Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (55)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Makaleler I

Makaleler ISayfa Sayısı
:  
400
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2006
ISBN NO
:  
9944-322-11-3

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

ÖNSÖZ


Çeşitli kitaplarda ve dergilerde daha önce yayınlanmış olan başlıca bi¬limsel makalelerimi bir kitapta toplamak isteyişimin ana nedeni, ilgili¬lerin bunlara daha kolay ulaşabilmelerini sağlamaktır.Ayrıca, bu suret¬le sözkonusu makaleler bir kez daha ve bu sefer toplu olarak hukukçu¬ların değerlendirmelerine sunulmuş olmaktadır.


Son yıllarda bazı değerli meslekdaşlarım verdikleri hukuki mütalâala¬rı ve mahkemelere sundukları bilirkişi raporlarını kitap halinde yayın¬lamak suretiyle hukuk hayatımıza önemli katkılarda bulunmuşlardır. Bilimsel makalelerin topluca kitap halinde yayınlanmasının da bun¬lardan yararlanabilme imkânını artırmak suretiyle hukuk hayatımıza ayrıca katkı sağlayacağına inanıyorum ve bu kitabın aynı türden yeni yayınlara örnek oluşturmasını diliyorum.


Değerli meslekdaşım Yard. Doç. Dr. Abuzer Kendigelen başlıca bi¬limsel makalelerimi bir kitapta toplama düşüncemi desteklediği gibi kitabın yayma hazırlanmasında da çok değerli katkılarda bulundu. Değerli meslekdaşım Sayın Can Verdi kitabın Türkiye Garanti Banka¬sı A.Ş. tarafından yayınlanmasını önerdi ve sağladı. Değerli sekrete¬rim Naile Polat yorucu ve titiz bir çalışma ile makaleleri diskete aldı. Anabilim dalımızın değerli araştırma görevlileri Alihan Aydın ve M. Fatih Arıcı kitabın düzeltmelerini yaptılar. Kendilerine ayrı ayrı içten teşekkürlerimi sunuyorum.


Gümüşsüyü, 14 Temmuz 1999

PROF. DR. ERDOĞAN MOROĞLU

İÇİNDEKİLER


MAKALE 1
ŞİRKETLERDE ADLÎ TEBLİGAT KİMLERE YAPILIR?
(İstanbul Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt XXVIII [1962], Sayı 2, s. 382-406)


1-26
I. Giriş 1
II. Ticaret Şirketlerinde Adlî Tebligat Kimlere Yapılır? 2

1. Genel Olarak 2
2. Kollektif Şirketlerde 8
3. Komandit Şirketlerde 12
a. Adî komandit şirket 12
b. Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket 14
4. Anonim Şirketlerde 15
5. Limited Şirketlerde 21
6. Kooperatif Şirketlerde 23
III. Adî Şirketlerde Adlî Tebligat Kimlere Yapılır? 24
MAKALE 2

TİCARET ORTAKLIKLARINA SERMAYE OLARAK
TAŞİNMAZ MAL VEYA BUNUN ÜZERİNDEKİ BİR AYNİ HAKKİN
KONULMASİ TAAHHÜDÜ
(Badeler, Cilt V [1969], Sayı 2, s. 245-257)

27-40
I. Taşınmaz Mal veya Bunun Üzerindeki Bir Ayni Hak Taahhüdünün Şekli 28
II. Taşınmaz Mal veya Bunun Üzerindeki Bir Ayni Hak Taahhüdünün Hükümleri 32 1. Kollektif ve Komandit Ortaklıklara Taşınmaz veya Bunun
Üzerindeki Diğer Bir Ayni Hak Konulması Taahhüdünün
Hükümleri 32

X

İÇİNDEKİLER


2. Anonim, Limited, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Ortaklıklara ve Kooperatiflere Taşınmaz Mal veya Bunun Üzerindeki Bir Ayni Hak Konulması Taahhüdünün Hükümleri 34


