Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mayıs (59)      Nisan (92)      Mart (138)      Şubat (201)

Limited Şirketlerde Ortaklıktan Çıkma Ve Çıkarılma

Limited Şirketlerde Ortaklıktan Çıkma Ve Çıkarılma

- Vedat Kitapçılık

Sayfa Sayısı
:  
270
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2010
ISBN NO
:  
978-605-4002-80-1

100,00 TLİKİNCİ BASIYA ÖNSÖZ Çalışmamızın ilk basısı kısa sürede tükendikten sonra yeni basıyı hazırlama ihtiyacı doğmuştur. Yeni basıda çalışmamızın içeriği genişletilmiş, ayrıca konu ile ilgili emsal mahkeme kararlarınıntammetinleriuygulayıcılara faydalı olmak gayesiyle kitaba eklenmiştir. Diğer tüm çalışmalarımda olduğu gibi bu çalışmamda da büyük özverisi ve yardımları için eşim Av. Seda GÜMÜŞERDİL’eminnettarım.Ayrıcakitabınhazırlanmasındaki çabaları nedeniyle ERDİL & GÜMÜŞ Hukuk Bürosu avukatları ve çalışanlarına teşekkürü bir borç bilirim. Çalışmamın yayımlanmasındaki katkılarından dolayı Vedat Kitapçılık’ın sahibi Sayın Vedat CARBAŞ’ a ve Graf Dizgievi sahibi Sayın Sami ABBAS’a teşekkür ederim. Av. Engin ERDİL Bakırköy, Nisan 2010 GİRİŞ - Limited Şirketlerde Ortaklıktan Çıkarılma - isimli bu çalışmamız doktrindeki görüşler ve Yargıtay içtihatları dikkate alınarak hazırlanmıştır. Çalışma dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde limited şirketin tanımı, hukuki yapısı, limited şirketlere uygulanacak hükümler incelenmiştir. İkinci bölümde ortaklık hakları ve ortaklık borçları ile ortaklık sıfatının sona ermesi incelenmiştir. Ortaklık sıfatının sona ermesi başlığı altında limited şirketlerde ortaklık sıfatının diğer sona erme halleri olan payın devri ve ortaklıktan çıkma konusu üzerinde durulmuştur. Üçüncü bölümde, çeşitli hukuki teşekküllerde ortaklıktan çıkarılmanın nasıl gerçekleştiği irdelenmiştir. Dernekler, Sendikalar, Adi şirketler, anonim şirketler, kolektif şirketler, komandit şirketler ve kooperatiflerde ortaklıktan çıkarılmanın nasıl gerçekleştiği incelenmiş böylece okuyucunun anılan hukuki teşekküller ile limited şirketlerin ortaklıktan çıkarılma açısından karşılaştırması amaçlanmıştır. Dördüncü bölümde limited şirketlerde çıkarılma konusu ayrıntılı olarak incelenmiş, çıkarılma kavram olarak ele alınmış, limited şirketler açısından çıkarılmanın hususiyetleri belirtildikten sonra ortaklıktan çıkarılma halleri olan haklı sebeplerle ortaklıktan çıkarılma, sermaye payını ödemede temerrüt nedeniyle ortaklıktan çıkarılma ve ortaklığın infisahını önlemek için ortaklıktan çıkarılma konuları Yargıtay içtihatları ve doktrindeki görüşler doğrultusunda irdelenmiştir. Çalışmamızın yararlı olacağını temin ederiz. İÇİNDEKİLER İkinci Basıya Önsöz V Birinci Basıya Önsöz VII İçindekiler............................................................................................................. IX Giriş...................................................................................................................... 