Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mayıs (59)      Nisan (92)      Mart (138)      Şubat (201)

Kırılgan Demokrasilerde Siyasal Örgütlenme Özgürlüğü

Kırılgan Demokrasilerde Siyasal Örgütlenme ÖzgürlüğüSayfa Sayısı
:  
355
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2016
ISBN NO
:  
978-605-9293-70-9

45,00 TL

  "Bu Kitap, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Doktora Tezi olarak yürütülen bir çalışmanın, güncellenerek yayına hazırlanmış halidir.

Bu bağlamda, elimizdeki çalışma; özgürlükçü anayasa hukukun 21. yüzyılda karşı karşıya kaldığı en temel sorunlardan birine; yani, içinde yaşadıkları demokratik siyasal sistemin temellerine yönelik aktif bir direnişi ve/veya radikal karşı-talepleri siyasal örgütlenme özgürlüğü kanallarıyla dile getiren toplum kesimleriyle, bu direniş ve taleplerin yöneldiği siyasal sistemin temel değerleri arasında ortaya çıkan açık ve yoğun çatışma durumuna odaklanmaktadır. Bu türden çatışmaların yoğun olarak görüldüğü ve aralarında Türkiye’nin de bulunduğu Ülkeler, bu çalışmada Kırılgan Demokrasiler olarak adlandırılmakta ve söz konusu sorunun giderilebilmesi için, bazı anayasal tercih ve araçların çözüm potansiyeli üzerinde durulmaktadır." (Önsözden)

