Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (36)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Kayyımlık Ve Kayyım Katılımıyla Görülmesi Gereken İşler Ve Davalar

Kayyımlık Ve Kayyım Katılımıyla Görülmesi Gereken İşler Ve Davalar

- Vedat Kitapçılık

Sayfa Sayısı
:  
448
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2007
ISBN NO
:  
978-975-8875-86-3

130,00 TLSUNUŞ Hukuk sistemlerindeki ve bu arada bizim de hukuk sistemimizde meydana gelen çağdaş gelişmeler, bazı hukuki olguları öne çıkartmıştır. Modern hukukun başlangıcı sayılan Roma Hukukundan başlamak kay¬dıyla var olan Vesayet Kurumu, gelişmelere paralel ve yenilenerek değiş¬miş, bazı alt kurumlar daha ön plana çıkmıştır. Bir vesayet hukuku kurumu olan Kayyımlık Kurumu, vesayet başlığı altında irdelenmesine ve atanma usulleri, görev ve yetkileri, sorumlulukla¬rı hususunda vesayet ve vasiye ilişkin hükümlere atıf yapılarak düzenlenmiş olmasına rağmen, Türk Medeni Kanunu′nun tüm fasıllarında, Türk Ticaret Kanunu′nun şirketlere ilişkin fasıllarında, Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka¬nununda, icra iflas Kanunu′nun değişen, şirketlerin iflasına ilişkin normla¬rında, Ceza Muhakemesi Kanunu′nda, özel kanun olarak düzenlenen, Der¬nekler Kanunu′nda, Sendikalar Kanunu′nda, kayyımlıkla ilgili bir çok dü¬zenlemenin bulunması, bu kuruma özel bir önem ve işlev kazandırmıştır. Bu nedenle, geniş bir uygulama alanı bulunan kayyımlık kurumunun tarihsel gelişimiyle birlikte hukuki tanımı, işlevselliği ön plana çıkarılarak irdelenmesi gereğinden hareketle bu çalışmamız kaleme alınmıştır. Bu ça¬lışmanın hazırlanması sırasında kayyımlık konusunda çok sınırlı sayıda bulunan bilimsel eserler incelenmiş, keza yakın ilgisi nedeniyle vesayet hukuku alanındaki tüm bilimsel eserler, makaleler, toplantı tutanakları ve bu konudaki Yargıtay kararları silsile içerisinde irdelenmeye çalışılmıştır. Okuma kolaylığının sağlanması için mümkün olduğunca günlük dil kullanılmaya çalışılmış ve gereksiz ayrıntılardan kaçınılmasına özen gös¬terilmiştir. Konu başlıklarına göre Yargıtay kararlarının ilgili kısımları da çalışmamıza eklenmiştir. Böylece vücuda getirilen bu çalışmamız saygı-değerli meslektaşlarımızın yararlanmasına sunulmuştur. Bakırköy, Şubat 2007 Ekrem YILDIZ Serhan GÜRSOY Bakırköy Hakimi Bakırköy Hakimi TEŞEKKÜR Bu çalışmamızın başından itibaren huzurlu bir çalışma ortamı hazır¬layan sevgilimizi eşlerimize, bizlerden bilgi ve tecrübelerini esirgemeyen Bakırköy Hakimleri Yakup Ataç, Harun Bulut′a, yazım hatalannı denetle¬yen Sayın Av. Nail Karakaş′a ve bu çalışmanın yapılması sırasında bizden manevi