Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Temmuz (14)      Haziran (105)      Mayıs (68)      Nisan (89)

Kamu İhale Hukuku

Kamu İhale HukukuSayfa Sayısı
:  
483
Kitap Ölçüleri
:  
21x18 cm
Basım Yılı
:  
2005
ISBN NO
:  
975-6194-45-6

21,60 TLİÇİNDEKİLER KISALTMALAR GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM KAMU ALIMLARI GENEL REJİMİ GENEL OLARAK KAMU ALIMLARI 7 1. KAVRAMSAL BOYUT, TANIM VE RAKAMSAL BÜYÜKLÜK 7 A. Kavramsal Boyut 7 B. Tanım 8 C. Rakamsal Büyüklük 9 2. KAMU ALIMLARININ EKONOMİK VE MALİ BOYUTU 11 A. Ekonomik Boyutu 11 B. Mali Boyutu 13 a. Bütçe ve Maliye Politikası Bakımından Kamu Alımları 13 b. Kamu Alımlarının Vergi Boyutu 14 aa. İhale Sözleşmelerinde Tarafların Vergilendirilmesi 15 bb. Türkiye\\\′de Kamu Alımlarının Vergi Boyutu 16 3. KAMU ALIMLARININ ETKİLEDİĞİ DİĞER POLİTİKALAR 18 A. Kamu Alımları ve Bölgesel Kalkınma Politikası 19 B. Kamu Alımları ve Sosyal Politikalar 20 C. Çevre Politikası ve Kamu Alımları 21 KAMU ALIMLARINDA UYULMASI GEREKEN TEMEL İLKELER 25 1. SAYDAMLIK 27 2. REKABET 32 A. Kamu Alımlarında Rekabetin Sağlanması Önündeki Engeller 34 a. Rekabeti Engelleyici Uygulamalar 34 b. Ayrımcılık ve Yerli Tercih/Avantaj Uygulaması 36 Kamu Alımlarında Rekabetin İhlali ve Denetim: Rekabet Kurullarının Rolü 42 a. Avrupa Birliği Ülkelerindeki Durum 42 b. Türkiye\\\′de Kamu Alımlarında Rekabetin İhlali, Rekabet Kurulu ve Kamu İhale Kurulunun Yaklaşımı 46 aa. Genel Olarak Kamu Alımlarında Rekabet 46 bb. Kamu Alımlarında Rekabetin İhlali 48 cc. Rekabet Kurulunun Yaklaşımı 49 dd. Kamu İhale Kurulunun Yaklaşımı 54 ee. Kanundan ve Kamu İhale Kurulunun Yaklaşımından Kaynaklanan Sorunlar 56 3. ETKİNLİK 57 4. EN UYGUN ALIM (BEST VALUE/VALUE FOR MONEY) 59 5. DİĞER İLKELER 59 A. Kamu Alımlarında Güvenilirlik (Integrity) ve İstikrar (Uniformity) 59 B. Hesap Verilebilirlik (Accountability) 60 C. Müşteri Memnuniyeti (Customer Satisfaction) 61 D. Servet Dağılımı 61 E. Riskten Kaçınma (Risk Avoidance) 61 6. İLKELER ARASINDAKİ ETKİLEŞİM 62 İKİNCİ BÖLÜM ULUSLARARASI VE BÖLGESEL DÜZENLEMELERDE KAMU ALIMLARI I. ULUSLARARASI DÜZENLEMELERDE KAMU ALIMLARI 64 1. DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ KAMU ALIMLARI ANLAŞMASİ (WTO-GPA) 64 A. Tarihi Süreç 64 B. GPA Kamu Alımları Rejimi 68 a. GATT Kamu Alımları Kodu , 69 b. Dünya Ticaret Örgütü Kamu Alımları Anlaşması (WT0 GPA) 69 aa. Amacı 70 bb. Kapsamı 70 cc. İstisnalar 71 dd. Kamu Alımlarının Konusu 71 ee. Kamu Alımlarını Yapan Kuruluşların Niteliği 72 