Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (4)      Temmuz (128)      Haziran (105)      Mayıs (66)

Kadastronun Tesisi ve Yaşatılması

Kadastronun Tesisi ve YaşatılmasıSayfa Sayısı
:  
208
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2013
ISBN NO
:  
250-680-0018-149

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

ÖNSÖZ
 


Bu çalışma; Harita, Harita ve Kadastro, Jeodezi, Geomatik, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği ve aynı isimler altında iki yıllık eğitim veren meslek yüksek okullar ve meslek liselerinde eğitim gören öğ­renciler ile bu okullardan mezun olup meslek hayatına yeni başlayan­lar düşünülerek hazırlanmıştır.

Bu okulu bitirenlerin büyük bir çoğunluğu; Tapu ve Kadastro Ge­nel Müdürlüğünde, belediyelerde görev yapmakta ya da serbest büro olarak çalışmaktadır.

Gerek Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde ve gerekse diğer ku­rum, kuruluşlarda görev yapsın ya da serbest olarak çalışsınlar hepsi de birebir tapu ve kadastro mevzuatı içerisinde olacaklardır.

Okullarda ölçme, dengeleme, fotogrametri, imar ve çizim gibi ko­nularda ders görülmektedir. Derslerde görülen bu konular, mezun olunduktan sonra uygulamada kullanılması gerekecektir.

Tescile konu harita ve plânların sorumluluğu bir harita mühendisi tarafından üstlenilmesi gerekir. Sorumluluğu harita mühendisi tarafından üstlenilen ve fiilen harita teknisyenleri/teknikerleriyle birlikte yapılan çalışmalar olan; (okullar­da görülen ders konularının da uygulandığı sahalar olan) kadastronun ne olduğu, hangi birimde yapıldığı, ifraz, tevhit, yola terk, yoldan ih­das, parselasyon, cins değişikliği, ...vs. gibi tapu - fen işlemleri ça­lışmalarına neden başlandığı, hangi aşamalardan sonra hangi işlemle sonuçlandığı, kadastro paftalarının neden yenilenmesi gerektiği ve de bunların her birinin hangi bütünün hangi parçalarını oluşturduğu, bu çalışmada verilmeye çalışılmıştır.

Öğrenci  ve meslek hayatına yeni başlamış mühendis, teknis­yen/teknikerlere, başarı dileklerimle, ...

Hüseyin KOÇAKİÇİNDEKİLER

KADASTRONUN TESİSİ VE YAŞATILMASI

KADASTRONUN TESİSİ VE YAŞATILMASI................................ 3

A - İlk Tesis Kadastrosu............................................................... 3

B - Tapu - Fen İşlemleri ............................................................... 5

C - Yenileme Çalışmaları............................................................... 9

D - Teknik Sorumluluk................................................................ 10

BİRİNCİ BÖLÜM KADASTRO ÇALIŞMALARI (İLK TESİS KADASTROSU) I-GİRİŞ............................................................................................ 13

A- Kadastronun Tanımı ............................................................... 13

B- Ülkemizde Kadastro Çalışmaları............................................ 13

C - Kadastro Çalışmaları ............................................................. 14


II - 3402 SAYILI KADASTRO YASASI VE KADASTRO ÇALIŞMALARI ...
.15


A- Kadastro Yasasının Amacı...................................................... 15

B - Kadastro Bölgesi .................................................................. 16

C - Kadastro Ekibi....................................................................... 16

D - Kadastro Bilirkişisi ............................................................... 16

E - Kayıtların Çıkarılması............................................................ 18

F - Kadastro Çalışma Alanı.......................................................... 18

G - Genel Sınır Geçirilmesi ve Orman ........................................ 19

II - Kadastro Ada ve Mevki İlânı................................................ 21

İ-Tahdit ve Tespit İşlemleri........................................................ 21

 1. - Kaydı Bulunan Taşınmazların Tahdit ve Tespiti........................ 21
 2. - Zilyetliğe Göre Tahdit ve Tespit.............................................. 23
 3. - Hazine Adına Tespit............................................................... 26

4- Kayıt Kapsamının Belirlenmesi ve Taksim ............................... 27

5 - Kamu Mallarının Durumu....................................................... 27

