Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (50)      Mart (140)      Şubat (116)      Ocak (138)

Markaların Korunması 556 Sayılı KHK Şerhi ve İlgili Mevzuat

Markaların Korunması 556 Sayılı KHK Şerhi ve İlgili MevzuatSayfa Sayısı
:  
790
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2004
ISBN NO
:  
9756194049

432,00 TLöNSöZ Ülkemizde son yıllarda fikri mülkiyet hukuku alanındaki gelişmelere paralel olarak ve özellikle 556 sayılı Markaların Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girmesinden sonra markalar hukuku alanında önemli gelişmeler yaşanmıştır. Buna bağlı olarak markalarla ilgili uyuşmazlıklarda da büyük artışlar meydana gelmiştir. Gerek ülkemiz bakımından yeni sayılabilecek KHK, gerekse ülkemizce kabul edilen markalarla ilgili uluslararası sözleşme hükümlerinin uygulanması bakımından faydalı olabileceğini düşündüğümüz için, mütevazı böyle bir eser kaleme alınmıştır. Öğreti ile uygulama birlikteliğini daha iyi gerçekleştirebileceği kanaatiyle, eserin hazırlanması esnasında hem bilimsel görüşlere, hem de yargı kararlarına yer verilerek uygulamaya ışık tutulmak istenmiştir. KHK.nın uygulanmasında bugüne kadar karşılaşılan sıkıntıları görerek böyle bir çalışmanın yapılması için bizleri cesaretlendiren yakınlarımız ile kitaba alınan içtihatların oluşmasında büyük emeği bulunan Sayın Yargıtay Başkan, üye ve tetkik hakimlerine, eseri çeşitli aşamalarda okuyarak görüşlerini bizimle paylaşan Av. Gülay Karan ile Doç. Dr. Kemal Şenocak′a ve kitabın basılmasında yakın desteğini gördüğümüz Turhan Kitabevi sahibi Sayın Turhan Polat ve çalışanlarına içten teşekkürlerimizi sunarız. Dr. Hakan KARAN 3 Kasım 2004 Ankara Mehmet KILIÇ GİRİŞ Kişilerin sahip olduğu değerler, şahıs varlığı ve mal varlığı değerleri olmak üzere ikiye ayrılabilir. Mal varlığı, bir kişinin parayla ölçülebilen değerlerinden meydana gelir. Bunlardan bazıları (taşınırlar ve taşınmazlar üzerindeki ayni haklar ve alacak haklan gibi) mal varlığının aktifini oluştururken, bazıları ise (borçlar gibi) onun pasifini meydana getirir. Mal varlığının mevcut durumu, aktif ve pasif değerler arasındaki farka bakılarak tespit olunur. Mal varlığına dahil unsurların mutlaka maddî varlığa sahip olması gerekmez. Gayri maddî unsurlar dahi, değerleri parayla ölçülebildiği sürece malvarlığı içinde mütalaa edilirler. Günümüzde girişimcilerin gayri maddî unsurlarından en önemlilerinden biri, şüphesiz verilen hizmet veya malı tanımlamak suretiyle onların teşebbüsleri ile müşterileri arasında bir köprü vazifesi gören "markalar"ıdır. Markalar sayesinde, teşebbüsler ve bilhassa ticarî işletmeler müşterileri nezdinde yaptıkları promosyonlar neticesinde kazandıkları imajın karşılığını