Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Temmuz (36)      Haziran (61)      Mayıs (108)      Nisan (73)

İş Akdinden Doğan Kanunlar İhtilafı Alanında Bağlama Kuralının ve Sınırlarının Tespiti

İş Akdinden Doğan Kanunlar İhtilafı Alanında Bağlama Kuralının ve Sınırlarının TespitiSayfa Sayısı
:  
149
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
1996
ISBN NO
:  
9789754640874

100,00 TLSUNUŞ II. Dünya savaşından sonra, özellikle savaşa katılmış olan Avrupa ülkeleri savaşın yararlarını sarabilmek için büyük oranda iş gücüne ihtiyaç duymuşlardı. Avrupa ülkeleri iş gücü ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yabancı işçilere sınırlarını açmalannında etkisiyle, iş akdi ve iş ilişkilerinden doğan kanunlar ihtiafı doktrin ve uygulamada büyük bir önem kazanmıştır. Konu bu önemine binaen 6O′lı yıllardan itibaren, özellikle Avrupalı hukukçular tarafından ele alınıp incelenmeye başlanmıştır. Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında yabancı ülkelere en fazla işçi gönderen ülkelerin başında gelmesine ve yine çok sayıda Türk firmasının yabancı ülkelerde iş yapmasına ve bu iş yerlerinde de Türk vatandaşı işçilerden yararlanmalarına rağmen, şimdiye kadar iş akdi ve iş ilişkisinden doğan kanunlar ihtilafı inceleme konusu yapılmamıştır. Konunun doktora tezi olarak tavsiye edilesindeki temel gaye, Türk hukukundaki bu boşluğun doldurulması olmuştur. Bu çalışmanın doktrindeki bu boşluğu bir nebzede olsa doldurması yazarını mutlu edecektir. Doktora tezi olarak hazırlanan bu çalışma 1995 yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü′nde, Prof.Dr. Seyfullah EDİŞ, Doç.Dr. Tuğrul ARAT ve Yard.Doç.Dr. M.Turgut TURHAN′dan oluşan jüri önünde savunulmuş ve ittifakla kabul edilmiştir. Bu çalışma, iki yıla yakın bir zamanı MPI-Hamburg′da olmak üzere 1991-1995 yıllan arasında tamamlanmıştır. Çalışmanın hazırlanmasında değerli fikirleri ile büyük katkıda bulunan Pror.Dr. Tuğrul Ansay′a, Prof Dr. Bilge ÖZTAN′a, Yard.Doç.Dr. M.Turgut TURHAN′a ayrıca bu çalışmanın hazırlanması ve tashihi aşamasında desteğini esirgemeyen oda arkadaşını Yard. Doç. Dr. Şahin AKINCI′ya teşekkürü bir borç bilirim. Akademik çalışmalarımın her aşamasında benden desteğini esirgemeyen ve bu çalışmamda da tez danışmanlığımı üstlenme zahmetinde bulunan hocam Doç.Dr. Tuğrul ARAT′a şükran borçluyum. Ayrıca yoğun çalışmalarım sırasında kendilerinden sürekli sabır ve