Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (36)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Konkordato ve Yeniden Yapılanma Hukuku ( 5. Bası )

Konkordato ve Yeniden Yapılanma Hukuku ( 5. Bası )

- Vedat Kitapçılık

Sayfa Sayısı
:  
1478
Kitap Ölçüleri
:  
17x24,5
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
978-605-2203-40-8

290,00 TL









 

7101 Sayılı Kanun’la Yapılan
Düzenlemelerin Işığında
MODERN İFLÂS HUKUKU AÇISINDAN
KONKORDATO
ve
YENİDEN YAPILANMA
HUKUKU
5. Bası
Yayın No: 587
5. Bası - Temmuz 2019 - İstanbul
5846 sayılı Yasa uyarınca bu kitabın dijital iletim, CD’ye kayıt, elektronik kitap olarak yayımı ve mevcut veya ileride geliştirilebilecek her türlü araçla çoğaltılması ve yayılması hakları da dahil olmak üzere; 5846 sayılı Yasa anlamında çoğaltma, yayma ve diğer tüm yayın hakları yalnızca ve münhasıran VEDAT KİTAPÇILIK Basım Yayım Dağıtım İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’ne aittir. Kitabın tamamının veya bir kısmının mevcut veya ileride geliştirilebilecek herhangi bir araç veya teknikle çoğaltılması, yayılması ve herhangi bir şekil ve yöntemle ticaret alanına konu edilmesi kesinlikle yasaktır. Aksine hareketler VEDAT KİTAPÇILIK Basım Yayım Dağıtım İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin burada saklı tutmuş olduğu haklarının ihlali anlamını taşır. VEDAT KİTAPÇILIK Basım Yayım Dağıtım İnş. San. Tic. Ltd. Şti. olabilecek tüm hak ihlallerine karşı tüm yasal haklarını kullanmaya, fikri hak ve emeği korumaya kararlıdır.
ISBN : 978-605-2203-40-8
Sayfa Düzeni : Berrin DOĞRUL - Gülgonca ÇARPIK
Kapak Tasarımı : Berrin DOĞRUL - Gülgonca ÇARPIK
Baskı : Enes Basın Yayın Matbaacılık Ltd. Şti.
Maltepe Mah. Litros Yolu Fatih San. Sitesi
No: 12/210 Topkapı / İSTANBUL
Tel: 90 (212) 501 47 63 Sertifika No: 12469
VEDAT KİTAPÇILIK
BASIM YAYIM DAĞITIM LTD.ŞTİ.
Şişli Mağaza : Abide-i Hürriyet Cad. No: 207
Şişli / İST
ANBUL
T
el.: (0212) 240 12 54 - 240 12 58
F
ax: (0212) 240 12 67
www
.vedatkitapcilik.com
Bu naçiz eserimizi, Türk Hukuku’na değerli eserler kazandıran
ve çok büyük hizmetlerde bulunan Sayın Av. Talih UYAR üstadımıza
kıymetli bilimsel katkıları nedeniyle derin minnet ve saygılarımızla
ithaf ediyoruz.
S. A A. E

V
BEŞİNCİ BASININ ÖNSÖZÜ
Öncelikle dördüncü basının tükenmiş olması ve 7155 sayılı Kanunla getirilen değişiklikler, kitabımızın yeni baskısının yapılmasını gerektirmiştir.
Eserimize 7155 sayılı Kanunla getirilen değişiklikler kapsamında özellikle makul güvence veren denetim raporunun Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşları tarafından Türkiye Muhasebe Standartlarına göre yapılacak denetime ilişkin esaslar yansıtılmıştır. Ayrıca, İİK. m. 292/I-c hükmüne getirilen “alacaklıları zarara sokma” fiilinin, konkordatonun olumlu sonuçlanmamasını zorunlu kılması hakkındaki hüküm doğrultusunda konkordatoda dürüstlük ilkesinin önemini yeniden ön plana çıkarmıştır.
Kitabımızın yeni baskısının meslektaşlarımıza yararlı olmasını dileriz.
Bu eserin yeni basısının gerçekleştirilmesinde önemli katkıları bulunan değerli meslektaşlarımız Av. Cemre TANIŞ ile Av. Ufuk YILDIZLI’ya; yazım ve düzeltmelerini titizlikle yapan asistanımız Aslıhan GEÇİMLİ’ye içten teşekkürlerimizi sunarız.
Kitabın basımını özen ve titizlikle üstün kalite düzeyinde gerçekleştiren ve bu alandaki üstatlığını kanıtlayan Vedat Kitapçılık Basım Yayım Dağıtım San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin sahibi Sayın Vedat CARBAŞ’a ve kitabın dizgi ve tasarısını özverili çalışmalarıyla oluşturan Vedat Kitapçılık Basım Yayım Dağıtım San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin çok değerli mensubu Sayın Gülgonca ÇARPIK’a şükranlarımızı sunuyoruz.
Av. Sümer ALTAY- Av. Ali ESKİOCAK
Nişantaşı, 2019

VII
DÖRDÜNCÜ BASININ ÖNSÖZÜ
7101 sayılı Kanunla İİK.’nın konkordatoya ilişkin hükümlerinin 28.02.2018 tarihinde köklü bir değişikliğe tâbi tutulması nedeniyle, “Yeniden Yapılanma ve Konkordato Hukuku” adlı eserimizin dördüncü basısını yapmak zorunlu bir ihtiyaç hâline gelmiştir. Konkordato kurumunun 1988 yılından bugüne kadar mevzuatımızda kalarak yürürlüğünü sürdürmesine rağmen uygulaması yok denilecek kadar azalmış bulunuyordu. Bunun başlıca nedeni, konkordato mühletinin dört ay gibi (daha sonra beş aya çıkarılmıştır) kısa bir sürede sonuçlanamamasından ve bu sürenin bitimiyle haciz ve iflâs takiplerinin öngördüğü cebrî icra işlemlerinin uygulanmasından kaynaklanmıştır. Evvelce bu ciddî sakınca ihtiyatî tedbir ile giderilmekte iken, 1988 yılında yürürlüğe giren 3494 sayılı Yasa ile bu konuda ihtiyatî tedbir kararı verilmesi önlendiğinden, konkordatonun malî durumu bozulmuş olan borçluların takiplerden korunarak işletmelerini yeniden yapılandırmaları yoluyla borçlarını ödeyebilme olanağına kavuşmaları imkânsız hâle gelmiştir.
Belirttiğimiz şekilde konkordatonun hayatiyetinin son derece zayıflamasından doğan boşluğun giderilmesi için eskiden beri Ticaret Kanunu ile İcra İflâs Kanunumuzda mevcut olan ancak uygulamada işlemeyen iflâsın ertelenmesi kurumuna yeni bir nitelik kazandırılarak ve ayrıca, sürecin başından itibaren ihtiyatî tedbir kararıyla haciz ve iflâs takiplerinin durması sağlanarak iflâsın ertelenmesi, konkordatonun yerine aynı işlevi gerçekleştirmek üzere ikâme edilmiştir.
Şu kadar ki, 30 yıllık iflâsın ertelenmesi uygulaması başarılı bir sonuç vermemiş, bu müesseseyi büyük bir heyecan ve coşku ile savunan akademisyenlerin bazıları “Meğer biz bir canavar yaratmışız!..” diyerek, maddî ve hukukî gerçeği dile getirmişlerdir.
