Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (54)      Temmuz (128)      Haziran (105)      Mayıs (65)

İş Kanunları

İş KanunlarıSayfa Sayısı
:  
389
Kitap Ölçüleri
:  
13x19 cm
Basım Yılı
:  
2012
ISBN NO
:  
978-605-377-819-6

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...ÖNSÖZ Ülkemizde, diğer hukuk dallarından (örneğin Medeni Hukuk, Ticaret Hu¬kuku, Ceza Hukuku) farklı olarak, gerek İş Hukuku ve gerekse Sosyal Güven¬lik Hukukunun tüm alanlarını kapsayacak genel nitelikli kanunlaştırmaların yapılmamış olması, mevzuatın dağınık bir görünüm sunması sonucunu do¬ğurmakta ve bir bütünlük içinde izlenmesini güçleştirmektedir. Bilindiği üze¬re, 01.07.2012 tarihinde Türk Borçlar Kanunu yürürlüğe konulmuştur. Sözü edilen Kanunda, özel hukuka ilişkin diğer alanlarda olduğu gibi, Bireysel İş Hukukuna ilişkin olarak da önemli düzenlemeler yer almaktadır. Bireysel İş Hukuku alanında, Türk Borçlar Kanunu′nun hizmet sözleşme¬lerine ilişkin hükümlerinin (m.393 vd.) yanı sıra, 4857 sayılı İş Kanunu, 854 sayılı Deniz İş Kanunu ve 5953 sayılı Basın İş Kanunu yürürlüğe konulmuştur. Toplu İş Hukuku alanındaki kanunlaştırma ise, aynı tarihte yürürlüğe ko¬nulmasına ve birbirini tamamlamasına karşın, iki ayrı kanun olan 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ve 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu ile yapılmıştı. 07.11.2012 tarihinde, 2821 ve 2822 sayılı Kanunlar yürürlükten kaldırılarak, tek bir Kanun olan 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu yürürlüğe konulmuştur. Kamu görevlilerinin sendikal hakları açısın¬dan ise 6289 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu ise yürürlüğe konulmuştur. Kısa bir süre önce de iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak, çalışma ve sosyal güvenlik hak ve yükümlülükleri bakımından büyük öneme sahip olan, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30.06.2012 tarihinde yayımlanmış¬tır. Sözü edilen Kanunla kamu ve özel olmak üzere tüm işyerleri kapsama da¬hil edilmektedir. 6331 sayılı Kanunun hükümleri işyerlerinin niteliğine göre farklı tarihlerde yürürlüğe girecektir. İş Hukukuna ilişkin çok sayıdaki söz konusu kanun metinlerinin ve de¬ğişikliklerinin sistematik bir bütünlük içinde, öğrencilerimizin ve diğer ilgili çevrelerin hizmetine sunulması bir gereksinim olarak ortaya çıkmaktadır. Bu Derlemenin yeni basısı da belirtilen amaç doğrultusunda hazırlanmıştır. Bu Derlemede, mevzuatın gelişim seyrini daha kolay izleyebilmek ama¬cıyla; mevzuatta yer alan madde, fıkra, cümle ve ibarelerde değişiklik yapan kanunlar, sayı ve kabul tarihleri ile birlikte, ilgili yerlerde parantez içinde be lirtilmiş ve sözü edilen değişikliklere ilişkin gerekli görülen hususlar madd sonlarında özel olarak notlandırılmıştır. Bunların yanı sıra, mevzuatta yer alai düzenlemelere ilişkin Anayasa Mahkemesi′nin kararları, madde metinlerindi ilgili yerlerde parantez içinde ve madde sonlarında yer verilen özet bilgiler le belirtilmiştir. Ayrıca, madde sonlarında, ilgili Yargıtay İçtihadı Birleştirmı kararlarına kısaca yer verilmiş, gerekli olduğu ölçüde maddeler arasında ilg kurulmuş ve mevzuat ile ilgili olarak önem arz eden diğer bazı hususlara di değinilmiştir. Derleme kapsamına alman kanunların 07 Kasım 2012 tarihi itibariyle yü¬rürlükteki metinlerinin doğru bir biçimde yansıtılmasına büyük çaba göste¬rilmiş olmakla birlikte, dikkatimizden kaçmış bazı hataların, yeni basılarda düzeltilmesine, okuyucunun uyarıları da büyük katkı sağlayacaktır. Bu Derlemenin dizgi ve sayfa düzenlemelerini büyük bir titizlik ve özve¬riyle gerçekleştiren Müge Günbaş ile basım ve yayımı gerçekleştiren Beta Ba¬sım Yayım Dağıtım A.Ş.′nin değerli yöneticisi Seyhan Satar başta olmak üzere tüm çalışanlarına ayrı ayrı teşekkür etmeyi yerine getirilmesi gereken zevkli bir görev saymaktayız. Prof. Dr. Ali GÜZEL İstanbul, Eylül 2012 İÇİNDEKİLER ANAYASA (Başlangıç ve İlgili Maddeler) 1 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 3 BORÇLAR KANUNU (Hizmet Sözleşmeleri İle İlgili Maddeler) 17 Türk Borçlar Kanunu 19 BİREYSEL İŞ HUKUKUNA İLİŞKİN KANUNLAR 45 İş Kanunu 47 İş Kanunu (1475, m.14) 121 Deniz İş Kanunu 127 Basın İş Kanunu 153 BİREYSEL İŞ HUKUKU İLE İLGİLİ DİĞER KANUNLAR 167 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 169 Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun 205 Türk Soylu Yabancıların Türkiye′de Çaliştırılabilmelerine İlişkin Kanun 219 Mesleki Eğitim Kanunu 223 Umumi Hıfzıssıhha Kanunu (İlgili Maddeler) 253 Hafta Tatili Hakkında Kanun 257 Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun 261 Öğle Dinlenmesi Kanunu 265 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun 269 İlave Tediye Hakkında Kanun 273 Terörle Mücadele Kanunu (İlgili Maddeler) 277 TOPLU İŞ HUKUKUNA İLİŞKİN KANUNLAR 281 Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu 283 Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu 339 İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 383 İş Mahkemeleri Kanunu 385