İÇİNDEKİLER
GİRİŞ ..................................................................................................................................... 1
I. BÖLÜM
BÖLÜNMÜŞ TOPLUMLAR, KIRILGAN DEMOKRASİLER ve ANAYASAL BEKLENTİLER
A. TERCİHLER VE ANAYASAL DEĞERLER ................................................................................ 9
B. ANAYASAL DEĞERLER ÜZERİNDE UZLAŞMA VE ÇATIŞMA ..................................................12
C. ANAYASAL DEĞERLERİN AYRIŞMASI: “MİLİTAN DEMOKRASİLER” DEN “KIRILGAN DEMOKRASİLER” E ................17
D. KIRILGANLIKLAR GİDERİLEBİLİR Mİ? SİYASAL ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ VE SİYASAL BÜTÜNLEŞME ................24
I. “Bölünmüş Aidiyetler”, “Toplumsal Yarılmalar” ve “Toplumsal Çatışmalar” .............................24
II. “Yeni Kurumsalcılık” ve Anayasal Araçların Etkisi ..................................................................27
III. “Uzlaştırmacılar”, “Bütünleştirmeciler” ve Genel Anlamda Siyasal Bütünleşme ......................29
II. Bölüm
SİYASETİN KAMUSAL FİNANSMANI
A. ÇAĞDAŞ DEMOKRASİLERDE SİYASETİN FİNANSMANI.........................................................35
I. Siyaset ve Para İlişkisi .........................................................................................................35
II. Siyasetin Finansmanı: Yaklaşımlar ve Çalışmalar ..................................................................37
B. KIRILGANLIKLARIN GİDERİLMESİ ARACI OLARAK SİYASETİN KAMUSAL FİNANSMANI ..........42
I. Kırılgan Demokrasiler ve Siyasetin Kamusal Finansmanı: Temel Varsayımlar ...........................42
II. Kırılgan Demokrasilerde Demokratik Tabanın Genişletilmesi ..................................................44
III. Kamusal Finansman ve Kamusal Finansman Eşiği ...............................................................48
a. Kamusal Finansmanda “Genel Kamusal Finansman Eşiği” Uygulamaları ................................50
1. En Son Seçimde veya Bir Önceki Seçimde Alınan Oy Oranı .................................................50
2. Parlamentoda Kazanılan Temsilcilik Sayısı ............................................................................53
b. Kamusal Finansmanda “Özel Kamusal Finansman Eşiği” Uygulamaları ..................................55
1. Tüzel Kişilik Kazanmaya Bağlı Kamusal Finansman Desteği Uygulaması .................................55
2. Şarta Bağlı / Ödünç Kamusal Finansman Desteği Uygulaması ..............................................59
3. Yerel Seçim Sonuçlarına Bağlı Kamusal Finansman Desteği Uygulaması ................................62
4. Özel Finansman Türevi Olarak Kamusal Finansman Desteği Uygulaması ...............................64
5. Muhalefet Partilerine Özel Destek Biçimi Olarak Kamusal Finansman Desteği Uygulaması .......67
C. BİR KIRILGAN DEMOKRASİ ÖRNEĞİ OLARAK TÜRKİYE’DE SİYASETİN KAMUSAL FİNANSMANI..........71
I. Türkiye’de Siyasetin Kamusal Finansmanı Tartışmalarının Kavramsal Çerçevesi ......................71
II. Türkiye’de Siyasetin Kamusal Finansmanı Alanındaki Genel Eğilimler .....................................72
III. Türkiye’de Siyasetin Kamusal Finansmanının Yapısal Görünümü .........................................79
a. Seçim Başarılarını Esas Alan (1. Grup) Ölçütler .....................................................................80
b. Parlamento’daki Temsilci Sayısını Esas Alan (2. Grup) Ölçütler ..............................................80
IV. Kırılganlıkların Giderilmesi Aracı Olarak Siyasetin Kamusal Finansmanında Çerçeve Öneriler ....84
a. Genel Kamusal Finansman Eşiğinin Aşağı Çekilmesi ..............................................................85
b. Siyasetin Kamusal Finansmanının Özel Finansman Eşiği Uygulamaları ile Zenginleştirilmesi .....88
III. BÖLÜM
SEÇİM SİSTEMLERİ
A. SEÇİM SİSTEMLERİ GENEL TEORİSİ ..................................................................................97
I. “Seçimlere İlişkin Düzenlemeler” ve “Seçim Sistemleri” .........................................................97
II. Seçim Sistemlerine Toplum Mühendisliği Yaklaşımı ............................................................ 100
III. Kırılgan Demokrasiler Penceresinden Seçim Sistemleri ..................................................... 105
a. Klâsik Sınıflandırma Yaklaşımı............................................................................................ 105
b. Seçim Sistemlerinin Sınıflandırılmasında Yeni Yaklaşımlar .................................................... 107
B. FARKLILIK YÖNELİMLİ SEÇİM SİSTEMLERİ ...................................................................... 113
I. Liste Usulü Nispî Temsil Sistemi ......................................................................................... 115
a. Siyasal Evrim, Toplumsal Çatışmalar ve Nispî Temsil ......................................................... 115
b. Liste Usulü Nispî Temsilin Farklı Görünümleri ..................................................................... 122
1. Seçim Çevreleri .............................................................................................................. 123
i- Ülke Seçim Çevresi Uygulaması: İsrail ve Hollanda ............................................................. 124
ii- İki İsimli Seçim Çevresi Uygulaması: Şili ............................................................................. 128
iii- Değerlendirme................................................................................................................. 130
2. Seçim Formülleri ............................................................................................................. 131
i- En Yüksek Bakiye Yöntemleri ........................................................................................... 132
ii- En Yüksek Ortalama Yöntemleri ....................................................................................... 135
iii- Değerlendirme................................................................................................................. 137
3. Oy Pusulasının Yapısı ...................................................................................................... 139
i- Bloke Liste Usulü .............................................................................................................. 139
ii- Tercih Oylu Liste Usulü .................................................................................................... 142
iii- Serbest Liste Usulü ......................................................................................................... 143
4. Seçim Barajları ................................................................................................................ 144
II. “Sınırlı Oy” ve “Devredilemez Tek Oy” Sistemleri .............................................................. 147
III. Farklılığa Açık Bir İstikrar Denemesi: Karma Sistemler ....................................................... 150
IV. Farklılık Yöneliminde Özel Usuller ..................................................................................... 155
a. Tahsisli Sandalyeler ......................................................................................................... 156
