Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (55)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Kara Ticareti Hukuku Dersleri ( Genel Hükümler - Ortaklıklar - Kıymetli Evrak )

Kara Ticareti Hukuku Dersleri ( Genel Hükümler - Ortaklıklar - Kıymetli Evrak )Sayfa Sayısı
:  
594
Kitap Ölçüleri
:  
21x18 cm
Basım Yılı
:  
2005
ISBN NO
:  
975-368-078-3

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...On Üçüncü Basıya Önsöz Türk Ticaret Kanunu yeniden düzenlenmesi amacı ile değerli uzmanların katılımı ile Adalet Bakanlığı tarafından oluşturulan komisyon çalışmalarını uzun süredir ve gizlilik içinde sürdürüyor. Hakkında herhangi bir bilgi sahibi olamadığımız bu çalışmaların so¬nucu ortaya çıkacak Tasarıyı beklerken, arada bir, aniden, bazı konularda, köklü değişiklikleri içeren -örneğin anonim ortaklıklar kuruluş ve esas söz¬leşme değişikliklerinde olduğu gibi- deyim yerinde ise, tepeden inme yasalar da çıkıyor. Bu değişikliklerin komisyonun öngördüğü değişiklikler olup ol¬madığını da bilmiyoruz. Kısaca, temel yasalarımızdan birisini oluşturan Türk Ticaret Kanununun ne şekil alacağı, hangi düzenlemelere yer vereceği şu anda belirsiz. Bu belirsizliğin bir an önce sona ermesi, Tasarının ve hattâ yeniden dü¬zenlenecek Yasanın bir an önce çıkarılması, üzerinde çalışmayı olanaklı kılacaktır. Bu arada, yazmış olduğum kitapları güncel hale getirmek hayli zor bir iş oluyor. Değerli yayıncını ve dostum Sayın ismet Oruç, \"Kara Ticaret Hukuku Dersleri\" adlı kitabımın tamamen tükendiğini bildirerek, yeni baskı için benden izin istediği zaman, epey duraksadım. Sonra, Ticaret Hukukunun bu kısmının en az değişikliğe uğrayabilecek kısmı olduğu mülâhazası ile, esas itibariyle kitabı aynen muhafaza ederek, sınırlı sayıda yeniden basılmasını kabul ettim. Tasarının biran önce tamamlanması ve Yasalaşması umut ve temennisi ile ve ömrüm vefa ederse yeni metinler esas alınarak yazılacak yeni baskıda buluşmak üzere hepinize sevgi ve saygılarımı sunarım. 25.2.2005 Prof Dr. Oğuz Imregüıı İÇİNDEKİLER Savfa Önsöz V Kısaltmalar VI İçindekiler VII Birinci Kitap GENEL HÜKÜMLER Birinci Bölüm TİCARET HUKUKU KAVRAMI 1. GİRİŞ 1 II. EKONOMİK ANLAMDA TİCARET VE TİCARET HUKUKU 1 III. TİCARET HUKUKUNUN HUKUK SİSTEMİNDE YERİ 3 İkinci Bölüm TİCARÎ İŞLETME I. KAVRAM VE TANIMLAMA 6 1. Genel Olarak 6 2. \"Ticarî İşletme\" Kavramı Öğeleri 7 3. \"Ticarî İşletme\′nin Tanımı İÜ II. TİCARÎ İŞLETMENİN HUKUKÎ NİTELİĞİ 11 1. Maddi Öge 11 2. Maddi Olmayan Öge 1 1 3. Ticarî İşletmenin Devri 1 1 4. Ticarî İşletmenin Miras Yolu ile Geçmesi 12 5. Ticarî İşletmenin Rehni 12 Üçüncü Bölüm TİCARÎ İŞLER VE TABÎ OLDUKLARI HÜKÜMLER I. TİCARÎ İŞLER 17 1. Türk Ticaret Kanununda Düzenlenmiş İşler 17 2. Ticarî İşletme İle İlgili Diğer Bütün İş. İşlem ve Fiiller 18 3. Ticarî İş Karinesi 18 4. Bir Taraf İçin Ticari İş Sayılan Hususlar 19 Kara Ticareti Hukuku Dersleri Savfa 5. Ticarî iş Olarak Nitelendirilmenin Sonuçları 20 II. TİCARÎ HÜKÜMLER 24 1. Ticaret Kanunundaki Hükümler 25 2. Diğer Kanunlarda Ticarî İşletme İle İlgili Özel Hükümler 24 3. Ticarî Hükümlerin Uygulama Alanı 25 4. Ticarî Hükümlerin Uygulama Sırası 25 III. TİCARÎ KAZA 27 1. Hukuk Mahkemesi-Tiearct Mahkemesi Ayırımı 27 2. Ticaret Mahkemelerinin Görev Alanı 28 3. Ticaret Davalarında Özel Usul Kuralları 29 Dördüncü Bölüm TACİR VE TACİR SIFATININ SONUÇLARI I. TACİR SIFATININ KAZANILMASI 31 1. Gerçek Kişilerde 31 2. Tüzel Kişilerde 34 II. TACİR SIFATININ SONUÇLARI 36 1. Tiearei Umanı Seçmek ve Kullanmak 36 2. İflâsa Tâbi Olmak 36 3. Ticarî Defterleri Tutmak 37 4. Ticaret Sicilline Kayıt z 37 5. Ticaret Sanayi Odalarına Kayıt 37 6. Basiretli İş Adamı Gibi Hareket Etmek 37 7. Ticarî İş Karinesi 38 8. Ücret ve Faiz Talep 38 9. Fatura ve Teyid Mektubu 38 10. Ücret ve Cezaî Şartın Azaltılmasını İsteyememe 40 I I. Ticarî Örf ve Âdetin Uygulanması \′ 41 III. HER İKİ TARAFIN TACİR OLMASI HALİNDE UYGULANACAK HÜKÜMLER 41 1. İhlar ve İhbarlarda Yazılı Şekil 41 2. Ticarî Satış ve Trampalar 42 IV. ESNAF ■ 47 V. TÜRK TİCARET KANUNU SİSTEMİNİN ELEŞTİRİSİ , 47 Beşinci Bölüm TİCARET SİCİLİ I. TİCARET SİCİLİNİN HUKUKÎ NİTELİĞİ 49 II TİCARET SİCİLİ ÖRGÜTÜ 50 İçindekiler XI Sayfa 1. Örgüt 50 2. Sicil Nizamnamesi 51 3. Nezaret ve Devletin Sorumu 51 4. Açıklık 52 III. TESCİL VE İLÂNA TÂBİ HUSUSLAR 52 IV. TESCİL PROSEDÜRÜ 53 1. Talep 53 2. Tescil 53 3. Tescil Edilmiş Hususlarda Yapılacak Değişiklikler 54 4. Sicil Memurunun İnceleme Yetkisi 54 5. İnceleme Sonuçları 55 6. Tescil Zorunu -. 56 V. İLÂN 56 VI. TESCİLİN SONUÇLARI 56 1. Tescilin Açıklayıcı ve Yaratıcı Niteliği 56 2. Ticaret Sicilinin Olumlu ve Olumsuz Etkisi 57 3. Ticaret Sicilinin İşlev Alanı 58 VII. YAPTIRIMLAR 59 1. Hukuki Yaptırımlar 59 2. Cezaî Yaptırımlar 60 Altıncı Bölüm TİCARET UNVANI I. TİCARET UNVANININ HUKUKÎ MAHİYETİ 62 1. Tanım 62 2. Ticaret Unvanının Diğer Ticarî Adlardan .Ayırımı 62 11. TİCARET UNVANINDA ÇEŞİTLİ SİSTEMLER 67 1. Özgürlük Sistemi 67 2. Gerçeklik Sistemi 67 3. Karma Sistemler 67 III. TÜRK TİCARET KANUNUNUN SİSTEMİ 68 1. Gerçek Kişi Tacirlerin Ticaret Unvanı 68 2. Tüzel Kişi Tacirleri Ticaret Umanı 69 IV. TESCİL VE İLÂN 72 1. Süre 72 2. Teveıl Şekli 72 3. Unvanın Kullanılması Usulü 73 Kara Ticareti Hukuku Dersleri Sayfa V. TİCARET UNVANININ SAĞLADIĞI HAKLAR VE BUNLARIN KORUNMASI 73 1. Tekel Hakkı 73 2. Unvanı Kullanma Zorunu 74 3. Unvanı İşletmeye Asmak Zorunu 74 VI. TİCARET UNVANININ DEVRİ VE İNTİKALİ 74 1. Unvanda İsmi Bulunan Kişinin İsminin Değişmesi 74 2. Ortaklar Arasında Değişiklik 74 3. Unvanın Devri 75 4. Unvanın Miras Yolu İle Geçmesi 75 5. İflâs Hali 75 6. Türk Ticaret Kaııunu\′nun Mer\′iyet ve Tatbik Şekli Hakkındaki Kanun 76 VII. TİCARET UNVANINDI YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER 76 VIII. UNVANI KULLANMA HAKKININ SONA ERMESİ 76 IX. YAPTIRIMLAR 76 I.Hukuki Yaptırımlar 77 2. Cezaî Paptırımlar 77 Yedinci Bölüm HAKSIZ REKABET I. GENEL OLARAK 78 II. TÜRK HUKUKUNDA HAKSIZ REKABETİN DÜZENLEME TARZI 79 1.Yasal Düzenlemede Aksaklık 79 2. Türk Ticaret Kanunu\′nun Sistemi 80 III. HAKSIZ REKABETİN SONUÇLARI 84 1. Hukuki Yaptırımlar 85 2. Davacı ve Davalı Olma Ehliyeti 86 3. Hüküm 88 4. Zamanaşımı 89 5. Cezaî Yaptırımlar 89 Sekizinci Bölüm TİCARÎ DEFTERLER I. GENEL OLARAK 91 II. TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARÎ DEFTERLER 92 1. Ticarî Defterleri Tutma Zorunu 92 2. Tüzel Kişiliği Olmayan Ticarî Teşekküllerin Tutacakları Defterler 96 III. DEFTER TUTMA USULÜ 96 İçindekiler XIII Şavfa 1. Tutulacak Defterlerin Saptanması 96 2. Defterlere Geçirilecek Kayıtlar 98 3. Kıymet Takdiri 100 IV. TİCARÎ DEFTERLERİN KANIT KUVVETİ 100 1. Anlaşmazlığın Niteliği 100 2. Ticari Defterlerin Sahibi Lehine Kanıt