Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mayıs (108)      Nisan (73)      Mart (140)      Mart (140)

Konut Finansmanı Mortgage Hukuku ile İlgili Makaleler - MUSTAFA TOPALOĞLU

Konut Finansmanı Mortgage Hukuku ile İlgili Makaleler - MUSTAFA TOPALOĞLU

- Vedat Kitapçılık

Sayfa Sayısı
:  
303
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2017
ISBN NO
:  
9786059263573

560,00 TL 


İÇİNDEKİLER


 


Kısaltmalar....................................................................................... XIX


 


Türk Sermaye Piyasası Hukukunda


İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler


 


Özet........................................................................................................ 1


I.    Türk Hukukunda İpotek Teminatlı Menkul Kıymetlerin


      Yasal Düzenlenişi............................................................................. 2


II. İpotek Teminatlı Menkul Kıymetlerin Benzer Menkul


      Kıymetlerle Karşılaştırılması......................................................... 4


      A.  Türk Medeni Kanununda Öngörülen Diğer Menkul


           Kıymetler ile Karşılaştırılması...................................................... 5


           1. İpotekli Borç Senetleri ve İrat Senetleri ile.............................. 5


           2. Rehinli Tahvilat İle................................................................. 6


      B. Sermaye Piyasası Kanununda Öngörülen Diğer


           Menkul Kıymetler ile Karşılaştırılması......................................... 7


           1. Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler İle...................................... 7


           2. İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler ile...................................... 9


III. 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Uyarınca İpotek


      Teminatlı Menkul Kıymetler........................................................ 12


      A. İpotek Teminatlı Menkul Kıymet Kavramı................................ 12


      B. İpotek Teminatlı Menkul Kıymet İhracı..................................... 13


           1.  İTMK İhracına Yetkili Kurumlar........................................... 13


                a. Bankalar........................................................................... 14


                b. ........................... Finansal Kiralama ve Finansman Şirketleri.. 14


                c. İpotek Finansmanı Kuruluşları.......................................... 15


           2. İTMK İhracı Usulü................................................................ 16


      C. Teminat Havuzu........................................................................ 17


           1. Teminat Varlıkların Kayıt Altına Alınması............................ 18


           2. Teminat Gösterilebilecek Varlıklar........................................ 19


           3. Teminat Uyum İlkeleri.......................................................... 20


           4. Teminat Sorumlusu............................................................... 21


                a.                                           Teminat Sorumlusunun Atanması.. 22


                b. ........................... Teminat Sorumlusunun Görev ve Yetkileri.. 22


           5. Teminat Varlıkların Korunması............................................. 24


      D. Kurul’un İhraççılara Yönelik Alabileceği Tedbirler................... 25


IV.      Sonuç........................................................................................ 26


Kaynakça............................................................................................ 28


 


Türkiye’de İpoteğe Dayalı Menkul


Kıymetlerle İlgili Son Gelişmeler


 


1.   Türk Hukukunda İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetlerin


      Yasal Düzenlenişi........................................................................... 31


2.   İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler................................................ 33


      2.1. İpoteğe Dayalı Menkul Kıymet Kavramı................................. 33


      2.2. İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetlerin İhraç Esasları................... 34


3.   Konut Finansman Fonu................................................................. 35


      3.1. Konut Finansman Fonlarının Kuruluşu ve Hukuki Yapısı....... 35


      3.2. Konut Finansman Fonun Organizasyonu................................. 36


      3.3. Konut Finansman Fonu Portföyünün Oluşturulması................ 40


      3.4. İpotekli Konut Kredisinin Fon Portföyüne Devri..................... 42


      3.5. Fon Portföyünü Koruyucu Hükümler...................................... 42


      3.6. İpotekli Konut Kredilerinin Fon Portföyünden


             Çıkarılması veya Değiştirilmesi................................................ 43


      3.7. Konut Finansman Fonunun Geri Ödeme


             Güçlüğüne Düşmesi................................................................. 44


      3.8. Konut Finansman Fonunun Sona Ermesi................................. 44


Sonuç.................................................................................................... 45


Kaynakça............................................................................................ 47


 


Türk Hukukunda İpoteğe Dayalı


İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler


 


