Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Eylül (214)      Ağustos (118)      Temmuz (128)      Haziran (104)

Kira Hukuku ( Açıklamalı - İçtihatlı )

Kira Hukuku ( Açıklamalı - İçtihatlı )Sayfa Sayısı
:  
927
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2013
ISBN NO
:  
978-605-4490-71-4

149,00 TLÖNSÖZ Çalışmamızda öncelikle kira sözleşmesinin hukuki niteliği, türleri ve esaslı unsurları incelendi. İkinci bölümde 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu′ndaki kira sözleşmesi ile ilgili hükümler, mülga 818 sayılı Borçlar Kanunu ve 6570 sayılı Gay¬rimenkul Kiraları Hakkında Kanun hükümleri ile karşılaştırmalı olarak incelendi. Üçüncü bölümde kira sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda görevli ve yetkili mahkeme belirlendi. Dördüncü bölümde icra hukukunda kira konusu ele alındı. Çalışmanın asıl konusu 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu′ndaki kira sözleşmesi ile ilgili hükümlerle icra hukukundaki kira ile ilgili hükümler olmakla birlikte, çalışmayı edinen hukukçunun fınansal kiralama konusunda da bir fikir sahibi olması ve çalışmadan sağlanacak faydanın çoğal¬tılması amacı ile son bölüm eklendi. Çalışmaya Yüksek Mahkeme′nin 818 sayılı Borçlar Kanunu ve 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun dönemindeki uygulamala¬rını yansıtan kararlarından örnekler eklendi. Ünlü bilim insanı Einstein, "Hiç hata yapmamış adam, yeni bir şey denememiştir." sözüyle yeni şeyler denemenin hata yapma riski taşıdığı¬nı ifade etmiştir. Hatasız olduğum iddiasında değilim ve öyle bir taahhüdüm yok. Karşılaştığım konuları derinlemesine inceleme ve mesleğime olan saygım bu tür çalışmalara yönelmemdeki yegane nedendir. Çalışmamın Türk Hukuk Camiasına küçük de olsa bir katkı sağlaması beni mutlu edecektir. Yararlı olması dileklerimle... Av. Mustafa KIRMIZI1 Ocak 2013, Ankara Eleştiri, katkı ve önerileriniz için : http://www.mustafakirmizi.av.tr İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BOLUM KİRA SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ TÜRLERİ ESASLI UNSURLARI I. Genel Olarak 23 II. Kira Sözleşmesinin Türleri 23 A. Adi Kira 23 B. Ürün (Hasılat) Kirası 25 C. Adi Kira ile Ürün (Hasılat) Kirasının Farkları 26 III. Kira Sözleşmesinin Esaslı Unsurları 30 A. Anlaşma 30 B. Sözleşmenin Konusu Olan Mal veya Hak 32 C. Sözleşmenin Konusunun Kullanılmasının Devri 33 D. Önceden Belli Olan veya Sonradan Feshi İhbarla Belirlenen Bir Sürenin Sonunda Kiralananı Geri Verme Borcu 34 E. Kira Bedeli 35 IV. Kira Sözleşmesinin Tarafları 38 A. Ehliyet 38 B. Eşlerin Durumu 38 C. Kiraya Verenin Malikten Başka Birisi Olabilmesi 39 D. Kira Sözleşmesinin Taraflarının Birden Çok Kişi Olması 43 a. Kiraya Verenin Birden Fazla Olması 43 b. Kiracının Birden Fazla Olması 62 V. Kira Sözleşmesinin Tapu Kütüğüne Şerhedilmesi 66 VI. Kira Bedelleri Beş Yıllık Zamanaşımı Süresine Tabidir 70 VII. Bir Kira Bedeli İçin Makbuz Veren Kiraya Veren, Ondan Önceki Kira Bedellerini de Almış Sayılır 73 İKİNCİ BOLUM 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU′NDAKİ KİRA SÖZLEŞMESİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER GİRİŞ 75 I. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunıf nun Yürürlüğe Gir¬ mesi 75 II. Türk Borçlar Kanunu′nun Kira Sözleşmesine İlişkin Hükümlerinin Zaman Bakımından Uygulanması 75 III. TBK′nin 6217 sayılı Kanun′un Geçici 2. Maddesi Hükmü İle Ertelenen Hükümleri 77 IV. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu′ndaki Kira Sözleşmesi İle İlgili Hükümler 77 Kira Sözleşmesi BİRİNCİ AYIRIM Genel Hükümler A. Tanımı 79 B. Kira süresi 81 C. Kiraya verenin borçları 84 I. Teslim borcu 84 II. Vergi ve benzeri yükümlülüklere katlanma borcu 92 III. Yan giderlere katlanma borcu 93 IV. Kiraya verenin kiralananın ayıplarından sorumluluğu 96 1. Kiralananın teslim anındaki ayıplarından sorumluluk 98 2. Kiralananın sonradan ayıplı hâle gelmesinden sorumluluk 100 a. Genel olarak 100 b. Ayıbın giderilmesini isteme ve fesih 102 c. Kira bedelinin indirilmesi 108 d. Zararın giderimi 109 V. Üçüncü kişinin ileri sürdüğü haklar sebebiyle sorumluluk 111 1. Zapttan sorumluluk 111 2. Üçüncü kişinin sözleşmenin kurulmasından sonra üstün hak sahibi olması 119 a. Kiralananın el değiştirmesi 119 b. Üçüncü kişinin sınırlı ayni hak sahibi olması 124 c. Tapu siciline şerh 125 D. Kiracının borçları 139 I. Kira bedelini ödeme borcu 139 1. Genel olarak 139 2. İfa zamanı 146 3. Kiracının temerrüdü 159 II. Özenle kullanma ve komşulara saygı gösterme borcu 188 III. Temizlik ve bakım giderlerini ödeme borcu 212 IV. Ayıpları kiraya verene bildirme borcu 213 V. Ayıpların giderilmesine ve kiralananın gösterilmesine katlanma borcu 215 E. Özel durumlar 219 I. Kiralananda yenilik ve değişiklik yapılması 219 1. Kiraya veren tarafından 219 2. Kiracı tarafından 223 II. Alt kira ve kullanım hakkının devri 229 III. Kira ilişkisinin devri 261 IV. Kiralananın kullanılmaması 268 1. Genel olarak 268 2. Kiralananın sözleşmenin bitiminden önce geri verilmesi 271 V. Takastan feragat yasağı 275 F. Sözleşmenin sona ermesi 276 I. Sürenin geçmesi 278 II. Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde fesih bildirimi 279 1. Genel olarak 279 2. Taşınmaz ve taşınır yapı kiralarında 282 3. Taşınır kiralarında 289 III. Olağanüstü fesih 291 1. Önemli sebepler 292 2. Kiracının iflası 303 3. Kiracının ölümü 306 G. Kiralananın geri verilmesi 309 I. Genel olarak 309 II. Kiralananın gözden geçirilmesi ve kiracıya bildirme 327 H. Kiraya verenin hapis hakkı 329 I. Konusu 329 II. Üçüncü kişilere ait olan eşya 334 III. Hakkın kullanılması 335 İKİNCİ AYIRIM Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları A. Uygulama alanı 339 B. Bağlantılı sözleşme 342 C. Kullanma giderleri 345 D. Kiracının güvence vermesi 