İflâsın ertelenmesi, sadece İsviçre Hukuku’nda bulunan ve Türkiye’nin şartlarına uymayan bir müessese idi. Bu kurumun koşulları tamamen ekonomi, maliye ve işletme disiplinlerinin kurallarına göre ve genellikle âfakî ve soyut ifâdeler kullanılarak hazırlanan “iyileştirme projelerine” ve kolaylıkla manipüle edilebilen “borca batıklık” faktörüne dayanıyordu. Bu koşulların denetimi hukukî kriterlere tâbi olmaktan çok uzaktı. Sonuçta ağırlıklı olarak bir veya birkaç yeminli malî müşavirin ve mühendisin raporu ile erteleme talebi karara bağlanıyordu.
İflâsın ertelenmesi kurumundan umulan yararların elde edilememesi sonucunda konkordato kurumu 30 yıl aradan sonra yeniden düzenlenerek 7101 sayılı Yasa ile geçmişteki deneyimlerden de yararlanılarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Bu Yasa ile artık konkorVIII
Dördüncü Basının Önsözü
dato süresi uzatmalarla birlikte 29 aya çıktığı gibi, “otomatik durdurma” mekanizması kabul
edilerek konkordatoya başvuru üzerine Kanunda öngörülen belgelerin eksiksiz olarak
verildiği andan itibaren, haciz ve iflâs takiplerinin geçici mühlet kararıyla durması öngörülmüştür.
İflâsın ertelenmesinde söz konusu olmayan çoğunluk koşulunun ve aktif pasif
dengesinin oluşması öngörülmüş ve konkordatonun alacaklılara iflâstan daha iyi pay sağlaması
ve istihdamın korunması, işsizliğin ve iflâsların önlenmesi sûretiyle, kamu yararının
gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır.
Ayrıca, konkordato hukukî bir kurum olup, prosedürü, koşulları ve hükümlerinin denetimi
tümüyle hukuk kurallarının öngördüğü kriterlere bağlıdır. Bu müessesenin Türk Hukuku’nda
90 yıllık bir geleneği ve birçok çözümü sistemleştiren kökleşmiş Yargıtay İçtihatlarından
oluşan zengin bir kaynağı mevcuttur.
Bu kurumun Kanunumuza eklenen yeni boyutlarıyla toplumumuza, hukuk ve ticaret
hayatımıza yararlı olmasını diliyoruz.
Bu eser, Av. Sümer ALTAY ve Av. Ali ESKİOCAK’ın birlikte çalışması sonucunda
ortaya çıkmıştır.
Bu kitabın oluşmasına yönelik çalışmalarda bize destek veren değerli eşlerimiz Av.
Ümran Günşen ALTAY ile değerli öğretmen ve eğitimci Zarif ESKİOCAK hanımefendilere
engin minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz.
Bu basıda ve bu kitabın önceki basılarında özellikle yabancı kaynakların çevirisinde
değerli katkıları bulunan sevgili evlatlarımız ve ağabeylerimiz Doç. Dr. Sıtkı Anlam ALTAY’a
ve Dr. Sabah ALTAY’a içten teşekkürü borç biliyoruz.
Aslında bu eserin bir ekip çalışmasının ürünü olduğunu belirtmemiz yerinde olur. Bu
bağlamda, katkıları büyük olan çalışma arkadaşlarımız Av. Ufuk YILDIZLI, Av. Cemre TANIŞ
ile Stj Av. Yiğit ANDİÇ ve Stj Av. Can ÖZTEK’e teşekkür borçluyuz. Av. Cemre TANIŞ
kitabın hazırlanmasında özverili ve yaratıcı katkılarıyla, Av. Ufuk YILDIZLI mukayeseli ve
analitik incelemeleri ile değerli katkılar sunmuşlardır. Stj. Av. Yiğit ANDİÇ ve Stj. Av. Can
ÖZTEK kendilerine verilen inceleme ve araştırma görevlerini başarı ile yerine getirmişlerdir.
Asistanımız Aslıhan GEÇİMLİ’nin kitabın başından sonuna kadar özverili düzenleme
ve yazım konusunda değerli yardımları gerçekleşmiştir. Kendisine şükranlarımızı sunarız.
Kitabın basımını özen ve titizlikle üstün kalite düzeyinde gerçekleştiren ve bu alandaki
üstatlığını kanıtlayan Vedat Kitapçılık Basım Yayım Dağıtım San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin sahibi
Sayın Vedat CARBAŞ’a ve kitabın dizgi ve tasarısını özverili çalışmalarıyla oluşturan Vedat
Kitapçılık Basım Yayım Dağıtım San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin çok değerli mensubu Sayın Berrin
DOĞRUL’a şükranlarımızı sunuyoruz.
Av. Sümer ALTAY- Av. Ali ESKİOCAK
Nişantaşı, 2018
IX
ÜÇÜNCÜ BASININ ÖNSÖZÜ
15.07.2016 tarih ve 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun konkordato hükümlerinde ciddî bir değişiklik meydana getirmiştir. Ayrıca, 26.09.2004 tarih ve 5235 sayılı kanunla bölge adliye mahkemelerinin kurulmasının öngörülmesi ve anılan mahkemelerin 20.07.2016 tarihi itibarıyla faaliyete geçmeleri, konkordatoya ilişkin kanun yolların da “istinaf” kurumunun ihdâsına yol açmıştır.
Belirtilen bu iki gelişme, konkordato üzerinde büyük bir etki yaratacak niteliktedir. Bu nedenle, Konkordato ve Yeniden Yapılanma Hukuku aslı eserimizin üçüncü basısını değerli meslektaşım Sayın Av. Ali ESKİOCAK’la birlikte ortak çalışmamız çerçevesinde gerçekleştirmek zorunluluğunu duyduk.
Sözünü ettiğimiz son değişikliklerle konkordato, ihtiyatî tedbir yoluyla konkordato mühletinin etkilerini sürdürmesi sağlanarak, bu kurumun uygulanma olanakları yeniden genişletilmiştir. Değindiğimiz değişiklik ve gelişmelere bu basıda yer verilerek, bu kurumdan yararlanmak isteyen meslektaşlarımıza katkı sağlamak sûretiyle yardımcı olmak amaçlanmıştır.
Üçüncü basının hazırlanmasında manevî destek sağlayan sevgili eşlerimiz değerli hukukçu Av. Ümran Günşen ALTAY ile Sayın eğitimci Zarif ESKİOCAK hanımefendilere içten minnet duygularımızı belirtmek isteriz.
Kıymetli ve fedakâr çalışma arkadaşlarımız Sayın Av. Ufuk YILDIZLI, Sayın Av. Cemre TANIŞ, Sayın Stj. Av. Ezgi Hazan KARAKAN, Sayın Av. Cihad TURAN ve asistanımız Sayın Aslıhan GEÇİMLİ eserin meydana getirilmesinde çok değerli katkılarda bulunmuşlardır. Kendilerine candan teşekkürü bir borç biliriz.
Kitabın basımını özen ve titizlikle üstün kalite düzeyinde gerçekleştiren ve bu alandaki üstatlığını kanıtlayan Vedat Kitapçılık Basım Yayım Dağıtım San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin sahibi Sayın Vedat CARBAŞ’a ve kitabın dizgi ve tasarısını özverili çalışmalarıyla oluşturan Vedat Kitapçılık Basım Yayım Dağıtım San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin çok değerli mensubu Sayın Berrin DOĞRUL’a şükranlarımızı sunuyoruz.