I.    Türk Hukukunda İpoteğe Dayalı ve İpotek Teminatlı


      Menkul Kıymetlere İlişkin Yapılan Yeni Düzenlemeler.............. 49


II. 5582 Sayılı Kanun İle İhdas Edilen Yeni Menkul Kıymetlerin


      Daha Önceki Benzer Menkul Kıymetlerle Karşılaştırılması....... 51


      A. İpotekli Borç Senetleri ve İrad Senetleriyle................................ 51


      B. Rehinli Tahvilatla...................................................................... 53


      C. Varlığa Dayalı Menkul Kıymetlerle........................................... 54


III. İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler – Konut Finansman Fonu...... 55


      A. İpoteğe Dayalı Menkul Kıymet Kavramı................................... 55


      B. Konut Finansman Fonu............................................................. 58


           1. Konut Finansman Fonlarının Kuruluşu ve Hukuki Yapısı..... 58


           2. Konut Finansman Fonun Organizasyonu.............................. 60


                a. Fon Kurucusu................................................................... 60


                b. Fon Kurulu ve Fon Operasyon Sorumlusu........................ 61


                c. Fon Denetçisi.................................................................... 62


                d. Hizmet Sağlayıcısı............................................................. 64


                e. Saklayıcı........................................................................... 65


           3. Konut Finansman Fonu Portföyüne İlişkin Hükümler........... 65


                a. Fon Portföyünün Oluşturulması........................................ 65


                b. İpotekli Konut Kredisinin Fon Portföyüne Devri.............. 66


                c. Fon Portföyünü Koruyucu Hükümler............................... 67


                d. Fon Portföy Kalitesinin Arttırılması.................................. 68


                e. İpotekli Konut Kredilerinin Fon Portföyünden


                    Çıkarılması veya Değiştirilmesi......................................... 69


           4. Konut Finansman Fonunun Geri Ödeme


                Güçlüğüne Düşmesi.............................................................. 69


           5. Konut Finansman Fonunun Sona Ermesi.............................. 70


IV.      İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler....................................... 70


      A. İpoteğe Teminatlı Menkul Kıymet Kavramı............................... 70


      B. İpotek Teminatlı Menkul Kıymet İhraççıları.............................. 71


           1. Bankalar............................................................................... 71


           2. İpotek Finansmanı Kuruluşları.............................................. 72


           3. İhraççılarda Bulunması Gerekli Nitelikler............................. 73


      C. Teminat Havuzu........................................................................ 74


           1. Teminat Havuzundaki Varlıkların Kayıt Altına Alınması...... 76


           2. Teminat Gösterilebilecek Varlıklar........................................ 76


                a. İpotekli Krediler................................................................ 76


                b. İkame Varlıklar................................................................. 77


                c. Türev Sözleşmeler............................................................ 78


           3. Teminat Uyum İlkeleri.......................................................... 79


           4. Teminat Sorumlusu............................................................... 79


                a. Teminat Sorumlusunun Atanması..................................... 80


                b. Teminat Sorumlusunun Görev ve Yetkileri....................... 81


           5. Teminat Havuzundaki Varlıkların Korunması....................... 82


      D. İpotek Teminatlı Menkul Kıymetlerin Kurul


           Kaydına Alınması...................................................................... 83


           1. İpotek Teminatlı Menkul Kıymetlerin Halka Arzı................. 83


           2. İpotek Teminatlı Menkul Kıymetlerin Halka Arz


                Edilmeden Tahsisli Olarak Satışı........................................... 85


      E. Kurul’un İhraççılara Yönelik Alabileceği Tedbirler................... 86


           1. İhraççının Kurul Kaydından Çıkarılması............................... 87


           2. İhraççının Yönetiminin Kamu Kurumlarına Devredilmesi.... 89


Sonuç.................................................................................................... 89


Yararlanılan Kaynaklar..................................................................... 91


 


KONUT FİNANSMAN SÖZLEŞMELERİNDE


TEMERRÜT


DEFAULT ON MORTGAGE CONTRACTS


 


Özet...................................................................................................... 93


1.   Giriş............................................................................................... 94


2. Konut Finansman Sözleşmeleri...................................................... 95


     2.1.  Konut Finansman Sözleşmesinin Şekli..................................... 97


3. Konut Finansmanı Sözleşmelerinde Tarafların Borçları.............. 97


     3.1. Konut Finansman Kuruluşun Borçları ve Temerrüdü............... 98


     3.2.  Tüketicinin Borçları ve Temerrüdü.......................................... 99


                      3.2.1. Kalan Kredi Taksitlerine İlişkin Muacceliyet Şartı 100


                      3.2.2. Temerrüt Faizi.................................................... 103


     3.3. Kredi Verenin Temerrüdü ve Sonuçları.................................. 107


     3.4.  Tüketicinin Temerrüde Düşmesinin Sonuçları........................ 108


                      3.4.1. Konut Finansman Kredisi Alınması Halinde....... 108


                      3.4.2. Konut Finansman Kredisinin Teminatı Olan


                                                                   Taşınmazın Paraya Çevrilmesi.. 109


                      3.4.3............ Finansal Kiralama Yoluyla Konut Finansmanı


                                                                                                 Sağlanması.. 111


4. Sonuç.............................................................................................. 112


Kaynaklar......................................................................................... 114


