Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mart (18)      Şubat (202)      Ocak (191)      Aralık (151)

Kıymetli Evrakta Ciro Kavramı

Kıymetli Evrakta Ciro KavramıSayfa Sayısı
:  
248
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2020
ISBN NO
:  
978-625-7953-49-8

80,00 TL

  Ciro, emre yazılı kıymetli evraka özgü bir devir şekli olması ve doğurduğu sonuçlar yönüyle kıymetli evrak hukukunda özel bir yer tutmaktadır. Bu eserde ciro, önemine binaen bir kavram olarak ele alınmakta, bu kapsamda yapılış amacına göre ciro türleri ve buna ilişkin hükümlerin kambiyo senetlerinin yanında diğer emre yazılı kıymetli evrakta ne şekilde uygulanacağı farklılıklara değinilmek suretiyle incelenmektedir. Çalışmamızda, bölüm ayrımına gidilmeksizin cironun tanımı, tarihçesi, hukuki niteliği, şekli, incelendikten sonra yapılış amacına göre ciro türleri ele alınmış olup, ciroya ilişkin olarak Türk, İsviçre ve Alman doktrininde ileri sürülen görüşler ve yargı kararlarına da yer verilmiştir.(ARKA KAPAKTAN)


İÇİNDEKİLER


GİRİŞ
I. Konunun Takdimi
II. Konunun İncelenmesi ve Sınırlandırılması


§1. Cironun Tanımı, Tarihçesi ve Hukuki Niteliği
I. Cironun Tanımı
II. Kanun Koyucu Tarafından Cironun Farklı Anlamlarda Kullanılması
III. Cironun Ortaya Çıkışı ve Tarih İçindeki Gelişimi
IV. Ciro ile Devrin Hukuki Niteliği
A. Havale Teorisi (Anweisung Theorie)
B. Öneri (İcap) Teorisi (Offertent Theorie)
C. Koşul Teorisi (Bedingungstheorie)
D. Temlik Görüşü
E. Değerlendirme


§2. Cironun Şekli ve Taşıması Gereken Nitelikler
I. Cironun Şekli
II. Cironun Şekline İlişkin Özellikler
A. Islak İmza ile Gerçekleşme
B. Senet Üzerinde Yer Alma
III. Şekline Göre Ciro Türleri
A. Tam Ciro
B. Beyaz Ciro


§3. Ciro Şerhinde Kayıt Bulunması ve Şerhte Yapılacak Değişiklikler
I. Cironun Sıhhatini Etkileyecek Nitelikteki Kayıt
II. Ciroya Eklenmesi Caiz Olan Kayıtlar
A. Cironun Tarihi
B. Temsile İlişkin Kayıt
C. Cironun Türünü Değiştiren Kayıtlar
D. Sadece Kambiyo Hukuku Açısından Sonuç Doğuran Kayıtlar
III. Ciro Şerhinde Değişiklik Yapılması


§4. Ciroda Süre
I. Genel Kural
II. Protesto veya Protesto Süresinden Sonra Yapılan Ciro ve Sonuçları


§5. Ciroda Kişiler
I. Ciranta
II. Temsilci
A. Yetkili Temsilci
B. Yetkisiz Temsil
III. Ciro Edilen
A. Geriye Ciro
B. Muhataba Ciro
C. Çek Hesabının Bulunduğu Şube ve Aynı Bankanın Farklı Şubesi Tarafından Üçüncü Kişi Lehine Yapılacak Ciro
D. Nama Yazılı Pay Senetlerinde Esas Sözleşmesel Bağlam Hükümleri


§6. Temlik Cirosu
I. Senette Mündemiç Hakkın Ciro ile Devri
A. Senedin Ciro Edilmesi
B. Devir Sözleşmesi
C. Zilyetliğin Devri
D. Kıymetli Evrakın Devrinde Soyutluk
II. Temlik Cirosunun Fonksiyonları
A. Devir
B. Teşhis
C. Teminat
III. Ciro ile Devirde Def'iler
A. Senet Metninden Anlaşılan Def'iler
B. Hakkın Tipine Bağlı Olarak İleri Sürülen Def'iler (Typusbedingte Einreden)
C. Geçersizlik Def'ileri
D. Şahsi Def'iler
IV. Temlik Cirosu ile Alacağın Temliki Arasındaki Farklılıklar
V. Nama Yazılı Pay Senetlerinin Hukuki Niteliği ve Ciro Yoluyla Devri
A. Nama Yazılı Pay Senedinin Devrinde Cironun Teknik Olmayan Anlamını Esas Alan Görüş
B. Ciro Yoluyla Devrin Senedin Nama Yazılı Olma Özelliğini Etkilemediği Görüşü
C. Nama Yazılı Pay Senedinin Kanunen Emre Yazılı Kıymetli Evrak Olduğunu Savunan Görüş
D. Değerlendirme
VI. Pay Senetlerinin Beyaz Ciro ile Devri ve Senedin Niteliğine Etkisi


§7. Tahsil Cirosu
I. Tahsil Cirosunun Fonksiyonları
II. Tahsil Cirosunun Hamile Sağladığı Yetkinin Kapsamı
III. Tahsil Cirosunun Beyaz Ciro Şeklinde Yapılması
IV. Temsil Amaçlı Temlik Cirosu
V. Tahsil Cirosunda Def'iler


§8. Rehin Cirosu
I. Kıymetli Evrak Rehninin Hukuki Niteliği ve TMK Sistematiğindeki Yeri
II. Rehin Cirosu ile Kıymetli Evrak Üzerinde Rehin Tesisi
III. Teminat Amacıyla Temlik Cirosu
IV. Rehin Cirosunun Fonksiyonları
V. Rehin Cirosunun Devralana Sağladığı Hak ve Yetkiler
A. Poliçe ve Bonoda
B. Nama Yazılı Pay Senetlerinde
VI. Rehin Cirosunda Def'iler


§9. İntifa Cirosu
I. İntifa Cirosunun Fonksiyonları
II. İntifa Cirosunun Devralana Kazandırdığı Yetkiler
III. İntifa Cirosunda Def'iler
SONUÇ


KAYNAKÇA