1 BİRİNCİ BÖLÜM LİMİTED ŞİRKETİN TANIMI VE HUKUKİ YAPISI, LİMİTED ŞİRKETLERE UYGULANACAK HÜKÜMLER § 1. Limited Şirketin Tanımı ve Hukuki Yapısı, Limited Şirketlere Uygulanacak Hükümler 3 I. Limited Şirketin Tanımı ve Özellikleri 3 II. Limited Şirketlerin Hukuki Yapısı 5 III. Limited Şirketlere Uygulanacak Hükümler 7 İKİNCİ BÖLÜM LİMİTED ŞİRKETLERDE ORTAKLIK HAKLARI VE BORÇLARI, ORTAKLIK SIFATININ SONA ERMESİ § 2. Limited Şirketlerde Ortaklık Hakları ve Borçları, Ortaklık Sıfatının Sona Ermesi................................................................................................. 11 I. Ortaklık Hakları 11 A. Genel Olarak 11 B. Ortaklıktan Doğan Şahsi Haklar 12 1. Ortaklar Genel Kuruluna Katılma Hakkı 12 2. Ortaklar Genel Kurulunda Oy Kullanma Hakkı 12 3. İdare ve Temsil Hakkı 13 4. Denetleme Hakkı 14 5. Şirketten Çıkma Hakkı 14 6. Haklı Sebeplerle Ortaklığın Feshini İsteme Hakkı 15 7. Genel Kurul Kararlarının İptalini İsteme Hakkı 15 C. Ortaklıktan Doğan Mali Haklar 16 1. Pay Hakkı 16 2. Şirket Kârına Katılma Hakkı (Kâr Yapı Hakkı) 16 3. Tasfiye Mevcuduna İştirak Hakkı 18 4. Yeni Pay Alma Hakkı 18 II. Ortaklık Borçları 19 A. Genel Olarak 19 B. Sermaye Taahhüdünün Ödenmesi Borcu 19 C. Rekabet Etmeme Borcu 20 D. İdare ve Temsil Borcu 21 III. Ortaklık Sıfatının Sona Ermesi 22 A. Genel Olarak 22 B. Ortaklık Sıfatının Sona Erme Halleri 24 1. Payın Devri 24 a. Genel Olarak 24 b. Payın Devrinin Şartları 26 aa. Payın Devri Sözleşmesinin Şekle Uygun Yapılması 26 bb. Bildirim 28 cc. Devre Muvafakat 28 dd. Pay Defterine Kayıt 30 c. Pay Devrinin Ticaret Siciline Bildirilmesinin Gerekmemesi 32 d. Pay Devrinin Sonuçları 33 2. Ortaklıktan Çıkma 34 a. Genel Olarak 34 b. Şirket Ana Sözleşmesinde Öngörülen Hallerde Çıkma 35 c. Haklı Sebeplerin Varlığı Halinde Çıkma (Kanuni Çıkma Hakkı) 36 d. Tüm Ortakların Kararı ile Çıkma 41 e. Miras ve Mal Rejimine İlişkin Hükümlere Göre Payın İktisabının Yasaklanmış Olması Sebebiyle Çıkma 41 f. Ortaklıktan Çıkmanın Hukuki Sonuçları 42 3. Sermaye Payının İtfası Yolu ile Ayrılma 42 4. Ortaklıktan Çıkarılma 42 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÇEŞİTLİ HUKUKİ TEŞEKKÜLLERDE ORTAKLIKTAN ÇIKARILMA § 3. Çıkarılma Kavramı, Çeşitli Hukuki Teşekküllerde Çıkarılma 45 I. Genel Olarak Çıkarılma Kavramı 45 II. Çeşitli Hukuki Teşekküllerde Çıkarılma 46 A. Derneklerde 46 B. Sendikalarda 47 C. Adi Şirketlerde 48 III. Diğer Ticari Şirket Türlerinde Çıkarılma 50 A. Anonim Şirketlerde Ortaklıktan Çıkarılma 50 B. Kolektif Şirketlerde Ortaklıktan Çıkarılma 55 1. Çıkarılma Sebepleri 55 2. Çıkarılma Prosedürü 59 3. Çıkarılmanın Hükümleri 60 C. Komandit Şirketlerde Ortaklıktan Çıkarılma 60 D. Kooperatiflerde Ortaklıktan Çıkarılma 61 1. Genel Olarak 61 2. Çıkarılma Prosedürü 62 3. Çıkarılmanın Hükümleri 63 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM LİMİTED ŞİRKETLERDE ORTAKLIKTAN ÇIKARILMA § 4. Limited Şirketlerde Ortaklıktan Çıkarılma 65 I. Genel Olarak 65 II. Ortaklıktan Çıkarılma Halleri 66 A. Haklı Sebeplerle Ortaklıktan Çıkarılma 66 1. Genel Olarak 66 2. Çıkarılmanın Şartları 66 a. Haklı Bir Sebebin Bulunması 66 aa. Haklı Sebebin Tanımı 66 bb. Haklı Sebebe Örnekler 68 cc. Haklı Sebebin Hukuki Nitelikleri 72 