MAKALE 3 BONODA İMZA
(Batider, Cilt IV[1968], Sayı 4, s. 714-717)
41-44
I. Yargıtay Kararı 41
II. Kararın İncelenmesi 42
MAKALE 4
ESAS SERMAYE ARTİRİMİ İÇİN
ESKİ İŞTİRAK TAAHHÜTLERİNİN
ORTAKLIĞA TAMAMEN ÖDENMİŞ OLMASI ŞARTI
(İktisat ve Maliye Dergisi, Cilt XVII [1970], Sayı 3, s. 129-134)
45-53
I. Genel Olarak 45
II. Ayın, Hak ve Alacak Şeklindeki İştirak Taahhütlerinin Ne
Zaman İfa Edilmiş Sayılacağı 48
III.Eski İştirak Taahhütlerinin Ödendiğinin Tevsiki 50
IV.Ticaret Kanunu\\\′nun 391. Maddesindeki Ön Şarta
Uyulmasının Sonuçlan 51
V. Öneri 52MAKALE 5
TÜRK TİCARET KANUNU\\\′NA GÖRE
ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SERMAYE ARTIRIMININ
HUKUKÎ NİTELİĞÎ
(Mukayeseli Hukuk Araştırmaları Dergisi [1972], Sayı 9, s. 31-40)
55-64
I. Çeşitli Görüşler 55
II. Hukukumuzda Durum 59
III. Görüşüm 60

İÇİNDEKİLER

XI

MAKALE 6
ANONİM ORTAKLIKTA ÖZEL DENETÇİ
(7. 17. Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt XLII [1976], Sayı 1-4, Ord. Prof. Dr. Ernst E. Hirsch\\\′e Armağan, Özel Sayı, s. 341-378)
65-81
I. Giriş 65
II. Genel Kurulca Özel Denetçi Atanması 67 III.Mahkemece Özel Denetçi Atanması 72

1. Usule İlişkin Şartlar 72
2. Esasa İlişkin Şartlar 77
3. Taraflar, Yetkili ve Görevli Mahkeme, Dava, Muhakeme Usulü 78
4. Mahkemece Atanan Özel Denetçi ile Ortaklık Arasındaki
Hukukî İlişki 78
5. Özel Denetçinin Görevi ve Hakları 79
a. Rapor 79
b. Ücret 79
6. Kötü Niyetli Davacıların Sorumluluğu 79
IV.Sonuç 80MAKALE 7
BANKALAR KANUNU\\\′NUN \\\"ÖDENMİŞ SERMAYE\\\" TANİMİNİN
KREDİ HADLERİ VE DİĞER KANUNÎ HADLER YÖNÜNDEN
ANLAM VE KAPSAMİ
(Batider, Cilt IX [1978], Sayı 3, s. 735-740)
83-88MAKALE 8
ANONİM ORTAKLIKTA
AZINLIK PAYSAHİPLERİNİN KORUNMASI VE
HAKLİ NEDENLERLE FESÎH
(Ord. Prof. Dr. Halil Arslanlı\\\′nın Anısına Armağan, İstanbul 1978, s.463-477)
89-102
I. Giriş 89
II. Haklı Nedenlerle Fesih ve Ticaret Kanunu\\\′ndaki Durum 91 III.Haklı Nedenlerle Fesih Davası Hakkının Anasözleşmede

XII

İÇİNDEKİLER

Düzenlenmesi Olanağı 97
IV.Azınlık Paysahiplerinin Oyçokluğunu Elde Bulunduran
Ortaklara Karşı Korunması Gereği ve Haklı Nedenlerle Fesih 98MAKALE 9
28 SAYİLİ KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME HAKKINDA DÜŞÜNCELER
(İ. Ü. İktisat Fakültesi Bankacılık Enstitüsü Dergisi, Cilt I, Sayı 1 [1981], s. 203-214)
103-113MAKALE 10
İCRA VE İFLÂS KANUNU\\\′NUN DEĞİŞTİRİLMESİ
VE İSTANBUL TİCARET ODASl\\\′NIN
BU KONUDAKİ ÇALIŞMALARI
(İstanbul Ticaret Gazetesi, 21.10.1984, 28.10.1984, 04.11.1984)
115-128MAKALE 11
ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SERMAYE ARTIRIMININ BUTLANI DAVASI VE
BiR AYLİK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE
(Batider, Cilt XIII [1985], Sayı 2, s. 2-9)
129-135MAKALE 12
ÖZEL FİNANS KURUMLARİ
(Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Mayıs 1986, Sayı 5, s. 29-33)
137-143