Olması 101 3. Defterlerin Sahibi Aleyhine Kanıt Olması : 102 V. TİCARÎ DEFTERLERİN TESLİM VE İBRAZI 103 1. Teslim , 103 2. İbra/ 104 VI. TİCARÎ DEFFERLERLE İSBAT USULÜNDE YEMİN 104 1. Tama m I aşıcı Yemin 105 2. Kesin Yemin 105 VII. TİCARÎ DEFTERLERİ HİÇ VEYA GEREĞİ GİBİ TUTMAMANIN YAPTIRIMI 105 1. Hukukî Yaptırım 105 2. Cezaî Yaptırım 105 VIII. DEFTERLERİN SAKLANMASI VE ZİYAI 106 Dokuzuncu Bölüm CÂRİ HESAB I. TARİHÇE 107 II. İKTİSADÎ YÖNDEN CÂRİ HESAB 107 III. CÂRİ HESABIN HUKUKÎ NİTELİĞİ 108 1. Câri Hesabın Tanımlanması 108 2. Şekil 109 3. Câri Flcsaba Geçirilebilecek Alacaklar 109 4. Alacağın Câri Hesaba Geçirilmesinin Sonuçları 1 10 5. Câri Hesaba Faiz 1 1 1 6. Câri Hesabda Hesab Devresi ve Anlaşma Süresi I 12 7. Câri Hesabda Zamanaşımı 1 13 8. Câri Hesabın Sona Ermesi 1 13 Onuncu Bölüm TÜCCAR YARDIMCILARI I. İŞLETME SAHİBİ 1 16 II. TÜCCAR YARDIMCILARI 116 III. TÂBİ TÜCCAR YARDIMCILARI 117 1. Ticari Mümessil 1 17 -< XIV Kara Ticareti Hukuku Dersleri Şavfa 2. Diğer Ticaret Vekilleri 122 3. Seyyar Tüccar Memuru 125 IV, TÂBİ OLMAYAN TÜCCAR YARDIMCILARI 127 A. ACENTALIK 127 1. Aracı Acentalık 127 2. Akit Yapma Yetkisini Haiz Acenta 130 3. Her İki Acentalığa Uygulanacak Hükümler 132 . 4. Acentalık Sözleşmenin Sona Ermesi 136 5. Portföy Hakkı 137 6. Acentalık Sözleşmesinin Uygulanacağı Diğer İlişkiler 137 15. KOMİSYONCU 137 1. Düzenlediği yer 137 2. Tanım ve Öğeler 138 3. Komisyon Akdine Uygulanacak Hükümler 139 4. Komisyoncunun Borç ve Yükümleri 139 5. Komisyoncunun Hakları 141 6. Komisyon Akdinin Sona Ermesi 142 7. Zamanaşımı 142 8. Diğer Komisyon İşleri 143 9. Taşıma İşleri Komisyonculuğu 143 10. Gümrük Komisyoncuları 146 C. TİCARET İŞLERİ TELLÂLI 146 1. Düzenlendiği Yer 146 2. Tanım ve Öğeler 146 3. Ticaret İşleri Tellâlının Borç ve Yükümleri 147 4. Tellâlın Haklan 149 5. Tellâllığın Sona Ermesi 150 İkinci Kitap ORTAKLIKLAR HUKUKU A. \"ORTAKLIK\" KAVRAMI I. GİRİŞ 153 II ORTAKLIK AKDİ 154 1. Ortaklık Akdinin unsurları 154 2. Ortaklık Akdinin Tanımları 157 III. ORTAKLIK AKDİNİN BENZER AKİD VE MÜESSESELERDEN AYRIMI 157 1. Ortaklık ve Dernek 157 2. Ortaklık ve Müşterek Mülkiyet 157 3. Ortaklık ve İştirak Halinde Mülkiyet 157 İçindekiler XV Sayfa 4 Ortaklık ve Kâra Katılmalı Ödünç Akdi 158 5. Ortaklık ve Kâra Katılmalı Hizmet Akdi 158 IV. TÜZEL KİŞİLİK 158 1. Tüzel Kişiliğin Kazanılması 158 2. Sınırlı Ehliyet 158 B. KOLLEKTİF ORTAKLIKLAR 158 Birinci Bölüm KOLLEKTİF ORTAKLIĞIN KURULUMU 1. KOLLEKTİF ORTAKLIKLARIN EKONOMİK ÖNEMİ 160 II. KOLLEKTİF ORTAKLİĞİN ÖĞELERİ. TANIMI UYGULANACAK HÜKÜMLER 161 1. Genel Olarak 161 2. Kollektif Ortaklığın Öğeleri 161 3. Koli ekti 1\′ Ortaklığın Tanımı 163 4. Uygulanacak Hükümler 163 111. KOLLEKTİF ORTAKLİĞİN KURULUŞU 164 1. Ortaklık Sözleşmesi 164 2. Tescil ve İlân 168 3. Kuruluş İşlemlerinde Eksiklikler 169 4. Tüzel Kişiliğin Kazanılaması ve Hak Ehilyeti 171 İkinci Bölüm ORTAKLAR ARASINDA İLİŞKİLER I. ORTAKLARIN KİŞİSEL NİTELİKTEKİ HAK VEB ORÇLAR1 173 1. Yönetim Hakkı 173 2. İtiraz Hakık 176 3. Oy ve Karar 177 4. Denetleme Hakkı 178 5. Sadakat Borcu 180 6. Rekabet Yasağı 181 7. Özen Gösterme Borcu 184 8. Ortakların Eşitliği İlkesi 184 9. Ortak Sıfatının Kişiselliği 185 II. ORTAKLARIN PARASAL NİTELİKTEKİ HAK VE BORÇLARI 185 1. Sermaye Borcu 185 2. İştirak Pavı 189 XVI Kara Ticareti Hukuku Dersleri Sayfa Üçüncü Bölüm ORTAKLIĞIN VE ORTAKLARIN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE İLİŞKİLERİ I. MEDENİ HAKLARDAN YARARLANMA VE BUNLARI KULLANMA EHLİYETİ 193 .1. Genel Olarak 193 2. Temsil Yetkisinin Sınırlan 193 3. Temsil Yetkisinin Sona Ermesi 196 II. KOLLEKTİF ORTAKLIĞIN VE ORTAKLARININ ORTAKLIK BORÇ VE Yܬ KÜMLERİNDEN SORUMU 196 1. Ortaklığın Sorumu 196 2. Ortakların Sorumu 197 3. Başvuru Yolları :. 