Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Temmuz (36)      Haziran (61)      Mayıs (108)      Nisan (73)

Kamu İhalelerine Katılma Yasağı

Kamu İhalelerine Katılma YasağıSayfa Sayısı
:  
202
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2011
ISBN NO
:  
9786055593414

325,00 TLGİRİŞ İdare, hukukun kendisine yüklemiş olduğu faaliyetleri gereği gibi sürdürebilmek için birtakım mal ve hizmetlere ihtiyaç duyar. Söz konusu idari faaliyetlerin nihai amacının kamu yararı olmasından dolayı idare, yürüttüğü hizmetin niteliğine en uygun kalitede ve bedeldeki mal ve hizmetleri seçmek ister. Ancak idarenin bu seçimi, keyfi olmayıp bazı kurallar çerçevesinde gerçekleşir. İdarenin üstlenmiş olduğu kamu hizmetlerini etkin bir şekilde yerine getirebilmesi amacıyla ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetleri satın almasını, yapım işlerini yaptırmasını sağlayan sürece, en genel anlamıyla kamu ihalesi denir. Kamu ihalelerinin yapılması, kamu yararını doğrudan ilgilendirmesi dolayısıyla belli kurallara bağlanmıştır. Kamu ihalelerinin düzenli, hukuka uygun ve sağlıklı bir şekilde yapılması ise tüm hukuk düzenlerinin ortak amacıdır. Bu sebeple, her ülke kendi hukuk düzeni içerisinde kamu ihalesi rejimini kendisi belirlemesine rağmen; kamu ihale sistemini yeknesaklaştır-ma çabaları da uluslararası boyutta sürmektedir. Bu çabaların özellikle Dünya Ticaret Örgütü, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği′nde sürdüğü gözlenmektedir. Kamu ihalelerinin sağlıklı bir ortamda yapılması, her zaman için arzu edilen bir durumdur. Hukuk sistemimiz ise kamu ihale rejimini düzenlerken, bazı yasak fiillerde veya davranışlarda bulunanların ihaleden yasaklanması yolunu öngörür. Kanunkoyucunun, kamu ihaleleriyle ilgili olarak yasaklar içeren kurallara hukukumuzda yer vermesindeki amaç; ihalelerin verimli, sağlıklı ve en önemlisi de hukuka uygun bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamaktır. Tüm bunların gerçekleştirilmesiyle, kamu yararı kendiliğinden ortaya çıkacaktır. Çalışmamızın amacı, Türk kamu ihale sisteminde önemli yeri olan ve ihale katılımcıları ile yargı mercilerinin kimi zaman tereddüt yaşadığı, kamu ihalelerine katılma yasağına açıklık getirmektir. Bu amaçla, çalışmamızın birinci bölümünde Türk Kamu İhale Sistemi′ne genel olarak yer verilerek, kamu ihalelerinin hukuk kaynakları incelenecektir. Ayrıca kamu ihalelerinin yasal dayanaklarına da yer verilecektir. Bu bölümde; özellikle "ihale" ve "ihaleden yasaklılık" kavramlarının neler olduğu ve yasal düzenlemelerde bu kavramların nasıl açıklandığına da değinilecektir. Bundan başka, kamu ihalelerinde düzenin sağlanması amacıyla kamu ihalelerinde uygulanan ilkeler de inceleme konularımız arasındadır. İkinci bölümde kamu ihalelerinde uygulanan yaptırımlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu′na göre incelenecektir. İhaleye katılmaktan yasaklama kararının türleri, bu kararın türleri, bu kararın verilmesini gerektiren sebeplere de bu bölümde değinilecektir. Öte yandan bu bölümde, ihaleden yasaklama kararının bir kolluk faaliyeti olup olmadığı hususu da tartışılacaktır. 