Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (31)      Temmuz (44)      Haziran (85)      Mayıs (54)

Markaların Milletlerarası Tescili

Markaların Milletlerarası TesciliSayfa Sayısı
:  
168
Kitap Ölçüleri
:  
21x18 cm
Basım Yılı
:  
2006
ISBN NO
:  
9755371702

140,00 TLGİRİŞ Her ne kadar günümüzde Benelüks ve Topluluk markası istisnaları bulunsa da, öteden beri (diğer sınaî haklarda olduğu gibi) markaların korunmasında mülkîlik/ülkesellik ilkesi hâkimdir. Bu ilke uyarınca, bir marka, tescil edildiği ülkenin topraklarıyla sınırlı bir korumaya sahiptir. Mülkîlik ilkesinin tabiî sonucu ise, markasının birden fazla ülkede korunmasını isteyen kişinin, ilgili ülkelerin her birinde ayrı ayrı tescil başvurusunda bulunması gereğidir. Bu engeli aşmak amacıyla, 19. Yüzyıl′ın son çeyreğinden itibaren milletlerarası plânda çok yönlü çabalar sarf edilmiştir. Bunlar arasında, milletlerarası ticaretle uğraşan kişilerin, zahmetli ve masraflı bir yol olan, markalarına koruma sağlamak istedikleri ülkelerde ayrı ayrı tescil başvurusu yapmaları yerine, bir markaya ilişkin olarak milletlerarası bir büroya tek dilde yapılacak tescil başvurusunun diğer (üye) ülkelere yapılmış başvuru olarak kabul görmesi sonucunu doğurmaya yönelik çabaları da anmak gerekir. Sözü edilen çabalardan bir kısmı markaların da dahil olduğu sınaî hakların bütününe, bir kısmı da sırf markalara ilişkindir. Yine bir kısmı usulî/şeklî, bir kısmı da maddî hukukla ilgilidir. Nihayet bunlardan bir kısmı hedefine ulaşırken, bir kısmı başarısızlıkla sonuçlanmıştır. 20.3.1883′de Paris′te imzalanan "Sınaî Mülkiyetin Himayesine İlişkin Paris İttihadı Mukavelenamesi", 14.4.1891 tarihli "Markaların Milletlerarası Tesciline İlişkin Madrid Anlaşması", 14.4.1891 tarihli "Sahte Mahreç İşaretlerinin Men′i Hakkında Madrid Anlaşması", 15.6.1957 tarihli "Markaların Tescili Amacıyla Mal ve Hizmetlerin Milletlerarası Sınıflandırılmasına İlişkin Nis Anlaşması", 14.7.1967′de Stokholm′de imzalanan "Dünya Fikrî Mülkiyet Örgütü Sözleşmesi", Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması′nın İC numaralı Eki olan "Ticaretle Bağlantılı Fikrî Mülkiyet Hakları Anlaşması", 12.6.1973 tarihli "Markaların Şekilli Elemanlarının Milletlerarası Sınıflandırılmasını Tesis Eden Viyana Anlaşması", 21.6.1989 tarihli "Markaların Milletlerarası Tesciline İlişkin Madrid Anlaşması İle İlgili Protokol" ve 27.10.1994 tarihli "Marka Hukuku Anlaşması" başarıyla sonuçlandırılan anlaşmalardır. Türkiye′nin birisi dışında tarafı olduğu bu anlaşmalar arasında konumuzla doğrudan ilgili olanları, "Markaların Milletlerarası Tesciline İlişkin Madrid Anlaşması" ve "Markaların Milletlerarası Tesciline İlişkin Madrid Anlaşması İle İlgili Protokol"dür. Bu iki metin, markaların milletlerarası tesciline ilişkin Madrid sistemini oluşturmaktadır. Ülkemiz, Madrid Anlaşması′na taraf olmamakla beraber, 1.10.1998′de Madrid Protokolü′ne katılmış bulunmaktadır. Anılan Protokol, 1.1.1999 tarihi itibariyle Türkiye bakımından da yürürlüğe girmiştir. Madrid Protokolü, bir yandan Madrid Anlaşması′na taraf olmayan ABD, İngiltere ve Japonya gibi sanayi ülkelerini sisteme dahil etmek, diğer yandan devletlerarası kuruluş niteliğindeki AB′nin üye olmasını sağlamak suretiyle sistem ile