6- İmar ve İhya.......................................................................... 28

J - Tapulu Yerlerin Kadastro Sırasında Tedavülü....................... 29

K- Kadastro Komisyonları .......................................................... 29

 1. - Kadastro Komisyonlarının Kurulması ...................................... 29
 2. - Kadastro Komisyonuna İtiraz ................................................. 30

3 - Komisyon Kararı .................................................................. 30

L - Bilgilendirme İlânının Yapılması............................................ 30

M - "İş Bitim Tutanağı"nın Tutulması  ...................................... 31

N - Kadastro Çalışmalarının İlânı ve Kesinleşme....................... 31

O - Kadastro Mahkemeleri ......................................................... 32

P - Kadastro Teknik Hatalarının Düzeltilmesi............................ 33

R - İkinci Kadastro Geçersizdir................................................... 33

TAPU SİCİLİ VE TAPU MÜDÜRLÜKLERİ TARAFINDAN YAPILAN İŞLEMLER

A - Tapu Sicili........................................................................... 34

B - Tapu Müdürlükleri Tarafından Yapılan İşlemler................... 35

 1. - Akitli İşlemler........................................................................ 35
 2. - Akitsiz İşlemler...................................................................... 36
 3. - Resmi Yazıyla Yapılan İşlemler.............................................. 36

C - Tapu İşlemlerinde İstenen Belgeler ........................... 37

D-Tapu İşlemlerinin Genel Seyri......................................... 38 - MÜKERRER KADASTRONUN GİDERİLMESİ (Makale) ....... 39

İKİNCİ BOLUM KONTROLLÜK İŞLEMLER

KONTROLLÜK İŞLEMLER.......................................................... 45

AYIRMA (İFRAZ) I-GİRİŞ................................................ '........................................... 47

A - Ayırma (İfraz).......................................................................... 47

 1. - Ayırma İşleminin Tanımı......................................................... 47
 2. - İfrazın Çeşitleri...................................................................... 48
 
 1. Basit Ayırma (İfraz).......................................................... 48
 2. Parselasyon Niteliğindeki Ayırma.................................... 49

B - Ayırma İşleminin Genel Seyri................................................ 50 II - HARİTA SORUMLULUĞU ..................................................... 51

A - Ayırma Haritasının Sorumluluğu............................................ 51

B - Serbest Harita Mühendisinin Yapacağı İşlemler................... 51

1- İş Yapım Sözleşmesi ................................................................... 51

 1. -Yüklenici Mühendisin Ön Çalışması......................................... 52
 2. - Teknik Çalışmalar.................................................................. 52

4-Nirengi İşlen........................................................................ 53

 1. - Poligon İşleri.......................................................................... 54
 2. - Ayırma Hattının Belirlenmesi.................................................. 55
 3. - Çizim İşlemi ve Yeni Pafta Açılması....................................... 55
 4. - Ada ve parsel Numarası Verilmesi ......................................... 55
 
 1. Ada Numarası Verilmesi................................................... 55
 2. Parsel Numarası Verilmesi............................................... 55

9 - Yüzölçüm Hesapları .............................................................. 56

C - İmar Mevzuatına Uygunluk Kararı ....................................... 56

 1. - İmar Mevzuatına Uygunluk.................................................... 56
 2. - Belediye Encümeni - İl Özel İdaresi Kararı.............................. 56

D- İşlem Dosyasının Hazırlanması............................................... 57

III - KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILACAK İŞLEMLER....................... 57

A - Kadastro Müdürlüğüne Başvuru .......................................... 57

B - Kadastro Müdürlüğünce Yapılacak İşlemler........................ 57

 1. - İşlemlerin Genel Seyri ........................................................... 57
 2. - Başvuruda Bulunacak Belgeler............................................... 58
 3. - Döner Sermaye Tahakkuk ve Tahsili ..................................... 59

4-Kayıt İşlemleri ........................................................................ 59

5 - Kontrol İşlemleri.................................................................... 60

 1. Kontrolde Genel Koşullar................................................ 60
 2. ' 'Hata ve Noksanlıkların Listesi "nin Hazırlanması......... 60
 3. "Kontrol Raporu "nun Düzenlenmesi............................... 61
 