ff. Eşik Değerler 73 gg. Genel İlkeler ve Yükümlülükler 73 aaa. Ulusal Muamele (National Treatment) ve En Çok Gözetilen Ulus Muamelesi (Most Favored Nation Treatment) 74 bbb. Offset Yasağı 74 hh. Usule İlişkin Düzenlemeler 75 aaa. İhale Usulleri 75 vni II. bbb. Teknik Şartnameler 76 ccc. İsteklilerin Yeterliklerinin Değerlendirilmesi 77 ddd. Muhtemel Tedarikçilerin Bilgilendirilmesi 77 eee. İhalelerde Süreler 78 fff. Teklif Verenlerle Pazarlık 78 ggg. Sözleşmenin İmzalanması 78 hhh. Sözleşme Sonrası Bilgilendirme 79 ııı. Uygulamanın İzlenmesi 79 2. UNCITRAL KAMU ALIMLARI MODEL KANUNU 79 A. Temel İlkeler 81 B. Kapsam ve İstisnalar 81 C. Usule İlişkin Kurallar 82 a. Tedarikçilerin Değerlendirilmesi ve Ön Yeterlik Süreci 82 b. Yabancı Tedarikçi veya Müteahhitlerin İhalelere Katılımı 83 c. İhale Usulleri ve Uygulanma Koşulları 85 aa. Açık İhale Usulü 85 bb. Belli İstekliler Arasında İhale Usulü 86 cc. İki Aşamalı İhale, Teklif İsteme Yöntemi ve Rekabetçi Pazarlık Yöntemi 86 dd. Maliyet Tahmini İsteme ve Tek Kaynaktan Temin 87 ee. Hizmet Alımlarında Temel Yöntem 88 BÖLGESEL DÜZENLEMELERDE KAMU ALIMLARI 88 1. AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARI REJİMİ 88 A. Avrupa Birliği Kamu Alımları Mevzuatı 88 a. AB Anlaşması ve Kamu Alımları 89 b. AB Kamu Alımları İkincil Mevzuatı 90 B. AB Kamu Alımları Yönergelerinin Tarihsel Gelişimi 91 a. 1992 Öncesi Dönem 91 b. 1992 Sonrası Dönem 97 c. Yeni Kamu Alımları Yönergeleri 98 C. Yeni Yönergelerle Getirilen Esaslı Değişiklikler 101 a. Elektronik Kamu Alımları Mekanizmasına Geçiş 102 b. İhaleci Kuruluşlarla Adaylar Arasında Diyaloga İzin Veren Esnekliğe Geçiş 103 c. Çerçeve Sözleşme Yöntemi ile Daha Esnek Kamu Alımları Tekniğinin Uygulamaya Geçirilmesi 104 d. Teknik Şartnameler 104 IX e. İhale ve Seçim Kriterleri ile İlgili Hükümlerin Kuvvetlendirilmesi 105 f. Ortak Kamu Alımları Sözlüğü 106 g. Telekomünikasyon Sektörünün 93/38/EEC sayılı Yönergenin Kapsamından Çıkartılması ile İlgili Değişiklik 106 D. AB Yönergelerinin Kurmuş Olduğu Kamu Alımları Rejimi 106 a. Amaç 107 b.Kapsam 108 c. İstisnalar 110 aa. Konu Bakımından İstisnalar 110 bb. Parasal Değer Bakımından İstisnalar 112 d. İlkeler 112 e. Şartnameler 113 f. Merkezi Kamu Alımları 113 g. Sosyal ve Çevresel Değerlendirmeler 113 h. Usule İlişkin Kurallar 113 aa. İhale Usulleri 113 bb. Kamu Alımlarının İlanı 114 cc.Tekliflerin Değerlendirilmesi 114 dd. Teklif Sahiplerinin Bilgilendirilmesi 114 2. EFTA KAMU ALIMLARI DÜZENLEMELERİ 115 3. APEC