Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (50)      Mart (140)      Şubat (116)      Ocak (138)

Katma Değer Vergisinde İndirim Mekanizması (Türkiye ve Avrupa Birliği)

Katma Değer Vergisinde İndirim Mekanizması (Türkiye ve Avrupa Birliği)Sayfa Sayısı
:  
281
Kitap Ölçüleri
:  
16x24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
9786050504385

200,00 TL

ÖNSÖZ

Dr. Hasan Oral “Katma Değer Vergisinde İndirim” başlıklı bu çalışması ile vergi hukukunun en karmaşık konularından birini inceleme konusu yapmaktadır.

KDV’de indirim uygulaması sonucunda ortaya çıkan mükellef alacaklarının çok yüksek tutarlara ulaşması problemi, halen ülkemiz kamuoyunu en çok meşgul eden konulardan biri haline gelmiştir. Bu alacak tutarının 150 milyar TL’nin üzerine çıktığı ifade edilmektedir.

Değerli Vergi Hukukçusu Av. Dr. Hasan Oral’ın bu çalışması doktora tezi olarak hazırlanmış ve 2017 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde savunularak oy birliği ile başarılı bulunmuştur.

Çalışma tez jüri üyelerinin yaptıkları değerlendirmeler de dikkate alınarak kitap olarak yayıma hazır hale getirilmiştir. Ayrıca savunmadan bu yana konuya ilişkin ortaya çıkan değişiklikler de kitap içine işlenmiştir.

Kitabın en belirgin özelliği, ülkemiz KDV İndirimi konusunda yaşanan sorunları, konunun ana kaynağı olan Avrupa Birliği Ortak KDV hukuku çerçevesinde değerlendirmekte olmasıdır. Yazar kitap içinde KDV İndirimi ile alakalı birçok spesifik konuyu/sorunu mercek altına almakta, bu konulara/ sorunlara AB Ortak KDV Mevzuatını da (AİHM ve AB Adalet Divanı kararları dahil) göz önünde tutarak cevap aramakta, çözüm önerileri sunmaktadır.

Dr. Oral bu şekilde Türk Vergi Hukuku yazınına önemli bir katkı sunmuş olmaktadır.

Ciddi, sorumluluk anlayışı yüksek, muhakeme ve analiz yeteneği kuvvetli meslektaşım Dr. Hasan Oral’ın daha birçok kıymetli çalışmaya imza atacağına inancım tamdır.

Prof. Dr. Nurettin Bilici

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Mali Hukuk ABD
İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ5
İÇİNDEKİLER7
KISALTMALAR19
GİRİŞ21