 1. - Tescil Bildiriminin Düzenlenmesi ............................................ 61
 2. - İşlem Dosyasının Tapu Müdürlüğüne Gönderilmesi .................. 61
VII - TAPU MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILACAK İŞLEMLER........ 62

A - Tapu Müdürlüğünce Aranacak Belgeler............................... 62

B - Tapu Müdürlüğünde Kimler Hazır Bulunmalıdır.................. 62

C-İşlemlerin Genel Seyri ............................................................ 63

D- İşlemin Sonuçlandırılması....................................................... 63

1                                                                                                - Tapu Sahibi Yönüyle  63

* Tapu senedinin özelliklen ................................................ 64

2 - Müdürlükler Yönüyle.............................................................. 64                                 YOLA TERK

 

A - G i r i ş.................................................................................... 65

B - Yola Terkin Tanımı................................................................ 65

C - Teknik Çalışmalar ve Onay .................................................. 66

1) - Kadastro Müdürlüğünce Yapılacak İşlemler........................ 66

 1. - İşlemlerin Genel Seyri  .......................................................... 66
 2. - Başvuruda Bulunacak Belgeler .............................................. 67
 3. - İşlem Dosyasının Tapu Müdürlüğüne Gönderilmesi   ................ 67

E - Tapu Müdürlüğünce Yapılacak İşlemler................................ 68

F - İşlemin Sonuçlandırılması ...................................................... 68

YOLDAN İHDAS

A - G i r i ş.................................................................................... 70

B - Yola İhdasın Tanımı................................................................ 70

C - İhdasla İlgili Genel Kurallar................................................... 70

D - Teknik Çalışmalar ve Onay .................................................. 71

E - Kadastro Müdürlüğünce Yapılacak İşlemler......................... 72

 1. - İşlemlerin Genel Seyri  .......................................................... 72
 2. - Başvuruda Bulunacak Belgeler .............................................. 72

F - Tapu Müdürlüğünce Yapılacak İşlemler ................................ 73

G- İşlemin Sonuçlandırılması........................................................ 74

SINIRLANDIRMA HARİTALARI

A - G i r i ş.................................................................................... 75

B - Sınırlandırma Haritalarının Düzenlenmesi ............................ 75

 1. - İşlemin Yapımına İlişkin Esaslar.............................................. 75
 2. - Yüzölçüm Hesapları ve Tescil................................................ 76

C - Kadastro Müdürlüğünce Yapılacak İşlemler......................... 77

KÖY YERLEŞİM HARİTALARI

A - Köy Yerleşim Alanlarında Tespit, Tescil, Tahsis.................. 78

 1. - Köy Yerleşim Yen................................................................. 78
 2. - İşlemin Malı Yönü................................................................. 79

B - Köy Yerleşim Haritaları ........................................................ 79

C - İşlemin Seyri.......................................................................... 79

                                     

 

                                  KAMULAŞTIRMA

I-GİRİŞ........................................................................................... 80

A - Kamulaştırma Haritalarının Tanımı....................................... 80

B - Kamulaştırmanın Özellikler................................................... 80

 1. - Kamulaştırmanın Konusu....................................................... 80
 2. - Kamulaştırma Yapma Yetkisi................................................. 81
 3. - Kamulaştırmaya Konu Taşınmazlar Kimlere Ait Olmalıdır........ 81

C - Kamu Yararı Kararı ve Onay Mercileri................................. 81

 1. - Kamu Yararı Kararı Verebilecek Merciler.............................. 81
 2. - Kamu Yararı Kararını Onay Mercileri..................................... 82

D - Kamulaştırma İşleminin Tapu Kütüğünde Belirtimi

Taşınmaz Malikine Tebliği ve Dava Açılması....................... 83

 1. - Tapu Kütüğünde Belirtim Yapılması........................................ 83
 2. - Taşınmaz Malikine Tebligat Yapılması..................................... 84
 3. - Kamulaştırmaya Karşı Dava.................................................. 84

E- Kamulaştırmanın Şekli............................................................ 85

 1. - Kamulaştırmada Satın Alma Usulü ......................................... 85
 2. - Mahkeme Kararıyla Kamulaştırma.......................................... 85

F- Kamulaştırma Haritaları İçin Genel Esaslar........................... 86 II-TEKNİK KONTROL VE TESCİL............................................. 87