Av. Sümer ALTAY- Av. Ali ESKİOCAK
Nişantaşı, 14.03.2017

XI
İÇİNDEKİLER
Beşinci Basının Önsözü ............................................................. V
Dördüncü Basının Önsözü.......................................................... VII
Üçüncü Basının Önsözü ............................................................. IX
Kısaltmalar Cetveli...................................................................... XXXIX
I. KİTAP
KONKORDATO HUKUKU
BİRİNCİ BÖLÜM
§ 1. GENEL İLKELER................................................................... 3
§ 2. KONKORDATONUN GENEL TANIMI VE
FONKSİYONLARI.................................................................. 10
§ 3. KONKORDATONUN TANIMI.............................................. 15
§ 4. KONKORDATONUN HUKUKÎ NİTELİĞİ......................... 19
I. KONKORDATONUN HUKUKÎ NİTELİĞİNE
İLİŞKİN TEORİLER........................................................ 19
1.
Sözleşme Teorisi.......................................................... 19
2.
Yargı Tasarrufu Teorisi................................................ 20
3.
Kanunî İşlem Teorisi................................................... 21
4.
Usûl (Prosedür) Teorisi................................................ 21
II. GÖRÜŞÜMÜZ.................................................................. 22
§ 5. KONKORDATONUN GENEL CEBRÎ İCRA
SİSTEMİ İÇİNDEKİ YERİ.................................................... 24
I. HACİZLE KARŞILAŞTIRILMASI................................. 24
II. REHİNLE KARŞILAŞTIRILMASI................................. 25 III. İFLÂSLA KARŞILAŞTIRILMASI.................................. 27
1.
İflâsla İlişkileri............................................................. 27
XII
İçindekiler
a. Kollektif Niteliği.................................................... 27
b. İflâs Tasfiyesi Sırasında Konkordato İstenebilir.... 27
c. İflâs Takibinden Sonra Konkordato İstenebilir...... 27
d. İflâsa Tâbi Borçlular Yönünden Konkordato
Talebinin Reddi, Mühlet ve Geçici Mühletin
Kaldırılması Hâllerinde Doğrudan İflâs Sebebi
Varsa İflâs Kararı Verilmesi Gerekir ..................... 27
2. Konkordatonun İflâstan Farklı Özellikleri .................. 28
§ 6. KONKORDATONUN ÇEŞİTLERİ.......................................... 30
I. ÖZEL KONKORDATO ................................................... 30
II. ADLÎ KONKORDATO..................................................... 30
1. İflâs Dışı Konkordato.................................................. 31
2. İflâs İçi Konkordato..................................................... 32
3. Aktifin Terki Sûretiyle Konkordato............................. 32
§ 7. KONKORDATONUN TEŞKİLATI VE ORGANLARI.......... 34
I. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ ................................. 34
II. KONKORDATO KOMİSERİ........................................... 35
III. ALACAKLILAR KURULU.............................................. 36
IV. KONKORDATO ALACAKLILAR TOPLANTISI.......... 38
V. BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE YARGITAY.... 39
İKİNCİ BÖLÜM
İFLÂS DIŞI KONKORDATO
BİRİNCİ KESİM
İFLÂS DIŞI KONKORDATOYA GENEL BAKIŞ
§ 8. TEMEL İLKELER .............................................................. 41
I. AMAÇ VE FONKSİYONU.............................................. 41
II. KOŞULLARI..................................................................... 43
III. PROSEDÜR...................................................................... 44
IV. HÜKÜMLERİ................................................................... 46
V. KONKORDATONUN FESHİ........................................... 47
VI. İFLÂSLA İLİŞKİSİ........................................................... 47
VII. YAPTIRIMLAR .............................................................. 48
XIII
İçindekiler
İKİNCİ KESİM
GEÇİCİ MÜHLET KARARI
§ 9. GEÇİCİ MÜHLET AŞAMASI............................................... 49
I. GEÇİCİ MÜHLET KAVRAMI......................................... 49
II. GEÇİCİ MÜHLET PROSEDÜRÜ................................... 51
A. BORÇLUNUN KONKORDATO TALEBİ................. 57
l. Dilekçe ................................................................... 57
a. Dilekçenin Önemi ve Fonksiyonu...................... 57
b. Dilekçenin Şekli................................................. 58
c. Dilekçenin Maddî İçeriği.................................... 58
2. Konkordato Ön Projesi........................................... 60
a. Niteliği............................................................. 60
b. Konkordato Ön Projesi Kapsamındaki
Ödeme Teklifinin Çeşitleri............................... 61
aa. İndirim Konkordatosu................................. 61
bb. Vade Konkordatosu.................................... 62
cc. Karma Konkordato..................................... 63
dd. Terditli (Seçenekli) Konkordato................. 63
c. Tasdik Makamının Re’sen Konkordato
Teklifini Değiştirmesi...................................... 63
3. Gelir Tablosu.......................................................... 64
4. Ayrıntılı Bilanço.................................................... 66
a. Tanımı ve Niteliği............................................ 66
b. Malî Tabloların Düzenlenme Tarihleri ............ 69
c. Borçlunun Tüm Aktifini Açıklaması
Zorunluluğu...................................................... 69
d. Borçlunun Bütün Borçlarını Bilançoda
Göstermesi Zorunluluğu.................................. 70
e. Bilançodaki Borçlar ile Konkordatoda Kabul
Edilen Borçlar Arasındaki Fark....................... 71
f. Borçlunun Bilançosunda Kabul Ettiği
Borçların Konkordatonun Tasdiki Durumunda
İlâma Bağlı Borç Niteliğini Kazanması........... 71
g. Borçlunun, Bilançosunda Kabul Ettiği Alacaklara
Konkordato Prosedürünün Sonraki Aşamalarında
İtiraz Etmek Hakkına Sahip Olmaması............... 72
XIV
İçindekiler
h. Bilançoda Borçlu Tarafından Yapılan Düzeltme
ve Bazı Alacaklardan Feragat Edilmesi........... 72
5. Defterlerin Durumunu Gösteren Liste................... 73
6. TTK.’ya Göre Hazırlanan Son Bilanço.................. 76
7. Nakit Akım Tablosu............................................... 77
8. İşletmenin Devamlılığı Esasına Göre ve
Aktiflerin Muhtemel Satış Fiyatları Üzerinden
Hazırlanan Ara Bilanço.......................................... 77
9. Borçlunun Mali Durumunu Açıklayıcı Diğer
Bilgi ve Belgeler.................................................... 77
10. Maddî ve Maddî Olmayan Duran Varlıklara
Ait Olup Defter Değerlerini İçeren Listeler........... 78
11. Tüm Alacak ve Borçları Vadeleri İle Birlikte
Gösteren Liste ve Belgeler..................................... 78
12. Konkordato Ön projesinde Yer Alan