347 E. Kira bedeli 361 I. Genel olarak 361 II. Belirlenmesi 373 III. Dava açma süresi ve kararın etkisi 394 IV. Kiracı aleyhine düzenleme yasağı 400 F. Konut ve çatılı işyeri kiralarında sözleşmenin sona ermesi 402 I. Bildirim yoluyla 402 1. Genel olarak 402 2. Bildirimin geçerliliği 415 a. Şekil 415 b. Aile konutu 417 II. Dava yoluyla 420 1. Kiraya verenden kaynaklanan sebeplerle 421 a. Gereksinim, yeniden inşa ve imar 421 b. Yeni malikin gereksinimi 507 2. Kiracıdan kaynaklanan sebeplerle 533 3. Dava süresinin uzaması 581 4. Dava sebeplerinin sınırlılığı 583 5. Yeniden kiralama yasağı 585 6. Kiracının ölümünde sözleşmenin sürdürülmesi 595 UÇUNCU AYIRIM Ürün Kirası A. Tanımı 601 B. Genel hükümlerin uygulanması 608 C. Tutanak düzenleme 609 D. Kiraya verenin borçları 610 I. Teslim borcu 610 II. Esaslı onarımlar 613 E. Kiracının borçları 614 I. Kira bedelini ve yan giderleri ödeme borcu 614 1. Genel olarak 614 2. Olağanüstü durumlarda kira bedelinden indirim 617 II. Kiralananı kullanma ve işletme borcu 630 III. Bakım borcu 632 F. Alt kira ve kullanım hakkını devir yasağı 633 G. Sözleşmenin sona ermesi 635 I. Sona erme sebepleri 635 1. Sürenin geçmesi 635 2. Fesih bildirimi 637 3. Olağanüstü fesih 644 a. Önemli sebepler 644 b. Kiracının iflası 645 c. Kiracının ölümü 646 II. Sona ermenin sonuçları 647 1. Geri verme 647 2. Tutanağa geçirilmiş eşya 648 3. Ürün ve yetişme giderleri 650 4. Saman, gübre ve benzerleri 651 H. Hayvan kirası 652 I. Konusu 652 II. Sorumluluk 654 III. Fesih 656 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KİRA SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLARDA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME A. Görevli Mahkeme 657 1. Mülga HUMK Döneminde Görevli Mahkeme 657 2. HMK Döneminde Görevli Mahkeme 668 B. Yetkili Mahkeme 670 1. Mülga HUMK Döneminde Yetkili Mahkeme 670 2. HMK Döneminde Yetkili Mahkeme 678 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM İCRA HUKUKUNDA KİRA 2004 SAYILI İCRA VE İFLAS KANUNU′NDAKİ KİRALAR HAKKINDA ÖZEL HÜKÜMLER - KİRALANAN TAŞINMAZLARIN TAHLİYESİ - HAPİS HAKKI -TAHLİYE KARARLARININ İCRASI I. GENEL OLARAK 681 II. KİRA BEDELİNİN ÖDENMEMESİ NEDENİYLE İLAMSIZ TAHLİYE 682 A. Genel Olarak 682 B. Kiralanan Taşınmazın Tahliyesi Talebini De İçeren İlamsız Takip-Takip Talebinde Bulunması Gereken Kayıtlar 683 1. Alacaklı-borçlu 683 2. Kira bedeli (alacak) tutarı 685 3. Tahliye talebi 687 4. Kira sözleşmesinin eklenmesi 688 C. Kiralanan Taşınmazın Tahliyesi Talebini De İçeren İlamsız Takip-Ödeme Emrinde Bulunması Gereken Kayıtlar 691 1. Takip talebindeki kayıtlar 691 2. TBK′nin 315 ve 362 (mülga BK′nin 260 ve 288). maddelerinde yazılı ihtar 691 3. İtiraz süresi ve kira akdine ilişkin itirazı varsa bildirmesi ihtarı 693 4. Ödeme ihtarı 694 5. Tahliye ihtarı 696 D. Ödeme Emrine İtiraz Edilmemesi 697 1. İtiraz icra dairesine yapılır 697 2. Takibin