Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mayıs (59)      Nisan (92)      Mart (138)      Şubat (201)

Marka Hukuku İle İlgili Makaleler - Hukuki Mütalaalar - Bilirkişi Raporları IV

Marka Hukuku İle İlgili Makaleler - Hukuki Mütalaalar - Bilirkişi Raporları IV

- Vedat Kitapçılık

Sayfa Sayısı
:  
655
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2012
ISBN NO
:  
978-605-4446-31-5

200,00 TLÖNSÖZ "Marka Hukuku ile ilgili Makaleler, Hukuki Mütalaalar, Bilirkişi Raporla¬rı" kitaplarının 4. cildi yayıma hazırlandı. 2008 yılında yayımlanan 3. ciltten son¬ra geçen süre içinde, marka hukuku ile ilgili iki makalemin dışında birçok huku¬ki mütalaa ve bilirkişi raporu hazırladım. 4. cilt diğerlerinden daha hacimli oldu. Bu eserin de uygulamada faydalı olacağı inancındayım. 38 yıldır akademisyen ve avukat olarak hukuk dünyasının içindeyim. Bu sü¬re zarfında binlerce bilirkişi raporu düzenledim. Bilirkişi olarak incelediğim dos¬yalardan birçok olayı ve hukuki meseleleri yakından gördüm. Bilirkişiliğin mes¬leğimin gelişmesinde büyük yararı olduğunu düşünüyorum. Bu sebeple, yaşayan hukuk açısından bu raporların yayınlanmasında yarar görüyorum. Bu konuda başka öğretim üyelerinin de aynı türde kitapları bulunmaktadır. Bunların akade¬misyenlere faydasının yanında, uygulamadaki hakim ve avukatlara da büyük fay¬dası olduğunu düşünüyorum. Bilindiği üzere 1 Ekim 2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununda bilirkişilik için özel bir düzenleme getirildi. HMK′nin 266. maddesine göre: "Mahkeme, çözümü hukuk dışında özel ve tek¬nik bilgiyi gerektiren hallerde, taraflardan birinin talebi üzerine yahut kendiliğin¬den, bilirkişinin oy ve görüşünün alınmasına karar verir. Hakimlik mesleğinin gerektirdiği genel ve hukuki bilgiyle çözümlenmesi mümkün olan konularda bi¬lirkişiye başvurulamaz". Bu hüküm hakkında uygulamada bazı akademisyenler ve hakimlerce, Kanunun hukuki konularda bilirkişiye başvurma hakkım ortadan kaldırdığı görüşü ileri sürülmektedir. Bu düşünce hatalıdır. Zira bunun, hakimin MK 1. maddesine göre doktrin, bilimsel ve yargısal içtihatlardan yararlanır hük¬mü karşısında yorumlanması gerekir. Hukuk, sosyolojik olaylar ve teknik ile ge¬lişen bir organizmadır. Dünyanın globalleşmesi ve hukuki sorunların uluslarara¬sı niteliğe bürünmesi karşısında, hakimin hukukun bütün dallarında uzman olma¬sı ve bu konularda yayınlanan eserler ile yargı kararlarını takip etmesi imkan da¬hilinde değildir. İş yükünün çok ağır olduğu bu durumda, hakimlerin bilhassa ko¬nunun uzmanları olan bilim adamlarından yararlanamayacak olmaları hukukun iyi uygulanması bakımından doğru değildir. Önceki Usul Kanununda da benzer yönde hüküm var idi. Ancak, uygulamada hukukçu bilirkişilere hemen hemen her dosyada başvuruldu. Birçok Yargıtay kararlarında, mahkemelerin uzman hu¬kukçu seçmemeleri sebebiyle kararlarının bozulduğuna dair birçok karar mev¬cuttur. Üç kişilik bilirkişi heyetinde, konusunda uzman