Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mart (27)      Şubat (202)      Ocak (191)      Aralık (151)

Kanunlar Uyarınca Devlete Kalan Taşınmaz Mallar

Kanunlar Uyarınca Devlete Kalan Taşınmaz MallarSayfa Sayısı
:  
287
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2013
ISBN NO
:  
978-605-5118-02-0

39,00 TLSUNUŞ

Mülkiyet hakkı dokunulmayan temel haklardandır. Ancak, kamu yararının gerektirdiği istisnai hallerde, diğer haklarda olduğu gibi, mülkiyet hakkı da ka¬nunla sınırlanabilir. Bu çalışmanın konusu olan \"Kanunlar Uyarınca Devlete Kalan Taşınmaz Mallar\" mülkiyet hakkının sınırlandırılmasının ve sona erdi-rilmesinin çok açık ve tipik bir örneğidir. Geçmişte ülkemizde meydana gelen bazı olaylar ve gelişmeler sonucu çıkarılan kanunlarla mülkiyet hakkının, hak sahibinin iradesi dışında sona erdirilmesi uygulamasına başvurulmuştur. Konu¬ya ilişkin özel kanunlarda belirtilen kişilere ait taşınmazlar üzerindeki mülkiyet hakkının sona ermesi, aynı zamanda mülkiyetin Devlete geçişi sonucunu do¬ğurmaktadır. Taşınmaz malların Devlete geçişini öngören özel kanunlar, özel hukuk ve kamu hukuku nitelikli karma hükümleri içeren kanunlar olup, taşın¬mazların Devlete geçişi yasal bir süreç içinde gerçekleşmektedir. Uygulaması ve sonuçlan itibariyle, konu hukukun değişik bir bölümünü oluşturmaktadır. Kanunlar uyarınca Devlete kalan taşınmazların önceki malikleri, getirilen yasal düzenlemeler ve Devlete geçiş şekli göz önünde tutularak kitap beş bölüm halinde hazırlanmıştır. Devlete intikal eden taşınmazlara ilişkin yasal düzenle¬meler ve özellik arz eden yönleri ayrılan bölümlerde açıklanmış, teorideki dü¬şüncelere ve uygulamaya ilişkin YİBK., HGK. ve Yargıtay Özel Daire kararları açıklamaların bulundukları yerlere konulmuş, tekrardan kaçınmak amacıyla tüm bölümler için ortak açıklamalara birinci bölümde yer verilmiş ve bu açıklamala¬ra yollama yapılmıştır. Suriye ve Lübnan uyruklu kişilere ait taşınmazlar bu kitabın konusu olan taşınmazlardan değildir. Ne var ki, Suriye ve Lübnan uyruklu kişilere ait taşın¬mazlar ile kanunlar uyarınca Devlete kalan taşınmazların uygulamada birbirine karıştırıldığı görülmektedir. Hatay vilayetinin Anavatana ilhakı üzerine, burada bulunan taşınmazların kazanılmasının, yönetiminin ve korunmasının arz ettiği sorunlar nedeniyle özel bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmuştur. Ayrıca, Hatay\′ın Anavatana katılması sırasında seçimlik hakkını Suriye Devleti lehine kullanan kişilerin mülkiyet hakkından kaynaklanan uyuşmazlıklar yanında miras hakkın¬dan yararlanma yönünden de halen sorunlar yaşanmaktadır. Açıklamaya çalıştı¬ğımız nedenlerden ötürü Suriye uyruklu kişilere ait taşınmazlar ile miras hak¬kından kaynaklanan uyuşmazlıkların önemi göz önünde tutularak ayrıca ve son bir bölüm olarak incelenmesi uygun görülmüştür. Çalışmamızda, kanunlar uyarınca Devlete intikal eden taşınmazlara ilişkin kanunlar, TBMM. nin yorum kararları ve antlaşmalar her konunun sonuna yer¬leştirilmek suretiyle, işlenen konularla yasal dayanakları arasında bağlantı ku¬rulmaya çalışılmış ve okuyucunun değerlendirmesine esas olmak üzere, geçmiş¬te çıkarılan yasal düzenlemelere ulaşılması amaçlanmıştır. Kanunlar uyarınca Devlete kalan taşınmazlar ve bunlarla ilgili olarak orta¬ya çıkan uyuşmazlıklar, hukukun en az işlenmiş ve kaynak bakımından da sınır¬lı olan bir alanıdır. Bu nedenle çalışmamız ortaya çıkan tüm sorunları karşıla¬mayabilir. Okuyucu ve uygulayıcıların eleştirileri ve önerileri bize ışık tutacak ve eksiklerin giderilmesinde yardımcı olacaktır. Çalışmalarımda önerileriyle ışık tutan ve bu kitabın düzeltmelerinde büyük yardımda bulunan gerçek dost, değerli hukukçu Yargıtay onursal üyesi A. Yet¬kin Görbil ve Av. Oğuz Kaan Doğan\′a burada teşekkür ederim. Ayrıca, kitabın yayım alanına girmesini sağlayan Bilge BasımYayın Tiç. Lit. Şti.nin değerli sahiplerine ve hizmeti geçen tüm emekçilere teşekkür ede¬rim. Kitabın ilgi duyan ihtiyaç sahiplerine yararlı olması dileğiyle.

