Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (18)      Temmuz (44)      Haziran (85)      Mayıs (54)

Kamu Hizmetinin Görülmesine İlişkin Sözleşmelerde Uluslararası Tahkim

Kamu Hizmetinin Görülmesine İlişkin Sözleşmelerde Uluslararası TahkimSayfa Sayısı
:  
270
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2007
ISBN NO
:  
9944716116

156,00 TLÖNSÖZ İdare Hukukunda yer alan kamu hizmeti kavramı küreselleşmenin etkisiyle klasik anlamından uzaklaşarak yeniden tanımlanmaya başlanmış; özel sektörün de dahil olduğu bir kavram haline gelmiştir. 1980lerden itibaren dünyada yaşanan ekonomik liberalleşme hareketlerine paralel olarak ülkemizde de dışa açık ekonomik büyüme modeli benimsenmiştir. Bu doğrultuda da 3096, 3465 ve 3996 sayılı Kanunlar çıkarılarak, kamu hizmeti imtiyaz sözleşmelerinin tâbi olduğu rejimden uzaklaşılmak istenmiş; kamu hizmetine ilişkin bu sözleşmelerde uluslararası tahkimin yolu açılmaya çalışılmıştır. Anayasa Mahkemesinin bu sürece müdahale edip iptal kararlan vermesi neticesinde de 1999 Anayasa değişiklikleri gerçekleştirilmiştir. Oysa ki, TBMM, 1999 Anayasa değişikliğine kadar onayladığı bazı uygun bulma kanunlanyla uluslararası tahkimi zaten kabul etmiştir. Kamu hizmetinin geçirdiği evreleri sıralayan, idari sözleşmeler konusunu aynntısıyla inceleyen ve bu sözleşmelerde uluslararası tahkimin kabul edilme sürecini ve bu süreçte yaşanan çelişkileri iyi analiz eden çalışmanın okuyuculara faydalı olacağını düşünüyorum. Bu eserden dolayı genç meslektaşım Dr. Bayram KESKİN′i tebrik ediyor, ba-şanlı çalışmalarını sürdürmesini diliyorum. Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Gazi Ün. İ.İ.B.F. İdare Hukuku Öğretim Üyesi SUNUŞ Çalışma, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku programı çerçevesinde Prof. Dr. Metin GÜNDAYm danışmanlığında doktora tezi olarak hazırlanmış ve Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ, Prof. Dr. Anıl ÇEÇEN, Prof. Dr. Bahtiyar AKYILMAZ ve Doç. Dr. Mustafa YILDIZ′dan oluşan jüri tarafından 2006 yılında oy birliği ile kabul edilmiştir. Bu çalışmanın ortaya çıkmasında danışmanın Prof. Dr. Metin GÜNDAY′ın telkinleri ve yönlendirmelerinin katkısı büyüktür, kendilerine teşekkür ederim. Akademisyenliğe başladığım tarihten itibaren her türlü desteğini esirgemeyen, bir dönem asistanlığını yapmaktan onur duyduğum sayın hocam Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ′a ise şükranlarımı sunmak benim için bir borçtur. Bu vesileyle anne ve babama saygılarımı; hayattaki bir diğer şansım olan sevgili eşim ve canım kızıma da sevgilerimi sunmak isterim. Ayrıca, kitabın basımında emeği geçen Arıkan Yayınları çalışanlarına da teşekkürlerimi sunarım. Dr. Bayram KESKİN Kasım, 2007 GİRİŞ Küreselleşme, artan nüfus ve değişen ihtiyaçlar, insanları, daha farklı bir hizmet beklentisi içine sokmuştur. Bu beklentiler de, ülkelerde yapısal değişikliklere ve bu yöndeki yasal reformlara sebep olmuştur. Bu değişimden İdare Hukuku da nasibini almış, İdare Hukukunda yerini bulan kamu hizmeti gibi köklü kavramlar, eski anlamlarını önemli ölçüde kaybederek yeniden tanımlanmaya