kesinleşmesi üzerine borcun ödenmesi 697 3. Takibin kesinleşmesine rağmen borcun ödenmemesi 698 a. Kira alacağının (ve faiz, icra giderleri, vekalet ücreti gibi ferilerinin) tahsili için borçlunun mallarının hac/edilmesinin is¬ tenmesi 700 b. Tahliye talebi ve tahliye kararı 701 c. Tahliye kararının temyizi ve infazı 706 E. Ödeme Emrine İtiraz Edilmesi 707 1. Genel Olarak 707 2. Kira sözleşmesine itiraz 707 3. Kira sözleşmesinin inkarı dışında yapılabilecek itirazlar 708 4. İtirazın etkisi 708 F. İtirazın kaldırılması ve tahliye talebi 710 1. İtirazın kaldırılması 710 2. İtirazın kaldırılması ve tahliye talebi 712 3. İtirazın kaldırılması ve tahliye isteme süresi 717 4. Yetkili icra dairesi 719 5. İtirazın kaldırılması ve tahliye talebinin incelenmesi 720 a. Genel olarak 720 b. Alacaklı (kiraya veren) sözlü kira akdine dayanmışsa 721 c. Alacaklı (kiraya veren) adi yazılı (noterden tasdikli olmayan) kira akdine dayanmışsa 723 d. Alacaklı (kiraya veren) noterlikçe düzen¬ lenmiş veya onaylanmış kira akdine da¬ yanmışsa 723 6. Kira akdi dışındaki itirazın kaldırılması ve tahliye talebinin incelenmesi 724 a. Genel olarak 724 b. Kira akdi dışındaki başlıca itiraz sebepleri 725 aa. Ödeme itirazı ve ispatı 725 bb. Takas itirazı ve ispat 732 cc. Kira akdinin sona erdiği şeklindeki itiraz ve ispatı 732 dd. İcra mahkemesi kararı 732 aaa. İtirazın kaldırılması ve tahliye kararı 732 bbb. İtirazın kaldırılması ve tahliye talebinin reddi karan 736 7. Tahliye davası açılması 737 8. İtirazın iptali ve tahliye davası açılması 742 9. Menfi tespit davası açılması 746 III. MUKAVELENAME İLE KİRALANAN TAŞINMAZLARIN TAHLİYESİ (İİK m. 272-275) 748 A. Genel olarak 748 B. Sürenin bitmiş olması nedeniyle İİK′nin 272-275. madde hükümlerinden yararlanılarak tahliye talep edilmesi 749 1. Takip talebi 749 2. Tahliye emri 750 3. Tahliye emrine itiraz edilmemesi 751 a. Takibin kesinleşmesi 751 b. Kiracının tahliyesi 752 4. Tahliye emrine itiraz edilmesi 752 a. İtiraz süresi ve şekli 752 b. İtiraz sebepleri 753 c. İtirazın etkisi 754 5. İtirazın kaldırılması 754 a. Kiraya verenin adi yazılı kira sözleşmesine dayanması halinde itirazın kaldırılması 754 b. Kiraya verenin noterlikçe düzenlenmiş veya onaylanmış yahut ikrar olunmuş bir ki¬ ra sözleşmesine dayanması halinde itirazın kaldırılması 755 c. İtirazın kaldırılması kararı 756 IV. TAAHHÜT NEDENİYLE İLAMSIZ TAKİPLE TAHLİYE (6570 SAYILI Yasa m.7/a, 6098 sayılı TBK m. 352/1) 757 A. Genel olarak 757 B. Tahliye taahhüdü olmalıdır ....759 C. Takip Talebi 764 1. Bir ay içinde icraya başvurulmalıdır 764 2. Takip talebine tahliye taahhütnamesi eklenmelidir 766 3. Kiracıya tahliye emri gönderilmesi 766 4. Tahliye emrine itiraz edilmemesi 767 5. Tahliye emrine itiraz edilmesi 767 a. İtiraz sebepleri 767 b. İtirazın etkisi 768 c. İtirazın kaldırılması 768 aa. Adi yazılı (noterde düzenlenmemiş) tahliye taahhüdü bulunması