Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (55)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

İpotekli Sermaye Piyasası Araçları

İpotekli Sermaye Piyasası AraçlarıSayfa Sayısı
:  
398
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2008
ISBN NO
:  
978-975-295-853-1

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...ÖNSÖZ \"İpotekli Sermaye Piyasası Araçları\" başlıklı bu çalışma, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalında Doktora tezi olarak hazırlanmış ve 15.02.2007 tarihinde Prof. Dr. Güzin Üçışık, Prof. Dr. Merih Kemal Omağ, Prof. Dr. Mehmet Bahtiyar, Prof. Dr. Cemal Şanlı, Prof. Dr. Turan Yıldırım\′dan oluşan jüri önünde savunularak, oybirliği ile başarılı bulunmuştur. Çalışma, doktora tezi hâlinde jüriye sunulurken, ipotekli sermaye piyasası araçlarını mevzuatımıza dâhil eden 5582 sayılı \"Konut Finansmanı Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun\", bir kanun tasarısı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi genel kurulunda beklemekteydi. Bu sebeple, tez bu tasarı ele alınarak hazırlanmış ve jüri önünde savunulmuştu. Bununla beraber, tezin kabul edildiği 15.02.2007 tarihinden hemen sonra, 5882 sayılı kanun, TBMM genel kurulunda hükümlerine yapılan bazı eklemeler ve değişikliklerle 21.02.2007 tarihinde kabul edilmiştir. Kabul edilen 5582 sayılı kanunda yapılan değişiklikler, konut finansman sistemi ve bu sistemde yer alan konumuz olan ipotekli sermaye piyasası araçları hakkında tasarıda yer alan hükümlere ait çok büyük değişiklikler getirmemekle birlikte, yine de bazı farklılıkları içinde barındırmaktadır. Bu sebeple, çalışma kitap haline getirilirken, 5582 sayılı kanun esas alınarak gerekli değişiklikler ve düzeltmeler yapılmıştır. Aynı zamanda bu kanuna ilişkin SPK\′yı ilgilendiren hükümler çerçevesinde hazırlanan ikincil mevzuata ilişkin taslak tebliğlerde bu aşama esnasında kamuoyu görüşüne sunulmuş ve 4 Ağustos 2007 tarih 26603 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu nedenle de ipotekli sermaye piyasası araçlarına ait olmak üzere ortaya konulmuş olan Seri III No:33 ve Seri III No:34 sayılı tebliğlerdeki düzenlemeler metne işlenmiştir. Bunların yanında, tezin savunulması sırasında, jüri üyelerinin bazı noktalar üzerinde yaptıkları eleştiriler dikkate alınarak, gerekli düzeltmeler ve eklemeler çalışmada yapılmıştır. Her ne kadar bahsettiğimiz değişiklikler söz konusu olsa da, çalışmanın esası, insicamı dolayısıyla ana çatısı korunmuştur. Çalışmanın meydana getirilmesi sırasında tez danışmanım olması nedeniyle, konuya yönlendirici etkisi ve daha sonra yaptığı katkılardan dolayı Hocam Prof. Dr. Güzin Üçışık\′a şükranlarımı sunuyorum. Jüri üyeleri olarak değerli ve yapıcı eleştirileriyle çalışmanın kitap hâline gelmesi süresinde etkileri olan jürideki görüşlerinden dolayı Hocalarım Prof. Dr. Merih Kemal Omağ ve Prof. Dr. Mehmet Bahtiyar1 a da, bu katkılarından dolayı teşekkürü bir borç bilmekteyim. Diğer jüri üyeleri Hocalarım Prof. Dr. Cemal Şanlı ve Prof Dr. Turan Yıl-dırım\′a da savunma esnasındaki tez hakkındaki