başlamışlardır. Kamu hizmeti kavramı artık klâsik anlamından uzaklaşmış; özel sektörün de dahil olduğu bir kavram haline gelmiştir Devletin son dönemlerde görevlerini adalet, savunma gibi temel ve geleneksel kamu hizmetlerini görmeye indirgemesi, kamu hizmeti niteliği taşıyan hizmetlerin özel sektöre devrine neden olmuştur. Bu noktada ise özellikle ülkemizde Kamu Hizmeti İmtiyaz Sözleşmelerinin önem kazandığını söyleyebiliriz. Osmanlı İmparatorluğu döneminden itibaren uygulanan bu sözleşmeler, Yap-İşlet-Devret gibi modellerin yasal alt yapısının tam olarak hazırlanamaması sebebiyle özellikle yargı kararlarında önümüze çıkmıştır. Yap-İşlet-Devret gibi alt yapısı hazırlanmayan modellere dayanılarak yapılan sözleşmeleri de yargı organları Kamu Hizmeti İmtiyaz Sözleşmesi saymış ve böylece özellikle 1999 Anayasa değişikliğinden önce Danıştay′ın devre dışı bırakılarak idarenin bu tür sözleşmeleri yapmasının önüne geçmişlerdir. Ancak bu durum 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunuyla yabancı yatırımcıyı çekmek için kolaylıklar sağlanması ile çelişki yaratmıştır. Yabancı yatırımcıların büyük finansman gerektiren yatırımlarını karşı tarafla eşit şartlarda olmak koşulu ile sağlamak istemeleri ve ülkemizdeki Danıştay incelemesinin zaman olarak uzun sürmesi ve bu incelemeye karşı yabancı şirketlerin taşıdıkları güvensizlik ve kaygılar bu yatırımcıların çekilmesinde sorun olarak önümüze gelmiştir. Bunun yanı sıra, yabancı yatırımcıların bu tür yatırımlarından kaynaklanabilecek uyuşmazlıkların çözümünde, yatırım yaptıkları ülkelerin hukuk kuralları ile bağlı olmak yerine kendi tercihleri doğrultusunda her iki tarafa da eşit mesafede olduğu varsayılan tahkim mekanizmasını kullanmak iste- meleri de sorununun bir diğer yönü olmuştur. Bu nedenle, Türkiye′de, 1999 yılındaki Anayasa değişiklikleri öncesinde yasal düzenlemeler yoluyla yabancı sermaye yatırımcılarının bu yöndeki beklentileri karşılanmaya çalışılmıştır. Ancak yapılan kanuni düzenlemelerin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi nedeniyle, kendi yatırımları hakkında yatınm yaptıkları ülkelerin hukuk kuralları ile bağlı olmak istemeyen yabancı yatırımcıları ülkeye çekebilmek güçleşmiştir. İşte bu güçlüğü aşabilmek için 1999′da Anayasa değişikliği yoluna gidilmiş; daha sonra da alt mevzuatta gerekli değişiklikler yapılarak imtiyaz sözleşmelerinde uluslararası tahkime gidilebilmenin yolu açılmıştır. Çalışma konumuz, kamu hizmetinin görülmesine ilişkin sözleşmeler ve bu sözleşmelerden uyuşmazlıkların giderilmesinde uluslararası tahkimin fonksiyonudur. Kitap üç ana bölümden oluşmuştur. Birinci bölümün birinci kısmı Kamu Hizmeti Teorisi, birinci bölümün ikinci kısmı İdarî Sözleşmeler, ikinci bölüm İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Davalar ve Uluslararası Tahkim, üçüncü bölüm ise Uluslararası Tahkim Kurallarının Kabul Edilmesine İlişkin İç Hukukumuzda Yapılan Düzenlemeler ana başlıklarından oluşmaktadır. Kamu Hizmeti Teorisi başlığını taşıyan birinci bölümün birinci kısmında; doktrin ve yargı içtihatlarına göre kamu hizmetinin tanımları verilmiş, nasıl