Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (36)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Kullandırma Sözleşmelerinde Hasar

Kullandırma Sözleşmelerinde Hasar

- Vedat Kitapçılık

Sayfa Sayısı
:  
164
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2015
ISBN NO
:  
978-605-4823-81-9

65,00 TL

                          GİRİŞHasar kavramı borçlar hukukuna ilişkin incelemelerde hep satış sözleşmesi yönünden incelenmiştir. Satış sözleşmesinde hasar konusunun dışında bir de finansal kiralama sözleşmesi yönünden hasar konusu özellikli bir durum teşkil etmektedir. Bunun sebebi, gerek satış gerekse de finansal kiralama sözleşmelerinin hasar yönünden genel kuralın istisnası niteliğindeki hükümlerle çevrelenmiş olmalarıdır. Hatta finansal kiralama sözleşmesinin üçlü bir ilişki olması ve uygulamada hemen her finansal kiralama sözleşmesine paralel olarak finansal kiralama ilişkisinde bir de satış sözleşmesinin bulunması nedeniyle, deyim yerindeyse burada da satışta hasara ilişkin düzenleme, finansal kiralamada hasara ilişkin düzenlemeyi bastırmıştır.
Kullandırma sözleşmeleri yönünden hasar konusunu incelemenin en ilginç ancak belki de en çetrefilli yanı,  kanunun kusursuz ifa imkânsızlığına ilişkin genel hükmünden yola çıkılarak, kanunun özel hükümlerinde düzenlenen kullandırma sözleşmelerine bu genel hükmün uygulanmasının gerekmesi ve bunu yapmaya çalışırken de ifa imkânsızlığıyla hasar arasındaki bağlantının doğru kurulabilmesidir.
Öte yandan, finansal kiralama sözleşmesi dışında kalan kira, ürün kirası, kullanım ödüncü, tüketim ödüncü ve atipik kullandırma sözleşmelerine ilişkin hasar yönünden özel bir hükmün bulunmayışı, ilk bakışta kolaylık gibi görünse de aslında durum tam tersinedir. Kanunda özel bir hükmün varlığı her zaman için sorunun çözümünü daha kolay hale getirmektedir. Bundan başka, hasara ilişkin genel kural olarak nitelendirdiğimiz TBK m. 136 da esasında ifa imkânsızlığını düzenlemektedir. Bu hükümden hasar konusuna temas edilebilmesi için, sözleşmede tarafların asli edimlerinin ayıklanması ve incelemenin bu ayıklanan asli edimler üzerinde yapılması gerekmektedir. Bunun için de sözleşmenin esaslı noktalarının doğru tespiti şarttır.
İnceleme konumuz borca ilişkin hasarın kullandırma sözleşmelerindeki görünümü olduğundan, kullandırma sözleşmelerinde tarafların tüm edimlerini değil yalnızca asli edimlerini inceleyeceğiz. Başka bir deyişle, hasar yalnızca asli edimler söz konusu olabileceğinden, kullandırma sözleşmelerinde hasar konusunun inceleneceği bu çalışmamızda, yalnızca asli edimler irdelenecektir. Çünkü yalnızca asli edimlerin hasarının, sözleşme ilişkisini çözücü, tasfiye edici, sona erdirici bir etkisi vardır.  Bu asli edimler tam iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerde edim ve karşı edim olarak belirmektedir. Çünkü tam iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerde edimler birbirinin karşılığını (sinallagma ilişkisi) oluşturmaktadırlar. Ancak eksik iki tarafa borç yükleyen kullandırma sözleşmeleri yönünden ise edimler arası karşılıklılık olmadığından karşı edim de yoktur.
Kullandırma sözleşmeleri yönünden hasarın incelenebilmesi için, öncelikle hasar kavramının üzerinde durulması gerekir. Borçlar hukuku anlamında hasar, sonraki kusursuz imkansızlıktan kaynaklanacağı için, imkansızlık kavramının da açıklığa kavuşturulması lazım gelir. İmkansızlığın genel olarak kavramsal analizinden sonra, incelememiz hasar kavramıyla adeta iç içe olan sonraki kusursuz imkansızlık ekseninde olacaktır. Daha sonra ise, her kullandırma sözleşmesi yönünden imkansızlık ve hasar olguları incelenecektir.
İncelememiz üç ana bölümden oluşmaktadır.