görüşleri nedeniyle ayrıca teşekkür ederim. Elbette ki, bu eser benim yetişmemde tarif edilemez emek ile maddi ve manevi destekleri olan Aileme ithaf olunmuştur. Onların haklarını hiçbir şekilde ödeyemem. Son olarak çalışmanın kitap hâline getirilip basılarak daha geniş bir kitleye ulaşmasını sağlayan Beta Yayınevi çalışanları ve yayınevi sorumlusu Seyhan Satar\" a teşekkür etmek istiyorum. Kayseri, 05.11.2007 Yrd. Doç. Dr. Burak ADIGÜZEL GİRİŞ Temelde, doğrudan bir yatırım aracı olan gayrimenkul, aileler için konut, ekonomide faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişiler içinse hizmet ve üretim sektörlerinin kullandığı binalar olmak üzere, dünyadaki bütün ülkelerde ekonomi içinde oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Bilhassa bugün için, gelişmiş ekonomiler içindeki sermayenin yarısı, iktisadi açıdan durağan varlıklar biçiminde nitelendirilen gayrimenkuller olmakla birlikte, bunlar sermaye piyasası yoluyla varolan varlık değerleri tedavül ettirilecek bir biçimde, ülkenin ekonomik sistemine kanalize edilemezlerse, ekonomik hayatta gerçek değerlerine ulaşamamakta ve verebilecekleri ekonomik menfaati tam olarak sağlayamamaktadırlar. Zira gayrimenkullere bağlanan ekonomik değerler, parasal anlamda çok yüksek iken, sabit bir yatırım aracı olarak kaldıkları sürece, ekonomiye tam bir faydada bulunamamaktadırlar. Bunun yanında, büyük oranda yabancı sermayeye ihtiyaç duyulan gelişmekte olan ülkelerde, gayrimenkule yapılacak yatırımların büyüyebilmesi ve yeterli seviyeye ulaşabilmesi için, bu yatırımları sağlayacak belli bir finansman yeterliliğine sahip kişi ya da gruplardan toplanabilmesi imkânını ortaya çıkartmak gerekmektedir. İşte, bunu sağlayabilmek için de, alacak menkul kıymetleştirmesinin yer aldığı, konut ağırlıklı bir gayrimenkul finansman sistemi gereklidir. Aynı zamanda, bir sistem olarak kurulacak konut ağırlıklı bir gayrimenkul finansmanı, hem bireylerin hane ihtiyaçlarının karşılanması hem de inşaat ve fınans sektörleri ile doğrudan bağlantısı nedeniyle, bu sektörlerin sağlıklı bir biçimde gelişimi yönünden de büyük önemi haizdir. Sistem, tam bir organizasyon içinde çalışırsa; bir ülkede konut sahibi olan vatandaşların çoğalması yönünden getirdiği olumlu sosyal etki yanında, ekonomik kalkınmanın motoru olma ve planlı kentleşmeyi de sağlamaktadır. Sistemin işlemesiyle; konut veya ticari olsun üretilecek gayrimenkullerin finansman maliyetlerinin düşürülebilmesi için de, tedavül eden menkul kıymet niteliğindeki araçların kullanılması gerektiği araştırmalar sonucu ortaya çıkmıştır. Bütün bu saydıklarımız itibariyle, konut finansman sistemi içinde, sermaye piyasasının bir yardımcı yol olarak seçilmesi; yani, gayrimenkule yönlendirilen kaynakların menkul kıymetleştirilmeleri ve bunun gayrimenkul finansmanına etkileri önümüze çıkmaktadır. Gelişmiş ülkelerin hepsi ve gelişmekte olan bazı ülkelerde, gayrimenkul finansmanını sağlayabilmek için, esasını konut için uzun vadeli ipoteğe dayalı teminatla borç verme yönteminin oluşturduğu bir konut finansmanı sistemi meydana