A - Kadastro Müdürlüğünce Yapılacak İşlemler ....................... 87

 1. - İşlemlerin Genel Seyri   ......................................................... 87
 2. - Başvuruda Bulunacak Belgeler............................................... 87

B-Tapu Müdürlüğünce Yapılacak İşlemler................................. 88

C - İşlemin Sonuçlandırılması ............................................. 89

PARSELASYON

(İMAR UYGULAMASI)

A -Giriş......................................................................................... 90

B    İmar Plânının Tanımı............................................................. 90

C    İmar İle İlgili Mevzuat.......................................................... 91

D - Teknik Çalışmalar ve Onay .................................................. 93

E - Kadastro Müdürlüğünce Yapılacak İşlemler........................ 93

 1. - İşlemlerin Genel Seyri   ......................................................... 93
 2. - Başvuruda Bulunacak Belgeler............................................... 94
 3. - Kontrol Çalışmaları ............................................................... 95

F-Tapu Müdürlüğünce Yapılacak İşlemler................................. 97

 1. - İzlenecek Yolun Seyri ........................................................... 97
 2. - Tapu Müdürlüğünce Yapılacak Kontroller............................... 97

3 - Tescil İşlemi ......................................................................... 98

G- İşlemin Sonuçlandırılması....................................................... 98

H - İmarla İlgili Notlar ................................................................. 99

 1. - Okul, Cami ve Karakol Tescili................................................ 99
 2. - Büyük Şehirlerde İmar Plânının Hazırlanması ve Yetki............. 99
 
 • 18'NCİ MADDE UYGULAMASI VE HİSSE ÇÖZÜMÜ (Makale)        101
 • İMAR UYGULAMASINDA DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI (Makale) 104
 • KADASTRAL YOLLARIN 18 UYGULAMASINA

TABİ TUTULMASI (Makale)..................................................................................... 116

ORMAN HARİTALARI

I - GİRİŞ ......................................................................................... 121

II - TANIM ve ORMAN KADASTROSU...................................... 121

A - Ormanın Tanımı.................................................................... 121

B - 2/B Sahaları........................................................................... 121

C - Orman Kadastrosu ve Orman Haritalarının Düzenlenmesi... 122
D - Tescil Dosyası ve Tescil Talebi .......................................... 124

 1. - Tescil Dosyası..................................................................... 124
 2. - Tescil Talebi........................................................................ 124

E - Orman kadastrosu ve Orman Haritalarının

Düzenlenmesiyle İlgili Esaslar  ........................................... 125

III - TEKNİK KONTROL ve TESCİL.......................................... 126

A - Ormanların Tescili................................................................ 126

B - Kadastro Müdürlüğünce Yapılacak İşlemler....................... 126

 1. - Genel Olarak....................................................................... 126
 2. - Orman Haritalarının Kontrolünde Özellik Arz Eden Husus .... 127
 3. - Arazi Kontrolü..................................................................... 127
 4. - Eksikliğin Giderilmesi, Kontrol Raporu ve Tescil Bildirimi........ 128

C - Tapu Müdürlüklerince Yapılacak İşlemler.......................... 128

 1. - Aranacak Belgeler ve kayıt ................................................. 128
 2. - Orman ve 2/B Sahalarının Tescili ......................................... 128
 
 1. Ormanların tescili ......................................................... 128
 2. 2/B Sahalarının Tescili .................................................. 127

D- İşlemin Sonuçlandırılması...................................................... 129

-  2/B ALANLARINDAKİ TAPULU PARSELLERİN İADESİ (Makale) .... 131

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

LİKAB İŞLEMLERİ

TALEBE BAĞLI İŞLEMLER
TALEBE BAĞLI İŞLEMLER (LİKAB İŞLEMLERİ) .................... 135

APLİKASYON

I - GİRİŞ   ....................................................................................... 137

A - Tanım.................................................................................... 137

B - Yetki ..................................................................................... 137

II - APLİKASYON İŞLEMİNİN LİSANLI

BÜRO TARAFINDAN YAPILMASI ....................................... 137

A - Aplikasyon İçin Başvuru  ........................................................ 137

B - Başvuruda Bulunacak Belgeler................................................ 138