teşvik gördüğüm eşim Seyhan ve oğlum Seyit Ali′ye teşekkürü bir borç bilirim. Konya 1996 Yard.Doç.Dr. Vahit DOĞAN İÇİNDEKİLER KISALTMALAR XV GİRİŞ § 1. KONUNUN TAKDİMİ 1 I. İŞÇİ ve İŞVEREN KAVRAMLARI 2 A) İŞÇİ 2 B) İŞVEREN 5 [I. İŞ AKDİ ve İŞ İLİŞKİSİ KAVRAMLARI 5 A) İŞ AKDİ 5 B) İŞ İLİŞKİSİ 7 III. MADDİ HUKUKTA İŞ HUKUKUNUN DÜZENLENMESİ 7 IV. MİLLETLERARASI İŞ HUKUKU 8 § 2. ARAŞTIRMANIN AMACI, KAPSAM ve PLANI 9 I. ARAŞTIRMANIN AMACI 9 II. ARAŞTIRMANIN KAPSAMI 10 III. ARAŞTIRMANIN PLANI 12 BİRİNCİ BÖLÜM BAĞLAMA KURALININ TESBİTİ § 3. GENEL OLARAK BORÇ İLİŞKİLERİNDE BAĞLAMA KURALININ TESBİTİ 15 I. İRADE MUHTARİYETİNİN TARİHİ GELİŞİMİ 15 II. AKİTLERDEN DOĞAN BORÇ İLİŞKİLERİNDE İRADE MUHTARİYETİ 17 A) MİLLETLERARASI AKİTLERDE TARAFLARIN HUKUK ′SEÇİMİ 17 1. Hukuk Seçimi Şekilleri 18 a) Açık İrade Beyanı ile Hukuk Seçimi 18 b) Zımnî İrade Beyanı ile Hukuk Seçimi 18 c) Farazi İrade Beyanı İle Hukuk Seçimi 24 d) Zımnî Hukuk Seçimi- Farazi Hukuk Seçimi 25 2. Hukuk Seçiminin Meydana Gelmesi ve Geçerliliği 26 a) Hukuk Seçimi Sözleşmesinin Şekli 26 b) Hukuk Seçimi Sözleşmesinin Geçerliliği 27 3. Hukuk Seçiminin Sınırı 30 a) Yabancı İrtibat (Milletlerarası Unsur) 30 b) Seçilebilecek Hukuk Bakımından 34 aa) Tatbik Edilecek Hukuk Seçiminde Serbesti 34 bb) Milli Karaktere Sahip Olmayan Bir Hukukun Seçimi..,.. 35 aaa) Genel Hukuk Prensiplerine Gönderme 36 ccc) Lex Mercatoria 37 c) Kısmi Hukuk Seçimi , 39 B) HUKUK SEÇİMİNİN ZAMANI 41 C) HUKUK SEÇİMİNİN SINIRLANMASI VE YASAKLANMASI 43 III. OBJEKTİF ESASLARA GÖRE BAĞLAMA 44 A) KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA YER ALAN DÜZENLEMELER 44 B) TÜRK HUKUKUNDA KABUL EDİLEN OBJEKTİF BAĞLAMA KURALLARI 47 § 4. İŞ HUKUKU ALANINDA BAĞLAMA KURALININ TESBİTİ 48 I. GENEL OLARAK 48 II. AKİT STATÜSÜNÜN TESBİTİ 50 A) TARAF İRADELERİNE BAĞLAMA (İrade Muhtariyeti)... 50 1. Genel Olarak 50 2. Hukuk Seçimi Şekilleri 56 3. Kısmi Hukuk Seçimi 57 4. Milletlerarası İş Hukuku Alanında İrade Muhtariyetinin Sınırları ...5 8 a) Genel Olarak 58 b) Zayıf Âkit Tarafı Koruma Gayesi Bakımından Sınırlama 58 aa) Seçilebilecek Hukuk Düzenlerinin Sınırlandırılması 60 bb) Yararlılık İlkesi Bakımından Sınırlama 61 aaa) Maddi İş Hukukunda Yararlılık İlkesi 61 i. Genel Olarak 62 ii. Yararlılık İlkesinin Hukuki Temeli 62 iii. Yararlılık İlkesinin Geçerlilik Alanı 63 bbb) Milletlerarası Özel Hukukta Yararlılık İlkesi 64 i. Genel Olarak 64 ii. İş