BİRİNCİ BÖLÜM

KATMA DEĞER VERGİSİNDE İNDİRİM MEKANİZMASININ TEORİK ÇERÇEVESİ (TÜRKİYE- AVRUPA BİRLİĞİ)
I.TÜRKİYE’DE KATMA DEĞER VERGİSİNDE
 İNDİRİM MEKANİZMASININ TEORİK ÇERÇEVESİ
1.Katma Değer Vergisi İndirim Hakkının Yapısı
1.1.Katma Değer Vergisi İndirim Hakkının Doğuşu
1.1.1.Mal Teslimi ve Hizmet İfası Hallerinde
1.1.2.Tüketici Kanunu’na ve Müşteri Kabul Şartına Bağlı
Mal Satışlarında
1.1.3.Teslim veya İfadan Önce Belge Düzenlenmesi
Halinde
1.1.4.Kısım Kısım Mal Teslimi veya Hizmet Yapılması
Mutad Olan ve Bu Hususlarda Mutabık Kalınan
Hallerde
1.1.5.Komisyoncular Vasıtasıyla veya Konsinyasyon
Suretiyle Yapılan Satışlarda
1.1.6.Malın Alıcıya veya Onun Adına Hareket Edenlere Gönderilmesi Halinde
1.1.7.Su, Elektrik Gaz, Isıtma, Soğutma ve
Benzeri Enerji Dağıtım veya Kullanımlarında
1.1.8.İthalatta
1.1.9.Dar Mükellefiyete Tâbi Olanlar Tarafından Yapılan Uluslararası Taşımacılıkta
1.2.İndirim Hakkının Kullanılması
1.2.1.Genel Hükümler
1.2.2.Katma Değer Vergisi İndirimi ve
Beyanname İlişkisi
1.3.Katma Değer Vergisi İndirim Zamanı
1.3.1.Genel İndirim Zamanı
1.3.2.Özel Hesap Dönemlerinde İndirim Zamanı
1.4.Katma Değer Vergisi İndiriminin Özellikleri
1.4.1.Katma Değer Vergisi İndiriminin
Mükellefiyet Bazlı Yapılması
1.4.2.Katma Değer Vergisi İndiriminin Dönemselliği
1.4.2.1.7104 Sayılı Kanunun Getirdiği
Değişiklik Öncesi Durum38
1.4.2.2.7104 Sayılı Kanunun Getirdiği
Değişiklik Sonrası Durum38
1.4.3.İndirilecek Katma Değer Vergisinin
Gider Kaydedilemeyeceği
1.4.4.İndirim Konusu Yapılabilmesi İçin
Katma Değer Vergisi Yüklenilen Malın
Satılmış Olmasının Gerekmemesi
1.4.5.Gelecek Dönemlere Ait Giderlerin
Katma Değer Vergisinin Derhal İndirim
Konusu Yapılabilmesi
1.4.6.Katma Değer Vergisi İndirimi İçin
Fatura Bedelinin Ödenmiş Olmasının
Gerekmemesi
1.4.7.Vergi İndiriminin Toplu Olarak
Beyannamede Yapılması
2.İndirim Mekanizması ve İdari İşlem Teorisi
2.1.Hukuki İşlemin Bir Türü Olarak İdari İşlem
2.2.Katma Değer Vergisinde İndirim Mekanizmasının
Hukuki Niteliği
2.2.1.Katma Değer Vergisinde İndirim Hakkının
Kullanılması ve Reddinin Hukuki Niteliği
2.2.1.1.Katma Değer Vergisinde
İndirim Hakkının Kullanılması ve
Tarh İşlemi
2.2.1.2.Katma Değer Vergisinde İndirimin
Reddi ve Tarh İşlemi
2.2.2.İndirim Hakkının Kullanılmasını ve
İndirimin Reddini İçeren Re’sen Tarh İşleminin
Hukuki Niteliği
2.2.3.İndirim Hakkının Kullanılmasını ve
İndirimin Reddini İçeren Re’sen Tarh
İşleminin Özellikleri
2.2.4.Katma Değer Vergisi İndirim Hakkının
Kullanılmasını ve İndirimin Reddini İçeren
Tarh İşleminin Unsurları
2.2.4.1.Katma Değer Vergisi İndirim Hakkının Kullanılması Neticesinde Gerçekleşen
Beyana Dayalı Tarh İşleminin Unsurları
2.2.4.2.Katma Değer Vergisi İndiriminin
Reddine Neden Olan Re’sen
Tarh İşleminin Unsurları