alabilmektedirler. Artık, marka yaratmak, bir mal veya hizmeti piyasaya sunmaktan daha önemli bir hal almıştır. Markası olmayan bir ürünün, mal varlığı içinde herhangi bir değer taşımasının düşünülemeyeceği ortadadır. Markalar sadece mal varlığı değil, şahıs varlığı değerleri içinde de ö-nemli yer işgal ederler. Kişiler, ticarî itibarlarını markalarının şöhreti sayesinde yüceltirler. Markalar ne kadar tanınmış ise, sahiplerine müşterilerince ve hatta rakiplerince verilen itibar da o kadar artar. Markaların şahıs ve mal varlıkları içinde önemli yer işgal ettiğini gören ürün sahipleri, müşterilerinin aklında kalabilecek bir marka oluşturabilmek, bu markayı tanıtabilmek, tanıttığı markasının şöhretini koruyabilmek için zahmetli ve masraflı faaliyetlere girişmektedirler. Harcadıkları emek ve servetin karşılığını almak isteyen marka sahipleri, haklı olarak rakiplerini cezbeden markalannın, başkalarınca izinsiz kullanımını engelleyecek tarzda hukuken aktiftir şekilde korunmasını arzu etmektedirler. Gelişmiş devletler, tebaalarının arzularına cevap verebilmek için markalan koruyan düzenlemeleri bir bir yürürlüğe sokmuşlar, benzeri düzenlemelerin dünya çapında uygulanmasını sağlamak üzere de uluslararası antlaşmaların yapılmasına ve bu maksatla uluslararası örgütlerin kurulmasına ön ayak olmuşlardır. Bu manada tam üyelik başvurusunu yaptığımız Avrupa Birliği (AB)nin çalışmalarını gözden uzak tutmamak gerekir. AB, 89/104/AET sayılı Marka Yönergesini 21.12.1988 tarihinde1 ve 40/94 sayılı AB Marka Tüzüğünü ise 20.12.1993 tarihinde2 vaz etmiş, böylece Birlik içinde yeknesak bir marka koruması sağlamıştır. Bu korumayı Türkiye′ye de genişletebilmek maksadıyla AT - Türkiye Ortaklık Konseyi tarafından, 06.03.1995 tarihinde 1/95 sayılı bir karar verilmiştir. Bu karar ile, Türkiye, markaların korunması ile ilgili AB devletlerinin âkidi oldukları uluslararası antlaşmalara (TRIPS Anlaşması, Paris Sözleşmesi ve Nice Anlaşmasına) taraf olmak ve 89/104/AET sayılı Marka Yönergesini esas alarak markaları düzenlemek taahhüdü altına girmiştir. Ardından TBMM, 08.06.1995 tarihinde 4113 sayılı Yetki Kanununu kabul ederek markalarla ilgili kanun hükmünde kararname çıkarmak yetkisini Bakanlar Kuruluna vermiştir3. 4113 sayılı Yetki Kanununun 3. maddesinin (a) bendinde, söz konusu yetki kullanılırken Avrupa Birliği düzenlemelerinin de göz önünde bulundurulacağı açıkça öngörülmüştür. Bakanlar Kurulu, almış olduğu yetkiye dayanarak 24.06.1995 tarihinde 556 sayılı "Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Karar-name"yi (KHK) kabul etmiştir4. Bu esnada 89/104/AET sayılı Marka Yönergesi baz alınarak, 40/94 sayılı AB Marka Tüzüğünün önemli bir kısmı kelime kelime aynen tercüme edildiği görülmektedir5. KHK.nm 