Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (54)      Temmuz (128)      Haziran (105)      Mayıs (65)

Kıymetli Evrak Hukuku ve Uygulaması

Kıymetli Evrak Hukuku ve UygulamasıSayfa Sayısı
:  
1226
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
1990

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...ÖNSÖZ TK. 1 - 268 şerhini içeren birinci cildi 1987 sonlarında, TK. 269 - 474 ile ilgili açıklamaları içeren ikinci cildi 1988 Nisan′mda, Hisseli Komandit Şirketleri düzenleyen TK. 475 - 484 ile Limited Şirketleri düzenleyen TK. 503 - 556 hükümlerini konu alan üçüncü cildi, 28.4.1964 tarihinde vefat eden muhterem hocamız Ord. Prof. Dr. HALİL ARSLANLI ile müşterek eser halinde 1989 Mart′mda yayınlanan TÜRK TİCARET KANUNU ŞERHİ′nin bu dördüncü cildi, başta kambiyo senetleri olmak üzere, KIYMETLİ Evrak hukukunu düzenleyen TK. 557 - 772 hükümlerini kapsamaktadır. Bu maddelerin şerhinden sonra, Kıymetli Evrak Hukukunu yakından ilgilendiren bazı önemli hususlar da kitaba alınmıştır. — Evvelâ, Ticarî Senetler diye de anılan kambiyo senetleri nin doktrin ve uygulanmasında önemi bulunan ve poliçe, bono ve çek senetlerile ilgili kuralları milletlerarası dü zeyde birleştirmeyi amaçlayan 19 Mart 1931 tarihli CE NEVRE YEKNESAK KANUNU′nun fransızca metnine de yer verilmiş, her maddenin Ticaret Kanunundaki karşıt ları ile Türk kanununa nazaran farkları gösterilmiştir. — Bu bölümü takiben, 1975 yayını KIYMETLİ EVRAK HU KUKU adlı kitabımızın 746 - 812′nci sahifelerinde yer alan kambiyo senetlerine dayalı icra takibini düzenleyen İİK. hükümlerini izah eden bölüm de, kanunda yapılan deği şiklikler değerlendirilerek sunulmuştur. — Bundan sonra, yine 1975 tarihli KIYMETLİ EVRAK HU KUKU adlı kitabımızın 721 - 745′inci sahifelerinde yer alan ve doktrinde yeteri kadar incelenmemiş bulunan Kıy metli Evraka bağlı hakların haciz usulü ile 819 - 851′inci sahifelerinde yazılı Kıymetli Evraka dair Medenî Kanun hükümlerinin izahına yer verilmiştir. Kitabın son bölümünde, kıymetli evrak dahil, tüm alacak - borç ilişkilerinde, hiçbir hukukî olay ve haksızlık yoktur ki, netice ve yaptırımları kanunlarda düzenlenmemiş olsun görüşümüze uygun olarak, borçlunun temerrüdünden (direncesinden) kaynaklanan haksızlıkları giderecek, kusurlu borçluyu müeyyidelendirecek, zarar gören alacaklının zararlarını karşılayacak nitelikte bulunan ve Şerhin ilk üç cildinde de birbirinden daha kapsamlı ola- Rak yer alan bk.105 kuralı sonradan elimize geçen yar gıtay Kararları da değerlendirilerek, daha geniş şekilde incelenmiştir. İyi uygulandığı takdirde, borçluyu gereği gibi müeyyideîen-dirip temerrüdü borçlu için kârlı olmaktan çıkaracak ve alacak-lının uğradığı tüm haksızlıkları giderecek ve bu etkisile dâvaları önleyecek veya kısaltacak nitelikte bulunmasına rağmen, bugüne kadar Türk hukukunda yeterince incelenmemiş olan BK. 105 ile ilgili bölümden ikibin adet ayrı′ bası yapılmış, konunun