197 A. ÂDİ TAKİP 198 B. İFLÂS YOLU İLE TAKİB 201 1. Kollektif Ortaklığın İflasından Sonra Ortaklığı İflâsı yolu ile takib 202 2. Kollektif Ortaklığın Sicilden Silinmesinden Sonra iflas yolu ile takip 202 3. Ortaklığın Aleyhinde Açılması. İflâs Davasında Alınan Depo Kararının Ortağın Tebliği Sureti ile iflâs yoluyla takib 202 4. Ortakların Ortaklarla beraber iflas yolu ile takip 202 5. Ortağın Kişisel iflâsı 203 Dördüncü Bölüm ORTAKLAR ARASINDA DEĞİŞİKLİKLER I. ÇIKMA 204 1. Rızaî Çıkma .\′ 205 2. Belli Koşulların Gerçekleşmesinde Çıkma 204 3. Ortağın Ölümü : 205 II. KOLLEKTİF ORTAKLIKTA PAYIN DEVRİ 207 III. KOLLEKTİF ORTAKLĞIA YENİ ORTA ALINMASI 207 IV. ORTAĞIN KOLLEKTİF ORTAKLIKTAN ÇIKARILMASI 207 1. Ortağın İflası 208 2. Ortağın Kişisel Alacaklısının Ortaklığın Fesli Talebi Üzerine Çıkarma .... 208 3. Belirsiz Süreli Ortaklıktan Ortakların Çıkarma Hakları 209 4. Haklı Scbeblerle Çıkarma 209 5. Mahkeme Kararı ile Çıkarma 210 V. ORTAKLAR ARASINDA DEĞİŞİKLİĞİN ORTAKLIK BÜNYESİNDE MEYDANA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER 210 VI. AYRILAN ORTAĞIN PAYININ HESAPLANMASI 211 İçindekiler XVII Savfa Beşinci Bölüm KOLLEKTİF ORTAKLIĞIN FESİH VE TASFİYESİ I. FESHİN NİTELİĞİ VE ORTAKLIK BÜNYESİNDE OLUŞTURDUĞU DEĞİŞİKLİKLER 213 II. FESİH SEBEBLERİ 213 1. İrade Dışı Fesih Halleri 214 2. Mahkeme Kararı ile Fesih 215 3. İradî Fesih Sebebleri 217 4. Feshî İhbarda ve Fesih Davasında Taraflar 217 5. Sözleşme Özgürlüğü 218 6. Feshi Önleme 218 7. Tescil ve İân 218 III. KOLLEKTİF ORTAKLIĞIN TASFİYESİ 218 1. Tasfiye Gayesinin Ortaklık İlişkilerine Etkisi 218 2. Tasfiyenin Ortaklar Arasındaki İlişkilere Etkisi 219 3. Tasfiye Memurları 219 C. ÂDİ KOMANDİT ORTAKLIK I. GİRİŞ 224 II. KOMANDİT ORTAKLIĞIN TANIMLANMASI VE ÖĞELERİ 225 1. Genel Olarak 225 2. Komandit Ortaklığın Öğeleri 225 3. Komandit Ortaklığın Tanımlanması 226 4. Uygulanacak Hükümler 227 III. KOMANDİT ORTAKLIĞIN KURULUŞU 227 1. Şekil 227 2. İçerik 228 3. Tüzel Kişiliğin Kazanılması 230 4. Kuruluş İşlemlerinde Eksiklikler 230 5. Hak Ehliyeti 232 IV. ORTAKLAR ARASINDA İLİŞKİLER 232 A. ORTAKLARIN KİŞİSEL NİTELİKLERİ HAK VE BORÇLARI 232 1. Yönetim Hakkı 232 2. İtiraz Hakkı 233 3. Denetleme hakkı 233 4. Rekabet yasağı 235 5. Dİğer Kişisel Nitelikteki Hak ve borçlar 235 B. ORTAKLARIN MALÎ NİTELİKTEKİ HAK VE BORÇLARI 235 1. Sermaye Borcu 235 2. Faiz İsteme Hakkı 236 XVIII Kara Ticareti Hukuku Dersleri Savfa 3. Kâr ve Zarar 237 V. ORTAKLİĞİN VE ORTAKLARIN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE İLİŞKİLERİ 239 A. TEMSİL YETKİSİ 239 1. Komandite Ortağın Temsil Yetkisi 239 2. Komanditer Ortağın Temsil Yetkisi 239 B. ORTAKLIK BORÇ VE YÜKÜLERİNDEN ORTAKLARIN SORUMU 241 1. Sorumun Doğduğu Haller 241 2. Sorumun İçeriği 241 VI. ORTAKLAR ARASINDA DEĞİŞİKLİK 245 I. Çıkma 245 2 Ortaklardan birisinin Ölümü 245 3. Ortaklıktan Çıkarılma 246 4. Yeni Ortak Alınması 246 5. Payın Devri 246 VII. KOMANDİT ORTAKLIĞIN FESİH VE