Birinci bölümde genel olarak imkânsızlık ve hasar kavramları, imkân-sızlık ve hasarın türleri, imkansızlık ve hasarın sözleşmeye etkileri incelenmiştir.
İkinci bölümde kira, ürün kirası ve finansal kiralama sözleşmelerinin tanımları, özellikleri, tarafların edimleri, bu edimlerin kusursuz imkânsızlığı ve bu sözleşmeler yönünden hasar konuları incelenmiştir.
Üçüncü bölümde ise, ödünç ve atipik kullandırma sözleşmelerinin tanımları, özellikleri, tarafların edimleri, bu edimlerin kusursuz imkânsızlığı bu sözleşmeler yönünden hasar konuları incelenmiştir.

                           


                    SUNUŞ

Hukukta hasar kavramı teknik ve hukukçu olmayanlar tarafından kolay anlaşılmayan bir kavramdır. Hasar dediğimiz zaman, iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerde bunun iki alt türü vardır. Bunları birbirinden ayırmak için birincisine edim hasarı ikincisine karşı edim hasarı adı verilir. Edim hasarı kusursuz imkânsızlık halinde karakteristik edim alacaklısının imkânsızlaşmış karakteristik edimi talep edememesini ifade eder. Edim hasarı demek oluyor ki karakteristik edim hasarıdır. Mesela satış sözleşmesinde satılan karakteristik edimdir, diğer edim olan belirli bir miktar para ise kira, eser, iş ve ücretli vekâlet gibi iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerde karşı edim diye adlandırılan karakteristik olmayan edimdir. Sözleşmeye adını vermez ve birçok iki tarafa borç yükleyen sözleşmede ve bazı karma sözleşmelerde bu edime rastlanır. Karşı edim hasarı dediğimiz zaman da bundan maksat edim hasarının kusursuz imkânsızlık halinde alacaklıya ait olması durumunda karakteristik edim alacaklısının da karşı edim borcundan kurtulup kurtulmayacağı sorununa ilişkin bir terim olarak karşımıza çıkar.
Satış sözleşmesi için Eski Borçlar Kanunundaki istisnai düzenleme İsviçre hukukundan iktibas edilmiş idi. Satış sözleşmesinde kural olarak edim hasarı da karşı edim hasarı da alacaklıya ait sayılıyordu. (periculum emptoris est) Burada alacaklıdan maksat karakteristik edim alacaklısıdır. (alıcı) Yeni Borçlar Kanunu bu kuralı alıkoymadı ve satış sözleşmesinde de hasarın kural olarak sözleşmeyle değil, zilyetliğin kazanılması ve taşınmazlarda da tescilin yapılması anını hasarın geçmesi için belirledi.
Kullandırma sözleşmelerinde kullanılacak nesnenin zilyetliğinin geçirilmesine kadar edim hasarı kiracıda karşı edim hasarı kiraya verendedir. Zilyetlik geçirildikten sonra bu kural değişmez ancak sözleşmeden doğan sorumlulukta kusur karinesi bulunduğu için kusursuz imkansızlaşma bulunduğunu kanıtlama yükü kiracıya düşer. Diğer kullandırma sözleşmelerinde de bu kural yürürlüktedir ancak finansal kiralamada yorumunda uyum sağlanamamış olan bir düzenleme mevcuttur.
Elinizdeki eser danışmanı olduğum değerli Yrd. Doç. Dr. Ali Hulki CİHAN’ın doktora tezidir. Tezde bu kısa sunuş içinde ayrıntılarına giremediğimiz hatta genel olarak da belirtemediğimiz sorunlar ele alınmaktadır. Karma sözleşmelerde de kullandırma edimi varsa yine tezde hasar konusu bu gibi sözleşmeler için de incelenmekte ve sonuca varılmaktadır.
Yaşlı ve emekliye ayrılmış bir hukuk öğreticisi olarak danışmanlığını yaptığım bir tezin oybirliğiyle kabul edilmiş olmasının bana sağladığı manevi haz dolayısıyla değerli hukukçu Ali Hulki CİHAN’a teşekkür ederim. Kendisinin tezi danışmanlığın yaptığım ve başarıya ulaşan 25. doktora tezidir. Yine değerli bir hukukçu olduğu kadar aynı zamanda dürüst ve içten bir insan olan Yrd. Doç. Dr. Ali Hulki CİHAN’a bundan sonraki akademik çalışmaları için de başarı niyaz ederim.