2886 sayılı DİK′te ve 4735 sayılı KİSK′te yer alan hükümler, sadece ihaleden yasaklama müessesesinin ne şekilde düzenlendiği hakkında bilgi sahibi olmak amacıyla kısaca incelenecektir. Esas olarak, ihaleden yasaklama müessesesi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde incelenecektir. Üçüncü bölümde, kamu ihaleleri uluslararası bir incelemeye tabi tutulacaktır. Bu bağlamda kamu ihale rejiminin dünya hukuklarında yeknesak hale getirilmesi çalışmaları değerlendirilecektir. Kamu ihaleleriyle ilgili olarak, Dünya Ticaret Örgütü Kamu Alımları Anlaşması, Kamu İhalelerine İlişkin BM UNCITRAL Model Kanunu ve AB 2004/17/EC Teşebbüs Direk-tifi′ne ve 2004/18/EC Klasik Direktife yer verilerek, Türk Hukuku′ndaki yansımaları araştırılacaktır. Dördüncü bölümde ise ihalelere katılma yasağı, idari işlem teorisi bakımından incelemeye tabi tutulacaktır. İhaleye katılma yasağına ilişkin idare tarafından tesis edilen idari işlemin unsurları, türü, işlemi tesis etmeye yetkili makamların kim ya da kimler olduğu ile bu işlemin yürürlüğe girmesi hususlarına yer verilecektir. Beşinci bölümde idare tarafından verilen kamu ihalelerine katılma yasağının, idari yaptırımlar hukukundaki yeri incelenecektir. Bu incelemede, idari yaptırımlara hakim olan ilkeler ve kurallar esas alınacaktır. Ayrıca yasaklamayı gerektiren fiillerde teşebbüs, iştirak ve içtimanın mümkün olup olmayacağı hususlarına, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu da dikkate alınarak yer verilecektir. öNSöZ Kökeni Roma Hukuku′na kadar dayanan kamu ihaleleri, devletlerin ekonomiyle doğrudan bağlantılı olarak gördükleri ve bu nedenle düzenleme ihtiyacı duydukları alanlar arasında yer almıştır. Bu nedenle, ihaleleri düzenleyen kurallarda sıkça değişikliğe gidilmiştir. Bu değişiklikler, ulusal veya uluslararası nitelikli olmaktadır. Dünya Ticaret Örgütü Kamu Alımları Anlaşması, Birleşmiş Milletler UNCITRAL Kamu İhalelerine İlişkin Model Kanunu ve Avrupa Birliği′ nin kamu ihalelerine ilişkin 2004/17/EC sayılı Teşebbüs Direktifi ile 2004/18/EC Klasik Direktifi, uluslararası alanda yeknesak bir kamu ihale sisteminin kurulmaya çalışıldığını göstermektedir. Türk Hukuku′nda da yakın zamanda yürürlüğe giren 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, ihale kurallarındaki reform sürecini doğrular niteliktedir. Ekonomiyle doğrudan bağlantısı bulunan kamu ihalelerinin, kurallara uygun, düzenli ve sorunsuz işleyebilmesi; kanunkoyucunun çeşitli denetim mekanizmalarını öngörmesiyle gerçekleşir. Bu mekanizmalar, ihalelere uygulanan ilkeler ve yaptırımlardan ibarettir. Çalışmamızda bu yaptırımlardan "ihaleye katılmaktan yasaklama" müessesesi ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Ulaşılan sonuç, genel olarak ihaleye katılmaktan yasaklama kararının "sui generis karakterli" olduğuna ilişkindir. Bundan başka, ihaleye katılmaktan yasaklama kararının türleri, kararı veren makama göre idari yasaklama ve yargısal yasaklama şeklinde sınıflandırılarak incelenmiştir. Ayrıca, idari yasaklama kararı, idari işlem teorisi bakımından da değerlendirilmiştir. Öte yandan, ihaleye katılmaktan yasaklama kararının idare tarafından verildiği durumlarda, bu kararın idari yaptırımlar açısından değerlendirilmesi de yapılmıştır. İhaleden idare tarafından yasaklanma konusu, idari yaptırımlara hâkim olan temel ilkeler -kanunilik, şahsilik, ne his in idem- açısından da değerlendirilmiştir. "Kamu ihalelerine katılma yasağı" konusunda yapılan ilk akademik çalışma özelliği olan bu