Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (54)      Temmuz (128)      Haziran (105)      Mayıs (65)

İşverenen Değişmesi-İşyerinin Devri ve Hizmet Akitlerinin Etkisi

İşverenen Değişmesi-İşyerinin Devri ve Hizmet Akitlerinin EtkisiSayfa Sayısı
:  
469
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
1987

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

ÖNSÖZ

Uzun süredenberi birlikte çalışmaktan kıvanç duyduğum değerli arkadaşını Doç. Dr. Ali Güzel\′in doçentlik tezi olarak hazırladığı bu eserin yayınlanmış olması çok sevindiricidir. Yazarın yurt içinde ve dışında büyük bir özveri ile yıllarca süren titiz çalışmasının değerli ürünü olan bu inceleme bugün İş Hukuku alanında çalışanların istifadesine sunulmuş bulunmaktadır.

Doç. Dr. Ali Güzel, \"İşverenin Değişmesi ve Hizmet Akitlerine Etkisi\" adlı bu eseri ile İş Hukukundaki önemli bir boşluğu doldururken, konunun Borçlar Hukuku ve Ticaret Hukuku ile bağlantılı yönlerini de büyük bir vukufla incelemiştir. Yazar, çalışmasını mukayeseli olarak yapmış, Türk Hukukuna ilişkin esasları ve önerileri ortaya koyarken, çeşitli ülkelerin hukukları ile Avrupa Ekonomik Topluluğu Hukukundan da geniş ölçüde yararlanmıştır. Böylece yazar, konuya geniş bir bakış açısı kazandırarak, eserin okuyucular ve araştırmacılar için çok tatminkâr bir düzeye ulaşmasını sağlamıştır. Zengin bir bibliyografyaya dayanması ve kolay anlaşılır olması eserin değerini daha da artırmış bulunmaktadır.

Ciddi ve sabırlı bir çalışma sonunda ortaya koyduğu bu eseri île Türk İş Hukukuna önemli bir katkıda bulunduğuna inandığımız Doç. Dr. Ali Güzel\′i kutlar, başarısının devamını dilerim.

İstanbul, Mart 1986

Prof. Dr. Nuri ÇELİK

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim Üyesi

/ Ç / N D E K ! L E R


§ ı. GİRİŞ ; ı
I. KONUYU YÖNLENDİREN TEMEL DÜŞÜNCE: İŞ (İSTİH
DAM) GÜVENCESİ A\" 1
II. KONUNUN İŞ GÜVENCESİNİ SAĞLAMAYA YÖNELİK KU
RUMLAR ARASINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ 4
III. KONUNUN İNCELENME BİÇİMİ 8


BİRİNCİ B ÖLÜM
İŞVERENİN DEĞİŞMESİNE YOL AÇAN NEDENLER VE İŞYERİ ÜZERİNDEKİ ORTAK ETKİLERİ


2. İŞVEREN VE İŞYERİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLERİN ÇEŞİTLİ
GÖRÜNÜMLERİ, ANLAMI VE TERMİNOLOJİ 13
I. İŞVEREN VE İŞYERİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLERİN ÇEŞİT
Lİ GÖRÜNÜMLERİ 13
1. Genel Olarak : 13
2. Ekonomik Anlamdaki Değişiklikler 14
3. Hukuki Anlamdaki Değişiklikler , 16
II. İŞVEREN VE İŞYERİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLERİN ANLA
MI VE TERMİNOLOJİ 17
1. Anlamı 18
2. Terminoloji 19
3. İŞVERENİN DEĞİŞMESİNE YOL AÇAN\′NEDENLER *23
1. ÖZEL HUKUKTAN KAYNAKLANAN NEDENLER 23
1. İşyerinin Mülkiyetini Geçirmeye Yönelik Hukuki Olay ve
İşlemler 24
a) İşverenin Ölümü 24
b) İşyerinin Devri 25
2. İşyerinin Mülkiyetini Geçirmeye Yönelik Olmayan Hukuki
İşlemler , 28
II. KAMU HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN NEDENLER 31
III. TİCARET ORTAKLIKLARI İLE BU NİTELİKTE OLMAYAN
İŞYERLERİNİN BİRLEŞMESİ VE NEVİ DEĞİŞTİRMELERİ ... 35