C-Aplikasyon İçin Ön Hazırlık................................................ 139

D-Aplikasyon İşleminin Yapılması.................................................. 139

 1. - Büro Çalışmaları.................................................................. 140
 2. -Aplikasyon İşleminin Yapılması ............................................. 140

3-Aplikasyon Sonrası Yapılacak İşlemler.................................... 140

III - APLİKASYON İŞLEMİNİN KADASTRO

MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILMASI......................... 141

IV- PAFTASINA GÖRE APLİKASYON......................................... 142

A - Grafik Paftalarda Aplikasyon................................................... 142

B - Klâsik Paftalarda Aplikasyon................................................... 142

C- Fotogrametrik Paftalarda Aplikasyon............................... 143

D- Sayısal Paftalarda Aplikasyon................................................... 143

PARSELİN YERİNDE GÖSTERİLMESİ

I - GİRİŞ    ...................................................................................... 144

-Yetki    ..................................................................................... 144 II - YER GÖSTERME İŞLEMİNİN LİSANSLI BÜRO

(LİHKAB) TARAFINDAN YAPILMASI ................................ 145

A - Yer Gösterme İçin Başvuru .................................................... 145

B - Başvuruda Bulunacak Belgeler................................................ 145

C - Yer Gösterme İçin Ön Hazırlık ................................................ 145D - Yer Gösterme İşleminin Yapılması          146

 1. - Büro Çalışmaları.................................................................. 146
 2. -Parselin Zeminde Gösterilmesi............................................... 146

III - YER GÖSTERME İŞLEMİNİN KADASTRO

MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILMASI........................ 147

IV - BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN GÖSTERİLMESİ................................. 148

BİRLEŞTİRME (TEVHİT)

I-GİRİŞ......................................................................................... 149

A - Tanım ................................................................................. 149

B - Birleştirme İşlemine Konu Edilebilecek

Taşınmazların Özellikleri.......................................................... 149

C - Yetki ..................................................................................... 150

II - BİRLEŞTİRME İŞLEMİNİN LİSANSLI BÜRO

(LİIIKAB) TARAFINDAN YAPILMASI ................................. 150

A - Birleştirme İşlemi İçin Başvuru ................................................ 150

B - Başvuruda Bulunacak Belgeler................................................. 151

C - Birleştirme İşlemi İçin Ön Hazırlık............................................. 151

D - Değişiklik Tasarım Krokisi........................................................ 152

E - Belediye Encümeni - İl Özel İdaresi Kararı................................ 152

F - Tescil Bildiriminin Düzenlenmesi................................................ 153

G - İşlem Dosyasının Kadastro Müdürlüğüne İletilmesi..................... 153

İ - Kadastro Müdürlüğünün Kontrolü...................................... 153

III - BİRLEŞTİRME İŞLEMİNİN KADASTRO

MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILMASI ........................ 154

IV - TAPU MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILACAK İŞLEMLER............. 154

A - Tapu Müdürlüğünce Aranacak Belgeler.................................... 155

B - Tapu Müdürlüğünde Kimler Hazır Bulunmalıdır.......................... 155

C- İşlemin Genel Seyri............................................................. 155

D - İşlemin Sonuçlandırılması......................................................... 156

 1. - Talep Sahibi Yönüyle .......................................................... 156
 2. - Müdürlükler Yönüyle ........................................................... 156

 

 

İRTİFAK HAKKI

I-GİRİŞ......................................................................................... 157

A - Tanım ................................................................................... 157

B - İrtifak Hakkı Türleri ............................................................... 157

 1. - Şahsı İrtifak Hakkı .............................................................. 157
 2. -Arzı İrtifak Hakkı ................................................................ 157

( - İrtifak Hakkının Çeşitleri................................................... 158

D-Yetki.................................................................................. 158

II - İRTİFAK HAKKININ LİSANSLI BÜRO

(LİIIKAB) TARAFINDAN YAPILMASI ................................. 159

A - İrtifak Hakkı İçin Başvuru   .................................................... 159

B - Başvuruda Bulunacak Belgeler................................................ 159

C - İrtifak Hakkı İçin Ön Hazırlık .................................................. 160

