Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Haziran (110)      Mayıs (92)      Nisan (92)      Mart (138)

İş Mevzuatı

İş MevzuatıSayfa Sayısı
:  
1208
Kitap Ölçüleri
:  
18x16 cm
Basım Yılı
:  
2006
ISBN NO
:  
975-295-545-2

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...ÖNSÖZ Hukuk sistemimizde; Medeni Hukuk, Ticaret Hukuku, Ceza Hukuku gibi hukuk dallarından farklı olarak, İş Hukukunun tüm alanlarını kapsayacak genel nitelikli kanunlaştırmanın yapılmamış olması, mevzuatın dağınık bir görünüm sunması sonucmu doğurmakta ve bir bütünlük içinde izlenmesini güçleştirmektedir. Bilindiği üzere, Bireysel İş Hukuku alanında, Borçlar Kanunu′nun Hizmet Akdine ilişkin hükümlerinin (m.313 vd.) yanı sıra, 4857 sayılı İş Kanunu, 854 sayılı Deniz İş Kanunu ve 5953 sayılı Basın İş Kanunu hükümleri uygulanmaktadır. Söz konusu kanunlar arasında özel kanun-genel kanun ilişkisi de bulunmamaktadır. Toplu İş Hukuku alanındaki düzenlemeler ise, aynı tarihte yürürlüğü konulmasına ve birbirini tamamlamasına karşın, iki ayn kanun olan 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ve 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu ile yapılmıştır. Öte yandan, gerek Bireysel İş Hukuku gerek Toplu İş Hukuku alanında, kanunların uygulanmasını göstermek üzere çok sayıda tüzük ve yönetmelik yayınlanmış bulunmaktadır. Tüzük ve yönetmeliklerin, özellikle uygulamacılar bakımından önemi göz önünde tutulduğunda, tüm mevzuatı içeren bir derleme ihtiyacı, bu çalışmanın oluşturulmasında belirleyici olmuştur. Kapsamlı bir tarama sonucunda hazırlanan bu Derleme ile İş Hukukunu ilgilendiren ve dağınık halde bulunan tüm mevzuat bir araya getirilmeye çalışılmıştır. Bu Derleme, "Kanunlar1′, "Tüzükler′′ ve " Yönetmelikle f olmak üzere üç kısımdan oluşmaktadır. Kanunlara ilişkin birinci kısımda, Anayasanın başlangıç hükümleri ile ekonomik ve sosyal haklara ilişkin hükümlerine, ardından bireysel iş hukuku ile ilgili temel kanunlar ve diğer ilgili kanunlara yer verilmiştir. Daha sonra, toplu iş hukukuna ilişkin temel kanunlarla, İş Mahkemeleri Kanununa, son olarak da ilgili diğer kanunlara yer verilmiş bulunmaktadır. Tüzüklere ilişkin ikinci kısımda, önce bireysel iş hukuku- na ilişkin tüzüklere, sonra da toplu iş hukukuna ilişkin tüzüklere; Yönetmeliklere ilişkin üçüncü kısımda ise, bireysel iş hukuku ile toplu iş hukukuna ilişkin yönetmeliklere yer verilmiştir. Derlemede, mevzuatın gelişim seyrinin daha kolay izlenebilmesi amacıyla, madde metinlerinde değişiklik yapan kanunlar, kabul tarihleri, sayılan ve değişikliği yapan madde numaralan ile birlikte, değişikliğin yapıldığı madde veya fıkra metinlerinden önce parantez içinde; madde metinlerinde ibare değişikliği yapan kanunlar ise, kabul tarihleri, sayılan ve değişikliği yapan madde numaralan ile birlikte değişikliğin yapıldığı ibareden önce parantez içinde verilmiştir Madde metninden çıkarılan ibareler için de aynı yöntem izlenmiştir. Derlemede, Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay İçtihadı Birleştirme kararlanna da ilgili maddelerin sonunda özet olarak yer verilmiş; gerekli olduğu ölçüde, maddeler arasında ya da mevzuattaki düzenlemeler arasında ilgi kurulmuş; yürürlükten kaldınlan kanunlara yapılan atıflarla ilgili notta, aynı konuyu düzenleyen ve yürürlükte olan kanunlar belirtilerek, güncelliğin yakalanabilmesi amaçlanmıştır. Aynca, okuyuculara kolaylık sağlamak amacıyla, tüzük ve yönetmeliklerin dayanağını oluşturan maddelere not konularak, ilgili tüzük veya yönetmeliklerin adlan ve resmi gazete tarihleri belirtilmiş, konuya ilişkin tebliğlere de yer verilmiştir. Derleme kapsamına alınan mevzuatın 1.4.2006 tarihi itibariyle yürürlükteki metinlerinin doğru bir biçimde yansıtılmasına büyük çaba gösterilmiş olmakla birlikte, dikkatimizden kaçmış bazı hataların, yeni basılarda düzeltilmesine, okuyucunun uyarılan da büyük katkı sağlayacaktır. Okuyucuların bu değerli katkılannı bizden esirgemeyeceklerini umuyoruz. Bu Derlemenin dizgi ve sayfa düzenlemelerini büyük bir titizlik ve özveriyle gerçekleştiren Gülgonca Çarpık′a, basım ve yayımı gerçekleştiren Beta Basım Yayım ve Dağıtım A.Ş.