getirilmiştir. Bu sistem için; İngilizce ipotek terimini karşılayan, mortgage tabiri geniş bir anlam ifade eder şekilde kullanılmaktadır. Ülkelere göre, bazı farklılıkların varlığına karşın, birbirine benzeyen bu gayrimenkul finansman sistemlerin en önemli saç ayaklarından biri, bu ipotekli kredilerin menkul kıymetleştirilmesidir. Zaman içinde, sermaye piyasası gelişmiş birçok ülkede bir sistem olarak gayrimenkul finansmanının büyük çaplı olarak ele alınması ve konut finansmanında sermaye piyasası araçlarına meyledilmesi yönündeki akım, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa\′da büyük çapta bu ipotek kredilerinin menkul kıymetleştirildiği piyasaların oluşmasını sağlamıştır. ABD\′de 1930\′lu yıllarda başlayan devletin yoğun desteği ile ipoteğe dayalı uzun vadeli krediler talebinin artması sonucu, bu finansmanı sürdürebilmek açısından ikinci ipotek piyasası kurularak geliştirilmiştir. Böylece de, 1970\′li yıllardan itibaren, ipoteğe dayalı bu kredi alacaklarının menkul kıy-metleştirilmesi uygulamaları, günümüzde büyük miktarda talep edilen ipotekli sermaye piyasası araçlarının oluşmasına yol açmıştır. Bugün için, ABD\′de gayrimenkul finansmanının sağlanmasında çok büyük bir öneme sahip olan ve iyi bir yatırım aracı olarak kabul edilen ipotekli sermaye piyasası araçlarının toplam değerinin yaklaşık, 4 trilyon 208 milyar dolar olduğu tahmin edilmektedir*. Aynı şekilde, Avrupa Birliğinde, toplam konut kredisi olarak verilen ipotek kredileri 2003 sonu hesaplamalarına göre, 4,2 trilyon Euro civarında olup, bunun yaklaşık 2,5 trilyon Euro civarındaki miktarı menkul kıymetleştirilmiştir2. Türkiye\′de ise, Sermaye Piyasası Kanun\′un (SerPK) 1992 tarihli değişiklikleriyle varlıkların menkul kıymetleştirilmesi yoluyla, gayrimenkul fi- ABD\′de toplam ipotek kredileri 2003 yılı sonu itibariyle 7 trilyon 132 milyar dolar olup, bunun Y oranında bir kısmı menkul kıymetleştirilmiştir; Lea Michael; US Mortgage Market Trends, Tebliğ; Konut Finansmanı ve Türkiye Konferansı, 9-10 Aralık, İstanbul 2004, s. 12. 2005 yılı sonunda ise bu miktar 9 trilyon 287 milyar dolara ulaşmıştır. Bkz. http://www.hypo.org/content/Default.asp [11.03.2006 ] Lambert Annik; Trends Europan Housing Finance, Tebliğ, Konut Finansmanı ve Türkiye Konferansı-I, 9-10 Aralık, İstanbul 2004, s.4, Lord Ted; Gayrimenkul Sektöründe Kurumsallaşma, Yabancı Sermaye ve Uzun Vadeli Konut Finansmanı, 9-10 Mayıs 2005, Gayrimenkul Zirvesi V, Gyoder Yayını, İstanbul 2005, s.80. AB ülkelerinde 2004 yılında verilen toplam ipotek kredisi ise 1,5 trilyon Euro\′dur. 2005 sonunda toplam ipotek piyasası, 25 AB ülkesinde 5 trilyon 138 milyar Euro rakamına ulaşmıştır. Bkz. http://www.hypo.org/content/Default.asp 125.03.2007 | si amacıyla, bu sermaye piyasası araçlarının dayandığı ipotekli konut finansman sistemi ile ağırlığı uzun vadeli ipotekli krediler olan kaynakların yabancı hukuklardaki geçmişten bugüne gelişimine baktık. Daha sonra da, ipotekli sermaye piyasası araçlarının yine yabancı hukuklardaki yerlerine değindik. Özellikle, konumuz açısından, Avrupa