Süleyman SAPANOĞLU ANKARA -Nisan 2013

 

İÇİNDEKİLER

 

KANUNLAR UYARINCA DEVLETE KALAN TAŞINMAZLAR BİRİNCİ BOLUM § 1. KAÇAK VE YİTİK KİŞİLER 1- Kaçak ve yitik kişi kavramı 19 2- Kaçak ve yitik kişilere ait taşınmazların Devlete İntikali 26 3- Kaçak ve yitik kişilerden Devlete intikal eden taşınmazların idari yoldan Hazine adma tescili 35 4- Kaçak ve yitik kişilere ait taşınmazlar 44 a- Kaçak ve yitik kişiden devlete intikal eden taşınmazlar zamanaşımı ile kazanılamazlar 44 b- Kaçak ve yitik kişiden satın alma iddiası 55 c- Muvazaadan ari belge 58 5- Metruke niteliğinin kalkması 61 6- Kaçak ve yitik kişi sınırını içeren kayıtlar 76 a- Sınırların değişebilir ve genişletmeye elverişli olması 80 b- Kaydın miktarı ile geçerli olması 88 İKİNCİ BÖLÜM § 2. MÜBADİL RUMLAR 1- Giriş .95 2- Mübadil Rumlar 97 3- Türk ve Rum ahalisinin mübadelesi/değişimi 99 4- Mübadil Rumlardan kalan taşınmazların Devlete geçişi 102 5- Mübadil Rumlardan kalan taşınmazlar 104 a- Zamanaşımı ile kazanılma yasağı 104 b- Mübadil Rumlardan satın alma 107 c- Muvazaadan ari belge 107 6- Metruke niteliğinin kalkması 119 7- Mübadil Rum sınırını içeren kayıtlar 120 a- Kaydın değişir ve genişletmeye elverişli olması 120 b- Kaydın miktarı ile geçerli olması 120 8- Gökçeada ve Bozcaada\′da oturan Rumlara ait taşınmazlar 121 9- Bulgaristan\′a göç eden Bulgarlara ait taşınmazlar 124 10- Arnavutlar (Rum Ortodoks Arnavutlar) 126 11- Türkiye\′den göç eden Ruslara ait taşınmazlar 126 MEVZUAT EKİ 129 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM § 3. OSMANLI HANEDANINA AİT TAŞINMAZLAR 1- Giriş 149 2- Osmanlı Hanedanına mensup kişilere ait taşınmazların Devlete intikali 152 3- Osmanlı hanedanından Devlete intikal eden taşınmazların idari yoldan Hazine adına tescili 157 4- Osmanlı Hanedanından Devlete geçen taşınmazlar 157 a- Zamanaşmııyla kazanılamazlar 157 b- Osmanlı Hanedanına mensup kişilerden satın alma iddiası 160 c- Satışın muvazaadan ari olması 163 5- Metruke niteliğinin kalkması 164 6- Osmanlı Hanedanına mensup kişiler sınırını içeren kayıtlar 164 a- Kaydın değişir ve genişletmeye elverişli olması 164 b- Kaydın miktarı ile geçerli olması 164 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM § 4. BATIYA NAKLEDİLEN KİŞİLERE AİT TAŞINMAZLAR 1- Giriş 173 2- Batıya yerleştirilen kişilere ait taşınmazların Devlete intikali 173 3- Batıya nakledilen kişilere ait taşınmazlar zilyetlikle kazanılamazlar 176 Batıya yerleştirilen kişilerden Devlete intikal eden taşınmazların idari yoldan tapu kütüğüne tescili 177 BEŞİNCİ BÖLÜM § 5. MİRAS SEBEBİ İLE DEVLETE İNTİKAL EDEN TAŞINMAZLAR 1- Devletin mirasçıhğı 183 2- Mirasın Devlete intikali/kazanılması 186 3- Mirasçı bırakmadan ölen yabancı bir kişinin Türkiye\′deki terekesi 201 4- Vatansızların miras ve mülkiyet hakları 203 ALTINCI BÖLÜM § 6- SURİYE UYRUKLULAR 1- Giriş 215 2- Suriye uyruklu kişilerin Türkiye\′deki taşınmazları 219 Tarih itibariyle çıkarılan kararnameler 220 Suriyelilere ait taşınmazların tasarrufu 231 Suriyelilere ait taşınmazların idaresi 233 Suriyelilere ait taşınmazlar zamanaşımı ile kazanılamazlar 233 3- Lübnan uyruklular 255 4- Suriyelilerin Türkiye\′de taşınmaz mal edinme ve miras hakkı 258 a- Suriye uyrukluların taşınmaz mallan edinme ve ayni haklardan yararlanmaları 259 Yabancı gerçek kişilerin taşınmaz mal edinmeleri 260 Karşılıklılık (mütekabiliyet) ilkesi 263 Kanuni sınırlamalar 266 Mukabele Bilmisil Kanunu 266 Tapu Kanunu 267 Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu 267 -Diğer Kanunlar 268 Yabancı tüzel kişilerin taşınmaz mal edinmeleri: 268 Suriyelilerin miras hakkı 269 Yabancıların mirasçılık hakkı 269 MEVZUAT EKİ 273 KAYNAKÇA 285 KISALTMALAR 287