22.06.1995 tarihinde yürürlüğe girmesiyle, 03.03.1965 tarihli ve 551 sayılı Markalar Üye Devletlerin Marka ile İlgili Düzenlemelerinin Uyumlaştırılmasına Dair 21 Aralık 1988 tarihli ve 89/104/AET sayılı İlk Konsey Yönergesi, OJ L40/1. Topluluk Markasına İlişkin 20 Aralık 1993 tarihli ve 40/94 sayılı Avrupa Birliği Konsey Tüzüğü, OJL11/1. "Patent, Faydalı Model, Marka, Coğrafi İşaretler, Endüstriyel Tasarımlar, Yaş Sebze ve Meyve Ticareti, Toptancı Halleri, Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi O-daları, Deniz Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Turistik Otelciler ve Turizm İşletmecileri Birliğinin Kuruluşu, Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri ile Gıda Konularının Düzenlenmesine ve Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Kanununun Mer′iyet ve Tatbik Şekli Hakkında Kanun ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Gümrük Kanununun Bazı Hükümlerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanunu" (24.06.1995 tarihli ve 22323 sayılı RG.) 22.06.1995 tarihli ve 22326 sayılı RG. Tekinalp, Ü.: Gümrük Birliğinin Türk Hukuku Üzerinde Etkileri, İÜHFM, 1995-1996, C. LV, S. 1-2, s. 27, 68; Yalçmer, U.: Gümrük Birliği ve Türkiye′de Sınaî Mülkiyet Haklarının Korunması Konusundaki Gelişmeler, Süreç (Gümrük Birliği Sürecinde Türkiye, Ö-zel Sayı, No. 17-18), s. 249, 255 ve Türkiye′de Marka Uygulamaları ve Markaların Korunması Hakkında KHK.mn getirdikleri, Markalar Hukukunun Avrupa Birliğine Uyumu ve Sorunları, [İTO, Yayın No. 1995-39], İstanbul 1995, s. 59, 62. Kanunu yürürlükten kalkmıştır. KHK.ya ilk olarak 03.11.1995 tarihli ve 4128 sayılı Kanunun 5. maddesi ile 61/A maddesi eklenmiştir.6 İşbu eser, KHK hükümlerini Türk Medenî Kan.ununun 1. maddesi anlamında yargı kararlarını ve bilimsel görüşleri de dikkate alarak açıklamak maksadıyla kaleme alınmıştır. Bu sebeble, çalışmamızda KHK.nın sistematiği takip edilmiş ve KHK, maddesel bir sıra ile incelenmiştir. Her bir madde altında ilk olarak açıklayıcı bilgilere yer verilmiş ve bu açıklamalar alakalı mahkeme kararlan ile tamamlanmıştır. Madde içinde ayrı konu başlığı vermemek için paragraf usulü tercih edilmiş ve ilgili konular aynı paragrafta alt paragraflar halinde sıralanmıştır. Bu eserin hazırlanması esnasında Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 2000 yılından önceki kararlardan çoğunluğu ve 2000 yılı ile 2004 yılının ilk yansına kadar ki markalarla ilgili tüm mahkeme kararlan taranmış, ancak metinde yazarların önemli gördükleri kararlara yer verilmiştir. Yargıtay 7. Ceza Dairesinin KHK.nın 61/A maddesi ile ilgili kararlarından da önemli ölçüde istifade edilmiştir. Eser oluşturulurken maddelere tümden gelim yöntemi ile yaklaşılmış ve metinleri KHK.nın 1. maddesinde öngörülen amaç doğrultusunda yorumlanmaya çalışılmıştır. 