Teklife Göre Alacaklıların Eline Geçmesi
Öngörülen Miktar İle Borçlunun İflâsı Hâlinde
Alacaklıların Eline Geçebilecek Muhtemel
Miktarı Karşılaştırmalı Olarak Gösteren Tablo..... 78
13. Makûl Güvence Veren Denetim Raporu................ 78
B. ALACAKLILARIN KONKORDATO TALEBİ......... 127
C. İFLÂSA TÂBİ OLMAYANLAR HAKKINDA
KONKORDATO TALEBİ........................................... 128
III. KONKORDATONUN MADDÎ KOŞULLARI................. 129
A. KONKORDATONUN BAŞARI OLASILIĞINA
SAHİP OLMASI......................................................... 129
B. BORÇLUNUN ÖDEME TEKLİFİNİN VARLIĞI
İLE ORANTILI VE UYUMLU OLMASI.................. 130
1. Giriş ................................................................... 130
2. Kriter ................................................................... 132
IV. KONKORDATODA GÖREVLİ VE YETKİLİ
MAHKEME .............................................................. 133
1. Yetki Kuralı .............................................................. 133
a. Tâcir Olmayanlar Bakımından............................... 133
b. Tâcirler Bakımından............................................... 134
XV
İçindekiler
2. Merkezleri Yurt Dışında Olan Ticarî İşletmelerin
Şubeleri Tarafından Teklif Edilecek Konkordatolarda
Yetkili Asliye Ticaret Mahkemesi............................... 134
3. Yetkisizlik Kararı Verilmesi Durumunda Dosyanın
HMK. m. 20 Uyarınca Yetkili Asliye Ticaret
Mahkemesine Gönderilmesi Zorunluluğu................... 134
V. KONKORDATO TALEP ETMEYE HAKKI OLAN
SÜJELER................................................................................... 135
A. BORÇLUNUN TALEBİ BAKIMINDAN ....................... 135
1. Genel Olarak .............................................................. 135
2. Ticarî Şirketlerin Konkordato İstemleri....................... 136
a. Kollektif ve Komandit Şirketler Yönünden........... 136
b. Sermaye Şirketleri Yönünden................................ 140
3. Âdi Ortaklık Adına Konkordato İstenemeyeceği........ 142
4. Borçlunun Aciz Belgesi Sahipleriyle Konkordato
Bağıtlaması .............................................................. 142
5. Mirasçıların Tereke Borçları İçin Konkordato
İsteyip İstemeyecekleri Sorunu................................... 143
6. Merkezleri Yurt Dışında Bulunan Ticarî İşletmelerin
Türkiye’deki Şubelerinin Konkordato Talep
Edebileceği .............................................................. 145
B. ALACAKLININ TALEBİ BAKIMINDAN .................... 145
VI. GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLMESİ.............................. 145
1. Geçici Mühlet Kararı......................................................... 145
2. Geçici Komiser Atanması.................................................. 146
3. Konkordatoyu Alacaklının Talep Etmesi.......................... 146
4. Gider Avansının HMK. m. 114 ve m. 115
Hükümlerine Kıyasen Yatırılması..................................... 146
5. Kesin Mühlete İlişkin İİK. m. 291 ve m. 292
Hükümlerinin Geçici Mühlete Kıyas Yoluyla
Uygulanacağı..................................................................... 146
6. Geçici Mühlet Süresi ve Sürenin Uzatılması..................... 148
7. Kanun Yolları ................................................................... 148
8. Koruma Tedbirleri............................................................. 148
VII. GEÇİCİ MÜHLETİN SONUÇLARI, İLÂNI,
BİLDİRİMİ VE ALACAKLILARIN İTİRAZI......................... 149
XVI
İçindekiler
§ 10. KESİN MÜHLET AŞAMASI................................................. 150
I. KESİN MÜHLET KARARI VERİLMESİ İÇİN
DURUŞMA GÜNÜ BELİRLENMESİ, KOMİSERİN
VE BORÇLUNUN DİNLENMESİ VE
ALACAKLILARIN İTİRAZLARININ
DEĞERLENDİRİLMESİ.................................................. 150
A. Kesin Mühlet Talebinin Kabulü ve Komiser
Atanması .............................................................. 150
B. Kesin Mühlet Talebinin Reddi..................................... 150
C. Kesin Mühlet Kararının Uzatılması............................. 150
D. Kesin Mühletin İlânı ve İlgili Yerlere Bildirilmesi...... 151
E. Alacaklılar Kurulunun Oluşturulması......................... 151
II. BORÇLUNUN MALÎ DURUMUNUN DÜZELMESİ
NEDENİYLE KESİN MÜHLETİN KALDIRILMASI ... 151
III. KESİN MÜHLET İÇİNDE KONKORDATO
TALEBİNİN REDDİ VE İFLÂSIN AÇILMASI.............. 152
IV. KANUN YOLLARI ......................................................... 153
V. KESİN MÜHLETİN ALACAKLILAR BAKIMINDAN
SONUÇLARI .............................................................. 153
A. TAKİP YASAĞI KURALI VE İSTİSNALARI........... 153
1. Takip Yasağı Kural Olarak Mühlet Kararından
Önce Doğan Borçları Kapsar................................. 155
2. Takip Yasağı Geçici Mühlet Kararı İle Başlar....... 156
3. Takip Yasağı Kuralının Yaptırımı.......................... 156
4. Takip Yasağının İhtiyatî Hacizlere Etkisi.............. 157
5. Takip Yasağının İhtiyatî Tedbirlere Etkisi............. 158
6. Konkordato Mühletinin Faizlere Etkisi.................. 159
7. Konkordatoda Takasın Uygulanma Biçimi............ 159
8. Takip Yasağının Müşterek Borçlu ve Kefillere
Etkisi...................................................................... 159
9. Konkordato Mühleti Paraya Çevrilmiş Hacizleri
Etkilemez .............................................................. 160
10. Mühlet İçinde Borçlu Aleyhine Hiçbir İflâs
Takibinin Yapılamayacağı...................................... 160
11. Konkordato Mühletinin İflâs Davalarına Etkisi..... 160
12. Konkordatonun Satış Vaadlerine Etkisi................. 161
13. Konkordato Mühletinin Temliklere Etkisi............. 162
XVII
İçindekiler
14. Konkordato Mühletinin Tahliye Davaları,
Takipleri ve İlâmlarına Etkisi................................. 162
15. Konkordato Mühletinin Üçüncü Kişilerin Aynî
Haklarına Etkili Olmayacağı.................................. 164
16. Konkordato Mühletinin Genel Olarak Davalara
Etkisi ................................................................... 164
17. Mühletin İcra Mahkemesi Nezdindeki İtirazın
Reddi ve İtirazın Kaldırılması Yargılamaları
Üzerindeki Etkisi................................................... 165
18. Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Sürelere Mühletin
Etkisi ................................................................... 167
19. Konkordato Mühletinin Rehin Haklarına Etkisi.... 167
20. İİK.’nın 206. Maddesinin Birinci Sırasında Yazılı
Alacaklar Konkordato Mühletinden Etkilenmez... 169
21. Konkordatonun Kamu Alacaklarına Etkisi............ 170
22. Komiserin İzniyle Mühlet İçinde Akdedilen
Borçlar .............................................................. 170
23. Konkordato Mühletinin Konusu Para
