDAN KAYNAKLANAN DAVALARDA VEKALET ÜCRETİNİN HESABI-463
• a- -Davanın Davalılarca Kabulü Halinde Vekalet Ücreti-463
• b- -Davanın Husumetten Reddi Halinde Maktu Vekalet Ücreti-464
• c- -Asıl Alacak Yönünden Vekalet Ücretinin Hesaplanması-464
• d- -Asıl Dava İle Asıl Davanın Feri Niteliğindeki Davanın Birleştirilmesi Halinde Asıl Ve Feri Davalar Müddeabihleri Toplamı Üzerinden Vekalet Ücretine Hükmedilmesi-467
• e- -Asıl Dava İle Birleşen Dava Hakkında Ayrı Ayrı Vekalet Ücretine Hükmedilmesi-467
• f- -Kabul Veya Reddedilen Davada En Yüksek Meblağ Üzerinden Tek Vekalet Ücretine Hükmedilmesi-468
• g- -Kabul Edilen Miktar Yanında Reddedilen Miktar Üzerinden de Davalı Taraf Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği-477
• h- -Kefillerin Vekalet Ücretinden Sorumluluğu-478
• 28- -KAMU AVUKATLARININ DAVADAN FERAGAT EDEBİLMELERİ İÇİN -OLUR- ALMALARI GEREKTİĞİ-478
• 29- -UZMAN JANDARMALARA İLİŞKİN OLARAK VERİLEN YARGITAY KARARLARI-479
• 30- -FİRAR DURUMUNDA MECBURİ HİZMETİN HESABI-481
• 31- -MENFİ TESPİT DAVASINDA BORÇLU OLUNMAYAN MİKTARA HÜKMEDİLMESİ GEREKMEKTE OLUP EDA DAVASI NİTELİĞİNDE BORÇLU OLUNAN MİKTARA HÜKMEDİLEMEYECEĞİ-481

III. BÖLÜM


EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARININ
MECBURİ HİZMET YÜKÜMÜ
• I- -POLİS YÜKSEK ÖĞRETİM KANUNUNDAN KAYNAKLANAN MECBURİ HİZMET YÜKÜMÜ-483
• II- -POLİS KOLEJİ ÖĞRENCİLERİNİN MECBURİ HİZMET YÜKÜMLÜLÜĞÜ-484
• III- -POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZLERİNDE YETİŞTİRİLEN KİŞİLER HAKKINDA MECBURİ HİZMET YÜKÜMÜ-485
• IV- -EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN İHTİYAÇ DUYULAN ALANLARDA ELEMAN YETİŞTİRİLMESİ VE MECBURİ HİZMET ŞEKLİ-486
• V- -EMNİYET HİZMETLERİ SINIFINDA YER ALANLARLA İLGİLİ İÇTİHATLAR-487
• 1- -Cezai Şarttan İndirim-487
• 2- -Faiz Ve İşlemeye Başlayacağı Tarih-487
• 3- -Dört Kat Cezai Şart / BK 84 Uygulaması-488
• 4- -Emniyet Teşkilatı Yasasının 27. Maddesi Uygulaması-494
• 5- -Sağlık Sebepleri İle İlişik Kesilmesinde Mecburi Hizmet Borcu-495IV. BÖLÜMMİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TARAFINDAN
YURT DIŞINA GÖNDERİLEN ÖĞRENCİLERİN
MECBURİ HİZMET YÜKÜMÜ

• I- -MEVZUAT VE KONUYA GENEL BAKIŞ-497
• II- -YARGI KARARLARI-505


V. BÖLÜM657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNA
TABİ PERSONELİN MECBURİ HİZMET YÜKÜMÜ


• I- -YURT İÇİNDE MECBURİ HİZMET KARŞILIĞI ELEMAN YETİŞTİRİLMESİ-515
• II- -YURT DIŞINDA MECBURİ HİZMET KARŞILIĞI ELEMAN YETİŞTİRİLMESİ-520
• 1- -Yurtdışına Gönderileceklerin Hak Ve Yükümlülükleri-524
• a- -Aylık -m. 12-. -524
• b- -Zorunlu Giderler-525
• c- -Sağlık Sigortası-525
• d- -Diğer Haklar Ve Yükümlülükler-525
• 2- -Yurt Dışına Gönderileceklerle İlgili Diğer Konular-525
• a- -Belgeler-525
• b- -Çalışma Raporu-525
• c- -Değişikliklerin Bildirilmesi-526
• d- -Mecburi Hizmet-526
• e- -Göreve Dönme-526
• f- -Disiplin Kovuşturması-527
• g- -Geri Çağrılma-527
• h- -Şahsen Bulunan Özel Burslar-527
• 3- -Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Tarafından Hazırlanan Yüklenme Senedi Ve Kefalet Senedinin İçeriği-528
• 4- -657 Sayılı Kanun Ve Dayanak Yönetmelik Esas Alınarak Yurt Dışına Gönderilenlerle İlgili İçtihatlar-530
• 5--657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun Ek 34. Maddesinin Uygulanmasıyla İlgili Yargıtayın Görüşü-531
• 6- -Yurtdışından Dönüşte Görev Almak İçin İlgili Kurumlara Başvurma Zorunluluğu ve Başvuru Süresi-534
• III- -5535 SAYILI BAZI KAMU ALACAKLARININ TAHSİL VE TERKİNİNE İLİŞKİN KANUN UN 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU NDA UYGULAMA ALANI-535