 


KONUT FİNANSMAN SİSTEMİNDE


MORTGAGE SİGORTASI


 


I.    Giriş............................................................................................. 117


II. Genel Olarak Mortgage Sigortası.............................................. 119


III. Mortgage Sigortası Türleri........................................................ 121


      1.  Kamusal Mortgage Sigortaları.................................................. 121


           A. Federal Konut İdaresi - FHA Sigortaları.............................. 121


           B.     Emekli Askerler İdaresi - VA Kredi Garantileri............... 123


      2. Özel Mortgage Sigortaları......................................................... 123


           A. Tapu Sicil Sigortası (Title Insurance) .................................. 124


           B. Mortgage Ödemelerini Koruma Sigortası


                (Mortgage Payment Protection Insurance - MPPI)............... 126


           C.     Mortgage Koruma Sigortası (Mortgage Protection


                Insurance-MPI)................................................................... 127


           D. Özel Mortgage Sigortası (Private Mortgage


                lnsurance-PMI)................................................................... 127


           E.  Mortgage Değer Kaybı Garanti Sigortası


                (Mortgag, Indemnity Guaranty Insurance-MIGI)................. 129


           F. Konut Sahiplerinin Sigortası (Homeowners Insurance)....... 130


IV.      Mortgage Sigortasının Olumlu Ve Olumsuz


      Yönlerinin Degerlendirilmesi...................................................... 130


V. Mortgage Sigortasında Yabancı Ülke Uygulamaları................. 133


VI. Türkiye’de Mortgage Sigortası.................................................. 136


      1.  Türkiye’de Konut Kredisi Sigortaları....................................... 136


      2. Türkiye’de Mortgage Sigortası İçin Önerilen Modeller............. 137


      3. Yasal Düzenleme Karşısında Önerilen Modellerin


           Değerlendirilmesi..................................................................... 139


VII.Sonuç........................................................................................... 142


Kaynakça.......................................................................................... 143


 


KONUT KREDİLERİNDE ERKEN ÖDEME


VE YENİDEN YAPILANDIRMA ÜCRETİ


 


I.    Giriş............................................................................................. 147


II.  Mortgage Kredilerinde Erken Ödeme Ücreti............................ 147


      1.  Mortgage Kredilerinde Erken Ödeme Alınmasının


           Gerekçeleri.............................................................................. 147


      2.  Erken Ödeme Cezası Alınabilmesinin Şartları.......................... 149


      3.  Erken Ödeme Ücretinin Hesaplanması.................................... 151


      4.  Erken Ödemenin Hukuki Niteliği ve Hakimin Müdahalesi...... 153


III. Yeniden Yapılandırma Ücreti..................................................... 155


      1.  Yeniden Yapılandırma Kavramı.............................................. 155


      2.  Yeniden Yapılandırma Ücretinin Hukuki Niteliği ve


           Yargıtay’ın Görüşü.................................................................. 156


IV. Sonuç                                                                                             158


 


BANKA KREDİLERİNDE ERKEN ÖDEME


 


I.    Genel Olarak Erken Ödeme....................................................... 159


II.  Mortgage Kredilerinde Erken Ödeme....................................... 160


      A.  Mortgage Kredilerinde Erken Ödemenin Tarihsel Süreci


           ve ABD Uygulaması................................................................ 160


      B.  Avrupa Birliği Mortgage Piyasasında Erken Ödeme................. 162


      C.  Türk Hukukunda Mortgage Kredileri ve Erken Ödeme............ 166


           1. Erken Ödeme Cezası Alınabilmesinin Şartları..................... 166


                a.                                         Konut Finansman İşleminin Varlığı.. 167


                b. ......................... Konut Finansman Sözleşmesinde Sabit Faiz


                    Uygulamasının Bulunması.............................................. 167


                c. Sözleşmede Erken Ödeme Ücreti Alınacağının


                    Kararlaştırılması.............................................................. 168


                d. Bir veya Birden Çok Taksitin ya da Kredinin


                    Tamamının Erken Ödenmesi........................................... 169


           2.  Erken Ödeme Ücretinin Hesaplanması................................ 170


           3.  Erken Ödemenin Hukuki Niteliği ve Hakimin


                Müdahalesi......................................................................... 172