Olmayan Alacaklara Etkisi.................................... 170
24. Konkordato Mühletinin Anonim Şirket
Paydaşlarının Sermaye Payı Bedelinden
Doğan Borcuna Etkisi............................................ 170
VI. KESİN MÜHLETİN BORÇLU BAKIMINDAN
SONUÇLARI ................................................................... 171
A. BORÇLUNUN TASARRUF YETKİSİNİN
SINIRLANDIRILMASI ............................................. 172
1. Asliye Ticaret Mahkemesinin İzni İle Bertaraf
Edilebilen Yasal Yasaklar....................................... 172
2. Asliye Ticaret Mahkemesinin Komiserin
Onayı İle Yapılabileceğini Öngördüğü İşlemler.... 175
3. Konkordato Komiserinin Talimatının Öngördüğü
Sınırlamalar............................................................ 176
4. Mühletten Önce Doğan Borçların Ödenmesi
Konusunun İrdelenmesi......................................... 177
B. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNCE
BORÇLUNUN TASARRUF YETKİSİNİN
KALDIRILMASI........................................................ 179
XVIII
İçindekiler
§ 11. KONKORDATO MÜHLETİNİN VEYA
BORÇLUNUN TASARRUF YETKİSİNİN
KALDIRILMASI..................................................................... 181
I. MÜHLETİN VEYA BORÇLUNUN TASARRUF
YETKİSİNİN KALDIRILMASINI GEREKTİREN
NEDENLER 181
1. Borçlunun Asliye Ticaret Mahkemesi’nin İzni
Dışında Yapması Mümkün Olmayan İİK. m. 297/II’de
Öngörülen Tasarrufları Gerekli İzni Almaksızın
Gerçekleştirmesi.......................................................... 182
2. İİK. m. 297/I’de Belirtilen, Asliye Ticaret
Mahkemesi’nin Ancak Komiserin İzni İle Geçerli
Olarak Gerçekleştirilebileceğini Öngördüğü
İşlemleri Borçlunun Komiserin İznini Almaksızın
Oluşturması .............................................................. 182
3. İİK. m. 297/I Uyarınca Borçlunun Yerine Komiserin
İşletmenin Faaliyetini Sürdürmesine Asliye Ticaret
Mahkemesi’nin Karar Verdiği Durumlarda
Borçlunun Bu Hükme Aykırı Davranması.................. 182
4. Borçlunun Konkordato Komiseri Tarafından
Yapılan Uyarılara Aykırı Eylem ve İşlemleri
Gerçekleştirmesi.......................................................... 182
5. İİK. m. 292 Uyarınca Borçlunun Malvarlığının
Korunması İçin İflâsın Açılmasının Gerekli Olması,
veya Konkordatonun Başarıya Ulaşmayacağının
Açıkça Anlaşılması ..................................................... 183
6. Borçlunun Alacaklıları Zarara Uğratma Amacıyla
Hareket Ettiği Durumlarda Komiser Konkordatonun
Kaldırılmasını Talep Edebilir...................................... 183
II. BORÇLUNUN MALLARI ÜZERİNDEKİ TASARRUF
YETKİSİNİN KALDIRILMASI....................................... 184
III. MÜHLETTEN SONRA KOMİSERİN ONAYI
ALINMAKSIZIN AKDEDİLEN BORÇLARIN
KONKORDATOYA TÂBİ OLMASI ............................... 184
IV. KONKORDATO MÜHLETİNİN KALDIRILMASINDA
YARGILAMA USÛLÜ..................................................... 184
V. VERİLECEK KARARLAR.............................................. 185
1. İstemin Reddi .............................................................. 185
a. Kararın Oluşturulması............................................ 185
XIX
İçindekiler
b. Kanun Yolu............................................................ 186
2. Mühletin Kaldırılması................................................. 186
a. Kararın Oluşturulması............................................ 186
b. Kanun Yolları......................................................... 186
aa. Mühletin Kaldırılması Hakkındaki Kararın
Mühletin İşlemesini Önlemeyeceği.................. 187
bb. Mühletin Kaldırılmasına İlişkin Kararın Bölge
Adliye Mahkemesinde ve Temyiz Aşamasında
Yargıtay’da İncelenmekte Olduğu Sırada
Mühletin Uzatılmasına Karar Verilip
Verilemeyeceği Sorununun
Değerlendirilmesi ............................................ 187
cc. Mühletin Kaldırılması Hakkındaki Kararın
Kanun Yolu Sonucunun Ticaret Mahkemesince
Tasdik Aşamasında Beklenilmesine Gerek
Olup Olmadığı.................................................. 187
VI. MÜHLETİN KALDIRILMASINA İLİŞKİN KARARIN
İLÂNI ................................................................................ 188
ÜÇÜNCÜ KESİM
KONKORDATO KOMİSERİ VE KOMİSERLİK
GÖZETİMİNDE KONKORDATONUN
OLUŞUMU PROSEDÜRÜ
§ 12. KONKORDATO KOMİSERİ ................................................ 189
I. KOMİSERİN KONKORDATODAKİ ROLÜ VE
FONKSİYONU .............................................................. 189
1. Denetim......................................................................... 190
2. Konkordatonun Komiser Tarafından Hazırlanması....... 191
II. KOMİSERİN STATÜSÜ.................................................. 192
§ 13. KESİN MÜHLET İÇİNDE KONKORDATONUN
OLUŞUMU............................................................................... 207
I. KOMİSERİN İLÂNLA ALACAKLILARI KAYIT
YAPTIRMAYA ÇAĞIRMASI.......................................... 207
1. İlânın İçeriği .............................................................. 207
2. İlânın Fonksiyonu........................................................ 208
3. Sürenin Hesaplanması ve Kayıt Dayanakları.............. 208
XX
İçindekiler
4. Ayrıntılı Bilançoda İsimleri Yazılı Olan
Alacaklılara İlândan Birer Örneğin Gönderilmesi
Zorunluluğu .............................................................. 209
II. BORÇLUNUN KOMİSER GÖZETİMİNDE
İŞİNİ SÜRDÜRMESİNE İZİN VERİLMESİ................... 210
III. AKTİFİN DEFTERİNİN TUTULMASI.......................... 211
IV. KONKORDATOYA TÂBİ AKTİF................................... 215
a. Kavram........................................................................ 215
b. Aktifin Belirlenmesi...................................................... 216
aa. Aktife Dâhil Olan Unsurlar.................................... 216
bb. Aktiften İndirilmesi Gereken Unsurlar.................. 217
aaa. Rehinli Alacaklar............................................ 217
1. Taşınmaz Rehinleri...................................... 218
a. Borç Miktarının Belli Olduğu İpotekler... 218
b. Üst Sınır İpotekleri................................ 218
2. Taşınır Rehinleri........................................... 220
a. Ticarî İşlemlerde Taşınır Rehni............. 220
b. Kambiyo Senetlerinin Rehni................. 222
c. Teminat Niteliğindeki Temlikler........... 222
d. Mülkiyeti Saklı Tutma Sözleşmeleri..... 223
e. Finansal Kiralamada Durum.................. 223
bbb. İmtiyazlı Alacaklar......................................... 227
ccc. Kamu Alacakları............................................. 227
cc. Aktiften Çıkarılması Gereken Diğer Unsurlar....... 227
aaa. Tapuya Şerh Edilen Satış Vaadleri.................. 227
bbb. İhtiyatî Tedbirle Sınırlanan Taşınmazlar........ 228