çalışmamız, kanunlardaki boşluklara ve uygulamadaki sorunlara dikkat çekmek ve çözüm önerileri getirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu çalışma Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü′ne bağlı olarak yaptığım yüksek lisans programının bir sonucu olarak, 2009 yılında değerli tez danışmanım Prof. Dr. Ali ULUSOY ve değerli hocalarım Prof. Dr. Ender Ethem ATAY ve Prof. Dr. Bahtiyar AKYILMAZ′dan oluşan jüri önünde savu- nulmuş ve oybirliği ile kabul edilmiştir. Yüksek lisans tezimin üzerinde biraz daha çalışılması ve güncellenmesi suretiyle tarafımca eser haline getirilmiştir. Beni bu konuda çalışmaya teşvik eden çok değerli hocam ve tez danışmanım Sayın Prof. Dr. Ali ULUSOY′a, emeklerine layık olmaya çalışacağım çok değerli hocalarım Sayın Prof. Dr. Ender Ethem AT AY′a, Sayın Prof. Dr. Bahtiyar AKYILMAZ′a ve Sayın Prof. Dr. Murat SEZGİNER′e teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Çalışmamın, bu konuya ilgi duyan herkese yararlı olmasını dilerim. Kitabın basımında emek veren değerli Turhan Kitabevi çalışanlarına. Sayın Arif Deniz′e ve Sayın Turhan Polat′a teşekkür ediyorum. Ankara, Şubat 2011 Begüm İSBİR Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi İÇİNDEKİLER Önsöz V Kısaltmalar Cetveli XIII Giriş 1 Birinci Bölüm KAMU İHALELERİNDE DENETİM VE YAPTIRIMLAR I. TÜRK KAMU İHALE SİSTEMİ : 3 II. KAMU İHALELERİNDE GEÇERLİ OLAN İLKELER VE BUNLARIN YAPTIRIMLARI 18 A. Kamu İhalelerinde Geçerli Olan İlkeler 19 1. Kamu İhalelerine Katılma Yasağı İle Doğrudan İlişkili Olan İlkeler 22 a. Saydamlık İlkesi 22 b. Rekabet İlkesi 23 c. Eşitlik İlkesi 25 d. Güvenilirlik İlkesi 26 e. Gizlilik İlkesi 26 f. Gerekçe İlkesi 27 2. Kamu İhalelerine Katılma Yasağı İle Doğrudan İlişkili Olmayan İlkeler 28 a. Yeterlilik İlkesi 28 b. Kaynakların Verimli Kullanımı İlkesi 28 c. Kamuoyu Denetimi İlkesi 29 B. Kamu İhalelerinde Uygulanan Yaptırımlar 29 1. Teminatın Gelir Kaydedilmesi 32 2. İhale Dışı Bırakılma 33 3. İhaleye Katılmaktan Yasaklama 35 III. KAMU İHALELERİNDEN YASAKLAMA MÜESSESESİNİN BİR KOLLUK FAALİYETİ OLUP OLMADIĞI SORUNU 37 İkinci Bölüm KAMU İHALE MEVZUATINA GÖRE İHALEYE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI VERİLMESİ I. 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU′NA GÖRE İHALEYE KATILMAKTAN YASAKLAMA VE SEBEPLERİ 43 A. Kamu İhalelerine İlişkin İdari Yasaklama Kararı (İdari Yasaklama) ve Sebepleri 44 1. 17′nci Maddeye Göre İhaleye Katılmaktan Yasaklama Sebepleri.. 46 a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikâp, rüşvet gibi yollarla ihaleye fesat karıştırmak veya ihaleye fesat karıştırma teşebbüsünde bulunmak 47 b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak 49 c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek 49 d) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak asaleten ya da vekâleten birden fazla teklif vermek 51 e) Kanun′un 1 l′inci maddesine göre ihaleye katılamayacağı belirtilmesine rağmen ihaleye katılmak 53 2. İhaleyi Kazanan İsteklinin Sözleşme Yapmaması Nedeniyle İhaleden Yasaklanması 59 B. Mahkeme Kararı İle İhaleden Yasaklama (Yargısal Yasaklama) ve Sebepleri 63 II. 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU′NA GÖRE İHALEYE KATILMAKTAN YASAKLAMA 66 A. Yasak Fiil ve Davranışlar 68 1. Sözleşmeden Önceki Yasak Fiil ve Davranışlar 68 2. Sözleşmenin Uygulanması Aşamasındaki Yasak Fiil ve Davranışlar 70 B. İhaleye Katılmaktan Yasaklama 72 III. 