dd. Ana Sözleşmede Öngörülmesi Halinde Haklı Sebeplerle Şirketten Çıkarılma 76 b. Ortaklık Kararı 78 c. Mahkeme Kararı 81 aa. Genel Olarak 81 bb. Görevli Mahkeme 84 cc. Yetkili Mahkeme 85 dd. Davada Uygulanacak Usul 85 ee. İhtiyati Tedbir 87 ff. Davanın Tarafları 87 gg. Davanın Hukuki Niteliği 88 hh. Zamanaşımı 89 3. Şirketten Çıkarılma Prosedürünün Sona Ermesi 90 a. İç İlişkide 90 b. Dış İlişkide 92 4. Haklı Sebeplerle Ortaklıktan Çıkarılmanın Hukuki Sonuçları 93 a. Çıkarılan Ortak Açısından 93 aa. Genel Olarak 93 bb. Çıkarılan Ortağın Sorumluluğu 94 b. Şirket Açısından 95 c. Çıkarılan Ortağın Pay Karşılığını İsteme Hakkı 96 aa. Genel Olarak 96 bb. Pay Karşılığının Hesaplanması 97 cc. Pay Karşılığının Ödenmesi 100 aaa. Genel Olarak 100 bbb. Ödeme Şekilleri 102 i. Payın Paraya Çevrilmesi 102 ii. Şirket Malvarlığından Ödeme 103 ia. Genel Olarak 103 ib. Esas Sermayeyi Aşkın Malvarlığından Ödeme 104 ic. Esas Sermayeden Ödeme 104 B. Sermaye Payını Ödemede Temerrüt Nedeniyle Ortaklıktan Çıkarılma 106 1. Genel Olarak 106 2. Sermaye Koyma Borcu 107 3. Temerrüdün Gerçekleşmesi 109 4. Temerrüdün Sonuçları 111 a. Genel Olarak 111 b. Sermaye Alacağının İcra Yolu ile Ödettirilmesi 112 aa. Ödeme Talebi 112 bb. Temerrüt Faizi 113 cc. Cezai Şart 114 dd. Munzam Zarar Talebi 115 c. Ortağın şirketten çıkarılması 116 aa. Genel Olarak 116 aaa. Çıkarılma İhtarı 119 bbb. Çıkarma Kararı 120 cc. Çıkarılma Kararının Sonuçları 123 aaa. Genel Olarak 123 bbb. Çıkarılan Ortağa Ait Payın Durumu 123 ccc. Çıkarılan Ortağın Durumu 124 ddd. Payın Paraya Çevrilmesi 124 ı. Payın Diğer Bir Ortak Tarafından Gerçek Değeri Üzerinden Devralınması 125 ıı. Payın Açık Arttırma Yolu ile Satılması 126 ııı. Payın Diğer Bir Şekilde Paraya Çevrilmesi 127 ıv. Açık Kalması Halinde Seleflerin Sorumluluğu 128 4. Zamanaşımı 130 C. İnfisahı Önlemek İçin Ortaklıktan Çıkarılma 130 1. Genel Olarak 130 2. Çıkarılmanın Şartları 132 a. Şirket Ortağının İflası veya Payının Haczedilmesi 133 b. Şirketin Feshinin İhbar Edilmesi 134 c. Çıkarılma Kararı 137 d. Çıkarılma Kararının Alacaklıya/İflas İdaresine Bildirimi 139 e. Pay Bedelinin Ödenmesi 139 3. Çıkarılmanın Hukuki Sonuçları 142 D. İki Ortaklı Limited Şirketlerde Ortaklıktan Çıkarılma 142 E. Bir Ortak Kalıncaya Kadar Çıkarılma 146 V. SONUÇ................................................................................................... 148 İÇTİHATLAR....................................................................................................... 163 A. ÇIKARILMAYA İLİŞKİN İÇTİHATLAR 165 1. Haklı Sebeple Çıkarılmaya İlişkin İçtihatlar 165 • Ortakların Niteliklerinin Sebep Olgusuna Etkisi • Çıkarılma Payının Hesabı 165 • Suçlamayla İtham Etmenin Haklı Sebep Olgusuna Etkisi • Ayrılma Payının Hesabı 167 • Ortaklıktan Çıkarılmada Muvafakat Nisabı 168 • Haklı Neden Olsa Bile Bu Neden Zarara Sebebiyet Vermelidir 169 • Ortağın Niteliğinin Haklı Sebep Olgusuna Etkisi 171 • Haksız Rekabet Haklı Sebep Sayılabilir 172 • Rekabet Yasağına Aykırılık Haklı Neden Sayılır 173 • Çıkarılma Payının Hesaplanması 175 • Ortağın Çıkma