Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mayıs (59)      Nisan (92)      Mart (138)      Şubat (201)

İthalatta Yapay Fiyat İndirimi Ve Karşı Önlemler

İthalatta Yapay Fiyat İndirimi Ve Karşı ÖnlemlerSayfa Sayısı
:  
129
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
1994
ISBN NO
:  
975-441-058-5

30,00 TL

İÇİNDEKİLER

GİRiŞ

I- KONUNUN ÖNEMÎ 1
A) İHRACATIMIZ AÇISINDAN KONUNUN ÖNEMÎ 1
B) İTHALÂTIMIZ AÇISINDAN KONUNUN ÖNEMİ. 3
n- KORUMACI PİYASALARDA ANTt-DAMPlNG KURALLARIN ROLÜ 3
IH- TARİHÎ GELİŞİM 6
IV- İTHALÂTTA YAPAY FİYAT İNDİRİMİNİN NEDENLERİ 10
V- KONUNUN SINIRLANDIRILMASI. , 12


BİRİNCİ BÖLÜM

İTHALÂTTA YAPAY FİYAT İNDİRİMİ KAVRAMI VE HUKUKÎ NİTELİĞİ

I- GENEL OLARAK İTHALÂTTA YAPAY FİYAT İNDİRİMİ KAVRAMI 13
A) İTHALÂTTA YAPAY FİYAT İNDİRİMİNİN TÜRLERİ. 13
1. Geçici / Arada Bir Başvurulan Yapay Fiyat İndirimi 13
2. Sürekli Yapay Fiyat İndirimi , 14
B) İTHALÂTTA YAPAY FİYAT İNDİRİMİ İLE İLGİLİ KAVRAMLAR 15
1. Damping 15
2. Sübvansiyon 16
3. Benzer mal 20
4. Normal değer , 20
5. İhraç fiyatı 23
6. Damping marjı 24
7. Karşılaştırma 25
8. Maddî zarar 25
9. Menfaat 25
II- İTHALÂTTA YAPAY FİYAT İNDİRİMİNİN HUKUKÎ NİTELİĞİ 26

A) İTHALÂTTA YAPAY FİYAT İNDİRİMİNİ HUKUKA UYGUN BİR REKABET
TÜRÜ OLARAK AÇIKLAYAN GÖRÜŞ 26

V

B) İTHALÂTTA YAPAY FİYAT İNDİRİMİNİ HUKUKA AYKIRI BİR REKABET
(HAKSIZ REKABET) TÜRÜ OLARAK AÇIKLAYAN GÖRÜŞ 27
C) DEĞERLENDİRME VE GÖRÜŞÜMÜZ. 27


İKİNCİ BÖLÜM

AMERİKAN HUKUKUNA
VE ULUSLARARASI ANDLAŞMALARA GÖRE
İTHALÂTTA YAPAY FİYAT İNDİRİMİNE KARŞI ÖNLEMLER


I- AMERİKAN HUKUKUNA GÖRE İTHALÂTTA YAPAY FİYAT İNDİRİMİNE
KARŞI ÖNLEMLER , 37
A) HAKSİZ İTHALÂTA İLİŞKİN HÜKÜM „ , 40
B) ANTİ-DAMPİNG VERGİ VE TELÂFİ EDİCİ VERGİ 43

1. Anti-damping vergi „ 43
2. Telâfi edici vergi 45

C) \′THE ESCAPE CLAUSE- 201\" 46
D) \"NON-MARKET ESCAPE CLAUSE- 406\" 47
E) \"KORUYUCU MİSİLLEME-301\" 48
II- ULUSLARARASI ANDLAŞMALARA GÖRE İTHALÂTTA YAPAY FİYAT
İNDİRİMİNE KARŞI ÖNLEMLER 49
A) AVRUPA TOPLULUĞU\′NUN YAPAY FİYAT İNDİRİMİ İLE İLGİLİ
MEVZUATI 49
1. Avrupa Topluluğu\′nun ortak dış ticaret politikası 49
2. Avrupa Topluluğu\′nun yapay fiyat indirimi ile ilgili mevzuatı 55
3. Türkiye ile Avrupa Topluluğu arasındaki anlaşmalarda yer alan yapay fiyat
indirimine ilişkin hükümler 60
4. Avrupa Topluluğu\′nun damping ve sübvansiyon soruşturmasında rol alan
organları 62

a) Komisyon 62
b) Bakanlar Konseyi 63
c) Danışma Komitesi 64
d) Parlamento 64
e) Adalet Divanı 64