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU′NA GÖRE İHALEYE KATILMAKTAN YASAKLAMA 73 A. Yasak Fiil ve Davranışlar 73 B. İhaleye Katılamayacak Olanlar 77 Üçüncü Bölüm KAMU İHALELERİNE KATILMA YASAĞINA İLİŞKİN ULUSLARARASI UYGULAMALAR KAMU İHALELERİNE İLİŞKİN KÜRESEL NİTELİKLİ DÜZENLEMELER 79 A. Dünya Ticaret Örgütü Kamu İhaleleri Anlaşması (WTO-GPA) 81 1. Ulusal Muamele-Ayrımcılık Yasağı 81 2. Offset Yasağı 82 3. Saydamlık İlkesi 83 4. En Çok Gözetilen Ulus Muamelesi (Most Eavored Nation Treatment) 83 B. BM UNCITRAL Kamu İhalesi Model Kanunu 84 AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU′NDA KAMU İHALELERİNE İLİŞKİN DİREKTİFLERİN UYGULANMASI (2004/17/EC ve 2004/18/EC) 87 A. AB Hukuku′nun Temel Özellikleri ve Direktiflerin Bu Hukuktaki Yeri 87 B. AB Mevzuatına Göre Kamu İhale Sistemi 88 1. 2004/17/EC Sayılı Teşebbüs Direktifi 91 2. 2004/18/EC Sayılı Klasik Direktif 96 C. AB Direktiflerine Göre İhaleye Katılmaktan Yasaklama Müessesesi.. 98 Dördüncü Bölüm İHALEDEN YASAKLAMA KARARININ İDARİ İŞLEM TEORİSİ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ I. İDARİ İŞLEM TEORİSİ VE KAMU İHALELERİ 103 II. İDARİ YASAKLAMA İŞLEMİNİN İDARİ İŞLEM TEORİSİ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ 106 A. İdari Yasaklama İşleminin Unsurları 107 1. İhaleden Yasaklama İşleminde Yetki 107 2. İhaleden Yasaklama İşleminde Şekil 110 3. İhaleden Yasaklama İşleminde Konu 113 4. İhaleden Yasaklama İşleminde Sebep 114 5. İhaleden Yasaklama İşleminde Amaç 114 B. Kamu İhalesine Katılma Yasağı Kararının Verilmesi ve lîygulanmas\ 115 1. İhaleye Katılma Yasağı Kararını Verecek Makamlar 115 2. Hakkında Yasaklama Kararı Verilen İhale İsteklileri 127 a. Şahıs Şirketleri ve Sermaye Şirketlerinin İhaleden Yasaklanması 129 b. Vekilin İhaleden Yasaklanıp Yasaklanmayacağı Sorunu 134 III. 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU UYARINCA YASAKLAMA İŞLEMİNİN TESİSİ USULÜ VE YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ 136 A. 58′inci Maddeye Göre Yasaklama Kararının Tesisi Usulü 136 1. Yasaklama Kararı Verilinceye Kadar Uygulanan Tedbir 138 2. İhaleden Yasaklama Kararının Verilmesi Gereken 45 Günlük Sürenin Başlangıcı Sorunu 140 B. 59′uncu Maddeye Göre Yasaklama Kararının Veriliş Usulü 150 Beşinci Bölüm İHALEDEN YASAKLAMA KARARININ İDARİ YAPTIRIMLARA HÂKİM OLAN TEMEL İLKE VE KAVRAMLAR YÖNÜNDEN İNCELENMESİ I. İDARİ YAPTIRIM KAVRAMI VE BU YAPTIRIMLARDA UYGULANAN TEMEL İLKELER 155 A. İdari Yaptırım Uygulamalarında Zorunlu Olan İlkeler 157 1. Kanunilik İlkesi 157 2. Ne Bis in idem İlkesi 159 3. Şahsilik İlkesi 162 B. İdari Yaptırım Uygulamalarında Zorunlu Olan Kurallar 164 1. Savunma Alınması Kuralı 164 2. Gerekçe Kuralı 164 3. Geçmişe Yürümezlik Kuralı 165 II. 5326 SAYILI KABAHATLER KANUNU AÇISINDAN İHALEYE KATILMA YASAĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ 167 III. İHALEDEN YASAKLANMAYI GEREKTİREN FİİLLERİN UNSURLARI 170 A. Maddi Unsur 171 B. Manevi Unsur 172 IV. İHALEDEN YASAKLANMADA TEŞEBBÜS, İŞTİRAK VE İÇTİMA 173 A. İhaleden Yasaklanmada Teşebbüs 173 B. İhaleden Yasaklanmada İştirak 174 C. İhaleden Yasaklanmada İçtima 175 V. İHALEDEN YASAKLANMANIN SONUÇLARI 177 Sonuç ve Değerlendirme 183 Kaynakça 191