Prof. Dr. Hüseyin HATEMİ
27 Ocak 2015, Teşvikiye
 


                            ÖNSÖZ

Bu çalışma İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Doktora Programı bünyesinde doktora tezi olarak hazırlanmış ve 9 Ocak 2015 tarihinde Prof. Dr. Hüseyin HATEMİ, Prof. Dr. Tufan ÖĞÜZ, Doç. Dr. Burak ÖZEN, Doç. Dr. Murat YANIK ve Doç. Dr. Burcu KALKAN OĞUZTÜRK’ten oluşan jüri önünde savunulmuş ve jüri tarafından oybirliğiyle başarılı bulunmuştur.
Bilimsel çalışmanın merak dürtüsünden beslendiği ve bu etkileşimin yaptığınız işe sevgi duymakla harmanlanmasının “condictio sine quanon” olması gereği, doktora eğitimim boyunca belki de yaşayarak öğrendiğim en önemli tecrübedir. Bu düşüncelerin kafamda dolaştığı 2011 yılı Eylül ayında doktoraya başladığım günü dün gibi hatırlıyorum. İstanbul Üniversitesi’nin tarihi büyük kapısından içeriye heyecan, merak ve yoğun bir enerjiyle girmiştim. Hala o kapıdan içeri girdiğimde heyecanım ilk günkü gibi. İstedikten sonra, üzerinize düşeni eksiksiz yaparsanız, büyük bir şanssızlık olmadığı sürece başarıya ulaşamamanın imkanının olmadığını yine doktora eğitimim süresince daha da iyi anladım ve bunu içselleştirdim. Bunun neticesinde de 3.5 yıl gibi bir sürede doktora eğitimimi tamamladım.
Elinizdeki eserde yazarın eleştirel bakış açısını, eserin içine oldukça yansıtma iradesi ağır basmıştır. Kanaatimce bilimsel çalışmanın bir esası da budur.  Çünkü amaç, gerçeğe ulaşmaktır.
Doktora ders döneminde, Hatemi hocamın öğrencisi olma şansını ve onurunu yaşadım. Daha sonra değerli hocam, danışmanlığında doktora yeterliliğe hazırlanma ve doktora tezi yazma onurunu bana yaşattı ve kendisinin her kelimesinden faydalanmaya çalıştım. Kendisinin öğrencisi olabilmek sadece uçsuz bucaksız bir bilgi birikiminden her an faydalanabilir olmakla sınırlı değildir, insani ve ahlaki değerler yönünden de ufkunuz bir hayli açılır ve devamlı kendinizin olumlu anlamda yenilenmekte olduğunu daha iyi anlarsınız. Doktora eğitimim boyunca üzerimdeki tüm emeği için, kendisinden öğrendiğim gerek bilimsel gerekse insani anlamda tüm değerler için çok değerli hocam, tez danışmanım Prof. Dr. Hüseyin HATEMİ’ye teşekkür ve hürmetlerimi sunarım.  Bugün olduğum yere gelmemde değerli hocamın çok büyük payı var. Bir kez de bu satırlarda belirtmek isterim ki, her zaman kendisinin emrindeyim.
Tez savunmasında yapıcı eleştiri ve önerileriyle ufkumu daha da açan değerli hocalarım jüri üyeleri, Prof. Dr. Tufan ÖĞÜZ, Doç. Dr. Burak ÖZEN, Doç Dr. Murat YANIK ve Doç. Dr. Burcu KALKAN OĞUZTÜRK’e de teşekkür eder ve saygılarımı sunarım.
Doğduğum günden bugüne dek, her şeyimi borçlu olduğum, gerçek anlamda dünya da gördüğüm en fedakar anne olan, ilkokuldan bu seviyeye gelene kadar tüm hayatıma güzellik katan, benimle sevinen, benimle üzülen, geldiğim noktada şüphesiz en büyük pay sahibi ve en büyük şansım olan çok kıymetli annem Şeyma DÖNMEZER CİHAN’a nasıl ve ne şekilde teşekkür edeceğimi gerçekten bilemiyorum. Hayatımda güzel ne varsa, orada annemin izi vardır. Şu aşamada herkesten farklı anlamda ve farklı bir gözle sevinen bir kişi var, çok kıymetli babam hocaların hocası Prof. Dr. Erol CİHAN. Babamla aynı mesleği icra etmek ve bundan mutlu olmak çok büyük bir ayrıcalık olsa gerek. Kendisinden önce dürüst bir insan olmayı sonra dürüst ve adaletli bir hukukçu olmayı ve durum ve şartlar ne olursa olsun doğru yoldan ayrılmamayı öğrendim. Zannediyorum ki yaptığım işi çok sevmemde aslan payı sevgili babamındır. Kendisinin benimle ilgili kurduğu hayalleri gerçekleştirmenin bana ve babama verdiği mutluluğu tarif edemem. Anneme ve babama borcumu ömrümün sonuna kadar ödeyemeyeceğimi çok iyi biliyorum.