1. Genel Olarak 35
2. Birleşme 38
a) Genel Olarak 38
ta) Ticaret Ortaklığı Niteliği Taşımayan İşyerlerinin Bir
leşmesi ., 40
e) Ticaret Ortaklıklarında Birleşme 42
3. Nevi Değiştirme 44
a) Ticaret Ortaklığı Niteliği Taşımayan İşyerlerinin Nevi
JD eğiş tirmesi 44
b) \′Ticaret Ortaklıklarında Nevi Değiştirme 46
IV. İŞVERENİN DEĞİŞMESİNE YOL AÇAN NEDENLERİN YENİ
BOYUTLARI VE SINIRLARI 51
1. Genel Olarak 51
2. İşverenin Değişmesine Yol Açan \"Fiili\" Nedenler 53

a) Ekonomik veya Teknik Faaliyetin Geçişi Olmadan
Meydana Gelen Hukuki Değişiklik 53
b) Ekonomik veya Teknik Faaliyetin Geçmesine Karşın
Hukuki Değişikliğin Ortaya Çıkmaması 54
3. İşyerinin \"Fiili\" Geçişinin Sınırları 55
a) İşçinin Geçici Olarak Başka İşverenin İşyerinde Ça
lıştırılması » 56
b) İşyerlerinin Sadece Araç veya Faaliyetlerinin Birleş
tirilmesi ...■ •: 57
4. İŞVERENİN DEĞİŞMESİNE YOL AÇAN NEDENLERİN İŞYERİ ÜZERİNDEKİ ORTAK ETKİLERİ: İŞYERİ FAALİYETLERİNDE
\"ÖZDEŞLİK\" VE \"DEVAMLILIĞIN\" KORUNMASI 59
I, İŞLETME VE İŞYERİ KAVRAMLARI 59
1. Genel Olarak 59
2. İşletme Kavramı 62

a) İş Hukuku Dışındaki Alanlarda 62
b) İş Hukukunda İşletme Kavramı 64
3. İşyeri Kavramı 71
a) İş Hukukunda İşyeri Kavramının önemi 71
b) İşyerinin Kapsamı 74
aa) Asıl İşyeri 74
bb) Asıl İşyerine Bağlı Yerler 75
cc) İşyerinin Eklentileri 78
dd) Araçlar 78
c) İşyerini Oluşturan Öğeler ve Tanım 79

II. İŞYERİNİN ÖZDEŞLİĞİ VE DEVAMLILIĞININ ÖLÇÜTÜ
OLARAK İŞYERİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETİN ESAS
ALINMASI 82
1. Genel Olarak :\′ 82
2. İşyerinin Devamlılığı Açısından Faaliyetin Önemi 83
3. İşçinin İş Güvencesi Açısından Faaliyetin Önemi ,... 85
III. HİZMET AKDİNİN YENİ İŞVERENLE DEVAMININ ÖN VE
TEMEL KOŞULU: İŞYERİ FAALİYETİNDE ÖZDEŞLİK VE
DEVAMLILIK 88
1. Sorunun Ortaya Konması ; 86
2. İşyeri Faaliyetinde Özdeşliğin Anlamı 89

a) Genel Olarak -. ? 83
b) İşveren Değişikliğine Uğrayan İşyerinde Yürütülen
Faaliyetler Arasındaki Benzerliğin Yeterli Oluşu 97
c) İşçinin Yaptığı İşe Dayanak Oluşturan Faaliyetlerin
özdeşlik veya Benzerliklerinin Yeterli Oluşu 102
IV. ESKİ VE YENİ İŞVERENLER ARASINDA \"HUKUKİ BAĞ\"
SORUNU , ;.... ....- ■ 107
1. Sorunun Önemi 107
2. İşverenler Arasında Hukuki Bir Bağın Gerekliliği Görüşü
ve Sonuçlan 108
3. İşverenler Arasında Hukuki Bir Bağın Gereksizliği Gö
rüşü ve Sonuçları : 110