II.AVRUPA BİRLİĞİ’NDE KATMA DEĞER VERGİSİ
 İNDİRİM HAKKI
1.Genel Olarak Avrupa Birliği’nde Katma Değer Vergisi
İndirim Hakkı
2.Avrupa Birliği’nde Katma Değer Vergisi İndirim Hakkına
İlişkin Hukuki Düzenlemelerin Tarihsel Süreci
2.1.Avrupa Birliği’nde Katma Değer Vergisi Uyumlaştırması
2.1.1.Vergi Uyumlaştırılmasında Direktiflerin
Hukuki Etkisi
2.1.2.Katma Değer Vergisi Uyumlaştırmasına ve
İndirim Hakkına Yön Veren Temel Direktifler
2.1.2.1.Birinci ve İkinci Direktifler
2.1.2.2.Altıncı Direktif
2.1.2.3.16 Aralık 1991 Tarihli Konsey Direktifi
2.1.2.4.2006/112/EC Sayılı Direktif
(Katma Değer Vergisi Direktifi)
2.2.Avrupa Birliği’nde Katma Değer Vergisi Geçiş Rejimi
2.3.Uygulanması Planlanan Rejim (Clearing Sistem)
3.Avrupa Birliği’nde Katma Değer Vergisi İndirim Hakkının
Amacı
4.Katma Değer Vergisinde İndirim Hakkının Kapsamı
4.1.Katma Değer Vergisi İndirim Hakkı Kapsamının
Tespitinde Getirilen Kıstaslar
4.1.1.Katma Değer Vergisi Direktifi’nin Belirlemiş
Olduğu Kıstaslar
4.1.1.1.Mükellef Sıfatıyla Hareket Edilen
Ekonomik Faaliyetler
4.1.1.2.Mükellefin Vergilendirilmiş İşlemleri
4.1.2.Avrupa Birliği Adalet Divanının Belirlemiş
Olduğu Kıstas
4.2.Katma Değer Vergisinden İstisna Tutulan
Mal ve Hizmet Alımları
5.Katma Değer Vergisinde İndirim Hakkının Sınırlanması
5.1.İndirim Hakkının Katma Değer Vergisi Direktifi’nden
Kaynaklı Sınırları
5.2.İndirim Hakkının Avrupa Birliği Adalet Divanının İçtihatlarında Belirtilen Sınırları
5.3.Bazı Üye Devletlerin Mevzuatlarında Belirtilen Sınırlar
5.3.1.İngiltere Katma Değer Vergisi Kanunu’nda
İndirim Hakkının Sınırlanması
5.3.2.Almanya Katma Değer Vergisi Kanunu’nda
İndirim Hakkının Sınırlanması
5.3.3.Fransa Genel Vergi Kanunu’nda İndirim Hakkının Sınırlanması
6.Avrupa Birliği’nde Katma Değer Vergisi İndirim Hakkının
Şartları
6.1.Katma Değer Vergisi Direktifi’nin Belirlediği Şartlar
6.1.1.İndirim Hakkını Kullanacak Kişi ya da
Tüzelkişinin Katma Değer Vergisi Mükellefi
Olmasının Gerekmesi
6.1.2.İndirim Konusu Edilecek Katma Değer Vergisine
Ait Mal ve Hizmetlerin Ekonomik Faaliyet
Çerçevesinde Gerçekleşmiş Olmasının Gerekmesi
6.1.3.Katma Değer Vergisi İndirim Hakkının,
Doğduğu Vergilendirme Dönemi İçerisinde Kullanılmasının Gerekmesi
6.1.4.Katma Değer Vergisi İndirim Hakkının
Kullanılmasına Esas Dayanak Belgelerin
Bulunmasının Gerekmesi
6.1.5.Avrupa Birliği’ne Gerçekleştirilen İthalatta,
İthalat Belgesinin Bulunmasının Gerekmesi
6.1.6.Avrupa Birliği İçinde Yapılan (Topluluk İçi) İktisaplarda, Katma Değer Vergisi Beyannamesinin Düzenlenmesinin Gerekmesi
6.2.Avrupa Birliği Adalet Divanının Belirlediği Şartlar
6.2.1.Doğrudan ve Dolaysız Bağlantının Varlığı
6.2.2.Ön Ödemeli Satışlarda Alınan Mal veya
Hizmet Kaleminin Açık ve Net Şekilde Tanımlanabilmesi