desteklerini esirgemeyen yakın çevremize şükranlarımızı sunma¬yı bir borç biliriz. Nihayet çalışmamızın yayınlanmasındaki katkılarından dolayı Vedat Kitapçılık sahibi Sayın Vedat CARBAŞ Bey′e ve kitabın dizgisini titiz¬likle gerçekleştiren Sayın Sami ABBAS Bey′e teşekkürü borç biliriz. Bakırköy, Şubat 2007 Ekrem YILDIZ Serhan GÜRSOY Bakırköy Hakimi Bakırköy Hakimi İÇİNDEKİLER SUNUŞ III TEŞEKKÜR V İÇİNDEKİLER XI KISALTMALAR XIX BİRİNCİ BÖLÜM KAYYIMLIK VE TARİHİ GELİŞİMİ 1. GlRlŞ 1 2. KAYYIMLIĞIN TANIMI 3 3. KAYYIMLIĞIN TARİHİ GELİŞİMİ 4 4. KAYYIMLIK KURUMUNUN TÜRK HUKUKUNDAKİ YERİ 7 İKİNCİ BÖLÜM TÜRK HUKUKUNDA KAYYIMLIK 1. TÜRK HUKUKUNA GÖRE KAYYIMLIK TÜRLERİ 9 2. VESAYET AMAÇLI KAYYIMLIK 9 2.1. Vesayet Amaçlı Temsil Kayyımlığı 10 2.1.1. Tanımı 10 2.1.2. Kapsamı 11 2.1.3. Temsil Kayyımının Nitelikleri 11 2.1.3.1. Temsil Kayyımının Genel Nitelikleri 12 2.1.3.2. Kayyımlığa Atanmada Öncelik Hakkı 13 2.1.3.3. Kayyımlığı Kabul Yükümlülüğü 14 2.1.3.4. Kayyımlığa Atamaya Engel Olan Nedenler Konu ile ilgili Yargıtay Kararlan 15 2.1.3.5. Kayyımlıktan Kaçınma Nedenleri 18 2.1.4. Türk Medeni Kanununa Göre Temsil Kayyımı Atanmasını Gerektiren Nedenler Konu ile İlgili Yargıtay Kararları 20 2.2. Vesayet Amaçlı Yönetim Kayyımlığı 34 2.2.1. Tanımı 34 XI İÇİNDEKİLER 2.2.2. Kapsamı 34 2.2.3. Yönetim Kayyımının Nitelikleri 35 2.2.3.1. Yönetim Kayyımının Genel Nitelikleri 36 2.2.3.2. Kayyımlığa Atanmada Öncelik Hakkı 37 2.2.3.3. Kayyımlığı Kabul Yükümlülüğü 38 2.2.3.4. Kayyımlığa Atamaya Engel Olan Nedenler 38 2.2.3.5. Kayyımlıktan Kaçınma Nedenleri 41 2.2.4. Türk Medeni Kanununa Göre Yönetim Kayyımı Atanmasını Gerektiren Nedenler 43 2.2.4.1. Kanun Gereği Yönetim Kayyımı Atanmasını Gerektiren Nedenler 43 2.2.4.2. İsteğe Bağlı Yönetim Kayyımı Atanmasını Gerektiren Nedenler 76 2.2.5. 3561 Sayılı Yasaya Göre Yönetim Kayyımı Atanmasını Gerektiren Nedenler Konu ile ilgili Yargıtay Kararları 79 3. VESAYET DIŞI AMAÇLI KAYYIMLIK 93 4. TÜRK HUKUKUNDA KAYYIMIN ATANMA USULÜ 94 4.1. Kayyım Atmaya Görevli Mahkeme 94 4.1.1. Vesayet Amaçlı Kayyım Atanmasında Konu ile İlgili Yargıtay Kararları 94 4.1.2. Vesayet Dışı veya Karma Amaçlı Kayyım Atanmasında 114 4.2. Kayyım Atamaya Yetkili Mahkeme 115 4.2.1. Vesayet Amaçlı Kayyım Atanmasında 115 4.2.1.1. Temsil Kayyımlığında Yetkili Mahkeme 115 4.2.1.2. Yönetim Kayyımlığında Yetkili Mahkeme 116 4.2.2. Vesayet Dışı veya Karma Amaçlı Kayyım Atanmasında 117 4.3. Yargılama Usulü ve Karar 118 4.3.1 .Vesayet Amaçlı Kayyım Atanmasında 118 4.3.2. Vesayet Dışı veya Karma Amaçlı Kayyım Atanmasında 119 4.4. Kayyımlık Görevinden Kaçınma veya Kayyıma İtiraz 120 