TASFİYESİ 247 1. Fesih 247 2. Tasfiye 247 3. Tasfiyenin Nevi değiştirme 247 Ç. ANONİM ORTAKLIKLAR Birinci Bölüm GENEL BİLGİLER I. ANONİM ORTAKLIKLARIN İKTİSADÎ İŞLEVİ 248 II. ANONİM ORTAKLIKLARIN SAKINCALARI 250 [II. ANONİM ORTAKLİKLAR VE YASA KOYUCULAR 252 1. Anonim Ortaklıkların Kuruluşunda Devlet Müdahalesi 252 2. Anonim Ortaklığın Devlet Tarafından Denetlenmesi 253 3. Ortaklık Yönetimine katılma 253 IV. TÜRKİYE\′DE DURUM 253 1. Genel Olarak 253 2. Türkiye\′de Anonim Ortaklıklar ve Devlet Müdahelesi 254 İkinci Bölüm ANONİM ORTAKLIĞIN TANIMLANMASI, ÖĞELERİ VE KURULUŞ ŞEKİLLERİ I. TANIM VE ÖĞELER 259 1. Unvan , 259 2. Maksat ve Konu 259 3 Sermaye ve Paylar 260 4. Ortaklığın Sınırlı Sorumu 261 içindeki 1c: XIX Savfa 5. Ortakların Sınırlı Sorumu 261 6. Ortak Sıfatı 262 7. Tüzel Kişilik ve Hak ehiyeti 263 II. ANONİM ORTAKLIKLARIN KURULUŞ NEVİLERİ 263 1. Genel Olarak 263 2. Ani Kuruluş 264 3. Tedricî Kuruluş 276 4. Kuruluşta Eksiklikler 276 5. Kurucuların Sorumu 276 6. İlk Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin Sorumu 279 III. KURULUŞ FORMALİTELERİNDEN KAÇINMA 279 1. Kuruluştan Sonra Devralma 28ü 2. Payların Halka Arzı 282 IV. TÜZEL KİŞİLİK KAZANILMADAN ÖNCE ANONİM ORTAKLİK ADINA YAPILAN İŞLER 283 1. Kural 283 2. İstisnalar 284 Üçüncü Bölüm ANONİM ORTAKLIĞIN ORGANLARI A. GENEL KURUI 285 1. GENEL KURULUN ÜST ORGAN NİTELİĞİ 285 1. Genel Kurulun Yetkileri 285 2. Yetkilerin Sınırları 286 3. Genel Kurul Yetkilerinin Diğer Organlara Devri 288 4. Genel Kurulun Sorumluluğu 288 II. GENEL KURULUN TOPLANMASI 288 1. Genel Kurul Toplantı Türleri ve Genel Kurulu Toplantıya Çağırma Zorunu 289 2. Genel Kurulu Toplantıya Çağırmaya Yetkili Organ ve Makamlar 291 3. Genel Kumlu Toplantıya Çağrı Merasimi 293 4. Genel Kurul Toplantısına Katılma 297 5. Oy Hakkında Sınırlama 302 6. Oy Hakkından Yoksunluk 302 7. Karşılıklı Oy Verme Anlaşmaları 303 8. Genel Kurulda Görüşme Usulü 304 9. Genel Kurulda Karar 308 10. Genel kurul Kararlarına Karşı İptal davası 310 15. YÖNETİM KURULU 324 1. Yönetim Kurulun Organ Niteliği 324 2. Yönetim Kurulu üyeleri Seçimi Şekilleri 325 XX Kara Ticareti Hukuku Dersleri Savfa 3. Genel Kurulca Yönetim Krulu Üyesi seçimi 327 4. Seçimin Yapılması Şekli 330 5. Ortaklıkla Yönetim Kurulu Üyesi Arasıdnaki İlişkinin Hukuksal İçeriği .. 331 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Tescil ve İlânı 332 7. Yönetim Kurulunu Görev Yetkileri 332 8. Yönetim Görev ve Yetkisi 333 9. Temsil Yetkisi 341 10. Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuksal Durumu. Görev Yetki ve Haklan ... 344 11. Yönetim Kurulu Üyesi Sıfatının Sona Ermesi 359 12. Müdürler 359 C. DENETÇİLER 361 I. ORGAN NİTELİĞİ 361 II. DENETÇİ SIFATININ KAZANILMASI 361 1. Kural 361 2. Ayrıcalar 361 III. DENETÇİ SEÇİLME EHİLYETt 363 1. Yasa hükümleri 363 2. Ortaklık Sözleşmesi hükümleri 364 IV. GÖREV SÜRESİ 365 V. TESCİL VE İLÂN 365 VI. DENETÇİLERLE ORTAKLIK ARASIDAKİ İLİŞKİNİN HUKUKSAL NİTELİĞİ 365 VII. DENETÇİLERİN GÖREVİ VE YETKİLERİ 365 1. Görevin İfa Şekli 365 2. Denetçilerin Görev Sınırharını Genişletilmesi veya Daraltılması 370 3. Denetçilerin Görevlerini Yerine Getirmede Özen Borçları Ve Sorumları ... 