07.11.1995 tarihli ve 22456 sayılı RG. İÇİNDEKİLER GİRİŞ.. BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Korumadan Yararlanacak Kişiler MADDE 1- Kanun Hükmünde Kararnamenin Amacı ve Kapsamı AÇIKLAMALAR KARARLAR 5 5 7 MADDE 2-Tanımlar 8 AÇIKLAMALAR 8 MADDE 3- Korumadan Yararlanacak Kişiler 11 AÇIKLAMALAR 12 KARARLAR 15 MADDE 4- Milletlerarası Anlaşmaların Öncelikle Uygulanması 23 AÇIKLAMALAR 23 KARARLAR ., 26 İKİNCİ BOLUM Markanın İçereceği İşaretler ve Markanın Elde Edilmesi MADDE 5- Markanın İçereceği İşaretler 28 AÇIKLAMALAR 28 KARARLAR 41 MADDE 6- Marka Hakkının Elde Edilmesi 62 AÇIKLAMALAR 62 KARARLAR 64 MADDE 7- Marka Tescilinde Red İçin Mutlak Nedenler 77 AÇIKLAMALAR 79 KARARLAR 100 MADDE 8- Marka Tescilinde Red İçin Nispi Nedenler 195 AÇIKLAMALAR 196 KARARLAR 208 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Markanın Koruma Kapsamı MADDE 9-Marka Tescilinden Doğan Hakların Kapsamı 257 AÇIKLAMALAR 258 KARARLAR 265 VII MADDE 10- Markanın Sözlük veya Başka Başvuru Eserlerinde Yer Alması 280 AÇIKLAMALAR 280 MADDE 11- Ticari Vekil veya Temsilci Adına Tescilli Markanın Kullanımının Yasaklanması 282 AÇIKLAMALAR 282 MADDE 12- Marka Tescilinden Doğan Hakların Kapsanunda İstisna 283 AÇIKLAMALAR 283 KARARLAR 285 MADDE 13-Marka Tescilinden Doğan Hakların Tüketilmesi 291 AÇIKLAMALAR 291 KARARLAR 295 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Markanın Kullanılması MADDE 14- Markanın Kullanılması 314 AÇIKLAMALAR 314 KARARLAR 317 BEŞİNCİ BÖLÜM Marka Tescilinden Doğan Haklarla İlgili Hukuki İşlemler MADDE 15- Markanın Hukuki İşlemlere Konu Olması 327 AÇIKLAMALAR 327 MADDE 16- Markanın Devri 328 AÇIKLAMALAR 329 KARARLAR 331 MADDE 17- Ticari Vekil veya Temsilci Adına Tescilli Markanın Devri 338 AÇIKLAMALAR 338 MADDE 18- Markanın Teminat Olarak Gösterilmesi 338 AÇIKLAMALAR 338 MADDE 19-Haciz 340 AÇIKLAMALAR 340 KARARLAR 341 MADDE 20-Lisans 343 AÇIKLAMALAR 343 KARARLAR 344 MADDE 21- Lisans Şartları 345 AÇIKLAMALAR 343 MADDE 22- Hukuki İşlemlerin Başvurulara Uygulanması 347 AÇIKLAMALAR 347 VIII İKİNCİ KISIM Başvuru BİRİNCİ BÖLÜM Marka Başvurusu ve Ekleri MADDE 23- Başvuru Şartlan 348 AÇIKLAMALAR 348 MADDE 24- Sınıflandırma 351 AÇIKLAMALAR 351 İKİNCİ BOLUM Rüçhan Hakkı MADDE 25- Milletlerarası Sözleşmelere Dayanan Başvurulardan Doğan Rüçhan Haklan 353 AÇIKLAMALAR 353 KARARLAR 354 MADDE 26- Sergilerde Teşhir Hakkından Doğan Rüçhan Hakları 356 AÇIKLAMALAR 357 MADDE 27- Rüçhan Hakkının Hükmü 358 AÇIKLAMALAR 358 MADDE 28- Rüçhan Hakkının Talep Edilmesi ve Belgelendirilmesi 359 AÇIKLAMALAR 359 ÜÇÜNCÜ KISIM Tescil İşlemleri BİRİNCİ BÖLÜM Başvurunun İncelenmesi