İÇİNDEKİLER

XIII

MAKALE 13
YENİ BANKALAR KANUNU ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
(Prof. Dr. Emsi E. Iiirsch\\\′in Anısına Armağan, Ankara 1986, s. 165-180)
145-160
I. Giriş 145
II. Bankalar Kanunu\\\′nun Aksayan ve Yetersiz Yanları 147

1. Bankaların Uğraş Konuları ve Tanımı 147
2. Özel Finans Kurumlarının Bankalar Kanunu\\\′nun Kapsamı
Dışında Tutulması 149
3. Banka Genel Kurullarında Vekâleten Oy Kullanılması Konusundaki Sınırlamalar 152
4. Genel Kurul Toplantı Tutanağının Hazine ve Dış
Ticaret Müsteşarlığı Temsilcisi Tarafından İmzalanması 153
5. Bankacılık Suçları Dolayısıyla Cumhuriyet Savcıları ve
Ceza Mahkemelerince Görevlendirilecek Bilirkişilerin
\\\"Resmi Liste\\\"den Seçilmeleri Zorunluluğu 154
6. Bankanın %10\\\′dan Çok Paylı Ortakları İle Yöneticilerinin
İflâsına Hükmedilebilmesi 155
7. Yönetim Kurulu İle Kredi Komitesi Kararlarının Karar Defterlerine Kaydedilmesi 158
8. Tasarruf Mevduatına İlişkin Düzenlemenin Yetersiz Yanları 158
9. Taşınmaz Yapımı veya Ticareti İle Uğraşan Gerçek ve
Tüzel Kişilere Kredi 160
III. Sonuç 160
MAKALE 14
ANONİM ORTAKLIKTA GENEL KURULUN TOPLANTİYA DAVETİ ME¬RASİMİNE AYKIRILIĞIN GENEL KURUL KARARINA ETKİSİ VE YAR¬GITAY KARARLARI
(Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu VII, Ankara 1990, s. 37-59)
161-180
I. Genel Olarak 161
II. Genel Kurulun Daveti Merasimine İlişkin Hükümler ve
Bu Hükümlere Aykırılığın Müeyyidesi 165

XIV

İÇİNDEKİLER

1. Genel Kurulun Toplanması ve Toplantıya Davet Gereği 165
2. Davet Hangi Koşullarda Yapılmış (Mevcut) Sayılacaktır? 166 III.Konuya İlişkin Yargıtay Kararlan 170MAKALE 15
BONO VE POLİÇELERDE YENİ ŞEKİL KOŞULLARININ HUKUKİ ANLAMI
(Dünya Gazetesi, 4 Ekim 1991, s. 4)
181-183


MAKALE 16
ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SERMAYE ARTIRIMI KARARLARININ İPTALİ DAVASINDA SÜRE VE BİR YARGITAY KARARI
(/. Ü. Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt LİV [1991-1994], Sayı 1-4, s. 255-260)

185-191
I. Giriş 185
II. Yargıtay 11. HD.nin 26.11.1993 Tarih ve E. 1993/3400,
K. 1993/7766 Sayılı Kararı 186
III.Kararın Eleştirisi 188
IV.Sonuç 191MAKALE 17
KARŞILAŞTIRMALI REKLÂM VE YARGITAY KARARLARI
(Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu XI, Ankara 1994, s. 1-21)
193-213
I. Giriş 193
II. Karşılaştırmalı Reklâm 194

1. Genel olarak 194
2. Türk Ticaret Kanunu\\\′na göre karşılaştırmalı reklâm 195 III.Yabancı Hukukta Durum 198 IV.Yargıtay Kararları 200

İÇİNDEKİLER

XV
MAKALE 18
ANONİM ORTAKLIKTA
ÇOĞUNLUK PAYSAHİPLERİNÎN AZİNLİK VE İMTİYAZLİ
PAYSAHİPLERİNE KARŞI KORUNMASI
(Batider, Cilt XVII [1994], Sayı 3, s. 47-55)
215-224
I. Konu 215
II. Azınlık ve İmtiyazlı Paysahiplerinin Ortaklığa ve Çoğunluk Paysahiplerine Verebilecekleri Zararlar 217
III. Azınlık ve İmtiyazlı Paysahiplerinin Haklarını Kötüye Kullanmalarına Karşı Hukukî Müeyyideler 219

