Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (4)      Temmuz (128)      Haziran (105)      Mayıs (66)

İşçinin Sendikal Nedenlerle Feshe Karşı Korunması

İşçinin Sendikal Nedenlerle Feshe Karşı KorunmasıSayfa Sayısı
:  
159
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
1997
ISBN NO
:  
975-543-049-0

8,50 TL

ÖNSÖZ

Günümüzde bir kısım işçilerin, işverenlerin anti-sendikal tutumları ile karşı karşıya kaldıkları ve bu nedenle işten çıkarıldıkları bilinen bir gerçektir. Doçentlik tezi olarak yaptığımız bu çalışmada işçinin sendikal nedenlerle işten çıkarılması halinde işçiye sağlanan güvence. Uluslararası Sözleşmeler, İngiliz Hukuku ve Türk Hukuku bakımından ele alınmış ve incelenmiştir.

Bu çalışmayı hazırlamam sırasında yardımlarını esirgemeyen Sayın Prof.Dr. Hamdi MOLLAMAHMUTOGLU\\\′na ve basımından önce çalışmamı bir kez daha gözden geçiren ve basımını teşvik eden Sayın Prof.Dr. Sarper SÜZEK\\\′e şükranlarımı sunuyorum.

Kitabın düzeltmelerinde yardımcı olan Araştırma Görevlileri N. Binnur TLJLUKÇU\\\′ya ve M. Fatih U$AN\\\′a. basım işini üstlenen MİMOZA BASİM, YAYIM ve DAĞITIM A.Ş. yöneticilerine, ayrıca MİKRO DİZGİ, DAMLA OFSET ve ÖZGÜ CİLT çalışanlarına gösterdikleri özenden dolayı teşekkür ediyorum.


Konya, Mayıs 1997

Doç.Dr. Halûk Hadi SÜMERİÇİNDEKİLER

Sayfa No:

KISALTMALAR CETVELİ XIII
GİRİŞ 1

BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL OLARAK İŞÇİNİN SENDİKAL NEDENLERLE FESHE KARŞI KORUNMASI


§ 1 - GENEL OLARAK İŞÇİNİN FESHE KARŞI KORUNMASI 5
§ 2- İŞÇİNİN SENDİKAL NEDENLERLE FESHE KARŞI KORUNMASI
KAVRAMI, İŞÇİNİN FESHE KARŞI KORUNMASININ SENDİKA
HÜRRİYETİ BAKIMINDAN ÖNEMİ VE İŞÇİNİN SENDİKAL
NEDENLERLE FESHE KARŞI KORUNMASI GEREĞİ 8
I- İŞÇİNİN SENDİKAL NEDENLERLE FESHE KARŞI
KORUNMASI KAVRAMI 8
II- İŞÇİNİN FESHE KARŞI KORUNMASININ SENDİKAL
HAKLAR AÇISINDAN ÖNEMİ 9
III- İŞÇİNİN SENDİKAL NEDENLERLE FESHE KARŞI
KORUNMASI GEREĞİ 10
§ 3- ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERDE İŞÇİNİN SENDİKAL
NEDENLERLE FESHE KARŞI KORUNMASI 15
I-GENEL OLARAK 15
II- AVRUPA SOSYAL ŞARTI 16
III- TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF PAZARLIK HAKKI
PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN 98 SAYILI
SÖZLEŞME 18

IV-İŞLETMELERDE İŞÇİ TEMSİLCİLERİNİN KORUNMASI VE
ONLARA SAĞLANAN KOLAYLIKLAR HAKKINDA
135 SAYILI SÖZLEŞME 19
V- KAMU HİZMETLERİNDE ÖRGÜTLENME HAKKININ
KORUNMASINA VE İSTİHDAM KOŞULLARININ
BELİRLENMESİ YÖNTEMLERİNE İLİŞKİN 151 SAYILI
SÖZLEŞME- 20
VI-HİZMET İLİŞKİSİNE İŞVEREN TARAFINDAN SON
VERİLMESİ HAKKINDA 158 SAYILI SÖZLEŞME 21
§ 4- AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNDA İŞÇİNİN SENDİKAL
NEDENLERLE FESHE KARŞI KORUNMASI 24


İKİNCİ BÖLÜM
İNGİLİZ HUKUKUNDA İŞÇİNİN SENDİKAL NEDENLERLE FESHE KARŞI KORUNMASI


§ 1-GENEL OLARAK 29
§ 2- İŞÇİNİN SENDİKAL NEDENLERLE FESHE KARŞI
KORUNMASININ KAPSAMI 30
I-GENEL OLARAK 30
II- İŞÇİNİN SENDİKA ÜYELİĞİ NEDENİYLE FESHE KARŞI
KORUNMASI 32
1) İşçinin Hizmet Sözleşmesinin Sendikaya Üye Olması
Nedeniyle Feshedilememesi 32
2) İşçinin Hizmet Sözleşmesinin Sendikaya Üye Olmaması
Nedeniyle Feshedilememesi 34
3) İşçinin Hizmet Sözleşmesinin Feshedilmesinde Sendikalı -
Sendikasız İşçi Ayrımı Yapılamaması 39
IU- İŞÇİNİN SENDİKAL FAALİYET NEDENİYLE FESHE KARŞI
KORUNMASI 40
§ 3-HUKUKİ SONUÇLARI 46
I-GENEL OLARAK 46
II-YENİDEN İSTİHDAM (RE - EMPLOYMENT) 48