KAMU ALIMLARI SİSTEMİ 116 4. NAFTA KAMU ALIMLARI DÜZENLEMELERİ 117 A. Kapsam 118 B. İstisnalar 119 C. İlkeler ve Usule İlişkin Kurallar 120 5. DİĞER DÜZENLEMELER 121 A. Uluslararası Kuruluşlar: Birleşmiş Milletler Örneği 121 B. Uluslararası Bankalar: Dünya Bankası ve Asya Kalkınma Bankası Örneği 122 a. Dünya Bankası Kamu Alımları Rejimi 123 aa. İhale Usulleri 124 bb.Diğer Alım Yöntemleri 125 b. Asya Kalkınma Bankası 126 X UÇUNCU BOLUM TÜRKİYE\\\′DE KAMU ALIMLARININ HUKUKSAL REJİMİ I. KAMU ALIMLARINA İLİŞKİN DÜZENLEMELERİN TARİHSEL GELİŞİMİ 127 1. 4734-4735 SAYILI KANUNLARDAN ÖNCEKİ DÜZENLEMELER ... 127 A. Cumhuriyet Öncesi Dönem 127 B. Cumhuriyet Dönemi 128 a. 2886 sayılı Kanun Öncesi 128 b. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 129 2. 4734-4735 SAYILI KANUNLAR 131 II. 4734 SAYILI KANUNUN KAPSAMI VE TEMEL İLKELERİ 132 1. GENEL OLARAK 132 2. KAPSAM VE İSTİSNALAR 133 A. Kanunun Kapsamı 134 a. İhale Konusu Hukuki İşlemler Bakımından 134 b. Kurum ve Kuruluşlar Bakımından 142 aa. Genel Bütçeye Dahil Daireler, Katma Bütçeli İdareler, Özel İdareler ve Belediyeler ile Bütün Bu İdarelere Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlar, Birlikler ve Tüzel Kişiler 144 aaa. Genel Bütçeye Dahil Daireler 145 bbb. Katma Bütçeli İdareler 146 ccc. Özel İdareler ve Belediyeler 146 ddd. Döner Sermayeli Kuruluşlar, Birlikler ve Tüzel Kişiler 147 bb. Kamu İktisadi Teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları ve İktisadi Devlet Teşekkülleri 148 cc. Sosyal Güvenlik Kuruluşları, Fonlar, Özel Kanunlarla Kurulmuş ve Kendilerine Kamu Görevi Verilmiş Tüzel Kişiliğe Sahip Kuruluşlar İle Bağımsız Bütçeli Kuruluşlar 148 dd. İdarelerin Doğrudan veya Dolaylı Olarak Birlikte ya da Ayrı Ayrı Sermayesinin Yarısından Fazlasına Sahip Bulundukları Her Çeşit Kuruluş, Müessese, Birlik, İşletme ve Şirketleri 149 ee. Yapım İşleri Bakımından 4603 sayılı Kanun Kapsamındaki Bankalar 151 B. İstisnalar , 151 3. TEMEL İLKELER 157 III. KAMU ALIMLARI HAZIRLIK SÜRECİNDE İDARELERCE YAPILMASI GEREKENLER 162 1. YAKLAŞIK MALİYETİN BELİRLENMESİ VE GİZLİ TUTULMASI 162 A. Yaklaşık Maliyetin Bütçe Programlanmasında Kullanılması ve Güncellenmesi 163 B. İhale Öncesinde Yaklaşık Maliyetin Tespiti 163 a. Mal Alımlarında Yaklaşık Maliyetin Tespiti 164 b. Hizmet Alımlarında Yaklaşık Maliyetin Tespiti 166 c. Yapım İşlerinde Yaklaşık Maliyetin Tespiti 169 d. Kanunun 22. Maddesinin (d) Bendine Göre Yapılacak Alımlarda Yaklaşık Maliyetin Tespiti 170 C. Yaklaşık Maliyetin Danışmanlık