370 VIII. DENETÇİLİK GÖREVİNİN SONA ERMESİ 371 IX. TÜRK TİCARET KANUNUNUN DENETÇİLERLE İLGİLİ HÜKÜMLERİNİN ELEŞTİRİSİ 372 Dördüncü Bölüm ANONİM ORTAKLIKTA PAY VE PAY SAHİPLİĞİ PAY SAHİBİNİN HAK VE BORÇLARI I. PAYIN HUKUKSAL NİTELİĞİ 373 II. PAY SAHİPLİĞİ 374 1. Pay Sahipliği Sıfatının Kazanılması 374 2. Payın Malikine Yüklediği Borçlar 378 3. Payın Malikine Sağladığı Haklar 383 4. Pay Sahipliği Sıfatının Sona Ermesi 409 ndekiler XXI Savla Beşinci Bölüm ANONİM ORTAKLIKLARIN ÇIKARABİLECEĞİ MENKUL KIYMETLER A. PAY SENE İLERİ VE İLMÜHABERLER 413 I. İLMÜHABERLER 413 II. PAY SENEDİ ÇIKARILMASI 414 III. PAY SENETLERİNDE ŞEKİL KOŞULLARI 414 IV. PAY SENETLERİNİN DEVRİ 414 1. Hamile Yazılı Pay senetlerinin Devri 415 2. Nama yazılı pay Senetlerinin Devri 415 3. Devrin Sonuçlan 418 V. PAY SENETLERİNİN REHNİ 420 VI. PAY SENETLERİ ÜZERİNDE İNTİFA HAKKI 420 B. ANONİM ORTAKLIKLARDA İNTİFA SENETLERİ 421 I. İNTİFA SENETLERİNİN NİTELİĞİ VETAN1MI 421 II. İNTİFA KONUSU OLABİLECEK HAKLAR 421 III. LEHİNE İNTİFA HAKKI SAĞLANABİLECEK KİŞİLER 422 1. Bedeli İlla Olunan (Söndürülen) Pay Sahipleri 422 2. Kurucular 425 3. Ortaklık Alacaklıları 427 4. Diğer Kimseler 427 5. İntifa Senetlerinin Şekli 427 6. İntifa Senetleri Sahipleri Kurulu 428 C. ANONİM ORTAKLIKTA TAHVİLLER 429 I. GENEL BİLGİLER 429 II. TAHVİL ÇIKARILMASI KOŞULLARI 431 1. Tahvil Çıkarılmasın Düzenleyen Hükümler 431 2. Genel Kurul Karan 433 3. Sermaye Piyasası Kurulunun İzni 434 4. İzahnamenin Yayınlanması 436 5. Sirküler Yayınlanması ve Yayın Organlarında Yapılacak İlanlar 436 6. Satış Sonuçlarının Kurula Bildirilmesi ve Borsaya Başvuru 437 III. SERMAYE İLE TAHVİL ÇIKARMA ARASINDA İLİŞKİ 438 IV. İKİNCİ TERTİP TAHVİL ÇIKARILMASI 438 V. TARAFLAR ARASINDA İLİŞKİLER 439 1. Ortaklıkla Tahvil Sahibi arasındaki İlişki 439 2. Tahvil Sahipleri Arasındaki İlişki 439 3. Tahvil Sahiplen Genel Kurulu 439 XXII Kara Ticareti Hukuku Dersleri Sayfa VI. TAHVİL 442 1. Tanım 442 2. İtibari Kıymet ve Tahvillerin Eşitliği İlkesi 442 3. Nama ve Hamile Yazılı Tahviller 443 4. Tahvillerin Şekli 443 5. Çeşitli Tahvil Tipleri 444 Altıncı Bölüm ORTAKLIK SÖZLEŞMESİNDE DEĞİŞİKLİKLER I. GENEL OLARAK 451 II. TÜRK HUKUKUNDA ANONİM ORTAKLIKLARDA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ 452 1. Değişiklik Metninin Hazırlanması 452 2. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından İzin Alınması 452 3. Genel Kurul kararı 452 4. Toplantı Yetersayıları 453 5. Karar Yetersayısı 454 6. Özel Pay Kategorilerinin Bulunması 455 7. Uygulanacak Hükümler 455 8. Tescil ve İlân 455 III. SERMAYENİN ARTIRILMASI KARARI 455 1. Genci Olarak 455 2. Sermaye Artırımı Türleri 456 3. \"\′Anî\"\′ Sermaye Artırım 456 4. Halka Açık Ortaklıklarda Sermaye artırımı 459 5. Belli Mikdar Artırımı 459 6. Kayıtlı Sermaye Sistemi 460 7. Butlan 461 IV. SERMAYENİN AZALTILMASI 462 1. Genel Olarak 462 2. Bir Zarar Söz Konusu Olmadığı Halde Sermaye Azalıtlması 463 3. Vaki Zarar Sonucu Sermayenin Azaltılması 466 V. AZALTMA İLE BİRLİKTE ARTIRMA 467 Yedinci bölüm ANONİM ORTAKLIKLARIN FESİH VE TASFİYESİ I. GENEL OLARAK 469 II. ANONİM ORTAKLIĞIN İNFİSAHI 470 1. İrade Dışı Fesih Sebeblcri (İnfisah halleri) 470 2. İradi Fesih Halleri 472 3. Anonim Ortaklısın Mahkeme Kararı ile Feshi 474 içindekiler XXIII Savla III. ANONİM ORTAKLIĞIN TASFİYESİ 475 1. Genel Olarak 476 2. Tasfiye Halindeki Ortaklığın Tüzel kişiliği ve Hak Ehliyetinin Sınırları ... 