Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mayıs (59)      Nisan (92)      Mart (138)      Şubat (201)

Kartel Hukuku

Kartel HukukuSayfa Sayısı
:  
368
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
1985

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...ÖNSÖZ "Serbest pazar ekonomisi′nin ve özellikle "sosyal pazar ekono-misi"ran uygulandığı her ekonomik düzende kartellere, rekabeti sı¬nırlayıcı davranışlara ve "pazara egemen teşebbüslerin "pazardaki güç"lerini kötüye kullanmalarına karşı etkin önlemler alındığı; "pa-> zarın temiz tutulması" ve "dürüst ticaretin özendirilmesi"ne yöne¬lik politikaların geliştirildiği ve tüketicilerin korunması amacıyla da, "tüketici örgütleri"ne (tüketici dernekleri) önemli görevler ve¬rildiği gözlenmektedir. Bunlar, "pazar ekonomisi modeli"nin "olağan kuralları"dır. Oyun, ancak bu kurallara uyularak oynanabilir. Buna karşı, korumacı, tekelci ve oligopolcü uygulamaları "pa¬zar ekonomisi" diye sunmak bir "göz boyama" olup, bu mumun an¬cak "yatsıya kadar yanabileceği" unutulmamalıdır. II Bu eser, yazarın on yıllık bir çalışmasının ürünüdür. Eserin malzemesi, yazarın, çeşitli görevlerle, her yurt dışına gidişinde, bir kimsenin normal olarak "kendisine ayıracağı serbest zamanlar"tn çeşitli ülkelerdeki araştırma enstitüleri ve kitaplıklarda geçirilmesi ve yorucu çalışmalar sonucunda toplanabilmiştir. Yazar, eserde tanıtmaya, irdelemeye ve çözümlemeye çalıştığı çeşitli sorunlarla ilgili eserleri özellikle, "Max - Planck - Institut für auslaendisch.es und internationales Privatrecht" (Hamburg, 1975); "Institut für auslaendiseb.es - und internationales Privatrecht" (Freibürg/Br., 1977); "Institut für internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung" (Bonn, 1978); "Institut für Rechtsvergleichung" X (Frankfurt/M., 1983 ve 1985) ve "Institute of Advanced Legal Studies" de (London, 1984 ve 1985) incelemiştir. Eserin oluşumuna ilişkin çalışmaların bir bölümü de, ABD′nde gerçekleştirilmiştir. Yazar, özellikle Amerikan kartel hukukuna iliş¬kin gelişmeleri Southern Methodist University′nm (Dallas, Texas, 1981); Columlbia University Scbool of Law′tm (New York, 1982 ve 1985), University of Texas School of Law′ww (Austin, 1985) ve Harvard Law Sdhool′ura (International Legal Studies, Nisan 1985) kitaplıklarında gözden geçirmiştir. III Eserin, başlıca amacı, Türk hukukçuları ve ekonomistlerine, "serbest pazar ekonomisi" ve özellikle "sosyal pazar ekonomisi" mo¬dellerinde, kartellere ve "pazara egemen teşebbüsler"»» "pazardaki güç"lerini kötüye kullanmalarına karşı alınmış önlemleri tanıtmak; bu alanda "öncü çözümler"iî/Ze Kara Avrupasındaki ulusal kartel hukuklarını ve dolayısıyla AET kartel hukukunu etkileyen ve sürek¬li olarak etkilemekte olan Amerikan "antitrust hukuku" ile Batı Avrupa hukukları arasındaki ilişkileri açıklamak ve kartel hukuku′ alanındaki yeni gelişme ve yönelimler hakkında ilgili çevrelere bil-, gi sunmaktır. Ancak yazar, bu verilerin ışığında, bir "Türk Kartel Kanunu" nun hazırlanmasına ilişkin, bazı yönlendirici öneriler de sunmak isteğindedir. Gerçekten yeni Anayasanın, Türk Devletini, tüketici¬leri korunmak (m. 172) ve pazardaki kartelleri ve tekelleri önlemek¬le yükümlü kılan normları (m. 167) karşısında, ′pazar ekonomisi" modeline dayalı olduğu ileri sürülen, ancak bu modelin "hukukî me¬kanizmasına sahip olmayan "yeni ekonomik