bir hukukçu bilirkişinin bulunması gerekir. Zira, teknik ve muhasip bilirkişilerin hukukçu bilirkişi ile bir- likte çalışması neticesinde teknik bilirkişilere hukuki sorun anlatılabilmekte ve Kanunun beklediği anlam çerçevesinde yapılan inceleme ile sorunun aydınlatıl¬ması mümkün olabilmektedir. Teknik bilirkişilerin çoğu hukuki konulan bilme¬dikleri, Kanunun beklediği amacı anlamadıkları için yanlış tetkikat yapma olası¬lığı vardır. Bu bakımdan teknik bilirkişileri yönlendirecek ve dosya kapsamında inceleme yaptırmaya yöneltecek hukukçunun heyette bulunmasında büyük yarar vardır. Prof.Dr. Bilge Umar′in yeni yayımlanan Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhinde (Ankara 2011, s. 755 vd.) yer alan bu konudaki görüşlerinin yerinde ol¬duğunu ve bunlara katıldığımı belirteyim. Bilirkişi raporlarının yayımlanmasının gerek uygulamaya gerek doktrine katkısı önemlidir. Prof.Dr. Yaşar Karayalçın, Prof.Dr. Ömer Teoman, Prof.Dr. Oğuz İmregün, Prof.Dr. Abuzer Kendigelen ve diğer bir çok öğretim üyesinin ya¬yınladıkları mütalaa ve bilirkişi raporlarının bilimsel düzeyi göz önünde tutuldu¬ğunda adalete büyük katkıda bulundukları ve hakimlere bu konuda yol açtıkları görüşündeyim. Bu tür eserler nazara alındığında, ülkemizde öğretim üyesi uz¬man hukukçu bilirkişilerinden yararlanılması ve HMK′nin 266. maddesinin amaca uygun yorumlanması gerektiği görüşündeyim. Bu kitabın tashihi kızım Zeynep Yasaman Kökçü tarafından yapılmıştır. Ki¬tabı baştan sona okuyup, gerek içeriklerinde ve tashihlerinde büyük çaba harca¬dı. Kendisine teşekkür ediyorum. Bunun yanında kızım ile birlikte çalışmanın mutluluğunu duyuyorum. Babam Ekrem Yasaman da hukukçu idi. Hakimlik mesleğinden emekli olduktan sonra uzun yıllar avukatlık yaptı. Ben de babamla çalışma mutluluğunu yaşadım. Kızımın ailenin üçüncü kuşak hukukçusu olması da bana gurur veriyor. Kızım Zeynep ilk önce işletme okudu. Üniversite de Pa¬ris 2-Pantheon Assas′da Administration Economique ve Sociale′i bitirdikten sonra İngiltere′de University of London King′s College′de International Mana¬gement masten yaptı. Gen′lerinde (!) hukuk olduğu için baba mesleğine döndü ve Fransa′da Sorbonne Hukuk Fakültesini bitirdi. Şimdi, benimle birlikte çalışı¬yor. Bu kitabı, 1973′de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku kürsüsünde birlikte asistan olarak bulunduğumuz, birlikte doçent ve profesör ol¬duğumuz ve bu tarihten beri dostluğumuzun devam ettiği değerli hukukçu Prof.Dr. Ömer Teoman′a ithaf ediyorum. Prof. Dr. Hamdi Yasaman Kuruçeşme, 02.01.2012 İÇİNDEKİLER I- MAKALELER 1. Markaların Hükümsüzlüğü Davalarında Dava Açma Süresi 3 2. Kırmızı Rengin Marka Olarak Alınması Konusunda AB Temyiz Mahkemesinin Bir Kararı Üzerine Düşünceler 11 II- MÜTALAALAR 1. GAP Markası 41 Tanınmış Marka 2. CARLO PAZOLİNİ Markası 59 Tanınmış Marka Markanın Hükümsüzlüğü 3. SATÜRN Markası 81 Markanın Kullanılması Zorunluluğu Markanın Beş Yıl Süre ile Kullanılmaması Beş