MADDE 29- Şekli İnceleme 359 AÇIKLAMALAR 360 KARARLAR 361 MADDE 30- Şekli Eksiklerin Giderilmesi 362 AÇIKLAMALAR 362 KARARLAR 363 MADDE 31- Başvuru Yapma Hakkı Yönünden İnceleme 364 AÇIKLAMALAR 364 MADDE 32- Red İçin Kesin Nedenler Yönünden İnceleme 365 AÇIKLAMALAR 365 İKİNCİ BÖLÜM Başvurunun Yayınlanması MADDE 33- Başvurunun Yayınlanması 365 AÇIKLAMALAR 365 KARARLAR 366 IX I ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Üçüncü Kişilerin Görüş ve İtirazları MADDE 34- Üçüncü Kişilerin Görüşleri 367 AÇIKLAMALAR 367 MADDE 35-İtiraz 368 AÇIKLAMALAR 368 MADDE 36- İtirazın İncelenmesi 369 AÇIKLAMALAR 370 KARARLAR 370 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Marka Başvurusu ile İlgili Şekli İşlemler MADDE 37- Yanlışlıkların Düzeltilmesi 372 AÇIKLAMALAR 372 MADDE 38- Başvurunun Geri Çekilmesi 372 AÇIKLAMALAR 372 BEŞİNCİ BÖLÜM Tescil MADDE 39- Tescil.. .^ 372 AÇIKLAMALAR 373 KARARLAR 374 DÖRDÜNCÜ KISIM Markanın Koruma Süresi ve Marka Tescilinin Yenilenmesi MADDE 40- Markanın Koruma Süresi 375 AÇIKLAMALAR 375 MADDE 41- Yenileme 376 AÇIKLAMALAR 376 BEŞİNCİ KISIM Markanın Hükümsüzlüğü ve Marka Hakkının Sona Ermesi BİRİNCİ BÖLÜM Markanın Hükümsüzlüğü MADDE 42- Hükümsüzlük Halleri 378 AÇIKLAMALAR 379 KARARLAR 386 MADDE 43-Hükümsüzlük Talebi 410 AÇIKLAMALAR 410 KARARLAR 412 MADDE 44- Hükümsüzlüğün Etkisi 414 AÇIKLAMALAR 414 İKİNCİ BÖLÜM Marka Hakkının Sona Ermesi MADDE 45- Sona Ermenin Sebepleri 416 AÇIKLAMALAR 416 MADDE 46-Marka Hakkından Vazgeçme 417 AÇIKLAMALAR 417 ALTINCI KISIM Enstitü Kararlarına İtiraz MADDE 47-İtiraz 418 AÇIKLAMALAR 418 KARARLAR 418 MADDE 48- İtiraza Yetkili Kişiler 420 AÇIKLAMALAR 420 MADDE 49- İtiraz Şekli ve Zamanı 420 AÇIKLAMALAR 420 KARARLAR 420 MADDE 50- İlgili Dairenin Düzeltme Karan 422 AÇIKLAMALAR 422 MADDE 51- İtirazların İncelenmesi 422 AÇIKLAMALAR 422 MADDE 52- İtiraz Hakkında Karar „ 423 AÇIKLAMALAR 423 MADDE 53- Kararlara Karşı Dava Açılması 423 AÇIKLAMALAR 423 KARARLAR 425 YEDİNCİ KISIM Garanti Markalan ve Ortak Markalar MADDE 54- Garanti Markalan 444 AÇIKLAMALAR 444 KARARLAR 445 MADDE 55-Ortak Marka 449 AÇIKLAMALAR 449 MADDE 56- Garanti Markası veya Ortak Marka Teknik Yönetmeliği 451 AÇIKLAMALAR 451 MADDE 57- Teknik Yönetmeliğin Değiştirilmesi 452 AÇIKLAMALAR 452 MADDE 58- Kanun Hükmünde Kararnameye Aylan Teknik Yönetmelik 452 AÇIKLAMALAR 452 MADDE 59- Teknik Yönetmeliğe Aykın Kullanma 453 AÇIKLAMALAR 453 MADDE 60- Devir ve Lisans 453 AÇIKLAMALAR 453 XI SEKİZİNCİ KISIM Marka Hakkına Tecavüz Durumları MADDE 61- Marka Hakkına Tecavüz Sayılan Fiiller 454 AÇIKLAMALAR 454 KARARLAR 460 MADDE 61/A- Cezai Hükümler 476 AÇIKLAMALAR 478 KARARLAR 482 MADDE 62- Marka Sahibinin Talepleri 492 AÇIKLAMALAR 492 KARARLAR 497 MADDE 