Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Temmuz (30)      Haziran (105)      Mayıs (68)      Nisan (89)

Kamu Alacağını Takip Hukuku

Kamu Alacağını Takip HukukuSayfa Sayısı
:  
333
Kitap Ölçüleri
:  
16X24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
978-975-02-5280-8

79,90 TL

KİTAP HAKKINDA;
Bu kitap, kamu alacağını takip hukukuna ilişkin kuramsal bir çerçeve çizmek ve Türk hukukundaki düzenlemeleri, bu çerçeve içinde çözümlemek iddiasını taşıyor, iki temel güdüyle kaleme alındı. Bunlardan ilki, sorunların çözümünde, kamu hukuku ve özel hukuk alanlarını kapsayacak bütüncül bir bakış açısına ihtiyacımız olduğu inancıydı, ikincisi ise okuyucuyu yığılı dogmatik hukuk verilerine boğmayan, muhakemeye dayalı dinamik bir yazım hedefiydi. Bunun için sorunların doğru kavramlarla anlamlandırılmasına, konuyla ilgili içeriğin sınıflandırılarak betimlenmesine ve anlatımın sorun temelli açıklamalarla desteklenmesine çalışıldı. Dolayısıyla metni şişiren yargı kararı kullanmaktan, doğrudan etkisi bulunmayan atıflardan ve aktarmacılıktan uzak duruldu. Dogmatik hukuk verileri, elden geldiğince karşılaştırılmaya, birleştirilmeye, sınıflandırılmaya ve sistematikleştirilmeye çalışıldı.
Bu kitabın odak noktası, kamu alacaklarının hukuksal rejimi ve bu rejimin doğurduğu sorunların irdelenmesi oldu. Kamu alacağını takip hukukunun, duygu ve beklentilerin değil, egemenlik yetkisine karşı temel hakların çatıştığı bir alanda, olgularla şekillendiği gözetildi. Bu nedenle aynı çerçeve içinde sorunlar hak/yetki ikilemi çerçevesinde ele alındı. AATUHK'nin tüm maddelerinin tüketilmesi gibi bir hedef güdülmedi. Yığılan değil, bütüncül bir bilgi birikiminin, üst üste konulduğunda anlamlı bir sistematiğe sahip olacak şekilde ifade edilmesine çalışıldı. Güncellik ihtiyacı karşısında, İHAM içtihadındaki gelişim gözetilerek alacaklı ve borçlunun çıkarların dengelenmesi kuralı ön plana çıkarılırken, önemini fiilen yitiren konular üzerinde durulmadı.
Konu Başlıkları
    Kamu Alacağının Niteliği
    Kamu Alacağının Sorumlusu
    Kamu Alacağının Korunması
    Kamu Alacağının Takibi
    Kamu Alacağının Sona Ermesi
İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltma Cetveli  15
Giriş  17
1. KAMU ALACAĞININ NİTELİĞİ
1.1. KAMU ALACAĞINI SINIFLANDIRMA VE TAKİP MODELLERİ  27
1.1.1. Kamu Alacağı Kurumunun Genel Görünümü  28
1.1.2. Kamu Alacağı Mevzuatının Sistematiği  31
1.1.3. Kamu Alacağını Takip Rejimi  33
1.1.4. Kamu Alacağını Takip Edenin Kimliği  36
1.2. KAMU ALACAĞININ UNSURLARI  39
1.2.1. Kanunla Öngörülme  39
1.2.2. Nakdi Olma  42
1.2.3. Bir Kamu Hukuku İşlemine Konu Olma  43
1.2.3.1. Tek Yanlı Bir İşlemle Belirlenme  44
1.2.3.2. Alacaklısı Tarafından Takip Edilebilme  50
1.2.4. Bir Kamu Tüzel Kişiliğine Ait Olma  51
1.2.4.1. Alacaklının Bir Kamu Tüzel Kişisi Olması  52
1.2.4.2. Alacaklının Kamu Alacaklısı Sıfatını Taşıması  58
1.3. KAMU ALACAĞININ TÜRLERİ  59
1.3.1. Tahsili Emval Kanuna Gönderme Yapan Kanunlarda Yer Alanlar  62
1.3.2. Asıl (Asli) ve Bağlı (Feri) Kamu Alacakları  63
1.3.3. Kamu Hizmeti Uygulamasından Doğanlar  73
1.3.3.1. Kamu Tüzel Kişilerinin Yürüttüğü Hizmetlerden Doğanlar  75
1.3.3.2. Özel Hukuk Kişilerinin Yürüttüğü Hizmetlerden Doğanlar  81
1.3.4. Özel Kanunlardan Doğanlar  87
1.4. KAMU ALACAĞI STATÜSÜNÜN DAYANAK VE SINIRLARI  89
1.4.1. Eşitlik Kuralı Açısından  89
1.4.2. Sınırlandırma Nedenleri ve Araçları Açısından  94
1.4.3. Hukuk Devleti Kuralı Açısından  98
1.4.3.1. Öngörülebilir Olma  99
1.4.3.2. Belirli Olma  101
1.4.4. Ölçülülük Kuralı Açısından  105
2. KAMU ALACAĞININ SORUMLUSU
2.1. TEK BAŞINA (MÜNHASIRAN) SORUMLU TUTULANLAR  112
2.1.1. Vergi Kesintisi Yapanlar  112