İKİNCİ BÖLÜM

TÜRKİYE’DE KATMA DEĞER VERGİSİNDE
İNDİRİM MEKANİZMASI
I.GENEL OLARAK TÜRKİYE’DE KATMA DEĞER VERGİSİ
 İNDİRİMİ
II.KATMA DEĞER VERGİSİNDE İNDİRİMİN ŞARTLARI
1.Gerçek Usulde Katma Değer Vergisi Mükellefi Olmalı
1.1.Basit Usulde Vergilendirilenlerin Katma Değer Vergisi
İndirimi Koşulu
1.2.Basit Usulden Gerçek Usule Geçenlerin Stoklarında
Yer Alan Mallara Ait Katma Değer Vergisi İndirimi
2.Yüklenilen Katma Değer Vergisi, Mükellefiyetle İlgili Olmalı
2.1.Katma Değer Vergisinde İndirim Hakkını Kullanacak Mükellefe İlişkin Yasal Mevzuat ile Danıştayın ve
Vergi İdaresinin Görüşleri
2.1.1.Yasal Mevzuat
2.1.2.Danıştayın Görüşü
2.1.3.Vergi İdaresinin Görüşü
2.2.Mükellefiyet Tesis Ettirilmeden Önce İşle İlgili Yapılan
Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Katma Değer Vergisi İndiriminin Durumu
2.3.Gelecek Yıllara İlişkin Peşin Ödenen Giderlerde
Katma Değer Vergisi İndirimi
2.4.İşi Bırakan Mükelleflerin İndiremedikleri
Katma Değer Vergisinin Durumu
2.5.Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen Katma Değer Vergisi
İndirimi
2.6.Rücu Edilen Katma Değer Vergisinin İndirimi
3.Yüklenilen Katma Değer Vergisi İndirilebilecek
Nitelikte Olmalı
3.1.İndirilemeyecek Katma Değer Vergileri
3.1.1.Katma Değer Vergisi Kanunu’nun
30. Maddesine Göre İndirilemeyecek
Katma Değer Vergileri
3.1.2.Hazine ve Maliye Bakanlığının Vergi İndirimini Sınırlayıcı İşlemleri
4.İndirilebilecek Katma Değer Vergileri Gider Yazılamaz
4.1.Katma Değer Vergisi, Fatura veya Benzeri Belgeler ile
Gümrük Makbuzunda Ayrıca Gösterilmeli
4.1.1.İndirime Konu Teşkil Eden Belgeler
4.1.1.1.Fatura
4.1.1.2.Serbest Meslek Makbuzu
4.1.1.3.Fatura Yerine Geçen Belgeler
4.1.1.4.Gümrük Makbuzu
4.1.1.5.Hazine ve Maliye Bakanlığınca
Katma Değer Vergisinde
İndirim Konusu Edilebilen Belgeler
4.1.1.5.1.Evrak Tevzi Listesi ve
Gelir Makbuzuna Dayanarak Yapılan Katma Değer Vergisi İndirimi
4.1.1.5.2.Akaryakıt Pompalarının
Ödeme Kaydedici Cihaz
Fişlerine Dayalı Katma
Değer Vergisi İndirimi
4.1.1.5.3.İcra Dairelerince Düzenlenen Tahsilat Makbuzlarına
İstinaden Katma Değer
Vergisi İndirimi
4.2.Katma Değer vergisinin Fatura veya Benzeri Belgeler ile Gümrük Makbuzunda Ayrıca Gösterilmesinin Gerekli
Olmadığı Haller
5.Fatura veya Benzeri Belgeler ile Gümrük Makbuzu
Yasal Defterlere Takip Eden Takvim Yılının Sonuna Kadar Kaydedilmeli
5.1.Katma Değer Vergisi İndirimi İçin Tutulması Zorunlu
Defterler
5.1.1.Yasal Defterlerin Tasdiki ve Katma Değer Vergisi İndirimi
5.1.2.Müteharrik Yapraklı Defterlerin Tasdiksiz
Arka Kısmına Yapılan Kayıtların
Vergi İndirimine Etkisi
5.2.Yasal Defterlere Geç Kaydedilen Fatura ve
Benzeri Belgelerdeki Katma Değer Vergisinin İndirimi
5.3.Fatura ve Benzeri Belgelerin İlgili Takvim Yılı Sonuna
Kadar Yasal Defterlere Kaydedilmemesi
5.4.E-Defter Uygulaması ve Katma Değer Vergisi İndirimi
6.Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Katma Değer Vergisi
Gerçekte Yüklenilmiş Olmalı
6.1.Katma Değer Vergisinin Gerçekte Yüklenildiği Haller:
Malın Teslimi, Hizmetin İfası
6.2.Katma Değer Vergisinin Gerçekte Yüklenilmediği Haller
6.2.1.Fatura ve Benzeri Belgelerin Sahte veya
Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Olması Hali
6.2.2.Malların Zayi Olması Hali
6.2.2.1.Zayi Olan Malların Kapsamı
6.2.2.1.1.Malların Değerinin
Düşmesi ve Katma Değer
Vergisi İndirimi
6.2.2.1.2.Fire Sonucu Meydana Gelen Kayıplar ve Katma Değer
Vergisi İndirimi
6.2.2.1.3.Kaybolan Mallarda
Katma Değer Vergisi İndirimi
6.2.2.1.4.Son Kullanma Tarihi Geçen ve
İmha Edilen Mallarda Katma
Değer Vergisi İndirimi
6.2.2.1.5.Yangında Hasar Gören Mallarda Katma Değer Vergisi İndirimi
6.2.2.1.6.ATİK’lerin Zayi Olması Halinde Katma Değer Vergisi İndirimine İlişkin Tartışma
6.2.2.2.Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına
Göre Kazancın Tespitinde İndirimi
Kabul Edilmeyen Giderler Dolayısıyla
Ödenen Katma Değer Vergisinin Durumu
6.2.2.3.Çalınan Mallara İlişkin
Katma Değer Vergisinin Durumu
6.2.2.4.Transfer Fiyatlandırması Yoluyla
Örtülü Kazanç Dağıtımı ve
Örtülü Sermayede Katma Değer
Vergisi İndirimi
6.2.2.4.1.Transfer Fiyatlandırmasında
Yoluyla Örtülü Kazanç
Dağıtımında Katma Değer
Vergisi İndirimi