63- Hukuk Davalarında Yetkili Mahkeme 507 AÇIKLAMALAR 508 KARARLAR 510 MADDE 64-Tazminat 515 AÇIKLAMALAR 516 KARARLAR 517 MADDE 65-Tecavüzü Kanıtlayan Belgeler 517 AÇIKLAMALAR 517 MADDE 66-Yoksun Kalman Kazanç 519 AÇIKLAMALAR 519 KARARLAR 522 MADDE 67-Yoksun Kalman Kazancın Artırımı 531 AÇIKLAMALAR 531 KARARLAR 531 MADDE 68- Markanın İtibarı 533 AÇIKLAMALAR 533 MADDE 69-Dava Açılamayacak Kişiler 534 AÇIKLAMALAR 534 MADDE 70- Zamanaşımı 534 AÇIKLAMALAR 534 KARARLAR 535 MADDE 71- Görevli ve Yetkili Mahkeme 537 AÇIKLAMALAR 537 KARARLAR 539 MADDE 72- Hükmün İlâm „ 558 AÇIKLAMALAR 558 MADDE 73- Lisans Alanın Dava Açması ve Şartlan 558 AÇIKLAMALAR 559 KARARLAR 560 XII MADDE 74- Marka Hakkına Tecavüzün Mevcut Olmadığı Hakkında Dava ve Şartları 565 AÇIKLAMALAR 565 KARARLAR 566 MADDE 75- Delillerin Tesbiti 567 AÇIKLAMALAR 567 KARARLAR 568 MADDE 76- İhtiyati Tedbir Talebi 571 AÇIKLAMALAR 571 MADDE 77- İhtiyati Tedbirin Niteliği 573 AÇIKLAMALAR 573 KARARLAR 575 MADDE 78- Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu Hükümlerinin Uygulanması 577 AÇIKLAMALAR 577 MADDE 79-Gümrüklerde El Koyma 577 AÇIKLAMALAR 578 KARARLAR 582 DOKUZUNCU KISIM İşlem Yetkisi Olan Kişiler ve Marka Vekilleri MADDE 80- İşlem Yetkisi Olan Kişiler „ 584 AÇIKLAMALAR ...′. 584 KARARLAR 585 ONUNCU KISIM Ücretlerin Ödenmesi ve Hukuki Sonuçlan MADDE 81- Ücretlerin Ödeme Süreleri ve Sonuçları 587 AÇIKLAMA 5S7 ONRİRİNCİ KISIM Son Hükümler MADDE 82- Yürürlükten Kaldırılan Hükümler 587 AÇIKLAMA 587 GEÇİCİ MADDE 1 588 AÇIKLAMA 588 KARARLAR 588 GEÇİCİ MADDE 2 593 GEÇİCİ MADDE 3 593 MADDE 83-Yürürlük 593 AÇIKLAMA 593 MADDE 84- Yürütme 593 AÇIKLAMA 593 XIII İLGİLİ MEVZUAT 544 Sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 597 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik 610 Türk Patent Enstitüsü Marka Tescil Başvuru Formu (Ek-1) 623 Türk Patent Enstitüsü Tescil Başvurusu Yapılmış Olup İlan Edilen Markalara İtiraz Formu (Ek-2) 624 Markaların Uluslararası Tescili Konusundaki Madrid Sözleşmesi İle İlgili Protokol 1989 625 Markaların Uluslararası Tesciline İl′ kin Madrid Anlaşması ve Bu Anlaşmaya İlişkin Protokolün Uygulanmasına Dair Yönetmelik 1999 637 Markaların Tescil Amacıyla Mal ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırılmasına İlişkin Nice Anlaşması 682 Markaların Şekilli Elemanlarının Uluslararası Sınıflandırılmasını Tesis Eden Viyana Anlaşması..,..* 690 Sınai Mülkiyetin Himayesine Mahsus Milletlerarası Bir İttihat İhdas Edilmesine Dair Paris Sözleşmesi (Stocholm Metni) 699 .721 Dünya Ticaret Örgütü Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Haklan Anlaşması (TRÎPS) WIPO Kuruluş Sözleşmesi 750 Marka Kanunu Andlaşması 1994 762 Marka Kanunu Andlaşması Yönetmeliği 779