III. Tüketici Kredilerinde Erken Ödeme.......................................... 173


IV. Karz Şeklinde Kullandırılan Kredilerde Erken Ödeme............. 176


V.  Cari Hesap Şeklinde İşleyen Kredi İlişkilerinde


      Erken Ödeme.............................................................................. 176


VI. Senet Karşılığı Kredi (Senet İskontosu ve İştiraı)


      ve Erken Ödeme.......................................................................... 177


VII.Senet ve Emtia Karşılığı Kullanılan Kredilerde


       Erken Ödeme............................................................................. 179


Finansal Kiralama (Leasing) de Erken Ödeme................................ 179


Yararlanılan Kaynaklar................................................................... 183


 


MORTGAGE KREDİLERİNDE ERKEN


ÖDEME ÜCRETİ (CEZASI)


 


Giriş................................................................................................... 185


I.    Mortgage Kredilerinde Erken Ödemeye İlişkin


      ABD Uygulaması......................................................................... 186


      A.  Mortgage Kredilerini Erken Ödemenin Tarihsel Süreci............ 187


      B.  Erken Ödeme Cezası Türleri.................................................... 189


           1.  Erken ödeme Cezasının Açık Olarak Belirlenip


                Belirlenmemesine Göre....................................................... 189


                a. Açık Erken Ödeme Cezası


                    (Explicit Prepayment Penalty)......................................... 189


                b. Örtülü Erken Ödeme Cezası


                    (Imlicit Prepayment Penalty)........................................... 190


           2.  Erken Ödeme Cezasının Hesaplanma Şekline Göre............ 191


                a. Maktu veya Nispi Erken Ödeme Ücreti (Type I)............. 191


                b. Kilitli Dönemli ve Azalan Oranlı Erken Ödeme


                    (Type II).......................................................................... 192


                c. Bakiye Geliri Karşılayan Erken Ödeme Ücreti


                    (Type III)......................................................................... 192


      C.  Erken Ödeme Cezası Alınmasının Ekonomik Nedenleri.......... 193


      D.  Erken Ödeme Şartının Hukuki Niteliği ve Uygulanabilirliği..... 194


      E.  Erken Ödeme Cezasıyla İlgili Özel Durumlar.......................... 195


           1.  Temerrüt Nedeniyle Muacceliyet Halinde


                (Accelaration on Default)................................................... 196


           2.  Sigorta Bedeli Ödenmesi Halinde(Casualty Insurance


                Proceeds)............................................................................ 197


           3.  Kamulaştırma Bedeli Alınması Halinde


                (Eminent Domain Award)................................................... 198


II.  Avrupa Birliği Mortgage Piyasasında Erken Ödeme................ 199


III. Türk Konut Finansmanı Sisteminde Erken Ödeme................... 203


      A.  Türk Hukukunda Genel Olarak Erken Ödeme......................... 203


      B.  Tüketici Kredilerinde Erken Ödeme........................................ 203


      C.  Mortgage Kredilerinde Erken Ödeme....................................... 205


           1.  Erken Ödeme Cezası Alınabilmesinin Şartları..................... 206


                a. Konut Finansman İşleminin Varlığı................................. 207


                b. Konut Finansman Sözleşmesinde Sabit Faiz


                    Uygulamasının Bulunması.............................................. 207


                c. Sözleşmede Erken Ödeme Ücreti Alınacağının


                    Kararlaştırılması.............................................................. 208


                d. Bir veya Birden Çok Taksitin ya da Kredinin


                    Tamamının Erken Ödenmesi........................................... 209


           2.  Erken Ödeme Ücretinin Hesaplanması................................ 210


           3.  Erken Ödemenin Hukuki Niteliği ve Hakimin


                Müdahalesi......................................................................... 212


           4.  Erken Ödeme Ücreti Alınmasının Anayasaya


                Aykırılığı Sorunu................................................................ 214


Sonuç.................................................................................................. 215


Yararlanılan Kaynaklar................................................................... 217


 


TÜRKİYE’DE MORTGAGE SİSTEMİ VE EKONOMİK


KRİZ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ


Turkish Mortgage System and its Evaluation from the


Point Of Global Economic Crisis


 


Özet.................................................................................................... 221