Hizmet Sunucularına Tespit Ettirilmesi 171 D. Yaklaşık Maliyetin Gizli Tutulması 172 2. İHALEYE İLİŞKİN ÖDENEĞİN HAZIR BULUNDURULMASI 173 3. YAPIM İŞLERİ İHALELERİNDE İDARELERCE UYULMASI ZORUNLU HUSUSLAR 179 4. İHALE USULLERİ VEYA DİĞER KAMU ALIM YÖNTEMLERİNİN SEÇİMİ 191 A. 4734 sayılı Kanun İle Belirlenen İhale Usulleri 191 a. Açık İhale Usulü 193 b. Belli İstekliler Arasında İhale Usulü 193 c. Pazarlık Usulü 195 aa. Pazarlık Usulü ile İhale Yapılabilmesine İlişkin Esaslar 196 bb. Öngörülemeyen Olaylar Nedeniyle İhalenin İvedi Olarak Yapılmasının Zorunlu Olması Hali 197 cc. Pazarlık Usulünde İhale Süreci 208 B. Danışmanlık Hizmet Alımlarında Usul 210 C. Kamu Alımlarının Doğrudan Temin Yöntemi İle Gerçekleştirilmesi 211 a. Doğrudan Temin Yönteminin İhale Usulü Olmaktan Çıkarılmasına İlişkin Değerlendirme 212 b. Doğrudan Temin Yöntemi İle Alımların Gerçekleştirilebileceği Haller 213 aa. İhtiyacın Gerçek veya Tüzel Tek Kişiden Temini 213 bb. İhtiyacın Özel Bir Hakka Sahip Gerçek veya Tüzel Tek Kişiden Temini 215 cc. Mal ve Hizmetlerin İlk Alım Yapılan Gerçek veya Tüzel Kişiden Temini 217 dd. Kanunun 22. Maddesinin (d) Bendi Gereğince İhtiyaçların Temini 219 ee. Taşınmaz Mal Alımı ve Kiralanması 222 ff. İlaç, Tıbbi Sarf Malzemeleri, Test ve Tetkik Sarf Malzemesi Alımları 223 gg. Milletlerarası Tahkim Davaları İçin Alınacak Hizmetler 224 D. Tasarım Yarışmaları 224 5. İHALE DOKÜMANININ HAZIRLANMASI 225 A. İhale ve Önyeterlik Dokümanının Hazırlanması 225 B. Şartnameler 227 C. İhale Dokümanında Değişiklik Yapılması 234 IV. İHALE SÜRECİNE İLİŞKİN ESASLAR 234 1. İHALE SÜRECİNDE İLANLAR VE İLAN SÜRELERİ 234 A. 2886 sayılı Kanunda İlan ve Süreler 235 B. 4734 sayılı Kanunda İlanlar Konusunda Getirilen Düzenlemeler 236 a. İhale İlanı 237 b. Düzeltme İlanı 245 c. İhalenin İdarece İptali Üzerine Yapılacak İlan 249 d. İhale Sonucunun İlanı 250 2. İHALE KOMİSYONLARI 250 3. İHALELERE KATILIMA İLİŞKİN ESASLAR, YASAKLAR VE SORUMLULUKLAR 257 A. İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları 257 B. Uluslararası Katılım ve Yerli İsteklilere Avantaj Uygulanması 259 C. İhalelere Katılamama ve İhale Dışı Bırakılma Halleri 262 D. Yasak Fiil veya Davranışlar 266 E. İhalelere Katılımın Yasaklanması 267 aa. İhalelere Katılmaktan Yasaklama Süreci 267 bb. Doğrudan Temin Yönteminde Yasaklama 270 cc. Yasaklama Halinde Teminatların Gelir Kaydedilmesi 270 F. İhalelere İlişkin Sorumluluklar 271 a. İsteklilerin Ceza Sorumluluğu 271 b. Görevlilerin Sorumluluğu 272 