III - İRTİFAK HAKKI İŞLEMİNİN KADASTRO

MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILMASI......................... 161

IV- TAPU MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILACAK İŞLEMLER............. 162

A - Tapu Müdürlüğünce Aranacak Belgeler .................................. 162

B - Tapu Müdürlüğünde Kimler Hazır Bulunmalıdır......................... 163

C - İşlemin Genel Seyri................................................................. 163

D- İşlemin Sonuçlandırılması.......................................................... 163

 1. - Talep Sahibi Yönüyle .......................................................... 164
 2. - Müdürlükler Yönüyle .......................................................... 164

CİNS DEĞİŞİKLİĞİ

I-GİRİŞ.......................................................................................... 165

A - T a n ı m ............................................................................... 165

B - Cins Değişikliği Türleri ........................................................... 165

C - Parsel Cinsleri......................................................................... 165

D - Yetki ..................................................................................... 166 II - CİNS DEĞİŞİKLİĞİNİN LİSANSLI BÜRO

(LİIIKAB) TARAFINDAN YAPILMASI ............................... 166

A-Cins Değişikliği İçin Başvuru .................................................... 166

B- Başvuruda Bulunacak Belgeler................................................. 166

C - Cins Değişikliği İçin Ön hazırlık................................................ 167

D - Zeminde Ölçüm Çalışması ...................................................... 167

E - Yapı Kullanma İzin Belgesi...................................................... 168

F - Tescil Bildiriminin Düzenlenmesi............................................... 168

G - İşlem Dosyasının Kadastro Müdürlüğüne İletilmesi..................... 168

İ - Kadastro Müdürlüğünün Kontrolü...................................... 169

III       - CİNS DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMİNİN KADASTRO

MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILMASI........................ 169

IV - TAPU MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILACAK İŞLEMLER............. 170

A - Tapu Müdürlüğünce Aranacak Belgeler.................................... 170

B - Tapu Müdürlüğünde Kimler Hazır Bulunmalıdır.......................... 171

C - İşlemin Genel Seyri.................................................................. 171

D - İşlemin Sonuçlandırılması.......................................................... 172

 1. - Talep Sahibi Yönüyle .......................................................... 172
 2. -Müdürlükler Yönüyle ............................................................ 172

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜNCE

YAPILACAK İŞLEMLER

KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILACAK İŞLEMLER ......... 175

HARİTA (PLÂN) ÖRNEĞİ

I - GİRİŞ ........................................................................................ 177

II - HARİTA (PLÂN) ÖRNEĞİNİN TANIMI VE

TALEBİNİN KARŞILANMASI (2010/4 sayılı GENELGE).......... 177

A - Tanım................................................................................... 177

B - İstenen Belge ve Bilgiler........................................................... 177

III - İŞLEMİN SEYRİ .................................................................. 178

A - Başvuru............................................................................... 178

B - Talebin Kayıt Altına Alınması................................................... 178

C - Talebin Karşılanması ......................................................... 178

 1. - Harç ve Döner Sermaye Bedeli ........................................... 178
 2. - İşlemin Yapımına İlişkin Esaslar............................................ 179

TEKNİK HATALARIN DÜZELTİLMESİ

A - Giriş........................................... ,......................................... 180

B - 41'inci Madde Gereğince Düzeltilebilecek Hataların Özellikleri.... 180

C - Geometrik Durumun Kesinleşmesi ........................................... 181

D - Sınırlandırma Hataları........................................................ 182

E - ölçü ve Tersimat Hatalarının Düzeltilmesi .......................... 184

F- Yüzölçüm Hatalarının Düzeltmesi........................................ 184

 1. - Tecviz İçinde Kalan Hatalar ve İlgilisinin Muvafakati ............ 184
 2. -Tecviz Dışı Hatalar ve İlgilisinin Muvafakati .................................. 184
 3. -İlgilisinin Muvafakat Etmediği Hataların Düzeltilmesi.............. 185
 4. -Yazım Hatalarının Düzeltilmesi.............................................. 185

G - Düzeltme Yapılabilecek Parseller....................................... 186

H- Düzeltmenin Aşamaları........................................................ 186

MAHKEME KARARLARININ İNFAZI

-Mahkeme Kararlarının İnfazı.................................................... 187