ccc. Mülkiyeti Çekişmeli Olan Taşınır Mallar....... 228
ddd. Rehin Hakkının Çekişmeli Olması................ 229
4. Konkordatoya Tâbi Pasif............................................. 229
a. Nisaba Dâhil Olan Alacaklar................................... 230
aa. Borçlunun Kabul Ettiği Alacaklar.................... 230
bb. Borçlunun Ayrıntılı Bilançosunda Bildirdiği
Alacaklar.......................................................... 231
cc. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin Nisaba Dâhil
Edilmesine Karar Verdiği Çekişmeli Alacaklar 231
b. Nisaba Dâhil Olmayan ve Fakat Pasife Eklenmesi
Gereken Alacaklar................................................. 232
XXI
İçindekiler
aa. İlâma Bağlı Alacaklar....................................... 232
bb. Konkordatoya Kaydedilmeyen Alacaklar........ 232
cc. Borçlunun Alacaklıya Rehin Cirosuyla
Devrettiği Üçüncü Şahıslar Tarafından Keşide
Edilen Hatır Senetleri....................................... 232
5. Bilirkişi İncelemeleri................................................... 233
a. Aktif Yönünden....................................................... 234
aa. Komiserlikçe Konkordatonun Hazırlandığı
Aşamada........................................................... 234
bb. Tasdik Yargılaması Aşamasında...................... 235
b. Pasif Yönünden........................................................ 235
aa. Komiserlikçe Konkordatonun Hazırlandığı
Aşamada........................................................... 235
bb. Tasdik Yargılaması Aşamasında...................... 237
6. Aktif-Pasif Arasındaki Oran ve Denge........................ 238
7. Ortaya Çıkan Aktif-Pasif Oranına Göre Teklifin
Değiştirilmesi 241
8. Aktifin Pasifle Uyumlu Olması İlkesinin Çoğunluk
Koşuluyla İlişkisi......................................................... 241
9. Teklifin Servetle Orantılı Olması Yolundaki Kuralın
İflâs İçi Konkordatoda da Uygulanması Gerekeceği... 242
VI. ALACAKLARIN BİLDİRİLMESİ................................... 242
1. Defter Tutulması.......................................................... 242
2. Kayıtların Yapılması.................................................... 244
3. Kayıt Süresi................................................................. 245
4. Kayıt Sırasında Belge Sunulması Zorunlu Mudur?..... 245
5. Bilançoda Belirtilen Alacaklar Kayıtlı Alacak
Sayılırlar...................................................................... 247
6. İmtiyazlı Alacakların Kaydı........................................ 247
7. Borçlunun Komiserin İzniyle Akdettiği Borçlar......... 248
8. Rehinli Alacakların Kaydı........................................... 248
a. Borçlunun Malları Üzerinde Oluşturulan
Rehinler .............................................................. 248
b. Üçüncü Kişilerin Malları Üzerinde Oluşturulan
Rehinler.................................................................. 249
c. Üçüncü Kişilerin Keşide Ettikleri Kambiyo
Senetlerinin Rehni İle Sağlanan Alacaklarda Hatır
Senedi Veren Üçüncü Kişinin Rücû Hakkına
Dayalı Olarak Yaptıracağı Kayıt............................ 249
XXII
İçindekiler
d. Teminat Niteliğinde Temliklerle Sağlanan
Alacaklar .............................................................. 249
e. Üst Sınır İpoteklerinde Kayıt................................... 249
f. Rehinden Feragat..................................................... 250
9. Erteleyici Koşula Bağlı ve Vadesi Belirli Olmayan
Alacakların Kaydı........................................................ 250
10. Takasa Tâbi Alacakların Kaydı................................... 251
11. Vadesi Gelmemiş Olan Alacakların Kaydı.................. 251
12. Müteselsil Borçlar Nedeniyle Kayıt............................ 251
13. Mal Teslimine İlişkin Alacaklar Bakımından Kayıt.... 252
14. Kaydın Türk Parası Olarak Yapılması Zorunluluğu.... 252
15. Kayıt Yaptırmayan Alacaklıların Hukukî Durumu...... 253
16. Kambiyo Senetlerinin Cirosu Hâlinde Yapılacak
Kayıt............................................................................ 253
17. Kefillerin Müstakbel Rücû Haklarından Bahisle
Yaptıracakları Kayıtlar................................................. 253
VII. BORÇLUNUN KAYDEDİLEN ALACAKLAR
HAKKINDA BEYANININ ALINMASI.......................... 255
1. Borçluya Yapılacak Tebligat........................................ 255
2. Beyanın Önem ve Fonksiyonu..................................... 256
3. Borçlunun Bilançosunda Bildirdiği Alacaklara İtiraz
Edememesi.................................................................. 258
4. Borçlunun Kabul Ettiği Alacakların Mahkeme
Önünde İkrar Edilmiş Alacak Statüsünü Kazanması.. 258
5. Ayrıcalıklı (İmtiyazlı) Alacaklara Yönelik İtiraz........ 259
6. Rehin Hakkına Yönelik İtiraz...................................... 259
7. İtirazın Şekli................................................................ 259
8. İtirazların İlgili Alacaklıya Bildirilmesi Zorunluluğu. 260
VIII. ÇEKİŞMELİ (NİZÂLI) ALACAKLARA İLİŞKİN
KARARLARIN ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN
ALINMASI........................................................................ 260
IX. NİSABIN BELİRLENMESİ............................................. 261
X. AKTİF VE PASİFİN DENETLENMESİ YÖNÜNDEN
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ................................................ 263
XI. ALACAKLILAR TOPLANTISI VE TOPLANTIYA
KATILMA SÜRESİ.......................................................... 267
XXIII
İçindekiler
1. Toplantının Yapılması İçin Sonuçlandırılması
Gereken İşlemler......................................................... 267
2. Toplantı Tarihinin Belirlenmesinde Gözetilecek
Hususlar....................................................................... 268
3. Toplantının Düzeni ve Komiserlik Raporunun
Okunması..................................................................... 268
4. Görüşmelerin Yapılması.............................................. 269
5. Ön Projenin Değiştirilmesi.......................................... 270
6. Borçlunun Toplantıda Hazır Bulunma Zorunluluğu.... 270
7. Toplantı Tutanaklarının Düzenlenmesi ve
Konkordatoya Katılma................................................. 271
XII. ÇOĞUNLUĞUN BELİRLENMESİ................................. 275
1. Önemi.......................................................................... 275
2. Çoğunluğun Hesaplanmasında Nisabın Esas
Alınması Gerektiği...................................................... 276
XIII. REHİNLİ ALACAKLILARLA MÜZAKERE VE
BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI............................. 279
XIV. TEMİNATA TÂBİ OLAN ALACAKLAR....................... 283
1. İİK. m. 206 Sıra 1 Kapsamındaki Ayrıcalıklı