Yıllık Sürenin Başlangıç Tarihi - KHK m.14 4. GABRİEL VENETO, REFLECTIONS, JUNEIGHT Markaları 95 Markanın Devrine Dair Protokol 5. ELİTE WORLD Markası 105 Tasviri İşaretler - KHK m.7ll-c İltibas Sessiz Kalma Yoluyla Hak Kaybı 6. RUBORİL Markası 125 Gerçek Hak Sahipliği Vekil Markası Lisans Sözleşmesi Kötüniyetli Tescil 7. TAÇ - TACMAHAL Markaları 151 İltibas Seri Markalar 8. BONUS Markası 161 Markanın Hükümsüzlüğü Tanınmış Markanın Farklı Mal ve Hizmetlerde Kullanılması - KHK m.814 9. NFS BURGER TÜRK - BURGER KING Markaları 177 Tasviri İşaretler - KHK m.7ll-c Ayırt Edici Nitelik İltibas Tanınmış Markanın Karıştırılma ihtimali Ticari Form - Trade Dress 10. HATEMOĞLU Markası 191 Lisans Sözleşmesi Tazminat - KHK m.66 11. YKK Markası 197 Tanınmış Markanın Farklı Mal ve Hizmetlerde Kullanılması III- BİLİRKİŞİ RAPORLARI 1. TERCİH ROBOTU Markası 213 Markanın Ayırt Ediciliği 2. KÖZLEMATİK- SAC KAVURMATİK Markaları 220 Kuvvetsiz Marka TPE′ye Husumet Yöneltilmesi - KHK m.47-53 3. ÖNCÜNAZAR Markası 226 Ticaret Unvanı - TTK m.54 Kullanım ile Ayırt Edici Nitelik Kazanılması - KHK mJlson Tescil Öncesinde işaret Üzerinde Hak Kazanılması - KHK m.8/3 4. KIT KAT Markası 233 Tescil Engelleri - KHK m.7 Ayırt Edicilik - KHK m.5 Paris Sözleşmesi 4. Mükerrer 6. Madde 5. TATA SAFARİ Markası 247 Mutlak Red Sebepleri - KHK m.7 6. EVKUR Markası 267 Gerçek Hak Sahipliği - KHK m.8/3 Ticaret Unvanı - TTK m.52 Haksız Rekabet - TTK m.56 7. EKOL Markası 275 Gerçek Hak Sahipliği Sessiz Kalma Yoluyla Hak Kaybı - MK m.2 Ticaret Unvanı - TTK m.52 8. POLİMET Markası 285 Gerçek Hak Sahibi Önceki Kullanıma Dayanan Hak Sahipliği 9. SUTUT Markası 293 Nisbi Red Sebepleri - KHK m.8 Tanınmış Marka - KHK m.8/4 Haksız Rekabet - TTK m.56 10. CHİCAGO BULLS - KADIKÖY BULLS Markaları 308 Karıştırılma İhtimali - KHK m. 811-b 11. FORMULA ONE Markası 315 Tanınmış Marka - Paris Sözleşmesi 1. Mükerrer 6. Madde Tanınmış Markanın Farklı Mal ve Hizmetlerde Kullanılması - KHK m. 8/4 Hükümsüzlük Davasında Hak Düşürücü Süre - KHK m.42 12. GAP-GAPİDO Markaları 325 Tanınmış Marka - KHK m.8/4 Marka Hakkına Tecavüz - KHK m.61 Kötüniyetli Tescil Haksız Rekabet - İltibas - TTK m.57/5 13. İSTANBUL MODERN, İSTANBUL MODERN SANAT MÜZESİ VE İMSG İSTANBUL MODERN SANATLAR GALERİSİ Markaları 333 Karıştırılma İhtimali - KHK m.9ll-b Tanınmış Marka - Paris Sözleşmesi I. Mükerrer 6. Madde 14. KERVAN Markası 343 Karıştırılma ihtimali Haksız Rekabet 15. LEUCI Markası 349 Tanınmış Marka - KHK m. 8 Markanın Hükümsüzlüğü - KHK m.8, m. 42 Kötüniyetli Tescil 16. LEXUS Markası 359 Tanınmış Marka Haksız Tescil 17. ÖZDİLEK Markası 365 Tanınmış Marka - Paris Sözleşmesi 1. Mükerrer 6. Madde - KHK m.8/4 Markanın Tescil Edildiği Şekilde Kullanılması 18. TARO - TORO Markaları 374 Tanınmış Marka — KHK m.8, Paris Sözleşmesi Tescil Öncesinde Üzerinde Hak Kazanılmış İşaret - KHK m.8/3 Ticaret Unvanı - TTK m.54 19. FAN FANG Markası 380 Markasal Kullanım Karıştırma İhtimali - KHK m.9ll-b 