Hakkını Kullanmayıp Şirketin Feshini Talep Etmesi 177 • Ortağın Şirketle Olan İlişkisinin Engellenmesi 178 • Rekabet Yasağına Aykırılık 179 • Ortağın Davranışlarının Şirket Faaliyetlerini Sekteye Uğratması 180 • Rekabet Yasağına Aykırılık 182 • Üç Ortaklı Şirkette Muvafakat Karar Nisabı 183 • Çıkarılan Ortağın Ortaklık Payının Muacceliyet Tarihi 185 • Ortaklığın Ortadan Kaldırılmasında Uygulanacak Hüküm 186 • Hastalığın ÇıkarılmayaEtkisi 187 • Ortağın Haksız Davranışları 188 • Çıkma Yerine Şirketin Fesih ve Tasfiyesinin İstenmesi • Hakkın Kötüye Kullanılması 189 • Muvafakat Kararında Nisap 191 • Çıkarılan Ortağın Ortaklık Payının Hesabı 194 • Ana Sözleşmede Öngörülen Mükellefiyetin Yerine Getirilmesi 195 • Çıkarılma Davasında Yargılama Usulü 197 • Ortaklık Payının Gerçek Değer Üzerinden Hesaplanması 198 • Çıkarılmada Hakem Şartının Hükmü 199 • Çıkarılmada Hakem Şartının Hükmü 200 2. Sermaye Koyma Borcunun Yerine Getirilmemesi Nedeniyle Ortaklıktan Çıkarılmaya İlişkin İçtihatlar 201 • Çıkarılma Kararının İptal Davası 201 • Çıkarılma Kararının İptali Davası 202 • Karar Nisabının Ana Sözleşme ile Arttırılması 203 • Ödeme İçin Verilen Önel 206 • Çıkarılma Kararının İptali Davasının Süresi 207 3. İnfisahı Önlemek İçinOrtaklıktan Çıkarılmaya İlişkin İçtihatlar 208 • Çıkarılan Ortağın Payının Gerçek Değer Üzerinden Hesabı 208 • Haciz Yapılması Şart 209 • İnfisahtan Önce Yapılan Ödeme 211 • Haciz Yapılmasının Yeterliliği 212 • İflas Halinin Çıkarılmaya Etkisi 212 • Çıkarılmada Usül 215 • Haczin Etkisi 215 4. İki Ortaklı Limited Şirketlerde Haklı Sebeple Çıkarılmaya İlişkin İçtihatlar 218 • İki Ortaklı Şirkette Çıkarılma Talebi 218 • İki Ortaklı Şirkette Çıkarılma 219 • İki Ortaklı Şirkette Çıkarılma 220 • İkiOrtaklı Şirkette Çıkarılma 222 B. ÇIKMAYA İLİŞKİN İÇTİHATLAR 225 1. Haklı Sebeple Çıkmaya İlişkin İçtihatlar 225 • Ortak Hakkında Ceza Şikayetinde Bulunma 225 • Fesih ve Tasfiye İsteminin Çıkmaya Dönüştürülmesi 226 • Çıkma Payının Hesaplanması 227 • Haklı Nedenin İspatlanması 229 • Yakın Akrabalık • Ortaklar Arası Sürtüşme 230 • Çıkma Talebinin Feshi Talebi Olarak Yorumlanması 231 • Çıkan Ortağın Payının Hesabı • Faiz 233 • Ayrılma Payının Hesaplanma Yöntemleri 234 • Çıkma Davasında Davalı Sıfatı • Esas Sermayenin Azaltılması 236 • Ayrılma Payı 237 • Ortak ve Müdürün Davranışları 238 • Ayrılma Payının Hesabı 240 • Çıkma Kararının Hükmü ve Niteliği 241 2. Ana Sözleşmede Öngörülen Hallerde Ortaklıktan Çıkmaya İlişkin İçtihatlar 244 • Ana Sözleşmede Öngörülen Haklı Sebep 244 • Ana Sözleşmede Çıkmanın Zorlaştırılması 245 3. İki Ortaklı Limited Şirketlerde Çıkmaya İlişkin İçtihatlar 247 • İki Ortaklı Şirkette Çıkma 247 • İki Ortaklı Şirkette Çıkma 248 • İki Ortaklı Şirkette Çıkma 250 • İki Ortaklı Şirkette Çıkma 251 • İki Ortaklı Şirkette Çıkma 253 • İki Ortaklı Şirkette Çıkma 255 Bibliyografya........................................................................................................ 258 Kavram İndeksi..................................................................................................... 266