Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Şubat (202)      Ocak (191)      Aralık (151)      Kasım (137)

Kooperatiflerde Ortakların Kişisel Nitelikleri nin Önemi, Ortak Sıfatının Kazanılması ve Yitirilmesi

Kooperatiflerde Ortakların Kişisel Nitelikleri nin Önemi, Ortak Sıfatının Kazanılması ve YitirilmesiSayfa Sayısı
:  
183
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
1972

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

İÇİNDEKİLER

•Önsöz, İçindekiler, Bibliyografya, Kısaltmalar I-XXIY

Birinci Bölüm
KOOPERATİFLERDE ORTAKLARIN KİŞİSEL NİTELİKLERİNİN ÖNEMİ VE BU NİTELİĞİN SONUÇLARI


■.§ 1. KOOPERATİF KAVRAMI VE TANIM 3
I. Genel Olarak Kavram 3
II. Kooperatifin Tanımı P.
1. Amaç 9
a) Kişi birliklerinde tip sınırlandırması sorunu 8
b) Kooperatiflerdeki sağlama ve koruma amacı ... 10
c) Sağlama ve koruma amacının "iktisadi"liği I1
d) Amaç açısından kooperatiflerin dernekten farkları 13
e) Amaç açısından kooperatiflerin ortaklıktan farkları 14
2. Amacın Elde Edilmesi İçin Kullanılan Araçlar 18
a) Karşılıklı yardım İt)
b) Dayanışma 2ü
c) Karşılıklı kefalet : 20

3. Kooperatiflere Ortak Olabilecek Gerçek ve Tüzel Ki
şiler 22
4. Ortak Sayısının Sabit Olmaması 22
5. Sermayenin Değişir Olması 23
6. "Teşekkül" Niteliği ve Tüzel Kişilik 21
§ 2. KOOPERATİFLERDE ORTAK OLMA DURUMUNUN KİŞİ
SEL NİTELİĞİ 29
§ 3. ORTAK SIFATININ KAZANILMASINDA KİŞİSELLİK VE
ETKİLERİ 32


X ■ IÇÎNDEKİLtfR-
§ 4. ORTAK SIFATININ YİTİRİLMESİ VE KİŞİSELLİK 35
§ 5. KİŞİSELLİK AÇISINDAN EŞİTLİK İLKESİ 37
I. İlkenin Düzenleniş Şekli 37
II. Mutlak ve Nisbî Eşitlik 38
1. Mutlak eşitlik :53
2. Nisbî eşitlik , 40
III. Düzenlemenin Kapsamı 41
§ 6. KİŞİSELLİK AÇISINDAN OY HAKKI 16.
I. Genel Olarak 4S
II. Mektupla Oy Verme Usulünde t9
III. Temsilciler Kurulunda 49
§ 7. KİŞİSELLİK AÇISINDAN DENETLEME HAKKI 52
§ 8. KİŞİSELLİK AÇISINDAN SEÇİLME HAKKI 55
§ 9. KİŞİSELLİK AÇISINDAN GELİR GİDER FARKI ÜZERİNDE
PAY HAKKI 57
I. Kavram ve "Kâr" dan Farkları , 57
II. Kişisel Nitelikleri ti
§ 10. KİŞİSELLİK AÇISINDAN TASFİYE ARTIĞI ÜZERİNDEKİ
HAK 6-i-
§ 11. KİŞİSELLİK AÇISINDAN KOOPERATİF TESİSLERİNDEN,
ARAÇLARINDAN VE OLANAKLARINDAN YARARLAN
MA HAKKI 66
S 12. KİŞİSELLİK AÇISINDAN ORTAĞIN BORÇ VE YÜKÜMLERİ 68
I. Genel Bilgi 68
II. Borç ve Yükümlerin Sınıflandırılması 70
III. Kanunumuzdaki Düzenleme 71
IV. Ek Ödemeler 73
§ 13. KİŞİSELLİK VE SORUMLULUK 77
§ 14. KİŞİSELLİK VE ORTAKLIK SENEDİ 7ü
§ 15. KİŞİSELLİK AÇISINDAN BÜYÜK KOOPERATİFLER SO
RUNU 82:


İÇİNDEKİLER

xr

§ 16. BİRİNCİ BÖLÜMÜN SONUÇLARI 87


İkinci Bölüm
ORTAK SIFATININ KAZANILMASI


§ 17. AÇIK KAFİ İLKESİ 9ı
I. İlkenin Tanıtılması ve Gerekliliği 91
II. İlkenin Sınırları (J4-
1. Kanundan Doğan Sınırlar ;)-L
2. Ana Sözleşme T e Sınırlandırma ve Sınırlandırma
Hakkının Sınırları :′■)′

a) Maddi şartlar i′6
b) Yöresel ve bölgesel şartlar 07
c) Kişilik ve meslek ile ilgili şartlar 9.*:
d) Mali ve diğer nitelikteki şartlar 92
III. İlkeye Aykırılığın Müeyyideleri 101
1. Bakanlık Denetimi 101
2. Ticaret Sicili Memurunun İnceleme Yetkisi 10i
3. Giriş Hakkı (Kabul Zorunluğu) Sorunu 10"J>
§ 18. KOOPERATİF ORTAĞI OLABİLECEK GERÇEK VE TÜZEL
KİŞİLER 103
§ 19. ORTAK SIFATININ KAZANILMASI 112
I. Giriş İstemi 112
1. Adi giriş istemi 112
2. Özellikli giriş istemi 114
II. . Kabul 115
III. İstisnalar İlâ
İ. Kurucuların, Kuruluşta Ana Sözleşmeyi İmzalamaları 113
2. Ortağın Ölümü ile Mirasçıların Ortak Sıfatını Ka
zanmaları 116
3. Kooperatifte Ortaklığın Taşınmaz Mülkiyetine veya
Bir Teşebbüsün İşletilmesine Bağlanması 117
a) Hükmün konuluş sebebleri 113
b) Hüküm ve kişisel unsur 119
c) Türk ve İsviçre hükümlerinin karşılaştırılması 115
d) Bağlanmanın şartları 121

XII

İÇİNDEKİLERe)
f)

di) Ana sözleşme hükmü :.... 12i
A2) Bağlanma konusu olarak ya taşınmaz mülkiyeti veya teşebbüsün işletilmesi kabul
edilmelidir 123
Taşınmazın devri halinde ortaklığın geçeceğine
ilişkin hükmün şerhi 124
Ortak sıfatının doğumu 123


Üçüncü Bölüm
ORTAK SIFATININ YİTİRİLMESİ


S 20. ÇIKMANIN ÖNLENMESİ VE KOOPERATİFİN VARLIĞININ
KORUNMASI İLKESİ 133
I. Çıkabilme Hakkı 133
II. Kooperatifin Varlığının Korunması İlkesi 135
S 21. ÇIKMA 13"
I. Bildirme İle Çıkma 137
1. Genel Olarak 137
2. Bildirme Hakkı 133
3. Çıkma Tazminatı 142
II. Haklı Sebeblerle Çıkma 143
III. Çıkmanın Kendiliğinden Gerçekleştiği Haller 143
1. Ortağın Ölümü 14(i
2. Ortak Sıfatının Bir Görev veya Hizmetin Getiril
mesine Bağh Olduğu Hallerde Bu Görev veya
Hizmetin Sona Ermesi 147
3. Taşınmazların veya Ekonomik İşletilmelerinin
Devri İle Çıkma 147
4. Olağanüstü Sebebler Dolayısı ile Çıkma 148

1. Ortakların Kişisel Sorumluluklarının Ağır
laştırılması ve Ek Ödemeler Konulması Ha
linde 143
2. Birleşme Sebebi ile Tanınan Çıkma Bi1 diri
mi Hakkı 140
3. Özellikli Giriş İsteminde Eksiklik Sebebi İle
Tanınan Bildirme Hakkı 14:)
4. Ana Sözleşme ile Öngörülebilecek Çıkma
Halleri 149

İÇİNDEKİLER XIII
§ 22. ÇIKARILMA 150
I. Sistemin Dayandığı Temeller 150
II. Ana Sözleşmede Öngörülen Çıkarılma Sebebleri ve Dü
zenlemenin Sınırları 151
III. Haklı Sebebler 151
IV. Çıkarmaya Yetkili Organ ve İşlemler 154
V. Başvurma Hakkı , 15tî
§ 23. SERMAYEYE KATILMA BORGUNU VE SAİR ÖDEMELE
RİNİ YERİNE GETİRMEYEN ORTAĞIN SIFATINI YİTİR
MESİ 15i′
I. "Sermayeye Katılma Borcu ve Sair Ödemeler" ile Di
ğer Borç ve Yükümlerin Yerine Getirilmemeleri Halinde
Farklı Hükümlerin Uygulanması 15!»
II. "Ortaklığın Kendiliğinden Düşmesi" Deyiminin Anlamı
ve Hukukî Niteliği 161
III. Iskatın Sonuçları 16L
IV. Yapılması Gerekli İşlemler ve Sırası 163
§ 24. PAYIN DEVRİ 165
§ 25. AYRILMA PAYI 167
I. Uygulama Alanı 167
II. Kanunumuzun Sistemi 16S
III. Sistemin Gerekçesi 160
IV. Ayrılma Payının Hesabı 16S
§26. KOOPERATİFE YENİ GİREN ORTAĞIN SORUMLULUĞU ... 174
§ 27. AYRILAN ORTAĞIN SORUMLULUĞU 177