20. SATKO Markası 388 Karıştırma ihtimali 21. GÜL BAHÇESİ Markası 391 Marka Tescilinden Doğan Haklar Kapsamında istisna - KHK m. 12 22. HYUNDAI Markası 396 Markanın Taklidi - KHK m.15/2 Paralel İthalat - KHK m.I3 23. TEKE TEK Markası 404 Kullanmama Sebebiyle Hükümsüzlük - KHK m.14 24. İPEKYOL Markası 412 Kullanılmayan Tanınmış Markanın Terkini - KHK m.14 25. DİANA Markası 418 Kullanmama Sebebiyle Hükümsüzlük - KHK m.14 İltibas 26. LEONE Markası 423 Kötüniyetli Tescil - KHK m.35, MK m.2 27. L′OREAL 428 Markaya Tecavüz Markayı Taşıyan Ürünlerin Taklidi - KHK m.61 28. MARTI Markası 435 Markaya Tecavüz - KHK m. 61 İtibar Tazminatı 29. TSE Markası 441 Markanın Haksız Kullanımı Manevi Tazminat - KHK m.62, BK m.49 30. TSE Markası 447 Markaya Tecavüz - KHK m.61 Türk Standartları Enstitüsü Belgelendirme Talimatı m.2/1 m.29 31. SIEMENS Markası 457 Marka Hakkına Tecavüz - KHK m. 61- 62 Tescilli Marka ile Aynı Olan Herhangi Bir İşaretin Üçüncü Kişiler Ta¬rafından Kullanılmasını Engelleme Hakkı - KHK m. 911-a Maddi, Manevi Tazminat Talebi - KHK m.62 32. BOROSİL Markası 463 İltibas Gerçek Hak Sahipliği Tanınmış Marka Haksız Rekabet 33. EKOL TEMİZLİK - EKOL SERVİS Markaları 471 Sessiz Kalma Yoluyla Hak Kaybı - MK m.2 34. MOLPED - ROLLPED Markaları 477 Benzer Markanın Farklı Mal ve Hizmetlerde Kullanılması Tanınmış Marka İltibas 35. COLLEZIONE Markası 485 Tanınmışlığın Tespiti Tanınmış Markanın Farklı Mal ve Hizmetlerde Kullanılması - KHKm.8l4,m.42ll-b 36. AKAI Markası 493 Tanınmış Marka Benzer Markaların Farklı Mal ve Hizmetlerde Kullanılması - KHK m.8/4 Hak Düşürücü Süre - Kötüniyetli Tescil - KHK m.42/l-a 37. AKASYA Markası 505 İltibas - KHK m.9, m.61 Sınıflandırma 38. DUAL POWER Markası 522 Ayırt Edici Nitelik İltibas 39. HATUNCA - HATUNY Markaları 530 Ayırt Edici Nitelik - KHK m.5 Tasviri işaret - KHK mJll.c 40. İPEK PALAS Markası 539 Gerçek Hak Sahipliği Tasviri işaretler Bağlantı İhtimali 41. LEXUS Markası 545 Tanınmış Marka Kriterleri Paris Sözleşmesi I. Mükerrer 6. Maddesi 42. RENAULT Markası 557 Taklit Ürün Marka Hakkına Tecavüz - KHK m.6I/I-c Tazminat - KHK m.66/2 43. TARZAN Markası 565 Tanınmış Marka Karıştırılma İhtimali - KHK m.8ll-b 44. 212 İSTANBUL Markası 579 Benzer Marka - KHK m. 8/1-b Benzer Markanın Farklı Mal ve Hizmetlerde Kullanılması Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılması 45. AKADEMİ İSTANBUL Markası 593 Marka Hakkına Tecavüz - KHK m.61, m. 9 Marka ile Ticaret Unvanı Arasındaki Benzerlik Ticaret Unvanının Markasal Kullanımı 46. ALMAN HASTANESİ Markası 602 Gerçek Hak Sahipliği İlkesi Tescilsiz İşaretin Markasal Kullanımı - KHK m.8/3 İltibas Kötüniyetli Tescil - KHK m.35/1 47. İSPARK - İSTAKSİ Markaları 618 İltibas 48. ÖZLER Markası 624 Gerçek Hak Sahipliği Dava Ehliyeti 49. VOB Markası 633 Tanınmış Marka Tanınmış Markanın Farklı Mal ve Hizmetlerde Kullanılması - KHK m.8/4 50. ZARA Markası 648 Ticaret Unvanının Markasal Kullanımı İltibas - KHK m.9/2 TTK m.56-57