kurulduğu ve düzenlendiği anlatılmaya çalışılmış, unsurları, geçirdiği evrim ve şu an aldığı yeni anlamlara değinilmiş ve son olarak da özellikleri ve kamu hizmetinin nasıl kaldırılacağı konusu irdelenmiştir. Birinci Bölümün ikinci kısmında idarenin özel hukuk sözleşmeleri ve İdarî Sözleşme kavramları ve birbirlerinden farkları incelenerek doktrin ve yargı içtihatlarına göre İdarî Sözleşmelerin kriterlerine değinilmiş, geçmişten günümüze İdarî Sözleşme türlerinin neler olduğu açıklanmıştır ve İdarî Sözleşme türlerinden olan Kamu Hizmeti İmtiyaz Sözleşmeleri incelenmiştir. Kamu Hizmeti İmtiyaz Sözleşmesi kavramına değinilirken de doktrinde ve yargı kararlarında imtiyaz sözleşmesinin tanımı verildikten sonra tarihçesi ele alınmış, özellikle Osmanlı İmparatorluğunun son dönemlerinden günümüze kadar verilmiş imtiyazlar sayılmıştır. Daha sonra ise bu bölümde Kamu Hizmeti İmtiyaz Sözleşmesinin hukukî mahiyeti ve bu arada unsurları, özellikleri, süresi, tarafların hak ve borçlan, Kamu Hizmeti İmtiyaz Sözleşmesinin Yap-İşlet-Devret Modelinden farklarına ve imtiyaz sözleşmesinin sona ermesi konulan incelenmiştir. Kitabın ikinci bölümünde uluslararası tahkimin tanımı, idare hukukundaki tahkim yasağı ilkesinin temelleri, uluslararası tahkim kuruluşları, işleyişleri ve uluslararası tahkim kuralları, ikili ve çok taraflı yatırım anlaşmaları, ülkemizin taraf olduğu yatırım anlaşmaları gibi konulara değinilmiştir. Üçüncü bölümde ise özellikle 1999 Anayasa değişikliğinden sonraki süreç ele alınmış; imtiyaz sözleşmelerinde uluslararası tahkime olanak tanıyan iç düzenlemeler ve bunların uygulaması anlatılmıştır. Sonuç bölümünde ise küreselleşmenin getirmiş olduğu kamu hizmeti anlayışındaki değişim göz önüne serilmeye çalışılmıştır. İÇİNDEKİLER Önsöz V Sunuş VII Kısaltmalar XVII Giriş 1 BİRİNCİ BÖLÜM KAMU HİZMETİ TEORİSİ - İDARÎ SÖZLEŞMELER Birinci Kısım KAMU HİZMETİ TEORİSİ I. KAMU HİZMETİNİN TANIMI VE UNSURLARI 5 A. Genel Olarak Kamu Hizmeti Kavramı 5 B. Kamu Hizmetinin Unsurları 11 1. Organik Unsur 11 2. Maddî Unsur 12 3. Şeklî Unsur 12 II. KAMU HİZMETİNİN KURULMASI, İŞLETİLMESİ ve KALDIRILMASI 14 A. Kamu Hizmetinin Kurulması 14 B. Kamu Hizmetinin Görülme Usulleri 19 C. Kamu Hizmetinin Kaldırılması 20 III. KAMU HİZMETİNİN TEMEL İLKELERİ 20 A. Genel Olarak Kamu Hizmeti İlkeleri 20 B. Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi 21 C. Nesnellik ve Eşitlik İlkesi 25 D. Bedelsizlik İlkesi 27 E. Değişkenlik (Uyum) İlkesi 30 F. Klâsik Kamu Hizmeti İlkelerindeki Değişim 33 IV. KAMU HİZMETİNİN TÜRLERİ ve HUKUKÎ REJİMLERİ 34 A. Çeşitli Açılardan Kamu Hizmetleri 34 1. Tekelli-Tekelsiz Kamu Hizmeti 34 X 2. Milll-Mahalll Kamu Hlzmeü 35 3. Doğrudan-Dolaylı Kamu Hizmetleri 36 B. Kamu Hizmetinin Konularına Göre Sınıflandırılması 37 1. Genel Olarak 37 2. İdarî Kamu Hizmetleri 37 3. İktisadî Kamu Hizmetleri 37 4. Sosyal Kamu Hizmetleri 39 5. Bilimsel, Teknik ve Kültürel Kamu Hizmetleri 40 V. KAMU HİZMETİNİN YÜRÜTÜLÜŞ BİÇİMLERİ 41 A. Genel Olarak 41 B. Emanet Usulü 42 C. Müşterek Emanet Usulü 43 D. İltizam Usulü 43 E. İmtiyaz Usulü 44 F. Ruhsat Usulü 44 G. Yap-İşlet-Devret