477 3. Tasfiye Memurları 477 4. Tasfiye Sırasında Organların Durumu 482 5. İlk Hükümleri Uyarınca Tasfiye 482 6. Tasfiyesiz İnfisah Halcin 482 D. SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT ORTAKLIKLAR I. GENEL OLARAK \′. :. 484 II. TANIM 484 III. UYGULANACAK HÜKÜMLER .\′ 485 1. Emredici hükümler 485 2. Sözleşme Hükümleri 485 3. TTK. m. 475-484\′ün Emredici Nitelikle Olmayan Hükümleri 485 4. Anonim ve Adi Komandit Ortaklıklara İlişkin hükümler 485 5. Diğer Hükümler 486 IV. SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT ORTAKLIKLARIN KURULUŞU 486 1. Genel Olarak 486 2. Kuruluş Aşamaları 486 3. Kuruluşta.Eksiklikler ve Kurucuların Sorumu 490 V ORTAKLIĞIN ORGANLARI 490 1. Ortaklığın Yönetim ve Temsili 491 2. Denetçiler 491 3. Genel Kurul 492 VI. ORTAKLAR ARASINDA İLİŞKİLER 492 1. Ortakların Kişisel Nitelikteki Hak ve Borçlan 492 2. İtiraz Hakkı 493 3. Rekabet Yasağı 494 4. Ortakların Diğer Kişisel Nitelikteki Hak ve Borçları 494 5. Malî Haklar ve Yükümler 494 VII. ORTAKLIĞIN VE ORTAKLARIN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE OLAN İLİŞKİLERİ 494 1. Temsil Yetkisi 494 2. Sorum 495 VIII. ORTAKLAR ARASINDA DEĞİŞİKLİK 496 1. Payın Devri 496 2. Ortaklıktan Çıkma veya Çıkarma 496 3. Yeni Ortak Alınma 496 XXIV Kara Ticareti Hukuku Dersleri Sayfa IX. SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT ORTAKLİĞİN FESİH VE TASFİYESİ 497 E. LİMİTED ORTAKLIK I. GENEL OLARAK 498 II. LİMİTED ORTAKLIKLARA UYGULANACAK HÜKÜMLER 498 1. Emredici Hüküler . 498 2. Limited Ortaklık Sözleşmesi Hükümleri 499 3. Türk Ticaret Kanununun Limited Ortaklıklara İlişkin 503-556\′ıncı Maddeleri Hükümleri 499 4. TTK. m. 136-152 Hükümleri 499 5. BK. m. 520 ve Âdi Ortaklık ve MK. 45. 47. 48. 49 Hükümleri 499 6. TTK. m. 1.1 Anlamında \"Ticarî Hükümler\" 499 7. Ticarî Örf ve âdet 499 8. TTK. m. 1.2 Anlamında \"Genel Hükümler\" 499 III. LİMİTED ORTAKLIĞIN TANIMLANMASI 499 1. Maksal ve Konu 500 2. Sermaye ve Paylar 500 3. Ortakların Sınırlı Sorumu 500 4. Ortak Sıfatı 501 5. Tüzel Kişilik ve Hak Ehliyeti 501 IV. LİMİTED ORTAKLIĞIN KURULUŞU 501 1. Sözleşmenin Düzenlenmesi Aşaması 502 2. Sanayi Ve Ticaret Bakanlığından izin Aşaması 504 3. Tescil ve İlân Aşaması (TTK. m. 510. 511) 504 V. LİMİTED ORTAKLIĞIN ORGANLARI 505 1. Ortaklar Kurulu (TTK. m. 536) 505 2. Müdürler 510 3. Denetçiler 512 VI. LİMİTED ORTAKLIKTA ORTAKLARIN HAK VE BORÇLARI 512 1. Ortakların Kişisel Nitelikteki Hak ve Borçları 512 2. Ortakların Malî Hak ve Borçları 513 VII. ORTAKLAR ARASINDA DEĞİŞİKLİKLER 515 1. Çıkma 515 2. Çıkarma 515 3. Payın Devri 516 VIII. LİMİTED ORTAKLIĞN1 İNFİSAH VETAFSİYESİ 516 1. İnfisah 517 2. Arıtım (Tasfiye) 517 İçindekiler XXV Savla Üçüncü Ki lap KIYMETLİ EVRAK HUKUKU Birinci Bölüm KIYMETLİ LEVRAK HLKL KUNA ÇİRİŞ VE GENEL HÜKÜMLER I. GİRİŞ 521 II. KIYMETLİ EVRAK KAVRAMI 524 1. Genel Olarak 524 2. Tanım 524 3. Kıymetli Evrakın Özellikleri 525 III KIYMETLİ EVRAKIN ÇEŞİTLİ AÇILRADAN AYIRIMI 526 1. Temsil Etlikleri Hakların Türü Açısından Kıymetli Evrak 526 2 Hakkın Seneten Önce Doğmuş Olup Olmaması Acısından Kıymetli Evrak t \′. \′ 527 3. Yaratılmalarına Etken Olan İşlem veya İlişki ile İlgisi Açısından Kıymetli Evrak 527 4. Devir Şekilleri Açısından Kıymetli Evrak 528 IV. DEVİR ŞEKİLLERİ BAKIMINDAN KİYMETİ EVRAKIN ÖZELLİKLERİ 528 1. Nama Yazılı Kıymetli Evrak •. 