örneğinde Almanya, İngiltere deneyimlerinin yanı sıra, Avrupa ülkeleri içinden özelliği dolayısıyla Danimarka\′yı ve hukukumuz açısından da önemli olan İsviçre\′yi, diğer ülkelerle birlikte fakat daha ayrıntılı ele aldık. Gelişme çizgisi içinde gelenekselleşen ve Avrupa ile ABD\′de farklılaşan ipotekli sermaye piyasası araçlarım ayrı ayrı incelerken, bu sermaye piyasası araçlarının, dünü ve bugünü ile beraber ABD ve Avrupa ülkelerinde ipotekli kredi verme sistemlerine de genel bir bakış yapmayı uygun gördük. Bu arada, Türkiye\′de gayrimenkul finansmanı için, Sermaye Piyasası Kurulu\′nun 1995 tarihli VDMK tebliğinden öncesine ve sonradan hukukumuza giren ipotekli sermaye piyasası araçları benzeri menkul kıymetleştirme yöntemlerine genel tarihçe içinde yer verdik. Bu bölümde, incelemeye alacağımız diğer bir konu ise, tezimizin konusunu oluşturan ipotekli sermaye piyasası araçları hakkında, kanunlaştırmayla mevzuatımıza girmiş olan hükümlerdir. Bu hükümler içinde sadece ipotekli sermaye piyasası araçlarına ilişkin SerPK\′da yapılan değişikliklere değil, konut finansman sistemine ilişkin değişikliklerin hepsine, bütün sistemi anlamak açısından değinilmiştir. İkinci bölümde, ipotekli sermaye piyasası aracı kavramı, 5582 sayılı kanunla getirilen ipotekli sermaye piyasası araçları ve hukuki nitelik yönünden de ipotekli kredilerin menkul kıymetleştirilmesi sonucu ihraç edilecek bu sermaye piyasası araçlarının, ticaret hukukuna göre kıymetli evrak niteliği ve sermaye piyasası hukuku açısından da menkul kıymet nitelikleri incelenmiştir. Bunun yanında, ABD ile Avrupa\′da ikinci ipotek piyasalarındaki sermaye piyasası araçlarının hukuki niteliklerine beraberce göz atılmıştır. Bu bölümde, SerPK\′ya 5582 sayılı kanunla getirilen hükümler ile ortaya konulan, her türlü alacak şeklindeki varlık menkul kıymetleştirmesine yönelik, bilhassa konumuz bakımından önemli olan konut hariç olmak üzere diğer gayrimen-kullere yönelik alacakların menkul kıymetleştirilmesinde kullanılacak varlık teminatlı menkul kıymetler ve varlık finansman fonlarından da söz edilmiştir. Üçüncü bölümde ise, ipotekli sermaye piyasası araçlarının, ihraç edilebilmesi için hem Sermeye Piyasası Kurulu dışında hem de nezdinde izlenecek yöntem ipotekli sermaye piyasası araçlarına göre ayrıntılı olarak incelenmiştir. Son bölümde ise, ipotekli sermaye piyasası araçlarına ilişkin olmak üzere, bu araçlar ihraç edildikten sonra hukuki anlamda her bir menkul kıymet tipi için ihraççılar ve yatırımcıların hakları ile borçları, borçların sona ererek ipotekli sermaye piyasası araçlarının ortadan kalkması durumu incelenmeye çalışılmıştır. İpotekli sermaye piyasası araçlarını incelerken, bir bakıma konunun özelliği gereği konut finansman sisteminin bütününe değinilmesi söz konusu olduğundan, çalışmanın esasını oluşturan kanunun, İcra İflas Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Finansal Kiralama Kanunu ve Vergi Kanunlarında yapacağı pek çok değişiklik ile bunların neden ve sonuçlarına çalışmamızda değindik. Konut esas olmak üzere, gayrimenkul finansmanı için