Akitlerinde Yararlılık Prensibi 65 (1) Emredici Hükümler 65 (2) Yararlılık Karşılaştırması 67 (a) Toplu Olarak Karşılaştırma 68 (b) Tekli Karşılaştırma 69 *(c) Grup Olarak Karşılaştırma 70 iii. Karşılaştırma Ölçüsü 70 (1) Sübjektif Değerlendirme Ölçüsü 71 (2) Objektif Değerlendirme Ölçüsü 71 ece) Türk Milletlerarası Özel Hukuku Bakımından Yararlılık İlkesi 73 c) Değerlendirme -75 aa) Seçilebilecek Hukuk Düzenleri Bakımından Sınırlama 75 bb) Yararlılık İlkesi Bakımından Sınırlama ,76 B) OBJEKTİF ESASLARA GÖRE BAĞLAMA 77 1. İş Yeri Hukuku (İfa Yeri-Ağırlıklı Edimin İfa Yeri) 78 a) Genel Olarak 78 b) Geçici Göndermeler 80 2. İşverenin Merkez Yeri (İşletme Merkezi) Hukuku (Niederlassung) 82 3. Sıkı İrtibatlı Yer Hukukuna Bağlama 85 III. DEĞERLENDİRME 88 İKİNCİ BÖLÜM İŞ HUKUKU ALANINDA BAĞLAMA KURALININ SINIRI § 5. BAĞLAMA KURALININ UYGULAMA ALANI 90 I. ATIF PROBLEMİ , 90 A) GENEL OLARAK 90 B) AKDİ BORÇ İLİŞKİLERİNDE ATIF PROBLEMİ 92 II. VASIFLANDIRMA 94 A) LEX FORİ ESASINA GÖRE VASIFLANDIRMA 95 B) LEX CAUSAE ESASINA GÖRE VASIFLANDIRMA 96 C) MUKAYESELİ HUKUK ESASINA GÖRE VASIFLANDIRMA 96 D) KADEMELİ VASIFLANDIRMA 97 E) MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK BAKIMINDAN VASIFLANDIRMA 97 III. DOĞRUDAN UYGULANAN NORMLAR BAKIMINDAN SINIRLAMA 98 A) GENEL OLARAK .98 1. Doğrudan Uygulanan Normlar Kavramı 99 ′"2. Milletlerarası Özel Hukukta Doğrudan Uygulanan Normların Nazara Alınması 103 a) Yabancı Doğrudan Uygulanan Normların Nazara Alınması 104 aa) Akit Statüsünün Doğrudan Uygulanan Normları 104 aaa) Borç Statüsü Teorisi 104 bbb) Özel Bağlama Teorisi 106 ccc) Menfaat Teorisi 106 ddd) Pozitif Düzenlemeler 107 bb) Üçüncü Devletin Doğrudan Uygulanan Normları .... 110 b) Lex Fori′nin Doğrudan Uygulanan Normları 112 B) MİLLETLERARASI İŞ AKİTLERİNDE DOĞRUDAN UYGULANAN NORMLARIN NAZARA ALINMASI 115 1. İş Akdi Statüsünün Doğrudan Uygulanan Normları 116 2. İş yeri Hukukunun Doğrudan Uygulanan Normları 117 3. For Devletinin Doğrudan Uygulanan Normları 1 19 § 6. AKİT STATÜSÜNÜN UYGULAMA ALANI 121 I. TARAFLARIN EHLİYETİ 121 II. AKDİN ŞEKLİ 123 III. İŞ AKDİNİN KURULMASI VE GEÇERLİLİĞİ 124 . A) GENEL OLARAK , 124 B) ÇALIŞMA MÜSAADESİ 125 C) İŞE ALMA MÜKELLEFİYETİ- ÇALIŞTIRMA YASAĞI 125 IV. TARAFLARIN HAK VE MÜKELLEFİYETLERİ 126 A) AKDİN DEVAMI ESNASINDA 127 B) AKDİN SONA ERMESİNDEN SONRA 128 V. İŞ AKDİNİN SONA ERMESİ 128 VI. KAMU DÜZENİ 129 SONUÇ 135 BİBLİYOGRAFYA. 141