HAZİNE TAŞINMAZLARININ İFRAZI

-Hazine Taşınmazlarının İfrazı.................................................... 188

BEŞİNCİ BÖLÜM KADASTRO PAFTALARININ YENİLENMESİ

I - G İ R İ Ş.................................................................................... 191

A - Paftaların Oluşturulması...................................................... 191

B - Yenileme Gerekliliği........................................................... 191

II - YENİLENMESİ GEREKEN PAFTALAR ............................. 192

A - Teknik Sebeplerle Yetersiz Kalmak.................................. 192

B- Uygulama Niteliğini Kaybetmek.......................................... 193

C- Eksikliği Görülmek.............................................................. 194

D - Zemindeki Sınırlan Gerçeğe Uygun Göstermemek........... 194 III - HAZIRLIK ÇALIŞMALARI................................................. 194

A- Uygulama (Yenileme) Talepleri............................................ 194

B - Uygulama (Yenileme) Raporu ............................................ 195

 1. - Uygulama (Yenileme) Raporunun Düzenlenmesi................... 195
 2. - Uygulama Raporunda Bulunacak Bilgiler ............................. 195
 3. - Uygulama Raporunun Değerlendirilmesi ve Onayı ................ 196

C- Uygulama Ekibinin Oluşturulması....................................... 196

D-Uygulama (Yenileme) İlânı ................................................... 197

E - Kayıtlarda Yapılacak Belirtme............................................ 197

 1. - Tapu Kütüğünde Yapılacak Belirtme.................................... 197
 2. -Kadastro Müdürlüğünce Yapılacak Belirtme ......................... 198

F - Belge Temini ...................................................................... 198

1 - Tapu Kayıt Örneklerinin Çıkarılması ................................... 198

1- Teknik Belgelerin Temini .................................................... 198

 1. - Dava Listesinin Tenimi ........................................................ 198

IV - TAHDİT ESASLARİ .............................................................. 198

A - Teknik Çalışmalar ............................................................... 198

B - Sınırlandırma Krokisinin Düzenlenmesi ............................. 199

 1. - Sınırlandırma Krokisi Ada Bazında Düzenlenir....................... 199
 2. - Sınırlandırmada Yararlanılacak Belgeler................................ 199
 3. - Zeminde Ada Sınırlarının Belirlenmesi................................... 199
 4. - Ada îçı Sınırların Belirlenmesi .............................................. 199

5- Sınırlandırma Krokisi Düzenlenir............................................. 199

C - Parsellere Son Şeklinin verilmesi........................................ 200

D - Zemine Aplikasyon ve Ada Ölçü Krokisi ........................... 201

E - Ada Raporunun Düzenlenmesi ............................................ 201

F - Uygulama (Yenileme) Tutanağı Düzenlenir ......................... 201

G - Yeni Paftaların Çizimi ve Yüzölçüm Hesapları .................... 201

 1. - Yeni Paftaların Çizimi ......................................................... 201
 2. - Yüzölçüm Hesabı ................................................................ 202

V - KONTROL ÇALIŞMALARI .................................................. 202

VI - ASKI İLÂNI VE UYGULAMANIN KESİNLEŞMESİ........... 202

A - Askı İlânı ve Dava ............................................................... 202

B - Uygulamanın Kesinleşmesi.................................................. 203

 1. - Dava Açılmayanlar İçırı ....................................................... 203
 2. - Dava Açılanlar İçin ............................................................. 203

C - Eski Paftaların Geçersiz Sayılması....................................... 203

 1. - Paftaların Kısmen Yenilenmesi ............................................ 203
 2. -Tamamı Yenilenen Pafta....................................................... 204

D - Yeni Paftalara Geçerlik Kazandırılması................................ 204

E - Fen Klasörünün Düzenlenmesi............................................ 204

F - Kadastro Harcı Tahakkuku ................................................. 204

G - Tapu Kütüğünün Düzenlenmesi........................................... 204

H - Merkeze Bildirim................................................................. 205

VII - UYGULAMA (YENİLEME) DIŞI HUSULAR ..................... 205

SAYÎSALLAŞTIRMA ÇALIŞMALARI
- SAYÎSALLAŞTIRMA ÇALIŞMALARI .................................. 206