Alacaklar Bakımından Teminat Gösterilmesi............. 283
2. Borçlunun Mühlet İçinde Komiserin Onayı İle
Üstlendiği Borçlar Bakımından Teminat
Gösterilmesi .............................................................. 283
3. Borçlunun Mühletten Sonra Komiserin Onayı
Olmaksızın Akdettiği Borçların İfası İçin Teminat
Gösterilmeyeceği ........................................................ 284
4. Teminatın Borçlu veya Üçüncü Kişi Tarafından
Verileceği..................................................................... 284
5. Teminatın Cins ve Miktarı........................................... 285
6. Teminattan Feragat...................................................... 286
7. Teminatın Tesis Zamanı ve Şekli................................. 287
a. Komiserlik Aşamasında Yapılacak İşlemler.......... 288
b. Tasdik Aşamasında Ticaret Mahkemesinde
Yapılacak İşlemler.................................................. 289
8. Teminatın Kaldırılması (Geri Verilmesi)..................... 290
a. Konkordatonun Reddi Durumunda........................ 290
XXIV
İçindekiler
b. Konkordatonun Tamamen Feshi Durumunda........ 291
c. Mühlet İsteminden Teminat Tesisinden Sonra
Feragat Edilmesi Durumu...................................... 291
d. Konkordatonun Tamamen İfâsı Durumunda.......... 291
9. Teminattan Yararlanılması........................................... 293
XV. KOMİSERLİK RAPORUNUN TİCARET
MAHKEMESİNE SUNULMASI..................................... 294
DÖRDÜNCÜ KESİM
ÇEKİŞMELİ ALACAKLARIN ASLİYE TİCARET
MAHKEMESİNCE KARARA BAĞLANMASI
§ 14. PROSEDÜR.............................................................................. 297
I. DOSYANIN ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNE
SUNULMASI .............................................................. 297
1. Komiserin Çekişmeli Alacakları Re’sen Ticaret
Mahkemesine Sunması Zorunluluğu........................... 297
2. Çekişmeli Alacaklar Dosyasının Asliye Ticaret
Mahkemesine Sunuluş Biçimi..................................... 299
II. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNİN ÇEKİŞMELİ
ALACAKLARI İNCELEMESİNE İLİŞKİN
PROSEDÜR...................................................................... 300
1. Çekişmeli Alacak Dosyalarının Her Birinin Ayrı
Ayrı Esas Defterine Kaydı ve İncelemenin Her
Bir Dosya Bakımından Bağımsız Olarak Yapılması
Zorunluluğu................................................................. 300
a. Yapılacak İşlemlerin Tensip Kararı ile
Belirlenmesi........................................................... 300
b. Bilirkişi İncelemesi................................................ 301
§ 15. ÇEKİŞMELİ ALACAKLARA İLİŞKİN
HUKUKÎ SORUNLAR............................................................ 305
I. ÜÇÜNCÜ KİŞİLER TARAFINDAN BORÇLU
YARARINA DÜZENLENEN KAMBİYO
SENETLERİNDE SOMUTLAŞAN BEDELİN
ALACAKLILARA REHNEDİLMESİ.............................. 306
1. Genel Açıklamalar....................................................... 306
XXV
İçindekiler
2. Hukukî Sorunların Belirlenmesi.................................. 308
3. Belirlenen Sorunların Çözümüne İlişkin
Değerlendirmeler......................................................... 309
II. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERCE VERİLEN REHİNLER İLE
GÜVENCE ALTINA ALINAN ALACAKLARIN
KONKORDATO NİSABINA DÂHİL EDİLİP
EDİLMEYECEKLERİ SORUNUNUN
İRDELENMESİ................................................................ 314
III. REHİN NİTELİĞİNDEKİ ALACAKLAR....................... 316
1. Teminat Niteliğindeki Temlikler................................. 316
2. Mülkiyeti Saklı Tutma Sözleşmeleri........................... 317
3. Finansal Kiralama Sözleşmeleri.................................. 317
IV. ÇEŞİTLİ HUKUKÎ SORUNLARIN İRDELENMESİ..... 317
1. Satış Vaadi Sözleşmelerinin Konkordato
Karşısındaki Durumu................................................... 317
2. Mal Teslimine Yönelik Kişisel Hak Talepleri............. 317
3. İlâmla Belirlenen Alacakların Konkordato
Nisabına Dâhil Edilmeleri Gerektiği........................... 318
4. İcra Mahkemesi Tarafından Karara Bağlanan
Alacaklar...................................................................... 318
5. Dava Konusu Alacakların Nisaba Dâhil Edilip
Edilmeyeceği............................................................... 318
6. Takip Konusu Alacakların Nisaba Dâhil Edilip
Edilmeyeceği............................................................... 318
7. Rehinle Karşılanmayan Alacakların Nisaba Dâhil
Edilip Edilmeyecekleri................................................ 319
8. Üst Sınır İpoteklerinde Limiti Aşan Alacak Kesimi
Yönünden Oluşan Uyuşmazlık.................................... 320
9. Üst Sınır İpoteklerinde Alacağın Miktarına İtiraz
Durumunda Aktiften Düşülecek Miktarın Tespiti....... 320
10. Ayrıcalıklı (İmtiyazlı) Alacakların Bu Niteliğine
ya da Miktarına İtiraz.................................................. 320
11. Vadesi Belli Olmayan ve Erteleyici Koşula
Bağlı Nitelikteki Alacaklar Yönünden Verilecek
Karar .......................................................................... 321
12. Sermaye Taahhüdüne Dayalı Anonim Şirket
Alacaklarının Nisaba Dâhil Edilip Edilmeyeceği........ 321
XXVI
İçindekiler
13. Kamu Alacaklarının Konkordato Prosedürü
Bakımından Asliye Ticaret Mahkemesince
Karara Bağlanıp Bağlanamayacağının Tartışılması.... 321
14. Süresinden Sonraki Alacak Kayıtları Bakımından,
Alacaklının Asliye Ticaret Mahkemesinde
Konkordatonun Tasdikine İtiraz Edebilmesi
Yönünden, Alacağın Asliye Ticaret Mahkemesince
Belirlenmesi................................................................. 322
§ 16. ÇEKİŞMELİ ALACAKLAR HAKKINDA
DAVA AÇILMASI..................................................................... 324
I. GENEL BİLGİ.................................................................. 324
II. 4949 ve 5092 SAYILI YASALARDAN ÖNCEKİ
DÜZENLEME................................................................... 324
III. 4949 ve 5092 SAYILI YASALARLA GETİRİLEN
DÜZENLEME................................................................... 325
IV. 7101 SAYILI YASA İLE ÖNGÖRÜLEN İİK. m. 308/b
HÜKMÜNÜN GETİRDİĞİ YENİ DÜZENLEME ......... 327
1. Yetkili ve Görevli Mahkeme........................................ 328
2. Yargılama Usûlü.......................................................... 330
3. Oluşturulacak Kararlar ve Kanun Yolları.................... 330
V. ÜST SINIR İPOTEKLERİNDE SINIRI (LİMİTİ)
AŞAN ALACAKLAR YÖNÜNDEN MADDE
308/b’ye GÖRE DAVA AÇILIP AÇILAMAYACAĞI...... 332
VI. REHİNLİ VE AYRICALIKLI ALACAKLARIN
BU NİTELİKTE OLUP OLMADIKLARI
BAKIMINDAN DAVA AÇILIP AÇILAMAYACAĞI...... 332
VII. ERTELEYİCİ (TÂLİKÎ) KOŞULA BAĞLI VE
VADESİ BELLİ OLMAYAN ALACAKLAR