ipotekli finansman sistemi ve buna bağlı ipotekli sermaye piyasası araçlarını en yoğun ve en başarılı şekilde ihraç eden, ABD\′nin hukuki düzenlemelerini ve bu düzenlemelerle oluşturulan sistemi inceledik. Ayrıca, kıta Avrupa\′sı uygulamasında gayrimenkul finansmanı için yerleşmiş geleneksel menkul kıymetleştirme uygulaması olan, ipotek teminatlı tahvillere ilişkin kanunları da incelememizde ele aldık. Bu, her iki menkul kıymetleştirme usulünün yeni düzenlemeler ile sermaye piyasası mevzuatına girmesi, çıkış noktaları olan Avrupa ve ABD\′deki mevzuatları da göz önüne almamızı gerektirmiştir. Terminolojik olarak ise; bir varlık menkul kıymetleştirilmesi olan gayrı-menkullere sağlanan kaynakların yeniden finansmanında kullanılan, ABD ve Avrupa\′da geliştirilmiş menkul kıymetleri birbirinden ayırmak için mevzuatımızda ve yabancı literatürdeki farklı isimler altındaki menkul kıymet çeşitlerini, uluslararası esasa bağlı kalarak isimlendirdik. Böylece, bu isimlendirmede, uluslararası literatürdeki tabirlerin Türkçeye geçmiş biçimlerini kullanan, yeni kanunun terminolojisine de sadık kaldık. Bütün menkul kıymetleştirme tiplerine yine 5582 sayılı kanun içinde yer alan SerPK\′na ait hükümlerin kullandığı ipotekli sermaye piyasası araçları adım vermeyi uygun gördük. Sonuç bölümünde ise, yeni hukukumuza giren uzun vadeli ipotekli gayrimenkul finansmanı sisteminin olmazsa olmazı olan ipotekli sermaye piyasası araçlarına ilişkin çalışmamızın genel bir değerlendirmesini yapacağız. İÇİND€Kİl€R ÖNSÖZ V KISALTMALAR XIII GİRİŞ . 1 Birinci Bölüm İPOTEKLİ SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ TARİHÇESİ § 1. Gayrimenkul Finansmanında İpotekli Krediler ve Sermaye Piyasası Araçları 9 I. Genel Olarak 9 1. İpotek ve İpotekli Krediler 9 A) Klasik İpotek Kredileri 17 B) Değişken İpotek Kredileri 18 2. İpotekli Sermaye Piyasası Araçlarının Ortaya Çıkışı 19 II. ABD\′de Gayrimenkul Finansmanında Sermaye Piyasası Araçları 30 1. Ödeme Aktarımlı İpotek Menkul Kıymetleri (Mortgage Pass-Through Securities) 35 2. İpoteğe Dayalı Tahviller (Mortgage Backed Bonds) 38 3. Ödeme Aktarımsız (Nakit Aktarmalı) İpotek Menkul Kıymetleri (Mortgage Pay- Through Securities) 40 4. Şeritli İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler (Stripped Mortgage Backed Securities) 43 5. Gayrimenkul İpotek Yatırım Aracı (Real Estate Mortgage Investment Conduit) 44 III. Avrupa\′da Gayrimenkul Finansmanında Sermaye Piyasası Araçları 46 1. Almanya\′da İpotekli Sermaye Piyasası Araçları 49 2. İngiltere\′de İpotekli Sermaye Piyasası Araçları 55 3. Diğer Avrupa Ülkelerinde İpotekli Sermaye Piyasası Araçları 58 TV. Türkiye\′de Gayrimenkul Finansmanında Sermaye Piyasası Araçları 66 1. İpotekli Borç Senedi 67 2. İrat Senedi 69 3. Gayrimenkul Karşılığı Rehni Karşılığı İhraç Edilen Senetler 71 4. Rehinli Tahvilat 73 5. Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler (VDMK) 74 § 2. 5582 Sayılı Kanun İle Getirilen Yasal Düzenlemeler 76 I. Sermaye Piyasası Hükümleri 76 II. 5582 Sayılı Kanun İle Diğer Kanunlarda Yapılan Değişiklikler . .87 1. İcra İflas Kanunundaki Değişiklikler 87 2. 