Topluluk markası arasında bir bağlantı kurulmasını gerçekleştirmek amacıyla hazırlanmıştır. Türkiye′nin Protokol′e taraf olmasından sonra, Türkiye′de tescil edilmiş veya başvurusu yapılmış bir markanın, TPE vasıtasıyla WIP0 nezdindeki Milletlerarası Büro′ya tescilini yaptırmak suretiyle, diğer üye devletlerde de/kuruluşlarda da korunması sağlanabilmektedir. Hemen belirtmek gerekir ki, Milletlerarası Büro tarafından yapılan milletlerarası tescil, milletlerarası düzeyde yeknesak biçimde korunan bir marka hakkının doğumuna sebebiyet vermez. Milletlerarası tescil, sadece koruma talep edilen âkit devletin marka ofisine doğrudan başvurunun yerini tutar. Dolayısıyla, korumanın talep edildiği ülkenin ofisi, ilgili markaya kendi ülkesinde koruma sağlanıp sağlanamayacağı konusunda araştırma yapma ve koruma (başvuru) talebini kabul veya red yetkisine sahiptir. Markaya koruma sağlandığı takdirde ise, bu korumanın kapsamı, koruma sağlayan devletin millî mevzuatına göre tayin olunur. Önemle ifade edelim ki, Madrid Anlaşması ile Madrid Protokolü (hukuken) birbirinden bağımsız iki ayrı metin olsa da, Madrid Anlaşması′na taraf ülkeler ile Protokol′e taraf ülkeler, "Madrid Marka Birliği" adı verilen (aynı) Birliğin üyesidirler. Ayrıca bu Birliğe üye ülkelerin bir kısmının Anlaşma ve Protokol′den sadece birine, bir kısmının ise her ikisine üye olması, hangi (üye) ülkelerde milletlerarası tescil vasıtasıyla koruma talep edilebileceği sorununu gündeme getirmektedir. Konuyla ilgili olarak önemle belirtelim ki, Türkiye′nin sadece Protokol′e taraf olması sebebiyle, açıklamalarımızda, ′kural olarak′ Protokol hükümleri esas alınacaktır. Aynı biçimde, açıklamalarımız, ′prensip itibariyle′ milletlerarası tescil başvurusunun TPE vasıtasıyla yapıldığı, dolayısıyla esas başvurunun TPE′ye yapıldığı veya esas tescilin TPE nezdinde gerçekleştiği varsayımından hareketle yapılacaktır. Madrid sisteminin bütünlük arz etmesi sebebiyle de, Anlaşma hükümlerine ′gerektiği ölçüde′ değinilecektir. Nihayet, Madrid sisteminin niteliği gereği, çalışmamızda, esas itibariyle marka hukukunun maddî yönünden çok (milletlerarası tescili ilgilendiren) usulî/şeklî yönü üzerinde durulacaktır. İÇİNDEKİLER Bibliyografya XI Kısaltmalar XVII GİRİŞ 1 BİRİNCİ BÖLÜM MADRİD SİSTEMİNİ OLUŞTURAN METİNLER-BUNLAR ARASINDAKİ İLİŞKİ VE MİLLETLERARASI TESCİLLE İLGİLİ GENEL ESASLAR I. MADRİD SİSTEMİNİ OLUŞTURAN METİNLER 5 1. Markaların Milletlerarası Tesciline İlişkin Madrid Anlaşması 5 2. Markaların Milletlerarası Tesciline İlişkin Madrid Anlaşması İle İlgili Protokol 11 II. ANLAŞMA - PROTOKOL İLİŞKİSİ 22 1. İdarî Teşkilâtın Müşterekliği 22 2. Birbirinden Bağımsız Olmaları 24 3. Müşterek Bir Nizamname ve Talimatnamenin Varlığı 29 III. MİLLETLERARASI TESCİLLE İLGİLİ GENEL ESASLAR 31 1. Genel Olarak 31 2. Milletlerarası Büro İle Yazışma Usul ve Esasları 31 A- Temel İlkeler 31 B- Telefaks Aracılığıyla Yazışmalar 32 C- Elektronik Araçlarla Yazışmalar 33 3. Milletlerarası Büro Nezdinde Temsil 33 4. Sürelerin Hesaplanması 35 5. Posta ve Dağıtım Hizmetlerindeki Aksaklıkların Sürelere Etkisi 36 6. Başvuru, Yazışma/Bildirim, Tescil ve Yayın Dil(ler)i 38 VII 7. Milletlerarası Sicilde Yer Alan Kayıtlara Erişim İmkânları 40 8. Milletlerarası Başvuru ve Tescil Ücretleri 41 A- Türleri 41 B- Miktarları 44 C- Ödeme Usul ve Esasları 45 D- Ücretten Muafiyet 48 İKİNCİ BÖLÜM MİLLETLERARASI TESCİL SÜRECİ I. ESAS BAŞVURU VEYA ESAS TESCİL (ÖN) ŞARTI 51 II. MİLLETLERARASI TESCİL BAŞVURUSUNDA BULUNABİLECEKLER 54 III. BAŞVURUNUN MENŞE OFİSİ VASITASIYLA YAPILMASI ZORUNLULUĞU 56 IV. BAŞVURUNUN ŞEKLİ VE İÇERİĞİ 57 V. BAŞVURUNUN EKSİK YAPILMASI VE EKSİKLİKLERİN GİDERİLMESİ 73 1. Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Eksiklikler 73 2. Mal ve Hizmetler İçin Kullanılan Tâbirlere İlişkin Eksiklikler 75 3. Markayı Kullanma Niyetine İlişkin Beyandaki Eksiklik 76 4. Diğer Eksiklikler 77 A- Menşe Ofisi Tarafından Giderilmesi Gerekenler 77 B- Başvuru Sahibi veya Menşe Ofisi Tarafından Giderilebilecek Eksiklikler 78 C- Başvuru Sahibi Tarafından Giderilebilecek Eksiklikler 78 VI. MARKANIN MİLLETLERARASI SİCİLE TESCİLİ 79 1. Tescil Tarihi 80 2. Tescilin İlânı 81 3. Tescil ve İlânın Etkileri 82 VII. BELİRLENEN/KORUMA TALEP EDİLEN ÂKİT TARAFIN RED BİLDİRİMİ 83 1. Red Nedenleri 84 2. Red Bildirim Süresi 87 3. Bildirimin Şekli ve İçeriği 91 VIII VIII. 4. Bildirimin Tescil ve İlânı 93 5. ReddinTeyiti ve Geri Alınması 94 6. Red Bildiriminin Usulüne Uygun Yapılmaması 96 BELİRLENEN/KORUMA TALEP EDİLEN ÂKİT TARAFIN MARKAYA KORUMA SAĞLANDIĞINA YÖNELİK BİLDİRİMİ 99 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM MİLLETLERARASI TESCİLLE İLGİLİ MUHTELİF HUSUSLAR I. MARKANIN BELİRLENEN ÂKİT TARAFTA HÜKÜMSÜZLÜĞÜ 101 II. MARKA SAHİBİNİN TASARRUF YETKİSİNİN KISITLANMASI 102 III. LİSANS 103 IV. MİLLETLERARASI TESCİLİN MİLLÎ/BÖLGESEL TESCİLİN YERİNE GEÇMESİ 108 V. MİLLETLERARASI TESCİLİN ESAS TESCİLE/ESAS BAŞVURUYA BAĞIMLILIĞI VE MİLLETLERARASI TESCİLİN MİLLÎ/BÖLGESEL TESCİLE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ 111 1. Milletlerarası Tescilin Esas Tescile Bağımlılığı 111 A- Kavram 111 B- Büroya Bildirim 116 C- Bağımlılık Süresince Esas Bavuru/Esas Tescille İlgili Bölünme ve Birleşmeler 117 2. Milletlerarası Tescilin Millî/Bölgesel Tescile Dönüştürülmesi.... 118 VI. KORUMA TALEP EDİLEN ÂKİT TARAFIN MİLLETLERARASI SİCİLE TESCİLDEN SONRA BELİRLENMESİ 121 1. Sonradan Belirleme Kavramı 121 2. Sonradan Belirleme Başvurusunun Yapılış Biçimi ve İçeriği 123 3. Sonradan Belirleme Başvurusunun Eksik Yapılması ve Buna Bağlanan Sonuçlar 128 4. Sonradan Belirleme Tarihi ve Sonradan Belirleme Başvurusundaki Eksikliklerin Bu Tarihe Etkisi 129 A- Marka Sahibi Tarafından Doğrudan Büroya Sunulan Sonradan Belirlemelerde 129 IX B- Bir Ofis Tarafından Büroya Sunulan Sonradan Belirlemelerde 129 5. Sonradan Belirlemenin Tescili 131 VII. MİLLETLERARASI SİCİLE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİK VE TERKİN TALEPLERİ 132 1. Milletlerarası Tescil Sahibinin Değişmesi 133 A- Yeni Mâlik Olmanın Şartı 135 B- Tescil Başvurusu 138 C- Mâlik Değişikliğinin (Belirlenen) Âkit Taraflarca Reddi 142 2. Sınırlama, Vazgeçme ve Terkin 143 3. Marka Sahibi İle Vekilin Ad ve Adresinde Değişiklik 148 A- Marka Sahibinin Ad ve Adresinde Değişiklik 148 B- Vekilin Ad ve Adresinde Değişiklik 150 VIII. MİLLETLERARASI SİCİLDE YER ALAN YANLIŞ KAYITLARIN DÜZELTİLMESİ 151 IX. YENİLEME 153 1. Genel Esaslar 153 2. Yenileme Ücretleri 156 3. Yenilemenin Tescili 158 SONUÇ 161