1) Genel Olarak 48
2) İşe İade (Reinstatement) 49
3) Yeniden İşe Alma (Re-Engagement) 49
4) Yeniden İstihdam Usulü 50
5) Ek Hüküm (Additional Avvard) 51
III-TAZMİNAT 52
1) Temel Hüküm (Basic Avvard) 52
2) Tazminat Hükmü (Compensatory Avvard) 53

a) Dava Tarihine Kadar Ortaya Çıkan Zararlar 54
b) Geleceğe Yönelik Zararlar 55
3) Özel Hüküm (Special Avvard) 56

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TÜRK HUKUKUNDA İŞÇİNİN SENDİKAL NEDENLERLE FESHE KARŞI KORUNMASI


§ 1-GENEL OLARAK 61
§ 2- İŞÇİNİN SENDİKAL NEDENLERLE FESHE KARŞI KORUNMASI
İLE İLGİLİ KAYNAKLAR 61
I-ULUSAL KAYNAKLAR 61
1) Anayasa 61
a) Sosyal Devlet İlkesi 63
aa) Genel Olarak 63
bb) Sosyal Devlet İlkesi\\\′nin İşçinin Sendikal Nedenlerle
Feshe Karşı Korunması Bakımından Önemi 64
b) Kişinin Maddi ve Manevi Varlığını Koruma ve
Geliştirme Hakkı 67
aa) Genel Olarak 67
bb) Kişinin Maddî ve Manevî Varlığını Geliştirme
Hakkının İşçinin Sendikal Nedenlerle Feshe Karşı
Korunması Bakımından Önemi 67
c) Çalışma Hakkı ve Ödevi 68

aa) Genel Olarak 68
bb) Çalışma Hakkının İşçinin Sendikal Nedenlerle Feshe
Karşı Korunması Bakımından Önemi 68
d) Sendika Hürriyeti 71
aa) Genel Olarak 71
bb) Sendika Hürriyetinin İşçinin Sendikal Nedenlerle
Feshe Karşı Korunması Bakımından Önemi 73
2) Kanunlar 74
a) İş Kanunları 75
b) Sendikalar Kanunu 77
c) İş Kanunu ve Sendikalar Kanununda Yapılması , / A
Düşünülen Değişiklikler 79
aa) Genel Olarak 79
bb) İş Kanununda Yapılması Düşünülen Değişikliklerin İşçinin
Sendikal Nedenlerle Feshe Karşı Korunması Bakımından
Değerlendirilmesi 80
cc) Sendikalar Kanununda Yapılması Düşünülen
Değişikliklerin İşçinin Sendikal Nedenlerle Feshe
Karşı Korunması Bakımından Değerlendirilmesi 82
3) Sözleşmeler 83
II- ULUSLARARASI KAYNAKLAR 88
1) Genel Olarak 88
2) İşçinin Sendikal Nedenlerle Feshe Karşı Korunmasını
Düzenleyen Ulusal Kaynakların Uluslararası Kaynaklara
Uygunluğu Sorunu 90
§ 3- İŞÇİNİN SENDİKAL NEDENLERLE FESHE KARŞI
KORUNMASININ KAPSAMI 94
I-GENEL OLARAK 94
II- İŞÇİNİN SENDİKA ÜYELİĞİ NEDENİYLE FESHE KARŞI
KORUNMASI 95
1) Genel Olarak 95

2) İşçinin Hizmet Sözleşmesinin Sendikaya Üye Olması
Nedeniyle Feshedilememesi 95
3) İşçinin Hizmet Sözleşmesinin Sendikaya Üye Olmaması
Nedeniyle Fesih Yasağı 98
4) İşçinin Hizmet Sözleşmesinin Sendika Üyeliğinden
Çekilmesi Nedeniyle Feshedilememesi 100
5) İşçinin Hizmet Sözleşmesinin Feshedilmesinde Sendikalı -
Sendikasız İşçi Ayrımı Yapılamaması .#: 101
III- İŞÇİNİN SENDİKAL FAALİYET NEDENİYLE FESHE
KARŞI KORUNMASI 104
1) Genel Olarak 104
2) İşçinin Hizmet Sözleşmesinin Sendikal Faaliyete Katılması
Nedeniyle Feshedilememesi 104
3- İşçinin Hizmet Sözleşmesinin Greve Katılması Nedeniyle
Feshedilememesi 110
§ 4- SENDİKAL NEDENLERLE YAPILAN FESHİN HUKUKİ
NİTELİĞİ VE SONUÇLARI 112
I-HUKUKİ NİTELİĞİ ....113
II-SONUÇLARI 115
1) Hukuki Sonuçlan 115
a) İşçiler Açısından 115
aa) Sendikal Tazminat 115
aaa) Sendikal Tazminat - Kötüniyet Tazminatı Ayrımı
ve Sendikal Tazminatın Uygulama Alanı 115
bbb) Tazminatın Miktarı 121
ccc) Sendikal Nedenlerle Feshin İspatı 122
bb) İhbar Tazminatı 126
cc) Maddi ve Manevi Tazminat 127
dd) Ek Güvence Ödemeleri 129
ee) Kıdem Tazminatı 130
b) İşyeri Sendika Temsilcileri Açısından 130

aa) İşe İade 132
aaa) Hizmet Sözleşmesinin Haklı Sebep Olmaksızın ve Sebebi Açık ve Kesin Şekilde Belirtilmeksizin
Feshedilmiş Olması 132
bbb) Süresi İçerisinde Dava Açılmış Olması 134
bb) Ücret ve Diğer Haklarını Talep Edebilme 138
2) Cezai Sonuçlan 141

SONUÇ 143

FAYDALANILAN KAYNAKLAR 147