İKİNCİ BÖLÜM
İŞVEREN DEĞİŞİKLİĞİNİN HİZMET AKİTLERİNE ETKİSİ

BİRİNCİ AYIRIM
İŞÇİ-İŞVEREN İLİŞKİSİNİN KAYNAĞI VE İŞYERİNİN KÜLLİ HALEFİYET
YOLUYLA GEÇİŞİ


§ 5. İŞÇİ İLE İŞVEREN ARASINDAKİ HUKUKİ İLİŞKİNİN KAYNAĞI
OLARAK \"HİZMET AKDİ\" VE \"İŞ (HİZMET) İLİŞKİSİ\" KAV
RAMLARI : •■ 117
I. GENEL OLARAK 117
II. BİREYSEL İŞ İLİŞKİLERİNİN KAYNAĞI OLARAK HİZMET
AKDİNİN ÖNEMİNİ YİTİRDİĞİNİ SAVUNAN GÖRÜŞLER 119
\′ ı. Dayanılan Gerekçeler 119
2. Hizmet Akdinin Yerini İş İlişkisi Kavramının Alması ... 121
3. Katılma Kuramı 127
4. Kuramın Değerlendirilmesi 130
XI


İIÎ. BİREYSEL İŞ İLİŞKİSİNİN KAYNAĞI OLARAK HİZMET AK
DİNİN ÖNEM VE İŞLEVİNİ KORUMASI : 136
1. İşçi-İşveren Arasmdakl İlişkinin Kaynağı Olarak Hizmet
Akdinin Önemini Koruması , 137
a) Genel Olarak 137
b) İşçinin işe Alınmasının İşverenle Yapılan Akdo Da
yanması 138
c) Kanun Koyucunun İşçi-İşveren İlişkilerine Müdahalesi
ve Toplu İş Sözleşmelerinin Varlığının Hizmet Akdi
nin önemini Azaltmaması 140
d) Sözleşmeden Kaynaklanmayan İş İlişkilerinin Varlığı
Karşısında Hizmet Akdinin Durumu 142

2. İş Hukukunun Uygulanma Ölçütü Olarak Hizmet Akdi
nin önemi 145
3. İşveren Değişikliğini Hizmet Akdi Açısından İnceleme Zo-
runluğu 146
§ 8. KÜLLİ HALEFİYET YOLUYLA İŞYERİNİN GEÇİŞİ (İNTİKALİ)
VE HİZMET AKİTLERİNE ETKİSİ 149
I. GENEL OLARAK 149
II. İŞVERENİN ÖLÜMÜ VE HİZMET AKİTLERİ AÇISINDAN
DOĞURDUĞU HUKUKİ SONUÇLAR 150
1. Kural: İşverenin Ölümü Halinde Mirasçıların Hizmet
Akitlerine Taraf Olmaları 152
2. İstisna: İşverenin Şahsı Gözönünde Tutularak Yapıl
mış Hizmet Akdinin İşverenin Ölümü ile Son Bulması ... 156
III. TİCARET ORTAKLIKLARINDA BİRLEŞME HALİNDE HİZ
MET AKİTLERİNİN DEVAMI \′. 158
1. Genel Olarak 158
2. Birleşme Halinde Hizmet Akitlerinin Devamı 160
IV. TİCARET ORTAKLIKLARINDA NEVİ DEĞİŞTİRMENİN HİZ
MET AKİTLERİNE ETKİSİ 165
1. Genel Olarak 165
2. Biçim Değiştirici Nevi Değiştirme Sisteminde Hizmet Akit
lerinin Devamı İlkesi 187
3. Devredici Nevi Değiştirme Sistemi ve Hizmet Akitleri
Açısından Ortaya Çıkan Sorunlar 170
V. SERMAYENİN MERKEZİLEŞMESİ (KONSANTRASYONU)
KARŞISINDA İŞÇİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN ÇEŞİTLİ
ÜLKE İŞ HUKUKLARINDAKÎ DÜZENLEMELER VE HUKU
KUMUZDAKİ DURUM , 174
l. Genel Olarak .\′ 174