4. TEKLİFLERİN SUNULMASINA İLİŞKİN ESASLAR 273 A. İhale ve Ön Yeterlik Dokümanının Satın Alınması ve Açıklama İstenmesi 273 a. İhale ve Ön Yeterlik Dokümanının Satın Alınması 273 b. İhale ve Ön Yeterlik Dokümanmdaki Hususlara İlişkin Açıklama İstenmesi 273 XIII B. Tekliflerin Sunulması 274 C. Tekliflerin Geri Alınması ve Değiştirilmesi 275 D. Alternatif Teklif veya Şartlı Teklif Sunulması 276 a. Alternatif Teklif Sunulması 276 b. Şartlı Teklif Verilmesi 278 E. Kısmi Teklif Verilmesi 279 F. Tekliflerin Geçerlilik Süresi 280 5. TEKLİFLERİN ALINMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ SÜRECİ 282 A. İhale Komisyonu Tarafından Tekliflerin Alınması ve Açılması 282 B. Tekliflerin Değerlendirilmesi Süreci 283 a. Eksik Belge ve Bilgilerin Tamamlatıl ması 284 b. İsteklilerden Tekliflerine İlişkin Açıklama İstemi 290 c. Aritmetik Hata Bulunması Durumu 291 d. Aşırı Düşük Tekliflerin Tespiti ve Değerlendirilmesi 293 e. Yaklaşık Maliyetin Üzerindeki Teklifler 306 6. İHALENİN KARARA BAĞLANMASI 307 A. Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif 307 B. İhale Kararının Kesinleşmesi ve İsteklilere Bildirilmesi 316 7. İHALENİN YAPILMAMASI YA DA İPTAL EDİLMESİ 317 A. Yeterli Sayıda Aday veya İstekli Olmaması Nedeniyle İhalenin Yapılmaması veya İptali 317 B. İhale Saatinden Önce İhalenin İptal Edilmesi 319 C. Bütün Teklifler Reddedilerek İhalenin İptal Edilmesi 319 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM KAMU ALIMLARININ DENETİMİ ULUSLARARASI VE BÖLGESEL DÜZENLEMELERDE DENETİM 321 1. DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ KAMU ALIMLARI ANLAŞMASI (WTOGPA) 323 A. İnceleme ve Gözden Geçirme İle İlgili Düzenlemeler 323 B. WTO GPA Bağlamında İşletilebilecek Mekanizmalar 324 a. Ulusal Organlara Başvuru Mekanizması (Tedarikçiler İçin) 324 b. Uyuşmazlıkların Çözümü Usulü (Dispute Settlement Procedure- Taraf Devletler İçin) 327 2. UNCITRAL MODEL KANUNU 329 3. AVRUPA BİRLİĞİ 333 A. Yetkili Organlarca Verilebilecek Kararlar 334 a. Geçici Tedbirler 334 b. İptal ve Değişiklik Kararları 335 XIV c. Zararların Tazmini 335 d. Caydırıcı Cezai Ödeme 336 B. Uyuşmazlık Çözümünde Kullanılan Diğer Yöntemler 336 a. Tasdik Yöntemi (Attestation) 336 b. Uzlaştırma Yöntemi (Conciliation) 337 c. Komisyona Şikayet Başvurusu 338 C. Üye Ülkelerde Şikayet Süreci ve Almanya Örneği 340 a. Üye Ülkelerde Şikayet Süreci 340 b. Almanya\\\′da Kamu Alımları Şikayet Süreci 342 aa. Genel Olarak Alman Kamu Alımları Rejimi 342 bb. Kamu Alımlarında İnceleme Süreci 345 aaa. Önceki Sistem 345 bbb. Yürürlükteki Sistem 350 4. EEA-EFTA 365 5. NAFTA 366 II. TÜRKİYE\\\′DE KAMU ALIMLARININ DENETİMİ 367 1. 