528 2. Emre yazılı Kıymetli Evrak 529 3. Hamile Yazılı senetler 530 V. KIYMETLİ EVRAKTA DELİLER 530 1. Genel Olarak \′\"Defi\" ve \"İtiraz\" Kavramları 530 2. Şenel Metninden Doğan Deliler 531 3. Senedin Hükümsüzlüğüne İlişkin Deliler 531 4. Kişisel Deliler 532 VI. KIYMETLİ EİVRAKIN ZIYAI VE İPTALİ 534 Üçüncü Bölüm KAMBİYO SENETLERİ A. POLİÇE I. KAVRAM 538 II. POLİÇEDE ŞEKİL ŞARTLARI 539 1. Poliçe Kelimesi 534 2. Belirli Bir Meblağın Kayıtsız Şansız Ödemesi Emri 539 3. Ödeyecek Olan Kimsenin Ad ve Soyadı 540 4. Vade 541 5 Ödeme yeri 542 6. Lehdar 543 XXVI Kara Ticareti Hukuku Dersleri Sayfa 7 Keşide Tarihi ve Yeri 544 8. Keşidecinin İmzası 544 9. Poliçeye Konabilecek Çeşitli Kayıtlar 544 III. BEYAZ POLİÇE 545 IV. İMZALARIN İSTİKLÂLİ İLKESİ 545 V. POLİÇEDE KABUL 546 1. Genel Olarak Kabul Kavramı 546 2. Kabulün Niteliği ve Şekli 546 3. Kabul İçin İbraz süresi ve Yeri 547 4. Kabul İçin İbraz İhtiyarîdir Kuralı ve Ayrıkları 548 5. Kcşideccnin Poliçenin Kabul Edilmemesinden Sorumlu Olmayacağını Şart Koşması 549 VI. POLİÇENİN CİROSU 550 1. Genel Olarak 550 2. Temlik Cirosu 551 3. Tahsil cirosu 553 4. Rehin Cirosu 553 VII. POLİÇEDE AVAl 554 VIII. POLİÇEDE ÖDEME 554 1. Ödeme İçin İbraz 554 2. Muhatabın Poliçe Bedelini Öderken Alacağı Önlemler 555 IX. POLİÇEDE KABUL ETMEME VEYA ÖDEMEME HALLERİNDE MÜRACAAT HAKLARİ 556 1. Hâmile Karşı Sorumlu Olan Kişiler 556 2. Başvurma Hakkının İçeriği 556 3. Başvurma Hakkının Doğduğu Haller 557 4. Başvurma Hakkının Doğması Koşulları 558 5. İhbar \". 562 6. Başvurma hakkının düşmesi 562 7. Araya Girme 562 8. Poliçeden Doğan Talep Haklarında Zamanaşımı 563 B. EMRE MUHARRER SENET VEYA BONO I. GENEL OLARAK 564 II. BONODA ŞEKİL ŞARTLARI 565 1. Bono veya Emre Muhaerr Senet Kelimesi 565 2. Kayıtsız Şartsız Ödeme Vaadi 565 3. Vâde 565 4. Ödeme yeri 566 5. Kime ve Kimin Emrine Ödenecek İse Onun adı ve Soyadı 566 6. Senedin Düzenlendiği gün ve yer 566 7. Bonoyu Düzcnliyen İmzası 566 III. BONOYA UYULANACAK POLİÇE HÜKÜMLERİ 566 içindekiler XXVII Şavfa C. ÇEK 1. GENEL OLARAK 567 1. Çekin Niteliği u7 2. Çeki Düzenliyen Yasa Hükümleri 567 3. Çek\′in Ekonomik İşlevi 568 4. Çek Çekme Koşulları 568 II. ÇEKTE ŞEKİL ŞARTLARI 572 1 \"Çek\" Kelimesi 572 2. Kavası/ Şartsız Belli bir Meblağın Ödenmesi Emri 572 3. Ödeyecek kimsenin Adı. Soyadı 572 4. Ödeme Yeri 573 5. Keşide Tarihi ve Yeri 575 6. Çeki Keşide Eden Kişinin İmzası 576 7. Hesab Sahibinin (Keşidecinin) Vergi Kimlik Numarası 576 III. ÇEKTE ŞEKİL ŞARTLARI AÇISINDAN BAŞKACA ÖZELLİKLERİ 577 1. Vade ve ibraz Süreleri 577 2. Çekte Lehdar .^78 IV. ÇEKİN DEVRİ 579 V. ÇEKTE ÖDEME 579 VI. ÖDEMEDEN KAÇINMA HALİNDE HAMİLİN BAŞVURU HAKLARİ ... 581 1. Ödemeden Kaçınmanın Saptanması 581 2. Başvurma Hakkının İçeriği 583 3. Zamanaşımı 584 VII. POLİÇE HÜKÜMLERİNE YOLLAMALAR 584 VIII. CEZAİ MÜEYYİDELER 585 Dördüncü Bölüm EMTİA SENETLERİ I. GİRİŞ 587 II. UMUMİ MAĞAZA KAVRAMİ- 587 1. Tarihsel Gelişim 587 2. Umumî Mağazaların Tanımlanması 588 3. Umumi Mağazaların çıkarabilecekleri Kıymetli evrak 589 4. Zahire Emtianın Umumi Mağazaya Tevdi Edilerek Makbuz. Senedi ve ■ Varant Alınmasının Sonucu 589 III .MAKBUZ SENEDİ 589 1. Tanımlama 589 2. Şekil : 590 3. Makbuz Senedinin Devri 590 XXVIII Kanı Ticareti Hukuku Dersleri Savla 4. Makhu/ Senedi Hâmilinin Hakkın 591 5. Makhu/ Senedinde Rücu ve Zamanaşımı 591 IV. VARANT 592 I Tanımlama 592 2. Şekil 592 3. Varanım Devri 592 4. Varaııl Hâmilinin Haklan 593 5. Varantta rücu ve zamanaşımı 594