2. Çeşitli Hukuk Sistemlerindeki Düzenlemelere Toplu Ba
kış 175
a) Fransız Hukuku 175
b) Alman Hukuku 179
c) İtalyan Hukuku 181
d) Belçika Hukuku 183
3. Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) İş Hukuku .< 185
a) Sermayenin Merkezileşmesi (Konsantrasyonu) Konu
sunda AET Hukukundaki Gelişmelere Toplu Bakış 185
b) Merkezileşme Halinde Hizmet Akitlerinin Korunma-
sına İlişkin Yönerge 187
4. Türk Hukuku ; 189

İKİNCİ AYIRIM
CÜZİ HALEFİYET YOLUYLA İŞYERİNİN GEÇİŞİ


?. CÜZİ HALEFİYET SONUCU DOĞURAN NEDENLERİN HİZMET
AKİTLERİNE ETKİSİ \′. 199
I. GENEL OLARAK 199
II. İŞYERİNİN BAŞKA İŞVERENE GEÇİŞİNİN (İNTİKALİNİN)
HİZMET AKİTLERİNE ETKİSİ 201
1. Sorunun Ortaya Konması 201
2. Borç İlişkisinin Göreli (Nisbi) Niteliği ve Hizmet Akdinin
Yeni İşverene Geçişi Sorunu 205
3. Nisbilik İlkesi ve Sözleşmenin Yasal Devri 209
a) Genel Olarak 209
b) Sözleşmenin Yasal Devrinin Çeşitli Görünüm Biçim
leri 210
8. İŞVERENİN DEĞİŞMESİNE KARŞIN HİZMET AKİTLERİNİN YE
Nİ İŞVERENLE DEVAMLILIĞI İLKESİNİ BENİMSEYEN YABAN
CI HUKUK SİSTEMLERİ 216
1. FRANSIZ HUKUKU 218
l. 19 Temmuz 1928 Tarihli Kanundan Önceki Durum 217
2. 19 Temmuz 1828 Tarihli Kanunun Öngördüğü Sistem:
Hizmet Akitlerinin Otomatik Olarak Yeni İşverene Geçişi 218
II. İTALYAN HUKUKU 221
III. ALMAN HUKUKU 224

1. Borçlar Hukuku İlkeleri Doğrultusunda Benimsenen Çö
züm : 224
2. 15 Ocak 1972 Tarihli Kanunun Öngördüğü Sistem: İş İliş
kilerinin Otomatik Geçişi 228
XIII
IV. İSVİÇRE HUKUKU 230
1. 20 Haziran 1971 Tarihli Değişiklikten Önceki Durum ... 230
2. Kanun Değişikliği ile Getirilen Sistem 235
V. BELÇİKA HUKUKU 238
VI. AET İŞ HUKUKU 241
1. AET İş Hukuku Kaynaklan ve İşveren Değişikliğinde İş
çilerin Korunmasına İlişkin Yönerge 241
a) AET İş Hukuku Kaynakları 241
b) İşveren Değişikliğinde İşçilerin Korunmasına İlişkin
Yöjıerge 243
8, TÜRK HUKUKUNDA İŞYERİNİN CÜZİ HALEFİYET YOLUYLA
GEÇİŞİNİN HİZMET AKİTLERİNE ETKİSİ 246
VI. GENEL OLARAK 246
II. İŞVEREN DEĞİŞİKLİĞİNİN HİZMET AKİTLERİNE ETKİSİ
NE İLİŞKİN BİR DÜZENLEMENİN İŞ MEVZUATINDA YER
ALMAMASI 248
III. KONULUN BORÇLAR HUKUKU ÇERÇEVESİNDE İNCE
LENMESİ 251
1. İzlenecek Yöntem 251
2. Hizmet Akitlerinin Yem İşverenle Devamının Borçlar Hu
kuku Kurumları ile Sağlanıp Sağlanamayacağı Sorunu 253