2.1.2. Tasfiye İşlemlerini Yürütenler  114
2.1.2.1. Tasfiye Döneminde Sorumluluk  116
2.1.2.2. Tasfiye Sonrası Sorumluluk  121
2.1.3. Mirasçılar  123
2.2. BİRİNCİ DERECE (ASLİ) SORUMLULAR  124
2.2.1. SMMM ve YMM’ler  125
2.2.2. Gümrük Müşavirleri  127
2.2.3. Resmi İşlem Yapan Kamu Görevlileri  128
2.2.4. Malvarlığının Yeni Sahipleri  130
2.2.5. Vergi Konusu İşlemle İlişkili Olanlar  130
2.2.6. Kefiller  131
2.3. İKİNCİ DERECE (TÂLİ) SORUMLULUK  133
2.3.1. Kanuni Temsilciler  134
2.3.1.1. Sorumluluğun Dayanağı  135
2.3.1.2. Sorumlunun Kimliği  136
2.3.1.3. Sorumluluğun Niteliği  141
2.3.1.4. Sorumluluğun Dağılımı  147
2.3.2. Limited Şirket Ortakları  150
2.3.2.1. Sorumluluk Rejimi ve Sıralaması  151
2.3.2.2. Sorumluluğun Niteliği  154
2.3.2.3. Tasfiye Döneminin Etkisi  156
3. KAMU ALACAĞININ KORUNMASI
3.1. TEMİNAT KURUMU  158
3.1.1. Mevzuattaki Genel Görünüm  159
3.1.2. AATUHK md.9’da Yer Verilen Teminat İsteme Yetkisi  162
3.1.2.1. Uygulanma Zamanı  163
3.1.2.2. Koşulları  165
3.1.2.3. Etki ve Sonuçları  167
3.2. İHTİYATİ HACİZ KURUMU  170
3.2.1. Yetkinin Sahibi  174
3.2.2. Süre Yönünden Sınırı  176
3.2.3. Nedenleri ve Etkileri  180
3.3. İHTİYATİ TAHAKKUK KURUMU  186
3.3.1. Koşulları  187
3.3.2. Etki ve Sonuçları  191
4. KAMU ALACAĞININ TAKİBİ
4.1. HACİZ YOLU  198
4.1.1. Ödeme Emrinin Tebliği Aşaması  199
4.1.1.1. Ödeme Emrinin Niteliği  200
4.1.1.2. Ödeme Emrinin Düzenlenme Koşulu  201
4.1.1.3. Ödeme Emrinin İçeriği  203
4.1.1.4. Ödeme Emri Tebliğinin Sonuçları  206
4.1.1.5. Ödeme Emrine Karşı Açılan İptal Davası  209
4.1.2. Haciz Aşaması  219
4.1.2.1. Haciz Yetkisinin Niteliği ve Sınırları  220
4.1.2.2. Taşınır Haczi  225
4.1.2.2.1. Resmi Bir Sicile Kayıtlı Olmayan Taşınırlar  225
4.1.2.2.2. Üçüncü Kişi Elindeki Taşınırlar  232
4.1.2.2.3. Resmi Sicile Kayıtlı Taşınırlar  234
4.1.2.2.4. Hacizli Taşınırın Koruma Altına Alınması  235
4.1.2.3. Taşınmaz Haczi  239
4.1.2.4. Alacak ve Hakların Haczi  242
4.1.2.5. Haciz İşlemi Bağlantılı Davalar  249
4.1.2.5.1. İstihkak Davaları  250
4.1.2.5.2. Haciz Bildirisine Karşı Menfi Tespit Davası  252
4.1.2.5.3. Tasarrufun İptali Davası  252
4.1.3. Paraya Çevirme Aşaması  259
4.1.3.1. Satış İşlemleri  260
4.1.3.2. Satış Sürecindeki Davalar  263
4.1.4. Haciz Yoluyla Takipte Çıkar Dengesinin Sağlanması Sorunu  265
4.1.4.1. Çıkar Dengesine İlişkin Somut Kuralların Uygulanmasında Takdir Yetkisi  271
4.1.4.2. Çıkar Dengesine İlişkin Somut Kuralın Uygulanmasında Takdir Yetkisi  274
4.1.4.2.1. Malvarlığının Niteliği  276
4.1.4.2.2. Malvarlığının İşlevi  277
4.1.4.2.3. Malvarlığının Statüsü  280
4.2. TEMİNATIN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU  281
4.2.1. İzlenecek Usûl  282
4.2.2. Teminatın Konusu ve Niteliği  283
4.3. İFLAS YOLU  285
4.3.1. İzlenecek Usûl  285
4.3.2. İflasın Kamu Alacaklısı Açısından Sonuçları  286
5. KAMU ALACAĞININ SONA ERMESİ
5.1. TAKİP DIŞI YOLLARLA SONA ERME  289
5.1.1. Ödemeyle Sona Erme  290
5.1.2. Kesinti Yoluyla Sona Erme  293
5.1.3. Ön Koşul Niteliği Taşıyan Bir Ödemeyle Sona Erme  295
5.1.4. Takas  296
5.2. PARALARIN PAYLAŞTIRILMASI YOLUYLA SONA ERME  299
5.2.1. Paraların Paylaştırılmasında Ortak Özellikler  300
5.2.1.1. Takip Giderleri  301
5.2.1.2. Rehin Hakkından Doğan Alacaklar  302
5.2.1.3. Malın Aynından Doğan Alacaklar  303
5.2.2. Haciz Yoluyla Takipte Paraların Paylaştırılması  303
5.2.3. İflas Tasfiyesinde Paraların Paylaştırılması  307
5.3. KAMU ALACAĞININ TAHSİL EDİLMEDEN SONA ERMESİ  309
5.3.1. Zamanaşımı  309
5.3.1.1. Tahakkuk Zamanaşımı  309
5.3.1.2. Ceza Kararında Zamanaşımı  314
5.3.1.3. Takip Zamanaşımı  316
5.3.2. Terkin  318
Kaynakça  323
Kavramlar Dizini  331