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanununda Yapılan Değişiklikler 92 3. 3226 Sayılı Kanunda Yapılan Değişiklik 103 4. Toplu Konut Kanununda Yapılan Değişiklik 103 5. Vergi Kanunlarında ve Harçlara İlişkin Kanun ve Tarifelerde Yapılan Değişiklikler 104 III. İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetlere İlişkin Tebliğler 109 1. Derecelendirmeye İlişkin SPK Tebliği 109 2. Değerlemeye İlişkin SPK Tebliğleri 111 3. İTMK\′lara ve İDMK\′lara İlişkin Tebliğler 115 İkinci Bölüm İPOTEKLİ SERMAYE PİYASASI ARACI KAVRAMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ § 3. İpotekli Sermaye Piyasası Aracı Kavramı 119 I. Genel Olarak 119 II. İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler .128 1. Tanımı ve İhraççıları 128 A) Tanımı 128 B) İhraççüar 133 2. Teminat Havuzları ve İçeriği 134 A) Teminat Havuzu Kavramı 134 B) Teminat Havuzuna Dâhil Varlıklar 136 C) Teminat Havuzu Sayısı 138 D) Teminat Havuzundaki Varlıkların Kayıt Altına Alınması 139 E) Teminat Havuzuna Girecek ipotekli Varlıkların Nitelikleri 143 F) Teminat Havuzundaki İkame Varlıklar 145 3. Teminat Havuzuna Ait Prensipler 153 4. Teminat Sorumlusu 159 5. Yatırımcıları Koruyucu Hükümler 164 A) Teminat Havuzundaki Varlıkların Yalnızca Menkul Kıymetlerin Teminatı Olması 165 B) Koruyucu Sözleşmelerin Feshedilemezliği 165 C) Öncelik Hakkı 166 D) İhraççının Diğer Varlıklarına Başvurabilme Hakkı . . . .172 III. Konut Finansman Fonları (İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler) .174 1. Tanımı 174 2. Konut Finansman Fonunun Yapısı ve Kuruluşu 177 A) Kollektif Yatırım Sözleşmesi 182 B) Fon İçtüzüğü ve Kollektif Yatırım Sözleşmesinden Farkı 187 C) Konut Finansman Fonunun Tarafları 192 a) Fon Kurucusu 192 b) Fon Kurulu 197 c) Saklayıcı 201 d) Fon Malvarlığının Yapısı ve Özelllikleri 203 e) Fon Kurulunun Görevi ve Sorumluluğu 206 3. Konut Finansman Fonuna İlişkin Diğer Hükümler 212 A) Teminatın Fon Hesabına Kaydı, Varlıkların Ayrı Kayıt Altına Alınması ve İhraçtan Önce SPK\′ya Başvuru Zorunluluğu 213 B) Farklı Nitelikte İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler İhracı 216 C) Konut Finansman Fonlarında SPK\′nm Diğer Yetkileri .222 D) Konut Finansman Fonlarında Yatırımcıları Koruyucu Hükümler 223 IV. Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler ve Varlık Finansman Fonları 225 § 4. İpotekli Sermaye Piyasası Araçlarının Hukuki Niteliği 231 1. İpotekli Sermaye Piyasası Araçlarının Kıymetli Evrak Niteliği .233 1. Genel Olarak 233 A) Türk Hukuku Açısından 233 B) Yabancı Hukuklarda 235 2. İpotekli Sermaye Piyasası Araçlarının Kıymetli Evrak Çeşitleri Arasındaki Yerleri 243 A. Temsil Ettiği Hakkın Niteliğine Göre 243 B. Hakkın Senetten Önce Var Olup Olmadığına Göre 247 C. Düzenlenmelerine Sebep Olan Hukuki Muamele İle İlgisine Göre 248 D. Kamu İtimadına Mahzar Olmalarına Göre 249 II. İpotekli Sermaye Piyasası Araçlarının Menkul Kıymet Niteliği 251 1. Genel Olarak 251 2. Menkul Kıymetlere Ait Özellikleri Yönünden 252 A. Ortaklık ve Alacaklılık Hakkı