Usulü 46 1. Anayasa Mahkemesi′nin Yap-İşlet-Devretle İlgili İptal Kararlan 55 a. 3974 Sayılı Kanuna İlişkin İptal Karan 55 b. 3996 Sayılı Kanunun 5 inci Maddesine ilişkin İptal Karan 57 c. 3996 Sayılı Kanunun 11 inci Maddesine ilişkin İptal Karan 58 2. Anayasa Mahkemesinin İptal Kararlanmn Doğurduğu Sonuçlar ..59 H. Yap-İşlet Usulü 60 İkinci Kısım İDARÎ SÖZLEŞMELER - KAMU HİZMETİ İMTİYAZ SÖZLEŞMELERİ GENEL OLARAK İDARENİN SÖZLEŞMELERİ 63 A. Sözleşme Kavramı 63 B. İdarenin Sözleşmelerinin Tanımı ve Türleri 64 1. Tanımı 64 2. İdarenin Özel Hukuk Sözleşmeleri 65 3. İdarî Sözleşmeler 65 a. Gelişimi 65 b. Tanımı 66 4. İdarî Sözleşmeler ile İdarenin Özel Hukuk Sözleşmelerinin Kararlaştırılması 68 XI II. İDARÎ SÖZLEŞMELERİN KISTASLARI 69 A. Genel Olarak 69 B. Sözleşmenin Taraflarından Biri İdare Olmalıdır 72 C. Sözleşmenin Konusu Bir Kamu Hizmetinin Yürütülmesi, Sözleşmenin Amacı Kamu Yaran Olmalıdır 72 D. Sözleşme İdareye, Diğer Âkide Tanımadığı Ayrıcalıklar ve Üstün Yetkiler Tanımış Olmalıdır 74 1. Genel Olarak 74 2. İdare Yönünden 75 3. Karşı Âkid Yönünden 75 III. ÖLÇÜT DIŞI İDARÎ SÖZLEŞMELER 76 IV. İDARİ SÖZLEŞMELERİN TÜRLERİ 77 A. Malî İltizam Sözleşmeleri 77 B. Kamu İstikraz Sözleşmeleri 78 C. Kamu Hizmeti İmtiyaz Sözleşmeleri 79 D. Yeraltı ve Yerüstü Servetlerine İlişkin İşletme Sözleşmeleri 79 E. Orman İşletme Sözleşmeleri 80 F. İdarî Hizmet Sözleşmeleri 80 V. İDARÎ SÖZLEŞMELERİN UYGULANMASI 81 VI. KAMU HİZMETİ İMTİYAZ SÖZLEŞMELERİ 81 A. Tanım 81 B. Tarihsel Gelişim 84 C. Yetki 93 D. Şekil 96 E. Hazırlık Aşaması 99 F. İhale Aşaması 100 1. İhalede Saydamlık (Açıklık) İlkesi 103 2. Rekabet - Eşit Muamele İlkesi 103 3. Güvenilirlik-Gizlilik İlkeleri 105 4. İhtiyaçların Uygun Şartlarla Temini İlkesi 106 a. Açık İhale Usulü 108 b. Belli İstekliler Arasında İhale Esası 109 c. Pazarlık Usulü 110 G. Unsurları 111 H. İmtiyaz Sözleşmesinin Özellikleri 112 I. İmtiyaz Sözleşmesinin Konusu ve Mahiyeti 113 J. İmtiyaz Sözleşmesinin Süresi 114 XII K. Tarafların Hak ve Borçlan 114 1. İmtiyaz Sahibinin Hak ve Borçlan 114 2. İdarenin Hak ve Borçlan 116 L. Kamu Hizmeti İmtiyaz Sözleşmesi ve Yap-İşlet-Devret Modeli Sözleşmelerinin Kararlaştınlması 117 M. Kamu Hizmeti İmtiyaz Sözleşmesinin Sona Ermesi 119 İKİNCİ BÖLÜM İMTİYAZ SÖZLEŞMELERİNDEN DOĞAN DAVALAR VE ULUSLARARASI TAHKİM I. İMTİYAZ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN DAVALAR 121 A. Sözleşme Yapılmadan Önce Çıkacak Uyuşmazlıklann Çözümü 121 B. Sözleşme Yapıldıktan Sonra Çıkan Uyuşmazlıklann Çözümü 121 II. ULUSLARARASI TAHKİM 123 A. Uluslararası Tahkimin Tanımı 123 B. Uluslararası Tahkimin Nitelikleri 123 1. Tahkimin Uluslararası Niteliği 124 2. Tahkimin Ticari Niteliği 125 3. Tahkimin Hukukî Niteliği 126 C. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YOLU OLARAK ULUSLARARASI TAHKİMİN KULLANILMA NEDENLERİ 129 D. İDARE HUKUKU ALANINDAKİ UYUŞMAZLIKLARDA "TAHKİM YASAĞI" İLKESİ 132 1. İdare Hukukunda Tahkim Yasağının Hakem Yargılamasının Özelliklerine Dayandınlması 134 a. Tahkimin "Rastlantısal" Sonuçlar Doğuran Bir Sistem Olduğu Tezi 134 b. Tahkimin Özel Hukuk Kökenli Bir Yargılama Mekanizması Olması 135 2. İdarî Yargı Rejiminin Özelliklerinden Hareketle İdare Hukukunda Tahkim Yasağı İlkesinin Temelleri 138 a. İdarenin Devlet Yargısı Dışında Bir Yargılama Sistemine Tâbi Olamayacağı İlkesi 138 b. Kamu Düzeni ve Kamu Yaran Kavramları 139 E. ULUSLARARASI TAHKİMİN UYGULAMA ALANI 146 XIII F. TAHKİM KONUSUNDAKİ ULUSLARARASI HUKUKİ DÜZENLEMELER 149 1. İki Taraflı ve Çok Taraflı Anlaşmalar 149 a. İki Taraflı Yatırım Anlaşmaları 150 b. Yatırımların Karşılıklı Korunması ve Teşviki (YKKT) Anlaşmaları 151 ba. Yatırımların Karşılıklı Korunması ve Teşviki Anlaşmalarının Kapsamı ve Koruma Fonksiyonu 152 bb. Taraflar Arasındaki Uyuşmazlıkların Çözümü 154 be. Bir Âkit Devlet ile Diğer Âkit Devletin Yatırımcısı Arasındaki Uyuşmazlıklar 154 bd. Türkiye′nin Akdettiği Yatırımların Karşılıklı Korunması ve Teşviki Anlaşmaları 157 c. Çok Taraflı Yatırım Anlaşmaları 160 ca. Çok Taraflı Yatırım Anlaşması (MAI) 161 caa. Çok Taraflı Yatırım Anlaşması (MAI)′nın Kapsamı ve Önemli Düzenlemeleri 163 cab. Çok Taraflı Yatırım Anlaşması (MAI) Taslağında Yer Alan Uyuşmazlıkların Çözüm Yöntemleri ve Tahkim 165 cac. Yatırımcıdan Devlete İşletilen Uyuşmazlık Çözüm Prosedürleri 165 cb. Çok Taraflı Yatırım Garanti Kuruluşu Sözleşmesi (MIGA) 166 cba. Çok Taraflı Yatırım Garanti Kuruluşu Faaliyetleri ve Garanti Verdiği Durumlar 168 cbb. Çok Taraflı Yatırım Garanti Sözleşmesi ve Tahkim 169 G. ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER 169 1. Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve Uygulanması Hakkında Sözleşme (New York Sözleşmesi) 169 2. Devletler ve Diğer Devlet Vatandaşları Arasındaki Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümlenmesi Hakkında Sözleşme 171 3. Uluslararası Ticari Hakemlik Hakkında Avrupa Sözleşmesi (Cenevre) 172 4. Ekonomik ve Bilimsel Teknik İşbirliği İlişkilerinde Ortaya Çıkan Medeni Hukuk Uyuşmazlıklarının Tahkim Yoluyla Çözümü Hakkında Sözleşme (Moskova Sözleşmesi) 173 5. Uluslararası Ticarî Tahkim Hakkında Amerikan Devletleri Arasındaki Sözleşme (Panama Sözleşmesi) 174 XIV H. BAŞLICA ULUSLARARASI TAHKİM MERKEZLERİ VE UYGULANAN TAHKİM KURALLARI 175 1. Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümü için Uluslararası Merkez (ICSID) 175 a. Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümü için Uluslararası Merkez (ICSID)′in Birimleri 179 aa. Yönetim Konseyi 180 ab. Sekreterya 180 ac. Panel Heyetleri 181 b. Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümü için Uluslararası Merkez (ICSID)in Yargılama Yetkisi 181 c. Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümü için Uluslararası Merkez (ICSID)′de Tahkim Süreci 182 ca. Tahkim Talebi 183 cb. Tahkim Heyeti′nin Oluşturulması 183 cc. Tahkim Heyeti′nin Yetkileri ve İşlevleri 184 cd. Uyuşmazlık Taraflarının Savunma ve İddialarını Sunmaları 185 ce. Tahkim Heyeti Kararlan 186 cf. Yargılamaya itiraz 186 cg. Kararın Yorumlanması Revizyonu ve İptali 186 2. Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) 188 a. ICC Bünyesinde Bulunan Tahkim Dışındaki Uyuşmazlık Çözüm Yollan 189 aa. Uyuşmazlığın Dostane Çözümü (ADR) 190 ab. Belgelere Dayalı Uyuşmazlık Çözüm Ekspertizi 192 ac. Bilirkişilik 193 b. Tahkime İlişkin Hizmetler 193 ba. Tahkim Talebi ve Karşı Tarafın (Davalı) Cevabı 194 bb. Hakemlerin ve Tahkim Yerinin Tayini 194 be. Hakemlerin Yetkileri 195 bd. Hakem Karan 195 3. Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu (UNCITRAL) 196 a. Genel olarak UNCITRAL .196 b. UNCITRAL Tahkim Kurallan ve Tahkim Süreci 198 ba. Tahkim Kurulu′nun Oluşturulması 198 bb. Hakem Sayısı ve Tayini 198 be. Hakemlere İtiraz 199 XV bd. Hakem Değişikliği 199 be. Tahkim Süreci 199 bf. Tahkim Kurulu Yargılanmasına İtiraz 200 bg. Karar 200 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ULUSLARARASI TAHKİM KURALLARININ KABUL EDİLMESİNE İLİŞKİN İÇ HUKUKUMUZDA YAPILAN DÜZENLEMELER I. ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİ 201 A. Anayasanın 47. Maddesine İlişkin Değişiklik 202 B. Anayasanın 125. Maddesine İlişkin Değişiklik 206 C. Anayasanın 155. Maddesine İlişkin Değişiklik 207 D. Uluslararası Tahkimin Kabulüne Yönelik Eleştiriler 210 E. Uluslararası Tahkimin Gerekliliği Yönündeki Görüşler 212 II. KANUNLARDAKİ DÜZENLEMELER 215 A. 4686 Sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu 215 1. 4686 Sayılı Milletlerarası Tahkim Kanununun Uygulama Alanı 215 2. Uyuşmazlıklarda Yabancılık Unsurunun Tespiti 216 3. Tahkim Anlaşması ve Şekli 217 4. Tahkim İtirazı 217 5. Hakem veya Hakem Kurulunun Seçimi 217 6. Tahkim Yeri, Süresi, Kullanılan Dil ve Tahkim Duruşması 218 7. Hakem Kararlarına Karşı Kanun Yolları ve Kararın İptali 218 B. 4501 Sayılı Kamu Hizmetleri İle İlgili İmtiyaz Şartlaşma ve Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklarda Tahkim Yoluna Başvurulması Halinde Uyulması Gereken İlkelere Dair Kanun 219 C. 4586 Sayılı Petrolün Boru Hatları İle Geçişine Dair Kanun 221 D. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 221 E. 4833 Sayılı 2003 Mali Yılı Bütçe Kanunu 222 F. 4875 Sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu 223 G. 2575 Sayılı Danıştay Kanunu 223 1. 23 üncü Maddeye ilişkin Değişiklik 224 2. 24 üncü Maddeye ilişkin Değişiklik 224 3. 42 inci Maddeye ilişkin Değişiklik 224 4. 46 inci Maddeye ilişkin Değişiklik 225 5. 48 inci Maddeye ilişkin Değişiklik 225 XVI H. 2576 Sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun 225 I. 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu 225 III. DİĞER DÜZENLEMELER 226 A. Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Yönetmeliği 226 B. Mal Alımı, Hizmet Alımı, Yapım İşleri ve Danışmanlık Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmelikleri 227 C. Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Tebliği 227 IV. İÇ HUKUKTAN KAYNAKLANAN İDARİ UYGULANMA PROSEDÜRÜ 228 A. Tahkime Hazırlık Aşaması 231 1. Sözleşmelerde "Yabancılık Unsuru" Bulunması ve Sonuçlan 232 2. Sözleşmeye Konulacak Tahkim Şartı veya Tahkim Anlaşması ....234 3. Tahkim Şartı veya Tahkim Sözleşmesi Konusunda Danıştay′ın Görüşünün Alınması 236 B. Hakem Sözleşmesi ve Hakem Mahkemesinin Oluşumu 239 C. Hakem Seçiminde ve Hakemlerinin Reddinde Görevli ve Yetkili Mahkeme Sorunu 242 SONUÇ 245 KAYNAKÇA 257