1. Türk Ticaret Kanunu\\\′na Göre 219
2. Genel Hükümlere Göre 221MAKALE 19
ANONİM ORTAKLIKTA
AZINLIK PAYSAHİPLERİNİN GENEL KURULU TOPLANTIYA DAVETİ
VE MAHKEMENİN DAVETE İZİN KARARININ
UYGULANMASININ DURDURULMASI
(Prof. Dr. Hayri Domaniç\\\′e Armağan,
İstanbul 1995, s. 175-188)
225-242
I. Genel Olarak 225
II. Azınlığın Genel Kurulu Toplantıya Davet Edebilmesi Koşulları 227

1. Olağanüstü Genel Kurul 227
2. Yönetim Kuruluna Yapılacak Başvuru 228
3. Denetçilere Davet Başvurusu Yapılması 230
4. Esas Sermayenin 1/10\\\′u Oranında Paysenetlerinin Muteber
Bir Bankaya Tevdii 232
III.Azınlığın Genel Kurulu Olağanüstü Toplantıya Davet İçin
Mahkemeden Yetki (İzin) İstemi 234
1. Yetki (İzin) İsteminin Dava Niteliği ve Tarafları 234
2. Davada Taraflar ve Yetkili ve Görevli Mahkeme 236
3. İnceleme ve Karar 236
4. Temyiz İstemi ve İzin Kararının İcrasına Etkisi 237 IV.Mahkemenin Davet İzni Veren Kararının Yürütülmesinin
(İcrasının) Durdurulması 238
V. Sonuç 241

XVI

İÇİNDEKİLER

MAKALE 20
NAMA YAZİLİ PAYSENETLERÎNİN DEVRİ VE YARGITAY KARARLARI
(Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu XIII, Ankara 1996, s. 39-64)
243-271
I. Giriş 243
II. Hukukumuzda Nama Yazılı Paysenetlerinin Devri 243
1. Türk Ticaret Kanunu\\\′ndaki Düzenleme 243
a. Ciro işlemi 244
aa. Öğretide ileri sürülen görüşler 245
bb. Yargıtay\\\′ın görüşü 246
b. Paysenedinin teslimi 251
c. Pay defterine kayıt 252
d. Nama yazılı paysenedi devrinin kısıtlanması 254
2. Menkul Kıymetler Borsaları Mevzuatına Göre Nama
Yazılı Paysenetlerinin Devri 258
III.Genel Değerlendirme 260
1. Nama Yazılı Paysenetlerinin Ciro İle Devri Sorunu 260
2. Nama Yazılı Paysenetlerinin Temlik İşlemi Yoluyla
Devri İmkânı 264
3. Bağlı Nama Yazılı Paysenetleri 267
IV.Sonuç 269MAKALE 21
HUKUK VE YARGİ REFORMU
(Yeni Türkiye Yargı Reformu Özel Sayısı, Temmuz-Ağustos 1996, Yıl 2, Sayı 10, s. 179-181)
273-277


MAKALE 22
TÜRK TİCARET KANUNU VE SERMAYE PİYASASİ KANUNU
(Sermaye Piyasası Kurulu, 15. Yıl Sempozyumu, Ankara 1998, s. 15-21)
279-289

İÇİNDEKİLER
I. Giriş
II. Sermaye Piyasası Faaliyetleri ve Sermaye Piyasası Kanunu III.Sermaye Piyasası Kanunu\\\′nun Özel Hukuk Hükümleri
İçermesinin Sakıncaları IV.Sonuç ve Öneriler


MAKALE 23
GENEL KURUL
(40. Yılında Türk Ticaret Kanunu, İstanbul 1997, s. 128-139)
I. Genel Kurul Toplantılarında Kurumsal Temsil
1. Banka Marifetiyle Temsil
2. Ortaklığın Belirleyeceği Temsilciler Marifetiyle Temsi