4.5. Atama Kararının ilanı 121 5. KAYYIMIN GÖREV VE YETKİLERİ 122 5.1. Temsil Kayyımının Görev ve Yetkileri 124 5.2. Yönetim Kayyımının Görev ve Yetkileri Konu ilgili Yargıtay Kararları 129 6. KAYYIMLIK GÖREV SÜRESİ VE ÜCRETİ 137 6.1. Kayyımın Görev Süresi 138 XII -• İÇİNDEKİLER 6.1.1. Temsil Kayyımının Görev Süresi 138 6.1.2. Yönetim Kayyımının Görev Süresi 141 6.2. Kayyımlık Ücreti 142 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KAYYIMLIKTA VESAYET DAİRELERİNİN GÖREVLERİ 1. GENEL OLARAK GÖZETİM VE DENETİM GÖREVLERİ 149 2. ŞİKAYET VE İTİRAZ ÜZERİNE DENETİM 150 3. İZNE TABİ İŞ VE İŞLEMLER NEDENİYLE DENETİM 151 4. İZİNSİZ YAPILAN İŞ VE İŞLEMLER NEDENİYLE DENETİM 156 5. RAPOR VE HESAPLARIN İNCELENMESİ YOLUYLA DENETİM 157 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM KAYYIMLIĞIN VE KAYYIMIN GÖREVİNİN SONA ERMESİ 1. KAYYIMIN GÖREVİNİN SONA ERMESİ 159 1.1. Kayyımın Görevinin Kendiliğinden Sona Ermesi 159 1.2. Kayyımın Görevinin Mahkemece Sona Erdirilmesi 162 1.2.1. Genel Olarak 162 1.2.2. Kayyımın Vesayet Makamınca Görevden Alınması 163 2. KAYYIMLIĞIN SONA ERMESİ 166 2.1. Temsil Kayyımlığının Sona Ermesi 166 2.2. Yönetim Kayyımlığının Sona Ermesi 168 2.3. Kayyımlığın Sona Ermesine İlişkin Katar 169 2.3.1. Genel Olarak 169 2.3.2. Kararın Verilme Şekli ve Yargılama Usulü Konu ile İlgili Yargıtay Kararları 171 2.3.3. Kararın ilanı 174 BEŞİNCİ BÖLÜM KAYYIMLIK VESAYETİ NEDENİYLE SORUMLULUK 1. KAYYIMIN SORUMLULUĞU 193 2. VESAYET DAİRELERİNİN SORUMLULUĞU 194 XIII İÇİNDEKİLER 3. DEVLETİN SORUMLULUĞU 195 4. SORUMLULUK DAVALARINDA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME 196 4.1. Kayyıma Karşı Açılacak Davalarda 196 4.2. Devlete Karşı Açılacak Davalarda 196 4.3. Devletin Açacağı Rücu Davalarında 197 4.4. Diğer Rücu Davalarında 197 5. SORUMLULUK DAVALARINDA ZAMANAŞIMI SÜRELERİ 198 5.1. Olağan Zamanaşımı Süresi 198 5.1.1. Kayyıma Karşı Açılacak Davalarda 198 5.1.2. Devlete Karşı Açılacak Davalarda > 199 5.1.2.1. Kayyıma Tazmin Ettirilememe Nedeniyle Açılacak Davalarda 199 5.1.2.2. Vesayet Daireleri Görevlilerinden Dolayı Açılan Davalarda.. 200 5.1.3. Devletin Rücu Davalarında 200 5.1.4. Diğer Rücu Davalarında 201 5.2. Olağanüstü Zamanaşımı Süresi 201 6. KAYYIMLIK VESAYETİ ALTINDAKİNİN ALACAKLARININ NİTELİĞİ 201 ALTINCI BÖLÜM KAYYIMIN KATILIMI GEREKEN İŞLEMLER, UYUŞMAZLIKLAR VE DAVALAR 1. TÜRK MEDENİ KANUNUNDAN DOĞAN DAVALAR 203 1.1. Aile Hukukuna ilişkin Davalar 203 1.1.1. Babalık Davalarında Konu ile ilgili Yargıtay Kararlan 203 1.1.2. Soybağının Reddi Davalarında Konu ile ilgili Yargıtay Kararlan 212 1.1.3. Tanımanın iptali Davalannda Konu ile ilgili