a) Üçüncü Kişi Yaranna Sözleşme 254
b) Yenileme (Novatio) ■ 256
c) Alacağın Devri ve Borcun Nakli 260
aa) Alacağın Devri ve Hizmet Akdinden Doğan Ala
caklara Uygulanması 200
bb) Borcun Nakli ve Hizmet Akdinden Doğan Borç
lara Uygulanması 233
3. Sözleşmenin İradi Devri, ve Hizmet Akitlerine Uygulan
ması 2(38
4. İşveren Değişikliğinin BK. 179/180 Hükümlerine Göre Ger
çekleşmesi Halinde Hizmet Akitlerinin Yeni İşverenle
Devamı Sorunu 271
a) İşyeri Devrinin Bağlı Olduğu Temel Koşullar ve Hu
kuki Sonuçlan 271
aa) Devrin Bağlı Olduğu Temel Koşullar 271
bb) İşyeri Devrine Bağlanan Hukuki Sonuçlan 272
b) BK. 179/180 Hükümlerine Göre Oluşan İşveren De
ğişikliğinin Hizmet Akitlerine Etkisi 275

IV. TÜRK İŞ HUKUKUNDA HİZMET AKİTLERİNİN YENİ İŞ
VERENLE DEVAMİ KONUSUNDA GENEL BİR İLKENİN
OLUŞTURULMASI 280
1. İzlenecek Yöntem 281
2. Hizmet Akdinde \"Intuitus Personae\" Öğesinin Aşılması 284

a) \"Intuitus Perscmae\" Kavramı ve Hükümleri 284
b) Hizmet Akdinde \"Intuitus Personae\" Öğesinin Aşıl
ması Yönündeki Genel Eğilim, ve Varılan Sonuçlar 286
a-a) Eğilimin Kaynaklandığı Nedenler 286
bb) \"Intuitus Personae\" Öğesinden \"Intuitus Rei\"
Öğesine Geçiş , , 288
cc) \"Intuitus Rei\" Öğesi ve Hizmet^ Akdine Uygulan
ması ..• 292
aaa) , \"Intuitus Rei\" Öğesinin Anlamı 292
bbb) Hizmet Akdine Uygulanması -. 293
3. Hizmet Akdinin Yeni İşverenle Devamı İlkesinin Daya
nakları 297
a) İş Mevzuatında Yer Alan Hükümlerle Hizmet Akitle
rinin Yeni İşverenle Devamı İlkesi Arasında Siste
matik Bir Bağlantının Varlığı 298
aa) Genel Olarak 298
bb) Sistematik Bağlantının Varolduğu Hükümler ... 293
aaa) İş Kanununda 300
bbb) Deniz İş Kanununda 304
ccc) Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Ka
nununda 303
ddd) Sosyal Sigortalar Kanununda 307
b! Yargıtay Tarafından Benimsenen Bazı Çözümlerin
Oluşturulan İlke ile Uyumluluk Göstermesi 309
4. Değerlendirme 314


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
HİZMET AKDİNİN YENİ İŞVERENLE DEVAMININ HUKUKİ SONUÇLARI§ 10. YENİ İŞVERENİN MEVCUT HİZMET AKİTLERİNE TARAF OL
MASI VE HUKUKİ SONUÇLARI ........\′ 319
I. YENİ İŞVERENİN ESKİ İŞVERENLE YAPILMIŞ HİZMET
■AKİTLERİNE TARAF OLMASI 319
1. Genel Olarak 319
2. Hizmet Akitlerinin Yeni İşverenle Devamlılığı İlkesinin
Uygulanma Alanının Belirlenmesi 323
a) İşveren Değişikliğinin Belirli ve Belirsiz Süreli Hizmet
Akitleri Açısından İncelenmesi 323
aa) Belirli Süreli Hizmet Akitleri 323
bb) Belirsiz Süreli Hizmet Akitleri 325
b) Deneme Süreli Hizmet Akitleri 323
XV