′nin değerli yöneticisi Seyhan Satar başta olmak üzere, tüm çalışanlanna ayn ayn teşekkür etmeyi yerine getirilmesi gereken bir borç bilmekteyiz. A. Güzel N. Caniklioğlu Haydarpaşa, Nisan 2006 S. Ocak İÇİNDEKİLER ANAYASA (Başlangıç ve İlgili Maddeler). KANUNLAR BİREYSEL İŞ HUKUKUNA İLİŞKİN KANUNLAR.....: 15 İş Kanunu 17 İş Kanunu (1475, m.14) 77 Deniz İş Kanunu 81 Basın İş Kanunu 103 BİREYSEL İŞ HUKUKU İLİ İLGİLİ DİĞER KANUNLAR 115 Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun 117 Türk Soylu Yabancıların Türkiye′de Çalışünlabilmelerine İlişkin Kanun 129 Meslekî Eğitim Kanunu 131 Umumi Hıfzıssıhha Kanunu (İlgili maddeler) 157 Hafta Taüli Hakkında Kanun 161 Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun 165 Öğle Dinlenmesi Kanunu 167 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun 171 İlave Tediye Hakkında Kanun 175 Terörle Mücadele Kanunu (İlgili maddeler) 179 TOPLU İŞ HUKUKUNA İLİŞKİN KANUNLAR 183 Sendikalar Kanunu 185 Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu 225 Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu 253 VI İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 287 İLGİLİ DİĞER KANUNLAR 293 Borçlar Kanunu (Hizmet Akdi İle İlgili Maddeler) 295 Türk Medenî Kanunu (İlgili Maddeler) 305 Türk Medenî Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun 321 Dernekler Kanunu (İlgili Maddeler) 325 Özürlüler Hakkında Kanun (İlgili Maddeler) 333 Türk Ceza Kanunu (İlgili Maddeler) 337 Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun 347 Kabahaüer Kanunu (İlgili Maddeler) 353 TÜZÜKLER BİREYSEL İŞ HUKUKUNA İLİŞKİN TÜZÜKLER 371 1475 Sayılı İş Kanununa Tabi İş Yerlerinde İşverenlerin Kuracakları Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Eğitim ve İşleyiş Esasları Hakkında Tüzük 373 İş Teftişi Tüzüğü 377 TOPLU İŞ HUKUKUNA İLİŞKİN TÜZÜKLER 391 Sendikalar Kanununa İlişkin Tüzükler 393 İşçi ve İşveren Sendika ve Konfederasyonlarının Denetimine İlişkin Tüzük 393 İşkollan Tüzüğü 397 Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanununa İlişkin Tüzükler 404 Grev ve Lokavtlarda Mülki İdare Amirlerince Alınacak Önlemlere İlişkin Tüzük 404 Hakeme ve Resmi Arabulucuya Başvurma Tüzüğü 411 YÖNETMELİKLER BİREYSEL İŞ HUKUKUNA İLİŞKİN YÖNETMELİKLER 423 İş Kanununa İlişkin Yönetmelikler 425 Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru İstihdamı Hakkında Yönetmelik 425 Özürlü ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Ceza Olarak Kesilen Paralan Kullanmaya Yetkili Komisyonun Kuruluşu ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 468 Ücret Garanti Fonu Yönetmeliği •. 473 İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paralan Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü ve Çalışma Esaslan Hakkında Yönetmelik′ 477 Asgari Ücret Yönetmeliği 480 İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği 485 Yüzdelerden Toplanan Paraların İşçilere Dağıtılması Hakkında Yönetmelik 489 Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği 494 İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği 502 Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedibuçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik 505 Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Yönetmelik 512 Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 519 Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştınlma Usul ve Esaslan Hakkında Yönetmelik 523 Kadın İşçilerin Gece Postalannda Çalıştınlma Koşullan Hakkında Yönetmelik 531 Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği 534 vm Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 538 Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 541 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği 546 Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 556 Gürültü Yönetmeliği 562 Titreşim Yönetmeliği 570 Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği 579 Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği 600 Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 620 Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik 630 Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 640 Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 650 İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik 670 Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği 683 İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartlan Yönetmeliği 687 Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik 703 Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağbk ve Güvenlik Şartlan Yönetmeliği 717 Sondajla Maden Çıkarılan İşletmelerde Sağlık ve Güvenlik Şartlan Yönetmeliği 738 Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik 761 IX Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik 765 Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 794 İşyeri Kurma İzni ve İşletme Belgesi Alınması Hakkında Yönetmelik 813 İşyerlerinde İşin Durdurulmasına veya İşyerlerinin Kapatılmasına Dair Yönetmelik 820 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik.. 826 İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 832 İş Güvenliği İle Görevli Mühendis Veya Teknik Elemanların Görev, Yetki ve Sorumlulukları İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 854 Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği 862 Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik 882 Askeri İşyerleriyle Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetim ve Teftişi Hakkında Yönetmelik 902 Konut Kapıcıları Yönetmeliği 905 Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik 909 Tarım ve Ormandan Sayılan İşlerde Çalışanların Çalışma Koşullarına İlişkin Yönetmelik 916 Çalışma Hayatına İlişkin Üçlü Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 919 Deniz İş Kanununa İlişkin Yönetmelik 923 Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 925 X İlgili Kanunlara İlişkin Yönetmelikler 953 Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik 955 Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği 987 Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı Hakkında Yönetmelik 1018 Türk Soylu Yabancıların Türkiye′de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu veya Özel Kurum, Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştınlabilmelerine İlişkin Kanunun Uygulanması Hakkında Yönetmelik 1025 Türk Tabipleri Birliği İşyeri Hekimi Çalışma Onayı Yönetmeliği 1031 İşyeri Açma ve Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik 1035 Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği 1081 Özel İsühdam Büroları Yönetmeliği 1109 Tarımda İş ve İşçi Bulma Aracılığına İzin Verilmesi ve Aracıların Denetimi Hakkında Yönetmelik 1117 Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Yurt İçinde İşe Yerleştirme Hizmeti Hakkında Yönetmelik 1123 Yurtdışında İşe Yerleştirme Hizmeti Hakkında Yönetmelik 1131 Terör Eylemleri Nedeniyle Şehit ve Malul Olanların Yakınlarının ve Çalışabilecek Durumdaki Malullerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdamı Hakkında Yönetmelik 1139 TOPLU İŞ HUKUKUNA İLİŞKİN YÖNETMELİKLER 1145 Sendikalar Kanununa İlişkin Yönetmelikler 1147 İşverenlerin Çalıştırdıkları İşçileri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Bildirmeleri ile Sendika ve Konfederasyonlarca Düzenlenecek Üye Kayıt Fişleri ve Defterlerinin Şekli ve İçeriği Hakkında Yönetmelik .... 1147 XI Sendika ve Konfederasyonların Kuruluşunda İstenilecek Belgelerin Şekli ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 1169 Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununa İlişkin Yönetmelikler 1173 Sendika Üye Sayılan ve Her Hizmet Kolunda Yetkili Kamu Görevlileri Sendikaları ve Bunların Bağlı Bulundukları Konfederasyonların Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 1175 Kurum İdari Kurulları, Yüksek İdari Kurul, Kamu İşveren Kurulu ve Uzlaştırma Kurulunun Teşkili ile Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik 1179 Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik 1186 Kamu Görevlileri Sendikaları ve Konfederasyonlannca Düzenlenecek Üyeliğe Başvuru Belgesi, Çekilme Bildirimlerinin Şekli, İçeriği.Tutulacak Defterlerin Şekli, İhtiva Edeceği Bilgiler ile Kayıtların Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 1193 Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanununa İlişkin Yönetmelik 1205 Grev Gözcülerinin Zorunlu İhtiyaçlarının Karşılanması Hakkında Yönetmelik 1207