Yargıtay Kararlan 216 1.1.4. Evlat Edinme ve Evlat Edinmenin iptali Davalannda 218 1.1.5. Nafaka Davalannda Konu ile ilgili Yargıtay Kararlan 214 1.1.6. Boşanma ve Evliliğin iptali Davalarında 223 1.1.7. Çocuk ile Ana-Baba Arasında veya Ana-Baba Lehine Üçüncü Kişiyle Çocuk Arasında Yapılan işlemlerde 223 XIV İÇİNDEKİLER 1.1.7.1. Genel Olarak 223 1.1.7.2. Ana-Baba ile Çocuk Arasındaki işlemlerde 224 1.1.7.3. Ana-Baba Yararına Çocuk ile Üçüncü Kişi Arasındaki işlemlerde 227 1.1.7.4. Kayyımın Atanması, Görev Süresi, Denetimi ve Ücreti 227 1.1.7.5. işlemin Hakim Tarafından Onaylanması 229 1.1.7.6. iyi Niyetli Üçüncü Kişilerin Korunması Konu ile ilgili Yargıtay Kararlan 230 1.1.8. Velayetin Kaldırılması Davalarında Konu ile İlgili Yargıtay Kararlan 234 1.1.9. Çocuk Mallarına ilişkin işlemlerde 236 1.2. Miras Hukukundan Doğan Dava ve Uyuşmazlıklarda 239 1.2.1. TMK 648. Maddesine Göre Kayyım Tayini (Paylaşmaya Katılım Kayyımlığı) 239 1.2.1.1. Genel Olarak 239 1.2.1.2. TMK 648. Maddesine Göre Kayyım Atanma Koşullan 253 1.2.1.2.1. Bir Alacaklının Olması 254 1.2.1.2.2. Alacaklının isteğinin Bulunması 257 1.2.1.3. Atanan Kayyımın Hukuki Niteliği 260 1.2.1.4. Kayyım Atamaya Görevli ve Yetkili Mahkeme 261 1.2.1.5. Paylaşmaya Katılım Kayyımlığının Sona Ermesi ve Kayyımın Sorumluluğu 262 1.2.1.5.1. Genel Olarak 262 1.2.1.5.2. Paylaşmanın Kayyım Katılımıyla Rızaen Yapılmış Olması 263 1.2.1.5.3. Paylaşmanın Mahkemece Yapılmakta Olması Konu ile ilgili Yargıtay Kararlan 268 1.1.2. Miras Ortaklığı Temsilcisi ve Kayyım Olup Olmadığı Sorunu Konu ile ilgili Yargıtay Kararları 287 1.2.3. Resmi Tereke Yöneticisi ve Kayyım Olup Olmadığı Sorunu 292 1.2.4. Tereke Tasfiye Memurunun Kayyım Olup Olmadığı Sorunu 293 1.2.5. Elbirliği Mülkiyetinden Kaynaklanan Ortaklığın Giderilmesi Davalannda 293 1.3. Eşya Hukukundan Kaynaklanan Davalar 294 1.3.1. Paylı Mülkiyet Ortaklığından Kaynaklanan Davalarda 294 1.3.2. Ortaklığın Giderilmesi Davalarında Konu ile ilgili Yargıtay Kararlan 296 XV 1.3.3. İntifa Hakkı Yükümlüsü Malikin İsteğiyle Kayyım Atanması 324 1.3.3.1. Genel Olarak 324 1.3.3.2. Malikin İsteği Üzerine Kayyım Atama Koşulları 325 1.3.3.2.1. Hukuka Aykırı Kullanımın Sürmesi 326 1.3.3.2.2. İstenen Güvencenin Gösterilmemesi 326 1.3.3.2.3. Malikin Kayyım Atanmasını İstemiş Olması 328 1.3.3.3. TMK 810. Maddesine Göre Kayyım Atama Usulü 330 1.3.3.4. Görevli ve Yetkili Mahkeme 331 1.3.3.5. Atanan Kayyımın Hukuki Niteliği ve Kayyımlığın Kapsamı.... 