halinde itirazın kaldırılması 768 aaa. Adi tahliye taahhütnamesindeki imza ve tarih açıkça inkar edilmişse 768 bbb. Adi tahliye taahhütnamesindeki imza ve tarih açıkça inkar edil- memişse (bu nedenle ikrar edilmiş sayılmışsa) 770 ccc. Noterlikçe düzenlenmiş veya onaylanmış tahliye taahhüdü bulunması halinde itirazın kaldırılması 771 V. TAHLİYE DAVASI AÇILMASI 792 A. İlamsız tahliye yoluna başvurmadan tahliye davası açılması 792 B. İlamsız tahliye yoluna başvurulduktan sonra tahliye davası açılması 792 VI. TAHLİYESİNE KARAR VERİLEN TAŞINMAZDA ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN BULUNMASI 793 A. Genel olarak 793 B. Tahliyesine karar verilen taşınmazda üçüncü kişinin bulunması halinde yapılacak işlemler 793 C. Üçüncü kişi sayılmayacak kişiler 794 VII.İİK′DE KİRALAYANIN HAPİS HAKKIYLA İLGİLİ HÜKÜMLER 815 A. Hapis hakkı için defter yapılması 816 B. Kaçırılan hapis hakkına tabi malların geri alınması 818 VIII. TAHLİYE İLAMININ İCRASI 819 A. Genel olarak 819 B. Taşınmaz tahliye ve teslimi 819 a. Taşınmaz borçlunun elinde ise 819 b. Taşınmaz üçüncü şahıs elinde ise 820 IX. SONRADAN TESİS EDİLEN TAŞINMAZ MÜKELLEFİYETLERİ VE İPOTEKLİ VE MAHCUZ TA¬ ŞINMAZLARIN KİRALANMASINDA HÜKÜM (İİK m. 132) 831 X. TESCİL İÇİN TAPUYA TEBLİĞ VE ZORLA ÇIKARMA (İİK m. 135) 831 BEŞİNCİ BÖLÜM FİNANSAL KİRALAMA (LEASİNG) GENEL OLARAK 845 BİRİNCİ KISIM FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ İLE İLGİLİ GENEL HÜKÜMLER I. FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNİN HUKU¬ Kİ NİTELİĞİ .846 II. SÖZLEŞMENİN KONUSU 847 III. FİNANSAL KİRALAMA BEDELİ 847 IV. SÖZLEŞME SÜRESİ 848 V. SÖZLEŞMENİN ŞEKLİ VE TESCİLİ 848 VI. FİNANSAL KİRALAMA KONUSU MALIN SATIN ALINMASI 856 VII. KİRALAYAN ŞİRKETİN HUKUKİ YAPISI 859 VIII. EN AZ SERMAYE 859 IX. KİRALAMA İŞLEMLERİNDE SINIR 860 İKİNCİ KISIM SÖZLEŞMENİN HÜKÜM VE SONUÇLARI I. KİRACININ HAK VE BORÇLARI 860 II. MALIN HASAR VE ZİYAI 860 III. DEVİR YASAĞI 861 IV. MALIN KİRACIYA TESLİM EDİLMEMESİ 861 V. KİRALAYAN ŞİRKETİN HAK VE BORÇLARI 863 VI. MÜLKİYETİN ÜÇÜNCÜ KİŞİYE DEVRİ 863 VII. KİRACININ İFLASI VEYA İCRA TAKİBİNE UĞRAMASI 864 VIII. KİRALAYANIN İFLASI VEYA İCRA TAKİBİNE UĞRAMASI 871 ÜÇÜNCÜ KISIM SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ I. SÖZLEŞMENİN SÜRESİNİN DOLMASI SEBEBİYLE SONA ERMESİ 873 II. SÖZLEŞMENİN DİĞER SEBEPLERLE SONA ERMESİ 873 III. SÖZLEŞMENİN İHLALİ 873 IV. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİNİN SONUÇLARI 879 V. SÖZLEŞMENİN FESHİNİN SONUÇLARI 880 DÖRDÜNCÜ KISIM SÖZLEŞMENİN TABİ OLDUĞU HÜKÜMLER I. UYGULANACAK HÜKÜMLER 882 II. UYGULANMAYACAK HÜKÜMLER 884 III. FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNDEN DOĞACAK DAVANIN NİTELİĞİ VE GÖREVLİ MAHKEME 884 BEŞİNCİ KISIM FİNANSAL KİRALAMADA İŞLETEN SIFATI 886 ALTINCI KISIM FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU 894 KAYNAKÇA 919 KAVRAMLARA GÖRE ARAMA DİZİNİ 921