5018 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN DENETİM SİSTEMİ 368 A. 1050 sayılı Kanun Döneminde Geçerli Olan Sistem 370 a. Maliye Bakanlığı Vizesi 370 aa. Kapsam 370 bb. Vizeden İstisna Tutulacak Taahhüt ve Sözleşmeler 370 cc. Vize İşlemlerine İlişkin Süreç 371 b. Sayıştay Tescili 372 aa. Kapsam ve İstisnalar 373 aaa. Kapsam 373 bbb. İstisnalar 373 bb. Sözleşmelerin Tescilinde Usul 374 B. 5018 sayılı Kanunun Getirmiş Olduğu Harcama Öncesi Mali Kontrol Sistemi 376 a. Mali Kontrolün Niteliği ve İşleyişi 376 b. Harcama Öncesi Kontrol Süreci 378 2. KAMU İHALE KURUMU VE ŞİKAYET SÜRECİ 381 A. Kamu İhale Kurumu 382 a. Kamu İhale Kurumunun Organik ve İşlevsel Yapısı 383 b. Kamu İhale Kurumunun Denetleme (İnceleme) Görevi 387 B. 4734 sayılı Kanuna Göre İdari Başvuru Yolları: Şikayet ve İtirazen Şikayet 388 a. Bir İdari Başvuru Yolu Olarak Şikayet ve İtirazen Şikayet 389 XV b. Pozitif Düzenlemeler Işığında Şikayet ve İtirazen Şikayet Mekanizması 393 aa. Şikayet Başvurusuna İlişkin Genel Esaslar 393 aaa. Şikayet Ehliyeti 393 bbb. Başvurunun Şekli ve Yapılacağı Yerler 398 aaaa. Başvurunun Şekli 398 bbbb. Başvuru Dilekçelerinin Verileceği Yerler 400 ccc. Başvuru Süreleri 402 bb. Şikayet ve İtirazen Şikayet Süreci 403 aaa. İdareye Şikayet 403 aaaa. Şikayet ve İdare Tarafından İnceleme 403 bbbb. İhale Sürecinin Otomatik Olarak Durması ve İvedilik Kararı 405 bbb. Kamu İhale Kurumuna İtirazen Şikayet 407 aaaa. Ön İnceleme Aşaması 408 bbbb. İhale Sürecinin Durdurulması 410 cccc. Başvurunun Esas Yönünden İncelenmesi 414 ccc. İddiaların İncelenmesi 418 cc. Kamu İhale Kurulunun Denetim İşlevinin Kapsam ve Sınırı 420 aaa. İdarenin İhaleyi İptal Yetkisi ve Kamu İhale Kurulunun Konuya İlişkin Yaklaşımı 421 bbb. Diğer Durumlar 426 dd. Kararlara Karşı Başvuru Yollan 431 aaa. Açıklama veya Aykırılıkların Giderilmesi 433 bbb. Yanlışlıkların Düzeltilmesi 434 3. YARGISAL DENETİM 434 A. Genel Olarak 434 B. Yargısal Denetimin Konusu ve Kapsamı 435 a. Sözleşme Öncesi Aşamadaki İşlemlerin Hukuksal Niteliği ve Tabi Olduğu Rejim 436 b. Kamu İhale Kurumunun İşlevi ve Kurul Kararlarının Hukuksal Niteliği 439 c. Yargısal Denetime Konu Olabilecek Karar ve İşlemler 441 d. Yargısal İnceleme Bakımından Görev ve Yetki 448 C. Dava Ehliyeti 450 D. Yargısal İnceleme Üzerine Verilebilecek Kararlar ve Sonuçları 453 SONUÇ, 461 KAYNAKÇA 467