Sağlaması 252 B. Belirli Bir Meblâğı Temsil Etmesi 253 C. Yatırım Aracı Olması 254 D. Dönemsel Gelir Getirmesi 256 E. Misli Nitelikte Olma 256 F. Seri Halinde Çıkarılma 257 G. İbarelerinin Aynı Olması 258 Üçüncü Bölüm İPOTEKLİ SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ MENKUL KIYMETLEŞTİRİLME USULÜ § 5. İpotekli Sermaye Piyasası Araçlarının Menkul Kıymetleştirilmeleri 261 I. SPK Dışındaki Usul 261 1. Konut Finansmanı 262 A. Finansman Yolları 262 B. Konut Finansmanı Sözleşmesi 264 a) Sözleşmenin Zorunlu Unsurları 267 II. aa) Kredi Tutarı 267 bb) Sözleşmeye Konu Konut 268 cc) Yıllık Faiz ve Maliyet Oranları İle Toplam Borç Tutarının Dağılımı ve Bunların Hesaplanma Yöntemleri 269 dd) Ödeme Planı ve Ödeme Usulü 269 ee) İstenecek Teminatlar 270 ff) Ödemelerde Temerrüt 271 gg) Taksit veya Toplam Borcun Erken Ödenmesine İlişkin Şartlar 272 hh) Yabancı Para Borcuna Ait Şartlar 274 ii) Kıymet Takdiri Şartları 274 jj) Sigorta Durumu 274 b) Sözleşmenin İhtiyari Unsurları 275 c) İpotek Ödeme Sigortası 276 2. İpotekli Varlıkların Devri Ve Teminat Havuzlarının Oluşturulması 278 A. İpotekli Varlıkların Devri 278 a) Devrin Hukuki Niteliği 279 b) Devrin Şekli 285 B. Teminat Havuzlarının Oluşturulması 289 SPK Nezdindeki Usul 293 1. Yüklenicilik (Underwriting) 294 2. İpotekli Sermaye Piyasası Araçlarının Kurul Kaydına Alınması 299 A. Kayda Alınma İçin Başvuru 304 B. İnceleme 310 C. İzahname ve Sirküler 311 D. İlan ve Reklâmlar 316 3. Satış 319 A. Halka Arz 319 B. Halka Arz Edilmeksizin Satış (Tahsisli Satış) 321 C. Satış ve Sonuçlarının Bildirilmesi 322 4. Borsa Kotasyonu 323 Dördüncü Bölüm İPOTEKLİ SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI SAHİPLERİNİN HAKLARI VE BORCU İLE MENKUL KIYMETLERİN ÜZERİNDEKİ HAKLARIN ORTADAN KALKIŞI § 6. İpotekli Sermaye Piyasası Araçları Sahiplerinin Hakları ve Borcu . .329 I. İpotekli Sermaye Piyasası Araçları Sahiplerinin Hakları 329 1. İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler 329 A. Alacak Hakkı 329 a) Sermaye Alacağı 329 b) Faiz Alacağı 332 B. Rehin Hakkı 333 C. İhraççıyı Dava ve Takip Hakkı 335 2. İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler 336 A. Kâr Payı Alma Hakkı 336 a) Ödeme Aktarımlı İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetlerde 336 b) Diğer İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetlerde (Alacak Hakkı) 338 B. Satma ve Tedavül Ettirme Hakkı (Geri Satım Hakkının Olmaması) 339 C. Bilgi Alma Hakkı 342 D. Tasfiye Payına Katılma Hakkı 342 II. İpotekli Sermaye Piyasası Araçları Sahiplerinin Borcu 343 § 7. İpotekli Sermaye Piyasası Araçlarında Hakların Sona Ermesi 343 I. İpotek Teminatlı Menkul Kıymetlerde 343 1. Sermaye Alacağının Geri Alınması 343 2. Yenileme 344 3. Takas 344 4. Alacaklı ve Borçlu Sıfatlarının Birleşmesi 345 II. İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetlerde 346 SONUÇ 349 ABSTRACT 361 KONUT FİNANSMANI SİSTEMİNE İLİŞKİN ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 363 BİBLİYOGRAFYA 387 İPOTEKLİ SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ İHRAÇ USULÜ 397