6.2.2.4.1.1.6728 ve
7104 Sayılı
Kanun Değişikliği Öncesi Durum164

6.2.2.4.1.2.6728 ve
7104 Sayılı
Kanun Değişikliği167
6.2.2.4.2.Örtülü Sermayede
Katma Değer Vergisi İndirimi
6.3.Promosyon Ürünlerinde
Katma Değer Vergisi İndirimi
7.İthal Olunan Mal ve Hizmetlerde
Katma Değer Vergisi Ödenmiş Olmalı
7.1.İthal Olunan Mallarda Katma Değer Vergisi İndirimi
7.2.İthal Olunan Hizmetlerde Katma Değer Vergisi İndirimi
7.2.1.Yurt Dışı Avukatlık Hizmetlerinde
Katma Değer Vergisi İndirimi
7.2.2.Yurt Dışı Sağlık ve Eğitim Hizmetlerinde
Katma Değer Vergisi İndirimi
7.3.İthal Olunan Mal ve Hizmet Karşılığı Alınan
Komisyonların Katma Değer Vergisi İndirimi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

TÜRKİYE İLE AVRUPA BİRLİĞİ
KATMA DEĞER VERGİ SİSTEMLERİNDE
İNDİRİM HAKKININ KARŞILAŞTIRILMASI
I.KATMA DEĞER VERGİSİ İNDİRİMİ KAVRAMINA
 YAKLAŞIM
1.Türkiye’de Katma Değer Vergisi İndirimi Kavramına
Yaklaşım
2.Avrupa Birliği’nde Katma Değer Vergisi İndirimi
Kavramına Yaklaşım
2.1.Avrupa Birliği Direktiflerinin Yaklaşımı
2.2.Avrupa Birliği Adalet Divanının Yaklaşımı
2.3.Bazı Üye Devletlerin Mevzuatlarında Yaklaşım
2.3.1.İngiltere Katma Değer Vergisi Kanunu’nda
Katma Değer Vergisinde İndirim Hakkı
2.3.2.Fransa Genel Vergi Kanunu’nda
Katma Değer Vergisinde İndirim Hakkı
2.3.3.Almanya Katma Değer Vergisi Kanununda
Katma Değer Vergisinde İndirim Hakkı
3.Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Yaklaşımı
II.KATMA DEĞER VERGİSİ İNDİRİM HAKKINI DOĞURAN
 OLAYLAR BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRMA
1.Türkiye’de Katma Değer Vergisinde İndirim Hakkını
Doğuran Olay
2.Avrupa Birliği’nde Katma Değer Vergisinde
İndirim Hakkını Doğuran Olaylar
2.1.Katma Değer Vergisi Direktifi’nde Belirtilen
Katma Değer Vergisinde İndirim Hakkını
Doğuran Olaylar
2.1.1.Katma Değer Vergisi Direktifi’nin
168. Maddesinde Belirtilen Katma Değer Vergisi İndirimi Hakkını Doğuran Olaylar
2.1.1.1.Mal ve Hizmet İktisabı
2.1.1.2.İç Tedarik
2.1.1.3.Topluluk İçi İktisap
2.1.1.4.İthalat
2.1.2.Katma Değer Vergisi Direktifi’nin
168. Maddesi Dışında Katma Değer Vergisi
İndirimi Hakkını Doğuran Olaylar
2.2.Bazı Üye Devletlerin Mevzuatlarında
Katma Değer Vergisinde İndirim Hakkını Doğuran
Olaylar
III.KATMA DEĞER VERGİSİ İNDİRİMİNİN ŞARTLARINA
 YAKLAŞIM
1.Katma Değer Vergisi Mükellefiyeti Bakımından
2.İndirim Konusu Edilecek Katma Değer Vergisine Ait
Mal ve Hizmetlerin Mükellefiyetle İlgili Olması Bakımından
3.Katma Değer Vergisinde İndirim Hakkının Kullanımına
Dayanak Teşkil Edecek Belgeler Açısından
3.1.Türkiye’de
3.2.Avrupa Birliği Direktiflerinde ve Avrupa Birliği