Hizmet Akdinin Yeni İşverenle Devamının Önkoşulu: İş
veren Değişikliği Anında Hizmet Akdinin Yürürlükte Bu
lunması 329
a) İşveren Değişikliği Anının Saptanması ;.... 329
b) Geçersiz Hizmet Akitlerinin Yeni İşverenle Devamı 332
c) İşveren Değişikliği Sırasında Askıda Olan Hizmet
Akitlerinin. Yeni İşverenle Devamı Sorunu 334
d) İşveren Değişikliğinin Fesih Bildirim Süresi İçinde
Ortaya Çıkması ve Hizmet Akitlerinin Devamına Et
kisi 33™
aa) Fesih Bildirim Koşullarına Uyma Halinde 338
bb) Fesih Bildirim Koşullarına Uymama Halinde ... 339

II. YENİ İŞVERENİN İŞÇİLER KARŞISINDAKİ BORÇLARI

342

1. Bireysel ve Kollektif İş Hukuku ile Sosyal Güvenlik Hu
kukundan Doğan Borçlara Toplu Bakış 342
2. Ücret ve Eklerini Ödeme Borcu 346
3. Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik Yapmama Borcu 351
4. Yıllık İzin Ücretini Ödeme Borcu 357
III. YENİ İŞVERENİN HİZMET AKİTLERİNİ FESİH HAKKI VE
SINIRLARI ; 359
1. Konunun İş Güvencesi Açısından Değerlendirilmesi 359
2. Bazı Yabancı Hukuk Sistemlerinde Yeni İşverenin Hizmet
Akitlerini Fesih Hakkı ve Sınırlan 381

a) Fransız Hukuku 361
b) Alman Hukuku ..• 367
c) İtalyan Hukuku 370
d) Belçika Hukuku 373

3. AET İş Hukukunda Yeni İşverenin Hizmet Akitlerini Fe
sih Haldıı ve Sınırları 373
4. Türk İş Hukukunda Yeni İşverenin Hizmet Akitlerini Fe
sih Hakkı ve Sınırlan 378
§ 11. HİZMET AKİTLERİNİN YENİ İŞVERENLE DEVAMININ İŞÇİLE
RİN HAK VE BORÇLARINA ETKİSİ 389
I. İŞÇİLERİN ESKİ İŞVERENLE YAPILMIŞ AKİTLERİN TARA
FI OLMA SIFATLARINI KORUMALARI 389
II. HİZMET AKİTLERİNİN YENİ İŞVERENLE DEVAMININ İŞ
ÇİLERİN HAKLARINA ETKİSİ 398
L İşyerindeki Kıdeme Bağlanan Haklardan Yararlanma ... 399
2. Toplu İş Sözleşmesi ile Sağlanan Haklardan Yararlanma 406
3. İşyeri Sendika Temsilcisinin Görev ve Güvencesinin De
vam Etmesi 411
III. HİZMET AKİTLERİNİN YENİ İŞVERENLE DEVAMININ İŞ
ÇİLERİN BORÇLARINA ETKİSİ 418

§ 12. ESKİ VE YENİ İŞVERENLERİN İŞÇİLERE KARŞI DAYANIŞMA
Li SORUMLULUKLARI 426
[. İŞVEREN DEĞİŞİKLİĞİNDEN ÖNCEKİ BORÇLARDAN SO
RUMLULUK 421
1. Sorumluluğun Niteliği ve İşçinin Gelir Güvencesi Açısın
dan Önemi 42i.
2. Eski ve Yeni İşverenlerin Kanundan Doğan Dayanışmalı
Sorumlulukları 424

a) Bazı Yabancı Hukuklarda İşverenlerin Dayanışmalı
Sorumlulukları 424
b) Hukukumuzda İşverenlerin Dayanışmalı Sorumluluk
ları * 428
II, ESKİ VE YENİ İŞVERENLERİN KIDEM TAZMİNATINDAN
SORUMLULUKLARI 435
ı. Genel Olarak \" 435
2. 12.7.1975 Tarihinden Önce İşverenin Değişmesi Halinds
Kıdem Tazminatından Sorumluluk 438
3. 12.7.1975 Tarihinden Sonra İşverenin Değişmesi Halinde
Kıdem Tazminatından Sorumluluk 441

| 13. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 446

BİBLİYOGRAFYA 451