YÖNÜNDEN MADDE 308/b UYARINCA DAVA
AÇILMASI SÖZ KONUSU MUDUR?............................ 333
BEŞİNCİ KESİM
TİCARET MAHKEMESİNDE
KONKORDATONUN TASDİKİ
§ 17. GENEL HÜKÜMLER............................................................. 334
§ 18. KONKORDATONUN TASDİKİNE
İLİŞKİN KOŞULLAR............................................................. 337
XXVII
İçindekiler
I. ÂDİ KONKORDATODA TEKLİF EDİLEN TUTARIN
BORÇLUNUN İFLÂSI HÂLİNDE, ALACAKLILARIN
ELİNE GEÇEBİLECEK MUHTEMEL MİKTARDAN
FAZLA OLMASI.............................................................. 337
II. BORÇLUNUN ÖDEME TEKLİFİNİN
KAYNAKLARI İLE ORANTILI OLMASI .................... 337
III. KONKORDATONUN BAŞARI KÂBİLİYETİNE
SAHİP OLMASI .............................................................. 338
IV. DÜRÜSTLÜK İLKESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.... 338
V. ÇOĞUNLUK..................................................................... 338
VI. TEMİNAT......................................................................... 339
VII. HARÇ, İLÂN VE YARGILAMA GİDERLERİ............... 339
§ 19. KONKORDATONUN TASDİKİNE İLİŞKİN PROSEDÜR. 341
I. KONKORDATONUN MAHKEMEDE
İNCELENMESİ ............................................................. 341
II. MAHKEMENİN TENSİP KARARI İLE
YAPILACAK İŞLEMLERİ BELİRLEMESİ.................... 342
III. YARGILAMA USÛLÜ..................................................... 343
IV. BORÇLUNUN VE KOMİSERİN DİNLENMESİ........... 344
V. KONKORDATONUN TASDİKİNE İTİRAZ HAKKINA
SAHİP OLANLARIN BELİRLENMESİ......................... 345
1. Alacağın Borçlu Tarafından Kabulü.............................. 345
2. Çekişmeli Alacakların Durumu..................................... 346
3. Süresinde Kaydettirilmemiş Alacakların Durumu........ 346
4. İpotekle Sağlanmış Olan Alacakların Durumu.............. 346
VI. ÇEKİŞMELİ ALACAKLARIN TASDİK
YARGILAMASI AŞAMASINDA TARTIŞILIP
TARTIŞILAMAYACAĞI SORUNU................................. 347
VII. TASDİK YARGILAMASINA İLİŞKİN İŞLEMLERİN
TOPLUCA DEĞERLENDİRİLMESİ.............................. 347
VIII. TİCARET MAHKEMESİNİN KONKORDATO
HAKKINDA OLUŞTURABİLECEĞİ KARARLAR...... 352
1. Tasdik Kararı............................................................... 352
2. Red Kararı ve Borçlunun İflâsı.................................... 354
IX. KONKORDATO HAKKINDAKİ KARARLARA
KARŞI KANUN YOLLARI............................................. 354
XXVIII
İçindekiler
§ 20. KONKORDATONUN HÜKÜMLERİ.................................... 356
I. BAĞLAYICILIK İLKESİ KAVRAMI.............................. 356
II. BAĞLAYICILIK İLKESİNİN İSTİSNALARI................. 361
1. Rehinle Sağlanan Alacaklar.......................................... 361
a. Rehinle Karşılanmayan Alacak Kesimi İçin
Zorunluluk Söz Konusudur.................................... 361
b. Konkordatonun Alacağın Rehinle Karşılanmayan
Bölümüne Etkisi..................................................... 362
c. Tasdik Kararıyla Rehinlerin ve Finansal
Kiralamaya Konu Malın İadesinin Ertelenmesi..... 364
d. Rehnin Üçüncü Kişi Tarafından Karşılanması
Durumuna İlişkin Hukukî Sorunlar....................... 366
e. Rehinli Alacaklarda Konkordatonun Faize Etkisi.. 368
f. Rehin Hükümlerinin Kıyasen Uygulandığı
Güvenceli Alacaklar............................................... 369
g. Rehin veya Temlik Cirosu ile Teminat Amaçlı
Olarak Alacaklıya Verilen Üçüncü Kişilerce
Düzenlenen Senetler.............................................. 369
h. Rehinden Feragat................................................... 369
ı. Rehin Hakkının Çekişmeli Nitelik Taşıması.......... 369
2. Ayrıcalıklı (İmtiyazlı) Alacaklar................................. 369
3. Kamu Alacakları.......................................................... 369
4. Komiserin İzniyle Mühlet İçinde Akdedilen Borçlar.. 370
III. KONKORDATODA TAKAS............................................ 370
1. Kavram .......................................................................... 370
2. Takasın Konkordatodaki İşlevi...................................... 371
IV. KONKORDATONUN SÖZLEŞMELERE ETKİSİ.......... 374
V. KONKORDATONUN BORÇTAN BİRLİKTE
SORUMLU OLANLARA KARŞI ETKİSİ...................... 376
1. Genel Olarak .............................................................. 376
2. Konkordatoya Kayıt Yaptırmakla Birlikte,
303. Maddenin Öngördüğü Koşullara Uymadan
Konkordatoya Muvafakat Eden Alacaklının
Karşılaşacağı Sonuçlar................................................ 378
a. Konkordatoya Kabul Oyu Verilmesi...................... 378
b. Kefil ve Müşterek Borçlunun Konkordato
Borçlusuna Rücu Hakkının Bulunmaması............. 380
XXIX
İçindekiler
3. Alacaklının Konkordatoya Kayıt Yaptırmaması.......... 380
4. Rücu Hakkına Sahip Olan Kimselerin Bu Haklarını
Kullanabilmeleri İçin Oluşması Gereken Koşullar..... 381
5. Âdi Kefilin Konkordato Hâlinde Tartışma Def’ini
İleri Sürememesi.......................................................... 382
6. Konkordatonun Reddi Durumundaki Çözüm.............. 382
7. Konkordatonun Herhangi Bir Alacaklı Bakımından
Feshi Durumunda, 303. Maddenin Doğurduğu
Hukukî Sonuçların Saklı Kalması............................... 383
8. Konkordatonun Tümüyle Feshi Durumunda,
303. Maddeden Doğan Sonuçların Ortadan
Kalkacağı..................................................................... 383
9. 303. Maddenin Mühlet İçindeki Takipleri
Etkilememesi .............................................................. 383
10. Borcu Ödeyen Kefilin Alacaklının Haklarına
Halef Olacağı Miktarın Kapsamı................................. 384
VI. KONKORDATONUN HACİZLERE VE TAKİPLERE
ETKİSİ .......................................................................... 385
VII. KONKORDATONUN DAVALARA ETKİSİ.................... 386
VIII. KONKORDATONUN AYNÎ HAKLARA ETKİSİ.......... 388
IX. KONUSU PARAYLA İFADE EDİLMEYEN
İLÂMLARA KONKORDATONUN ETKİSİ................... 388
X. KONKORDATONUN MAL TESLİMİNE İLİŞKİN
KİŞİSEL HAK TALEPLERİNE ETKİSİ......................... 388
XI. KONKORDATONUN PARAYA ÇEVRİLMİŞ
HACİZLERE VE İHTİYATÎ HACİZLERE ETKİSİ........ 389
XII. KONKORDATONUN FAİZLERE ETKİSİ...................... 389
XIII. KONKORDATONUN TASDİKİ ERTELEYİCİ
KOŞULA BAĞLI İBRA SONUCUNU DOĞURUR........ 391
XIV. ÖDEMELERİN KONKORDATO KOŞULLARINA
GÖRE YAPILACAĞI....................................................... 393
XV. KONKORDATOYA TABİ BORÇLARDA
ZAMANAŞIMI................................................................ 394
XVI. KONKORDATONUN ANONİM ŞİRKET
PAYDAŞLARININ BAKİYE SERMAYE
TAAHHÜDÜNDEN DOĞAN BORÇLARINA
ETKİSİ.............................................................................. 394
XVII. KONKORDATONUN ÖNGÖRDÜĞÜ ÖDEME
KOŞULLARINA AYKIR