Adalet Divanı Kararlarında
3.3.Bazı Üye Devletlerde
4.Dönemsellik Şartı Bakımından
5.İthalatta Katma Değer Vergisinin Ödenmiş Olması
Şartı Bakımından
IV.KATMA DEĞER VERGİSİNDE İNDİRİM HAKKININ
 HUKUKİ DAYANAĞI BAKIMINDAN
1.Türkiye’de Katma Değer Vergisinde İndirim Hakkının
Yasal Dayanağı
2.Avrupa Birliği’nde Katma Değer Vergisinde
İndirim Hakkının Yasal Dayanağı
V.İNDİRİLEMEYECEK KATMA DEĞER VERGİSİ
 BAKIMINDAN
1.Türkiye’de Katma Değer Vergisinin İndirilemeyeceği
Durumlar ve Avrupa Birliği’nin Yaklaşımı
1.1.Vergiye Tâbi Olmayan veya Vergiden İstisna Edilmiş
Bulunan İşlemlerle İlgili Katma Değer Vergisi
1.1.1.Vergiye Tâbi Olmayan İşlemlere İlişkin
Yüklenilen Katma Değer Vergisi
1.1.2.Vergiden İstisna Edilmiş İşlemlere İlişkin
Yüklenilen Katma Değer Vergisi
1.2.Binek Otomobillerinin Alımında Yüklenilen
Katma Değer Vergisi
1.2.1.Binek Otomobilleri Alımında Yüklenilen
Katma Değer Vergisinin İndirimi
1.2.1.1.Binek Araçların İşletmeye
Dâhil Olması
1.2.1.2.Faaliyetleri Kısmen veya Tamamen Otomobillerin Kiralanması veya
İşletilmesi Olan Mükelleflerin
Binek Otomobil Alımındaki
Katma Değer Vergisini İndirebilecekleri.
1.2.2.İkinci El Otomobillerin Satışı İşi İle
Uğraşanlara İlişkin KDV İndirimi229
1.2.3.İndirim Hakkı Çerçevesinde Binek Otomobil Uygulaması ve Avrupa Birliği Adalet Divanının
Konuya Yaklaşımı
2.Avrupa Birliği’nde İndirilemeyecek Katma Değer Vergisi
2.1.Katma Değer Vergisi Direktifi’nde İndirilemeyecek
Katma Değer Vergisi
2.2.Avrupa Birliği Adalet Divanı Kararlarında
İndirilemeyecek Katma Değer Vergisi
2.3.Bazı Üye Devletlerin Mevzuatlarında İndirilemeyecek
Katma Değer Vergisi
VI.TÜRKİYE’DE VE AVRUPA BİRLİĞİ’NDE
 KISMİ KATMA DEĞER VERGİSİ İNDİRİMİ HAKKININ
 KARŞILAŞTIRILMASI
1.Türkiye’de Kısmi Katma Değer Vergisi İndirimi
1.1.İndirim Hakkı Tanınan ve Tanınmayan İşlemler
1.1.1.İndirim Hakkı Tanınan İşlemler
1.1.1.1.Katma Değer Vergisine Tâbi Olup,
Üzerinden Katma Değer Vergisi
Hesaplanan İşlemler
1.1.1.2.Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler
1.1.1.3.Kısmi İstisna Kapsamına Girmekle
Birlikte İndirim Hakkı Verilen İşlemler
1.1.2.İndirim Hakkı Tanınmayan İşlemler
1.2.Kısmi Katma Değer Vergisi İndiriminin Usul ve Esasları
2.Avrupa Birliği’nde Kısmi Katma Değer Vergisi İndirimi
2.1.Katma Değer Vergisi Direktifi’nde Kısmi
Katma Değer Vergisi İndirimi
2.1.1.Katma Değer Vergisi Direktifi’nde
Kısmi Vergi İndirimi Yöntemi
2.1.2.İndirim Hakkı Tanınmayan İşlemler
2.1.3.İndirim Hakkı Tanınan İşlemler
2.2.Avrupa Birliği Adalet Divanı Kararlarında Kısmi Vergi İndirimi
2.3.Bazı Üye Devletlerin Nispi İndirim Yönünden Yetkileri
SONUÇ

KAYNAKÇA