Hayatta diğer insanlardan biraz daha şanslıysanız, kardeşiniz vardır. Ben bu şansa çok şükür sahibim. Kardeşim, oğlum, en yakın arkadaşım, sırdaşım Av. M. Can CİHAN’a da, tüm desteği için, en yakınım olduğu için ve beni hep desteklediği için, her şeyden öte kendisi gibi eşsiz bir kardeşe sahip olduğum için çok teşekkür ederim. Kanaatimce annemin ve babamın bana en büyük hediyesi, böyle karakterli, başarılı ve kardeş gibi bir kardeş vermeleridir. Kardeşim de bana bir kızkardeş hediye etmiştir. Bu vesile ile sevgili kızkardeşim Yağmur Anol’a da kardeşliği ve dostluğu için teşekkür ederim.
Yine hayatta diğer insanlardan biraz daha şanslıysanız, yolunuz öyle özel bir insanla kesişir ki, onun size verdiği sevgi, güven ve destek sizi başarıya ulaşmak için daha da kamçılar, adeta itici bir güç olur. Koşulsuz sevgisi, sağlam karakteri, verdiği huzur ve tüm desteği için müstakbel eşim Av. H. Nazlı AĞAR’a çok teşekkür ederim.  İyi ki O var…
Çok kıymetli ilkokul öğretmenim Emel URS’a da üzerimdeki tüm emeği için teşekkür eder, hürmetlerimi sunarım.
Ailemizden biri olan, yaptığı harika yemeklerden ve tüm kaprisimi büyük bir sabırla çekmesinden ötürü emektarımız Servet teyzeme de çok teşekkür ederim üzerimde onun da hakkı vardır.
Akademik ortağım, kardeşim, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Selin SERT’e de tüm desteği, katkısı ve bu süreçteki gerçek dostluğu için çok teşekkür ederim. Birlikte daha çok bilimsel çalışma yapacağımız için mutluyum.
Son olarak ise, kitabın baskısını titizlikle gerçekleştiren Vedat CAR-BAŞ’ın şahsında tüm Vedat Kitapçılık çalışanlarına teşekkür ederim.