düzen"de, bir yandan karteller, hukuka aykırı rekabet sınırlamaları ve pazara egemen te¬şebbüslerin "serbest rekabet sistemfni kötüye kullanmalarım ön¬leyecek bir hukuk mekanizmasının oluşturulması; öte yandan da, tüke¬ticilerin korunmasına yönelik etkin önlemlerin biran önce alınması gerekmektedir. Oysa, "Sezar"ın hakkı Sezar′a Tanrı′nın hakkı Tanrıya verildi¬ğinde", bu konuda, ′a′rpa boyu yol alındığı" belirtilebilir. Bu du¬rum, yansız uzmanları, "pazar ekonomisi oyunu"nun "kurallarına göre oynanmadığı" sonucuna götürmektedir. XI Bu bakımdan, "pazar ekonomisı′ne dayalı sistemlerde kartel hukuklarına ilişkin açıklamalar, Türkiye′de bu modeli uygulamayı deneyenler için "ibret verici dersler′le doludur. Her oyun, kuralla¬rına göre oynanmalıdır. IV Bu vesile ile, yazar, şahsına ve çalışmalarına gösterdikleri ilgi ve bu araştırmayı gerçekleştirme kolaylıklarını sağlamalar nedeniy¬le Prof. Dr. iur. Dr. rer. pol. Dres. iur. h.c. Wolfram Müller-Freienfels′e (Freiburg/Br.), Prof. Dr. Dr. h.c. Ernst von Caemmerer′e (Freiburg/Br.); yazara Alman araştırma enstitülerinde çalışabilme olanakları yaratan Dr. Heinrieh Pfeiffer′e, Dr. VVolfgang Holl′e ve Dr. Dietrich Papenfuss′a (Bad Godesberg/Bonn); yazarın Amerikan hukuk fakülteleriyle ilişkilerini sürdürme ve 1985 Nisanında Har-vard Law SchooFda araştırma konusuyla ilgili son gelişmeleri göz¬den geçirebilme olanaklarını sağlayan ABD İstanbul Başkonsolos¬luğu Kültür İşleri Müdürü Bay R. Dabney Ghapman′a ve Bn. Me¬ral Selçuk′a; kendisine gösterilen sıcak dostluk ve konukseverlik ne-> deniyle Prof Dr. Hans W. Baade ve Anne Baade′ye (Austin, Texas); eserdeki çizimleri gerçekleştiren ve. yazarın her "külfef′ine katlan¬mak inceliğini gösteren Y. Mimar Turgut Alton′a ve gösterdiği sı¬nırsız anlayışla meslekî gelişimine her zaman katkıda bulunan Ünver Özsunay′a içtenlikle teşekkür etmeyi bir borç bilmektedir. V Eserin dizgisi, Fakülteler Matbaasının vefakâr ve çok anlayışlı operatörleri Saadettin. Çövener ve Aibdürrezzak Birol tarafından gerçekleştirilmiştir. Yazar, eserin konusuyla ilgili her yeni kaynakla temasa geçti¬ğinde, dizilmiş metinlerde durniadan değişiklik yapabilmeyi, ancak, İstanbul Hukuk Fakültesi tarafından yayınlanan eserleri yıllardan beri dizmekte olan, bu emekçi dostların anlayışı sayesinde gerçekleş¬tirmiştir. Bu nedenle yazar, her iki eski dosta da, işletme sahibi Mehmet Demir′e de, içtenlikle teşekkürü kaçınılmaz bir borç bilmektedir. XII Bilindiği gibi, pazar ekonomisinin ve "özel teşebbüsün tüm mantığı, serbest pazarlarda etkin rekabetin bulunması temel varsam yımına dayanır. Şayet, böyle bir sistem muhafaza edilecekse, reka¬betin etkin ve pazarların serbest olarak muhafaza edilmeleri gere-, kir" (Committee on Cartels and Monopoly of the Tıoentieth Century Fundf. Eser, "pazar ekonomisinin hukukî mekanizması" ile bu alan¬daki gelişmelerin tanıtılması, karteller ve hukuka aykırı rekabet sı¬nırlamalarına karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi ve dürüst ti¬caret uygulamalarının geliştirilmesi bakımlarından Türk kartel huku¬kunun oluşumuna ufak bir katkıda bulunabilirse, yazar, bu eserin oluşumu süresince katlanmak zorunda kaldığı, bir bölümü maddî, çoğu manevî sıkıntıları gerçekten unutacağı inancındadır. İstanbul, 30 Kasım 1985 Prof. Dr. Ergun ÖZSUNAY 1) Bkz. SAMUELSON, Economics, 10. Edition, McGraw - Hill Book Co., 1976, s. 508. :