5. Avrupa Topluluğu mevzuatı uyarınca damping ve sübvansiyon soruşturması.. 66
6. Avrupa Topluluğu mevzuatına göre damping ve sübvansiyon soruşturmasıı-
mn sonucu 68
7. Avrupa Topluluğu\′nda anti-damping vergi veya telâfi edici vergi uygulama
sına karşı başvurulacak yollar 68
VI

B) GÜMRÜK TARİFELERİ VE TİCARET GENEL ANLAŞMASİ (GATT) 69
C) TÜRKİYE-EFTA SERBEST TİCARET VE İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI 73


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TÜRK HUKUKUNA GÖRE İTHALÂTTA YAPAY FtYAT İNDİRİMİNE KARŞI ÖNLEMLER


I- TÜRKİYE\′DE YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ANTİ-DAMPİNG VE ANTÎ-
SÜBVANSİYON ÖNLEMLER 75
A) İTHALÂTTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN VE
BU KANUNLA İLGİLİ DİĞER MEVZUAT 75
B) TÜRK TİCARETKANUNU\′NUN HAKSIZ REKABETE İLİŞKİN HÜKÜMLERİ.. 76
C) ULUSLARARASI ANDLAŞMALAR 77
II- İTHALÂTTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN
UYARINCA DAMPİNG/SÜBVANSİYON SORUŞTURMASI YAPMAYA VE
ÖNLEM ALMAYA YETKİLİ RESMÎ MAKAMLAR 77
A) İTHALÂT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 77
1. ithalât Genel MüdÜrlüğü\′nün görevleri 77
2. İthalât Genel Müdürlüğü\′ne hangi hallerde şikâyette bulunulabileceği 78
3. ithalât Genel Müdürlüğü\′ne şikâyette bulunabilecek kişi ve kuruluşlar 78
4. ithalât Genel Müdürlüğü\′ne şikâyetin şekli 78
B) İTHALÂTTA HAKSİZ REKABETİ DEĞERLENDİRME KURULU 79
1. ithalâtta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu üyeleri 79
2. ithalâtta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu toplantısı 79
3. ithalâtta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu\′nun görevleri 80
İÜ-İTHALÂTTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİ HAKKINDAKİ
MEVZUAT UYARINCA DAMPİNG/SÜBVANSİYON SORUŞTURMASI 81
A) SORUŞTURMANIN AÇILMAMASI KARARI 82
B) SORUŞTURMANIN AÇILMASI KARARI 82
C) SORUŞTURMANIN DURDURULMASI 84
D) SORUŞTURMA SÜRESİ VE İLÂN 85
E) İTHALÂTTA YAPAY FİYAT İNDİRİMİNE KARŞI ÖNLEM ALINMASINI
GEREKTİREN DURUMLAR 86
F) ÖNLEMLER 87
1. Geçici önlemler 88
2. Kesin önlemler ; 88
VII

G) DAMPİNGE KARŞI VERGİ VE TELÂFİ EDİCİ VERGİNİN TAHSİLİ, TAKİBİ
VE TEMİNATA BAĞLANMASİ 91
H) KESİN ÖNLEMLERİN SÜRESİ 91
I) HAKKINDA KESİN ÖNLEMLER ALINAN BİR MAUN İTHALİ VE İTHALÂT
ÇININ BİLGİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 92
1) KESİN ÖNLEMLERİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ 92
J) İTHALÂTTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUNVN
UYGULANMASI İLE ORTAYA ÇİKACAK UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ 92
1. Davanın tarafları 93
2. Dava açma süresi 93
3. Yetkili ve görevli mahkeme 93
4. Davanın açılması 93
5. Dava türleri 94
6. Dava usûlü 95
K) KANUNLAR İHTİLÂFI AÇISINDAN İTHALÂTTA YAPAY FİYAT İNDİRİMİ 95

SONUÇ 99


EKLER

İTHALÂTTA YAPAY FİYAT İNDİRİMİ HAKKINDA

MEVZUAT 101
I- İTHALÂTTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN 103
H- İTHALÂTTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİ HAKKINDA KARAR 109
IH- İTHALÂTTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİ HAKKINDA
YÖNETMELİK 111
IV- DAMPİNGE VE SÜBVANSİYONA KONU İTHALÂTA İLİŞKİN ŞİKÂYET
BAŞVURUSUNDA BULUNACAK BİLGİLER 123
YARARLANILAN KAYNAKLAR 125
KİTAPLAR 125
MAKALELER 126
SEMİNER 128
SEMPOZYUM 128
ŞERHLER 128
ANSİKLOPEDİLER 128
SÖZLÜKLER. 129
DERGİLER 129