Yrd. Doç. Dr. A. Hulki CİHAN
29 Ocak 2015, Caddebostan
 

İÇİNDEKİLER


SUNUŞ    V
ÖNSÖZ    VII
KISALTMALAR    XVII
GİRİŞ    1

BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL OLARAK HASAR VE İMKÂNSIZLIK
KAVRAMLARI

I.    Hasar Kavramı    3
        A.    Hasarın Tanımı    3
            1.    Eşyaya İlişkin (Geniş Anlamda) Hasar    3
            2.    Borca İlişkin (Dar ve Teknik Anlamda) Hasar    5
            3.    Borca İlişkin Hasarın Ayrımı    6
II.    İmkânsızlık Kavramı    9
        A.    İmkânsızlığın Tanımı    9
        B.    Önceki (Konuda) İmkânsızlık    12
            1.    Genel Olarak    12
            2.    Önceki İmkânsızlığın Ayrımı    12
        C.    Sonraki (İfada) İmkânsızlık    19
            1.    Tanım    19
            2.    İmkânsızlıkta Edim Fiili – Edim Sonucu Ayrımı    19
            3.    Sonraki İmkânsızlığın Sınırı    20
            4.    Sonraki İmkânsızlığın Ayrımı    24
            5.    En Sık Görülen Sonraki Kusursuz İmkânsızlık
                Olarak Beklenmeyen Hal ve Mücbir Sebep    32
            6.    Diğer Kusursuz İmkânsızlık Halleri    38
        D.    İmkânsızlığa İlişkin Başkaca Bazı Ayrımlar    41
            1.    Mantıki İmkânsızlık – Fiili İmkânsızlık –
                Hukuki İmkânsızlık    41
            2.    Sürekli İmkânsızlık – Geçici İmkânsızlık    43
            3.    Tam İmkânsızlık – Kısmi İmkânsızlık    44
III.    Sonraki İmkânsızlığın Borç İlişkisine Etkisi    44
        A.    Kusurlu İmkânsızlığın Borç İlişkisine
            Etkisi ve Sonuçları    44
            1.    Baskın Görüş    44
            2.    Azınlık Görüşü    44
            3.    İki Görüş Arasındaki Fark ve Çözüm    45
        B.    Kusursuz İmkânsızlığın Borç İlişkisine
            Etkisi ve  Sonuçları    45
            1.    Genel Olarak    45
            2.    İmkânsızlığın Geçici Olması Hali    46
IV.    Temerrüdün Sonraki İmkânsızlığa Etkisi    47
V.    Hasar ve İmkânsızlık Arasındaki Bağ    48
VI.    Sözleşmedeki Edimlerin Taraflara Dağılımına
        Göre Hasarın İncelenmesi    49
        A.    Genel Olarak    49
        B.    Hasara İlişkin Genel Kural    50
            1.    Tek Tarafa ve Eksik İki Tarafa Borç Yükleyen
                Sözleşmelerde Hasar    50
            2.    Tam İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmelerde Hasar     51
        C.    Tam İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmelerde Karşı edim
             Hasarına İlişkin Genel Kuralın İstisnaları: TBK m. 136/II’de
            Sayılan Haller    54
            1.    Kanunla Getirilen İstisnalar    54
            2.    Sözleşmeyle Getirilen İstisnalar    56
            3.    TBK m. 136/II Dışında Üçüncü Bir İstisna:
                “Alacaklının Kusuruyla Edimin İmkânsızlaşması”    56
        D.    Yeni Hüküm TBK 136/III’ün Gerekliliği Hakkında     
            Açıklama    58
        E.    Satış Sözleşmesindeki Hasara İlişkin Düzenleme    60
            1.    818 s. Borçlar Kanunu’ndaki Eski Düzenleme    60
            2.    6098 s. Türk Borçlar Kanunu’ndaki Yeni Düzenleme    62