333 1.3.3.6. Atanan Kayyımın Görev ve Yetkileri 335 1.3.3.7. Atanan Kayyımın Denetimi 337 1.3.3.8. Kayyımlığın ve Kayyımın Görevinin Sona Ermesi 337 1.3.4. Rehinli Alacaklıya Kayyım Atanması 338 1.3.4.1. Genel Olarak 338 1.3.4.2. Rehinli Alacaklıya Kayyım Atanma Neden ve Koşulları 339 1.3.4.3. Kayyımlığın Hukuki Niteliği ve Kapsamı 341 1.3.4.4. Görevli ve Yetkili Mahkeme ve Atanma Usulü 342 1.3.4.5. Kayyımlık Ücreti 343 1.3.4.6. Kayyımlığın ve Kayyımın Görevinin Sona Ermesi 343 1.4. Derneklere Kayyım Atanması 344 1.4.1. Genel Olarak 344 1.4.2. Organ Yoksunluğu Nedeniyle Derneğe Kayyım Atanması 345 1.4.3. Faaliyetten Alıkonulma Nedeniyle Derneğe Kayyım Atanması 349 1.4.4. Görevden Uzaklaştırma Nedeniyle Derneğe Kayyım Atanması 351 1.5. Vakıflara Kayyım Atanması 353 1.5.1. Genel Olarak 353 1.5.2. Organ Yoksunluğu Nedeniyle Vakfa Kayyım Atanması 355 1.5.2.1. Mazbut Vakıflarda 355 1.5.2.2. Mülhak Vakıflarda 355 1.5.2.3. 743 ve 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununa Göre Kurulmuş Vakıflarda 356 1.5.2.3.1. Olağan Vakıflar ile Kamu Yararlı Vakıflarda ve Aile Vakıflarında 356 1.5.2.3.2. Çalışanlarına Yardım Vakıflarında 358 1.5.3. Vakfın Faaliyetten Geçici Olarak Alıkonulmasında Konu ile İlgili Yargıtay Kararlan 358 2. NÜFUS KAYIT DÜZELTME DAVALARINDA KAYYIM KATILIMI 367 XVI İÇİNDEKİLER Konu ile İlgili Yargıtay Kararlan 368 3. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNUNA GÖRE DAVAYA KAYYIM KATILIMI 371 4. ŞİRKETLERE, KOOPERATİFLERE KAYYIM ATANMASI 373 4.1. Genel Olarak 373 4.2. Suça Karışan Şirkete Kayyım Atanması 374 4.3. Şirketlere Temsil Kayyımı Atanması 377 4.4. Şirketlere Yönetim Kayyımı Atanması 379 4.5. Şirketin Ekonomik Durumunun Bozulması Nedeniyle Kayyım Atanması 381 4.6. İflasın Ertelenmesi Davasında Kayyım Atanması 383 4.7. Kooperatiflere Kayyım Atanması Konu ile İlgili Yargıtay Kararları 385 4.8. Görevli ve Yetkili Mahkeme 389 4.8.1. Görevli Mahkeme 389 4.8.2. Yetkili Mahkeme Konu ile İlgili Yargıtay Kararlan 389 5. SENDİKALARA KAYYIM ATANMASI 417 5.1. Genel Olarak 417 5.2. İşçi ve İşveren Sendikalarında 417 5.2.1. Temsil Kayyımı Atanması 418 5.2.2. Yönetim Kayyımı Atanması 418 5.3. Görevli ve Yetkili Mahkeme 421 5.3.1. Görevli Mahkeme 421 5.3.2. Yetkili Mahkeme 422 5.4. Kamu Görevlileri Sendikalannda 422 5.4.1. Genel Olarak 422 5.4.2. Temsil Kayyımı Atanması 423 5.4.3. Yönetim Kayyımı Atanması 423 5.4.4. Görevli ve Yetkili Mahkeme 424 5.4.4.1. Görevli Mahkeme 424 5.4.4.2. Yetkili Mahkeme 424 6. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KAYYIM OLUP OLMADIĞI SORUNU 424 6.1. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun Hukuki Niteliği 424 6.2. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Hakkında Kayyımlık Hükümlerinin Uygulanıp Uygulamayacağı Sorunu 427 XVII