II. Halka Açık Ortaklıklar ve Taahhütlü Mektupla Davet
III. Davet Süresi
IV. Davet Mektupları ve İlânlarda Yeralacak Belgeler
V. Paysahiplerine Özel Denetçi Raporlarını İnceleyebilirle İmkanının Tanınması
VI. Genel Kurulun Azınlık Tarafından Davetinde İlân ve Mektupların İçeriği
VII. Oy Sözleşmeleri
VIII.Üzerinde İntifa Hakkı Bulunan Payda Oy Hakkının Kime Ait OlacağıMAKALE 24
GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ
(40. Yılında Türk Ticaret Kanunu, İstanbul 1997, s. 140-146)
I. Genel Kurul Kararlarının Mutlak Hükümsüzlüğü
II. Paysahiplerinin İptal Davası Açabilmeleri Koşulları

1. Kararın Paysahipleri veya Ortaklık İçin Zararlı Sonuçlara Yolaçması
2. Toplantıya Alınmamış veya Toplantıdan Çıkarılmış Paysahiplerinin Dava Hakları

XVIII

İÇİNDEKİLER

3. Karara Olumsuz Oy Vermenin Kural Olarak Yeterli Sayılması 305
III. TK.nun 361/III, 381/1 No.l Maddeleri Hükümleri
Arasındaki Uyumsuzluk 305
IV. İmtiyazlı Paysahipleri Kurulları İle Azınlığın Kararları 306
V. İptal Davasında Süre 306
VI. İptaledilebilir Kararların Teyidi 307
VII. İptal Davalarında Müddeabihin Değeri ve Nisbî Harç Sorunu 308 VIII.Kötü Niyetli Davacının Sorumluluğu 309MAKALE 25
FESİH, İNFİSAH VE TASFİYE
(40. Yılında Türk Ticaret Kanunu, İstanbul 1997, s. 204-211)
311-318
I. Fesih ve İnfisah 311
1. Anonim Ortaklıkların Haklı Nedenlerle Feshi İmkânının
Kanunla Düzenlenmesinin Gerekli Olup Olmadığı 311
2. Türk Ticaret Kanunu\\\′nun 299. Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasıyla Ortaya Çıkan Boşluk 316
3. Sermayesinin 2/3\\\′ünün Zıyaı Nedeniyle Şirketin İnfisahı
ve Feshi 317
II. Tasfiye 318


MAKALE 26
KURUCU İNTİFA HAKKİ SAHİPLERİNİN
KÂR PAYİ TALEP HAKLARİ VE
YARGITAY KARARLARI
(Prof. Dr. Oğuzİmregün\\\′e Armağan, İstanbul 1998, s. 397-467)
319-388
I. Kurucu İntifa Hakları 319
II. Kurucuların Kâr Payları 324
III. Kurucuların Kâr Payları ve Yargıtay Kararları 327

1. Kurucu İntifa Hakkı Sahiplerinin Kâr Payları Dolayısıyla Ortaklığa Karşı Dava Hakları 327
2. Kurucuların Kâr Payı Talep Haklarının Kuruluş Sermayesine Düşecek Kâr Payı İle Sınırlı Olarak Belirlenmesi Sorunu 328

İÇİNDEKİLER

XIX

a. Yargıtay 11.Hukuk Dairesi\\\′nin dayandığı gerekçeler 329
b. Yargıtay 11 .Hukuk Dairesi\\\′nin dayandığı gerekçelere
katılmama nedenlerimiz 331
3. Kurucuların Kâr Payı Talep Haklarının Sınırlandırılması ve Kısmen veya Tamamen Kaldırılması Sorunu 337
4. Kurucuların Kâr Payı Talep Haklarının Muaccel Olma Zamanı 342
5. Ortaklığın Kâr Payı Borcu Nedeniyle Temerrüde Düşme Zamanı 345
6. Kurucuların Kâr Payı Alacaklarının Zamanaşımı Süresi 348
7. Kurucuların Kâr Payı Alacakları ve İcra İnkâr Tazminatı 349
IV.Sonuç 350
Kurucu İntifa Hakları İle İlgili Yayınlanmamış Yargıtay Kararlan 355MAKALE 27
ANONİM ORTAKLIK YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE DENETÇİLERİNİN GÖREV SÜRELERİ
(Cumhuriyetin 75. Yılı Armağanı, İstanbul 1999, s. 721-731)
389-400
I. Konu 389
II. Hukukumuzdaki Durum 389

1. Öğreti 389
2. Uygulama 393
III. İsviçre ve Alman Hukukunda Durum 396
1. İsviçre Hukuku 396
2. Alman Hukuku 397 IV.Görüşümüz 398