b. Topluluk Oy Pusulaları .................................................................................................... 159
c. “En Yakın Kaybeden” Uygulaması ................................................................................... 161
C. BÜTÜNLEŞTİRME EĞİLİMLİ SEÇİM SİSTEMLERİ .............................................................. 164
I. Devredilebilir Tek Oy Sistemi ............................................................................................ 169
II. Alternatif Oy Sistemi ....................................................................................................... 175
III. Bütünleştirme Eğiliminde Özel Usuller .............................................................................. 180
a. Çok Kültürlü Liste Zorunluluğu ........................................................................................ 180
b. Seçim İttifakları ............................................................................................................... 182
D. BİR KIRILGAN DEMOKRASİ ÖRNEĞİ OLARAK TÜRKİYE’DE SEÇİM SİSTEMLERİ ................ 187
I. Türkiye’de Seçim Sistemi Tartışmalarının Kavramsal Çerçevesi ........................................... 187
II. Türkiye’de Seçim Sistemleri Alanındaki Genel Eğilimler ....................................................... 189
a. Yapısal Dönüşümle Sonuçlanan Eğilimler .......................................................................... 189
1. İki Dereceli Seçimden Tek Dereceli Seçime Geçiş .............................................................. 190
2. Çoğunluk Sisteminden Nispî Temsil Sistemlerine Geçiş ...................................................... 191
b. Yapı Bozucu Eğilimler ...................................................................................................... 194
1. İstikrarsızlaşma Eğilimi ..................................................................................................... 194
2. Siyasal Alanı Sınırlama Eğilimi ........................................................................................... 198
III. Türkiye’de Seçim Sistemlerinin Yapısal Görünümü ........................................................... 199
a. 1946-1977 Dönemi: Yapay Çoğunluklardan Göreli Adalete Geçiş ..................................... 199
b. 1983-1995 Dönemi: Adalet İlkesinden Uzaklaşma ........................................................... 200
c. 1995 Sonrası Dönem: Göreli Adaletin Dönüşü ve Kısmî İstikrarın Yerleşmesi ...................... 204
IV. Kırılganlıkların Giderilmesi Aracı Olarak Seçim Sisteminde Çerçeve Öneriler ......................... 206
a. Seçim İttifaklarının Serbest Bırakılması .............................................................................. 209
b. Seçim Barajının Düşürülmesi ........................................................................................... 213
c. Ülke Seçim Çevresinden Milletvekili Seçilmesi .................................................................... 217
d. Millî Bakiye Yönteminin Uygulanması ................................................................................ 219
e. Tercih Oylu Liste Usulünün Uygulanması ......................................................................... 220
IV. BÖLÜM
SİYASAL İFADE ve EYLEM OLANAKLARI
A. SİYASAL TEMSİLDEN SİYASAL KATILIMA ......................................................................... 225
I. “Usul” ve “Esas” Açısından Siyasete Kurumsal Katılım ........................................................ 225
II. İncelemeye İlişkin Zorluklar ............................................................................................. 226
B. BAZI KIRILGAN DEMOKRASİLERDE SİYASAL İFADE ve EYLEM OLANAKLARI .................... 229
I. Belçika Krallığı .................................................................................................................. 230
a. Demokratik Performans .................................................................................................. 230
b. Kırılganlıklar Haritası ......................................................................................................... 232
c. Siyasal Örgütlenme Özgürlüğü Boyutu ............................................................................ 238
II. İspanya Krallığı ............................................................................................................... 242
a. Demokratik Performansı ................................................................................................. 242
b. Kırılganlıklar Haritası ......................................................................................................... 244
c. Siyasal Örgütlenme Özgürlüğü Boyutu ............................................................................ 247
C. BİR KIRILGAN DEMOKRASİ ÖRNEĞİ OLARAK TÜRKİYE’DE SİYASAL İFADE VE EYLEM OLANAKLARI ................. 254
I. Türkiye’nin Kırılganlıklar Haritası ........................................................................................ 254
II. Lâiklik Ekseni................................................................................................................... 256
a. Türkiye’de Lâiklik Tartışmalarının Kavramsal Çerçevesi ...................................................... 256
b. Tarihsel Arka Plân: Lâiklik Eksenli Cumhuriyet Modernleşmesi ........................................... 260
c. Anayasa Mahkemesi Kararlarında Lâiklik ve Siyasal İfade/Eylem Olanakları ......................... 265
d. Lâiklik ve Muhafazakâr Otoriteryanizm: Bir Kavramlaştırma Denemesi ............................... 271
III. Etnisite Ekseni ............................................................................................................... 276
a. Türkiye’de Etnisite Temelli Tartışmaların Kavramsal Çerçevesi: Üniter Devletin Üç Hali ........ 276
b. Anayasa Mahkemesi Kararlarında Üniter Devlet ................................................................ 281
1. Üniter Devlet İlkesine Mutlak Sadakât Yükümlülüğü  ........................................................ 283
2. “Ülke”nin Bölünmez Bütünlüğü ....................................................................................... 284
3. “Millet”in Bölünmez Bütünlüğü ........................................................................................ 288
4. Bölünmezliğin Bileşik Hali: Ülke ve Millet Bütünlüğünün Eşdeğerliği ..................................... 297
c. Üniter Devlette Etnik Siyaset: Meşru Siyaset Alanının Genişlemesi ..................................... 299
1. Mevzuat Boyutu ............................................................................................................ 301
2. İçtihat Boyutu ................................................................................................................ 305
SONUÇ .............................................................................................................................. 315
KAYNAKÇA ......................................................................................................................... 319