      1.  Genel Olarak Konut Finansman Sistemi............................... 222


      2. Mortgage Kavramı ve ABD’de Gelişimi............................... 223


      3. Türk Mortgage (Mortgage) Kanunu..................................... 224


           3.1. Türk Mortgage Kanununun Uygulama Alanı.................... 224


           3.2.           Mortgage Kanununda Taraflar................................ 225


           3.3. Konut Finansmanı İşlemine Konu Olması


                  Bakımından İpotek........................................................... 226


           3.4. İpotekli Konut Finansmanı Sözleşmesi............................. 226


                  3.4.1. İpotekli Konut Finansman Sözleşmesi’nde


                            Faiz ve Erken Ödeme............................................. 227


                  3.4.2.                  İpotekli Konut Kredisi Kullanan Tüketicinin


                            Temerrüdü.............................................................. 228


           3.5. Konut Finansmanından Kaynaklanan Alacakların


                  Menkul Kıymetleştirilmesi................................................ 228


                  3.5.1.                                İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler.. 229


                  3.5.2. Konut Finansman Fonu ve İpoteğe Dayalı


                            Menkul Kıymetler................................................... 230


      4.  Türkiye’de Mortgage Sisteminin Küresel Ekonomik


           Krizden Etkilenmemesinin Nedenleri.................................... 231


      5.  Sonuç...................................................................................... 233


Kaynaklar......................................................................................... 235


 


AN EVALUATION OF TURKISH MORTGAGE


SYSTEM FROM THE PERSPECTIVE OF GLOBAL


ECONOMIC CRISIS


 


General View to Housing Finance System.......................................... 238


Mortgage Concept and Its Development in USA................................. 238


Turkish Mortgage Law........................................................................ 239


Scope of the Turkish Mortgage Law................................................... 240


Parties in Mortgage Law...................................................................... 241


Mortgage – Subject Matter of the Housing Finance Transaction.......... 242


Mortgaged Housing Finance Agreement.............................................. 242


Interest and Early Payment in Mortgaged Housing Finance


Agreement   ....................................................................................... 242


Default by the Consumer Using Mortgaged Housing Loan................. 243


Securitization of Receivables Arisen out of Housing Finance............. 244


Mortgage–Covered Bonds................................................................... 245


Housing Finance Fund and Mortgage–Backed Securities.................... 246


Why the Mortgage System in Turkey Was not Affected by the


Global Economic Crisis...................................................................... 246


Conclusion  ....................................................................................... 249


References  ....................................................................................... 251


 


YENİ TÜRK TUTSAT (MORTGAGE)


KANUNUNA GENEL BİR BAKIŞ


 


Özet.................................................................................................... 253


      1. Genel Olarak Konut Finansman Sistemi............................... 253


      2. Mortgage Kavramı ve ABD’de Gelişimi............................... 254


      3. Türk Mortgage (Tutsat) Kanunu.......................................... 256


           3.1. Türk Tutsat (Mortgage) Kanununun Uygulama alanı........ 257


           3.2. Tutsat Kanunu’nda Taraflar.............................................. 258


           3.3. Konut Finansmanı İşlemine Konu Olması


                  Bakımından İpotek........................................................... 259


           3.4. İpotekli Konut Finansmanı Sözleşmesi............................. 259


                  3.4.1.                     İpotekli Konut Finansman Sözleşmesi’nde


                            Faiz ve Erken Ödeme............................................. 260


                  3.4.2.            Konut Finansmanı Kuruluşunun Kredi Kullanan


                            Tüketiciye Karşı Sorumluluğu................................ 261


                  3.4.3.                  İpotekli Konut Kredisi Kullanan Tüketicinin


                            Temerrüdü.............................................................. 261


           3.5. İpotekli Konut Finansmanı Sisteminde İcra ve Paraya


                  Çevirme Usulü.................................................................. 262


                  3.5.1. İpotekli Gayrimenkulün Konut Finansmanı


                            Kuruluşu Tarafından Paraya Çevrilmesi................. 262


                  3.5.2.                  İcraen Satış ve Satışı Etkili Kılmaya Yönelik


                            Hükümler............................................................... 263


           3.6. Konut Finansmanından Kaynaklanan Alacakların


                  Menkul Kıymetleştirilmesi................................................ 263


                  3.6.1.                                İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler.. 265


                  3.6.2.                      Konut Finansman Fonu ve İpoteğe Dayalı


                            Menkul Kıymetler................................................... 266


 


 


ABD MORTGAGE UYGULAMASI VE İPOTEKLİ


KONUT FİNANSMANINA İLİŞKİN KANUN


TASARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ


 


Giriş................................................................................................... 267


I.    Mortgage Kavramı ve ABD Uygulaması................................... 268


      A.  Mortgage Kavramının Ortaya Çıkışı ve Anlamı....................... 268


      B.  Mortgage Veren Borçlunun Geri Alma


           (Equity of Redemption) Hakkı................................................ 270


      C.  Mortgage Türleri...................................................................... 272


           1.  Düzenli (Regular) Mortgage................................................ 272