İKİNCİ BÖLÜM
KULLANDIRMA SÖZLEŞMELERİ KAVRAMI, TÜRLERİ VE KİRA TÜRÜNDEN SÖZLEŞMELERDE HASARIN İNCELENMESİ

I.    Kullandırma Sözleşmeleri Kavramı    67
        A.    Genel Olarak    67
        B.    Kavram Sorunu    67
        C.    Tanım Sorunu    68
        D.    Kullandırma Sözleşmelerinin Sınıflandırılması    69
        E.    Kullandırma Sözleşmelerinde Hasara Genel Bir Bakış    71
II.    Kira Sözleşmelerinde Hasar    72
        A.    Kira Sözleşmesi Kavramı    72
        B.    Kira Sözleşmesinin Tanımı ve Türk Borçlar Kanunu’nun
            Bu Konudaki Sistematiği    73
        C.    Kira Sözleşmesinin Özellikleri    77
            1.    Kira Sözleşmesinin Koşula Bağlı Olarak Kurulması
                Sorunu    78
            2.    Geciktirici Koşula Bağlı Kira Sözleşmeleri    78
            3.    Bozucu Şart ya da Olguya Bağlı Kira Sözleşmeleri    81
        D.    Kira Sözleşmesinde Tarafların Edimlerinin Kusursuz
             İmkânsızlığı ve Bu Çerçevede Hasar Sorununun 
            İncelenmesi    84
            1.    Genel Olarak    84
            2.    Kiraya Verenin Edimi (Karakteristik Edim)    87
            3.    Kiracının Karşı Edimi    97
            4.    Kira Sözleşmesinde Hasar Sorunu    100
III.    Ürün Kirası Sözleşmelerinde Hasar    104
        A.    Ürün Kirası Sözleşmesi Kavramı ve Kira
            Sözleşmesinden Farkları    104
        B.    Ürün Kirası Sözleşmesinin Özellikleri    106
        C.    Ürün Kirası Sözleşmesinde Tarafların Edimlerinin
            Kusursuz İmkânsızlığı ve Bu Çerçevede Hasar
            Sorununun İncelenmesi    108
            1.    Genel Olarak    108
            2.    Kiraya Verenin Edimi (Karakteristik Edim)    109
            3.    Kiracının Karşı Edimi    110
            4.    Ürün Kirası Sözleşmesinde Hasar Sorunu    113
IV.    Finansal Kiralama (Leasing) Sözleşmelerinde Hasar    115
        A.    Finansal Kiralama Sözleşmesi Kavramı ve Tanımı    115
        B.    6361 s. FFFK’nın Yürürlüğüne İlişkin Bazı Hususlar    116
        C.    Finansal Kiralama Sözleşmesinin Özellikleri    117
        D.    Finansal Kiralama Sözleşmesinde Tarafların Edimlerinin
             Kusursuz İmkânsızlığı ve Bu Çerçevede Hasar Sorununun
             İncelenmesi    119
            1.    Genel Olarak    119
            2.    Kiraya Verenin Edimi (Karakteristik Edim)    121
            3.    Kiracının Karşı Edimi    123
            4.    Finansal Kiralama Sözleşmesinde Hasar Sorunu    125

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÖDÜNÇ SÖZLEŞMELERİ VE ATİPİK KULLANDIRMA SÖZLEŞMELERİNDE HASARIN İNCELENMESİ

I.    Ödünç Sözleşmeleri Kavramı ve Türk Borçlar
        Kanununda Konunun Düzenlenişi    129
II.    Kullanım Ödüncü Sözleşmesinde Hasar    129
        A.    Kullanım Ödüncü Sözleşmesi Kavramı    129
        B.    Kullanım Ödüncü Sözleşmesinin Özellikleri    130
        C.    Kullanım Ödüncü Sözleşmesinde Tarafların Edimlerinin
             Kusursuz İmkânsızlığı ve Bu Çerçevede Hasar Sorununun
             İncelenmesi    131
            1.    Genel Olarak    131
            2.    Ödünç Verenin (Asli) Edimi    131
            3.    Ödünç Alanın (Tali) Edimi    132
            4.    Kullanım Ödüncü Sözleşmesinde Hasar Sorunu    132
III.    Tüketim Ödüncü Sözleşmelerinde Hasar    133
        A.    Tüketim Ödüncü Sözleşmesi Kavramı    133
        B.    Tüketim Ödüncü Sözleşmesinin Özellikleri    133
        C.    Tüketim Ödüncü Sözleşmesinde Tarafların Edimlerinin
            Kusursuz İmkânsızlığı ve Bu Çerçevede Hasar
            Sorunun İncelenmesi    134
            1.    Genel Olarak    134
            2.    Ödünç Verenin (Asli) Edimi    134
            3.    Ödünç Alanın Asli/Tali Edimi    135
            4.    Tüketim Ödüncü Sözleşmesinde Hasar    135
    IV.    Atipik Kullandırma Sözleşmelerinde Hasar    137
        A.    Atipik Kullandırma Sözleşmesi Kavramı ve Özellikleri    137
        B.    Atipik Kullandırma Sözleşmelerinin Örnekleri    137
            1.    Bileşik Sözleşme Niteliğinde Atipik Kullandırma
                Sözleşmesi    137
            2.    Karma Sözleşme Niteliğinde Atipik Kullandırma
                Sözleşmesi    138
            3.    Atipik Kullandırma Sözleşmelerinde Hasar    138

SONUÇ    141
KAYNAKÇA    155