tartışılması ve yaygınlaştırılması amacile hukukçularımıza hediye edilmiştir. Fransız yazar M. PAUL RISSON′un HİSTOİRE SOMMAİRE DU COMMERCE adlı ve 1902 yayını kitabının 32′nci sahifesinde belirtildiği üzere, işsiz ve mesleksizleri suçlu sayan ve sert cezalara çarptıran, oğullarına faydalı meslekler öğretmeyen babaları nafaka hakkından yoksun bırakan SOLON kanunları günümüz Dünya yasalarında yoksa da, işsizlik ve mesleksizliği bu arada, hukukçuluk dahil, mesleği iyi bilmemeyi müeyyidelendiren arz ve talep kanunları kaçınılmaz şekilde geçerlidir ve bu kanunların uyguladığı başarısızlık, işsizlik, yoksulluk, itibarsızlık ve mutsuzluk yaptırımları birçok cezadan daha etkilidir. Şerhte birinci amacımız hukukçularımızın yetişmesine, mesleklerini İYİ ÖĞRENİP, İYİ BİLMELERİNE katkıda bulunmaktır. Bu amacın gerçekleştirilmesi ve inceleme kolaylığı sağlamak maksadile, yeni mevzuat Umumî Mağazalar Tüzüğü, çek ve finansman bonolarile ilgili yeni tebliğlerle, son on yılda etkili enflâsyon nedenile çok değişen, vadeli mevduat, reeskont ve çeşitli kredi faizlerini düzenleyen tebliğlere de kitapta yer verilmiştir. Milyarlarca liralık değerlerin dolandırılmasına üç aydan üç. yıla, emniyeti suistimale iki aydan iki seneye, miktarı ne olursa olsun, her türlü vergi kaçakçılığına üç aydan üç seneye kadar hapis cezasile yetinen kanunî sistemimizde, bağışlanan veya borç verilen bir para konusunda dahi düzenlenen çeklerin karşılıksız kalmasına bir seneden beş seneye kadar hapis cezası öngören ve Dünyada bir örneği daha bulunmayan 3167 sayılı Çek Kanununun eleştirilmesine özel bir özen gösterilmiştir. Kitaptan yararlanmayı kolaylaştırmak üzere: — Konuları özetleyen 48 sahifelik sistematik, — 13 sahifelik kavram, — 26 sahifelik madde, fihristleri de düzenlenmiştir. Hangi konuların kitabın hangi sahifelerinde incelendiğini tespit için en güvenilir fihristin Şerhin birinci cildinde 4335 adet, ikinci cildinde 18840 adet, üçüncü cildinde 4200 adet, dördüncü cildinde 5200 adet olarak yer alan madde fihristleri olduğunu açıklamakta yarar vardır. İlk üç ciltte olduğu gibi, Şerhin bu dördüncü cildinin hazırlanmasında da araştırma görevlisi MEHMET HELVACI ile ABUZER KENDİGELEN′in önemli katkıları olmuştur, kendilerine teşekkür ederim. Kitap metnini özetleyen sistematik fihristi hazırlayan ve ayrıca düzeltmelerde büyük yardımları olan araştırma görevlisi ASLAN KAYA, REYHAN GÜVENOL ve İLHAN HELVACI ile madde fihristini kompitürde düzenleyen araştırma görevlisi, ALİ MURAT DİZDAR′a ve her noksanı tamamlayan sekreterim SEVGİ IRMAK′a teşekkürü borç bilirim. Kitabın yayımını üstlenen TEMEL YAYINLARI sahibi OSMAN SELİM KOCAHANOĞLU ve tashihlerde, daktilo işlerinde yardımları olan Av. MUSTAFA DOMANİÇ, Av. OKŞAN ŞEN, Av. ŞEBNEM BALKIR, Av. GÜLGÜN KUŞ ve Av. YILDIZ ŞENER ile ESKİN MATBAASI sahibi NAİL ESKİN usta ve personeline de çok teşekkür ederim. Gümüşsüyü - İSTANBUL, 9 Mart 1990 Prof. Dr. Hayri DOMANİÇ