VI. BÖLÜM
3580 SAYILI YASADAN KAYNAKLANAN PARASIZ
YATILI VEYA BURSLU OKUYAN ÖĞRENCİLERİN
MECBURİ HİZMET YÜKÜMÜ


• I- -PARASIZ YATILI VEYA BURSLU OKUYAN ÖĞRENCİNİN ÖĞRENCİLİK DÖNEMİNDE İLİŞİĞİNİN KESİLMESİ-540
• II- -PARASIZ YATILI VEYA BURSLU OKUYAN ÖĞRENCİNİN MECBURİ HİZMETİNİ TAMAMLAMADAN İLİŞİĞİNİN KESİLMESİ-541
• III- -3580 SAYILI KANUNUN UYGULAMASIYLA İLGİLİ YARGI İÇTİHATLARI-543VII. BÖLÜM


TIP DOKTORLARI İLE İLGİLİ OLARAK UYGULANAN
MECBURİ HİZMET YÜKÜMLÜLÜĞÜ HAKKINDA
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
• - -ANAYASA MAHKEMESİ KARARI-545
• MEVZUAT-575
• - -DEVLET MEMURLARI KANUNU-575
• - -ECNEBİ MEMLEKETLERE GÖNDERİLECEK TALEBE HAKKINDA KANUN-580
• - -1416 SAYILI KANUN VE BUNA BAĞLI YÖNETMELİK UYARINCA YURT DIŞINDA LİSANS VE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM YAPAN ÖĞRENCİLERE YAPILACAK ÖDEMELERE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ-584
• - -TÜRK ÖĞRENCİLERİN YABANCI ÜLKELERDE ÖĞRENİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK-593
• - -TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNU-602
• - -GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ KANUNU-606
• - -ASKERİ ÖĞRENCİLERDEN BAŞARI GÖSTERMİYENLER HAKKINDA KANUN-609
• - -TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONELİNİN ÖĞRENİM, EĞİTİM VE YETİŞTİRME MASRAFLARININ TESPİTİNE DAİR YÖNETMELİK-612
• - -YABANCI DEVLET HARP OKULLARINDA ÖĞRENİM GÖRECEK ASKERİ ÖĞRENCİLER HAKKINDA YÖNETMELİK-616
• - -ASKERİ OKULLARA ALINAN ÖĞRENCİLER İLE SİLAHLI KUVVETLER HESABINA FAKÜLTE VE YÜKSEKOKULLARDA OKUYAN ÖĞRENCİLER İÇİN YÜKLENME SENEDİ DÜZENLENMESİNE VE BU OKULLARDAN ÇEŞİTLİ SEBEPLERLE AYRILACAK ÖĞRENCİLERE VEYA KEFİLLERİNE ÖDETTİRİLECEK TAZMİNATA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK-618
• - -UZMAN ERBAŞ KANUNU-619
• - -ASKERİ MAHKEMELER KURULUŞU VE YARGILAMA USULÜ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN-622
• - -TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ORTAÖĞRETİM OKULLARI YÖNETMELİĞİ-636
• - -POLİS YÜKSEK ÖĞRETİM KANUNU-651
• - -YÜKSEK ÖĞRETİM KANUNU-673
• - -YURTİÇİNDE VE DIŞINDA GÖREVLENDİRMELERDE UYULACAK ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK-677
• - -YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN-680
• - -BAZI KAMU ALACAKLARININ TAHSİL VE TERKİNİNE İLİŞKİN KANUN-685
• - -BİR ÜNİVERSİTE ADINA BİR DİĞER ÜNİVERSİTEDE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM GÖREN ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK-688
• - -ÖĞRETMEN VE EĞİTİM UZMANI YETİŞTİREN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA PARASIZ YATILI VEYA BURSLU ÖĞRENCİ OKUTMA VE BUNLARA YAPILACAK SOSYAL YARDIMLARA İLİŞKİN KANUN-690
• - -SERMAYE PİYASASI KURULU PERSONEL YÖNETMELİĞİ-693
• - -KİŞİ BORÇLARI İLE İLGİLİ MUHABEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ-696
• İSTATİSTİKİ BİLGİLER-725


KAYNAKÇA-749