x
Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Haziran (39)      Mayıs (108)      Nisan (73)      Mart (140)

İnternet Aracılığıyla Gerçekleşen Marka İhlalleri Hakkında Milletlerarası Yetkiyi Haiz Mahkemeler Ve Uygulanacak Hukuk

İnternet Aracılığıyla Gerçekleşen Marka İhlalleri Hakkında Milletlerarası Yetkiyi Haiz Mahkemeler Ve Uygulanacak HukukSayfa Sayısı
:  
386
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2007
ISBN NO
:  
9789754643547

180,00 TLÖNSÖZ Teknolojinin yeni iletişim aracı olarak internet, bir yandan milletlerarası ticaretin gelişimine ve bu suretle evrensel bir pazar alanı oluşumuna olağanüstü katkı sağlarken; öte yandan, aynı anda dünyanın her yerinden erişimin sağlanabilmesi özelliği ile, ticarî ilişkilerini internet üzerinden kurgulayan tacirleri, mahallî pazar alanı dışında faaliyet gösterme amacı bulunmasa bile dünyanın herhangi bir yerinde dâva edilme riski ile karşı karşıya bırakmaktadır. Bu paralelde, kişi markalı ürün ve hizmetini internet aracılığıyla tüketiciye sunmaya başladığı an hukuka uygun biçimde kullanıyor olsa dahi, kullanım marka ihlâli yaratabilmekte ve bu durum Milletlerarası Özel Hukukta ve maddî Marka Hukukunda genel kabul gören hukuk kurallan ve ilkelerinin değiştirilmeleri ya da yeniden tanımlanma gereğini ortaya koymaktadır. Zira, mantıklı çözümlere işaret edebilmesi, sınırlı bir kapsamda gerçekleşebildiği için, geleneksel Marka Hukuku kurallarının sunduğu mevcut çözüm önerileri, internet kullanımı devreye girdiğinde yetersiz kalmakta ve yarattıkları adil olmayan sonuçlar, bu kuralların uygulanabilirliklerini sorgulanır hale getirmektedir. Bu kapsamda markaların, korunması ile ilgili olarak benimsenmiş bulunan "ülkesellik prensibi" ve buna bağlı olarak, markaların, hak olarak varlık kazandıkları ülke sınırlan dahilinde "mutlak surette korunmalan" ilkesi, ülke aşıcı etki doğuran internet aracılığıyla girişilen hukukî işlemlerde kullanılan markaların korunması söz konusu olduğunda, gerek yetkili mahkemelerin, gerekse uygulanacak yetkili hukukun tespiti ve uygulanacak maddî hukuk kurallan bağlamında daha esnek bir yorum ve/veya düzenleme yapma ihtiyacını ortaya koymaktadır. "Türkiye Amerika Birleşik Devletleri Kültürel Mübadele Komisyonu Fulbright Bursu " ile sağlanan imkân ile ulaşılan kaynaklardan faydalanmak suretiyle temel çatısı oluşturulan bu monografik çalışma aracılığıyla, halen milletlerarası platformda güncelliğini koruyan sözü edilen sorunlara çözüm arayışlan içinde, bu ihtiyacın varlığına dikkat çekebilmek, ancak teknolojinin bugünkü seviyesinde bir anlam ifade edecek olmakla birlikte, alternatif öneriler ve üzerinde uzlaşılan ortak noktalar dahilinde, Türk Hukukunda gündemde olan ilgili kanun değişikliklerinde yansımalannı bulabilmek dileği ile, bazı somut önerilerde bulunmak amaçlanmıştır. Bu vesile ile, "Türkiye Amerika Birleşik Devletleri Kültürel Mübadele Komisyonu "na ve eleştirileri ile çalışmanın biçimlenmesine yardımcı olan değerli meslekdaşım Prof. Dr. Süha TANRTVER′e teşekkürlerimi sunuyorum. Ankara, Ekim 2005 Doç. Dr. Fügen SARGIN İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 7 KISALTMALAR 15 GİRİŞ 19 I. BÖLÜM İNTERNET ARACILIĞIYLA GERÇEKLEŞEN MARKA İHLÂLLERİ HAKKINDA MİLLETLERARASI YETKİYİ HAİZ MAHKEMELERİN TAYİNİ SORUNU § 1. İnternet Aracılığıyla Gerçekleşen Marka İhlâlleri Hakkında Milletlerarası Yetkiyi Haiz Mahkemeleri Tayin Eden Yetki Kuralları, Doktrin ve Uygulamaya Genel Bakış 33 A. Yeni Milletlerarası Yetki Kuralları Oluşturulması Gerektiğini Savunan Görüş 34 B. Geleneksel Yetki Kurallarının Aynen ya da Islah Edilerek Uygulanabileceğini Kabul Eden Görüş ve Uygulama 37 1. Mahkemelerin Kişi Bakımından Yetkisi "PersonalJurisdiction"ran Tayini 41 a. Genel Yetkiyi Haiz Mahkemeler Olarak Dâvâlının İkametgâhı/ Mutad Meskeni Mahkemeleri 41 b. Özel Yetkiyi Haiz Mahkeme Olarak Haksız Fiilin İka Yeri Mahkemelerinin Tespiti 45 aa. Genel Açıklamalar 45 bb. İnternet Ortamında İka Yeri Kavramının Yorumuna Dair Görüşler 53 aaa. "Etki/Zarar Yeri′7"Ken«e ofEffect" ve "Fiil Yeri"/ "Venue ofAction " Mahkemelerini Birlikte Yetkili Gören Görüş 53 bbb. Geleneksel Yetki Kuralının Uygulanabilirliğini Aynı Zamanda Başka İrtibat Noktalarının Varlığı Şartına Bağlayan Görüş 58 ccc. Bilginin İnternete Yüklenme Yerini İka Yeri Olarak Esas Alan Görüş 60 aaaa. Zarara Sebebiyet Veren Fiil Yerinin Değerlendirilmesi 60 bbbb. Zarar Yerine Göre Yetkili Mahkemenin Tayininin Değerlendirilmesi 62 ddd. Zarar Yerine Göre Yetkili Mahkemenin Tayini 64 c. İnternet Aracılığıyla Gerçekleşen Marka İhlâlleri Hakkında Milletlerarası Yetkiyi Haiz Mahkemelerin Tayininde Alman Hukukunun Ortaya Koyduğu Kriterler 66 aa. Ülke Aşıcı Kitle İletişim Araçları Vasıtasıyla Gerçekleşen Kullanım Sonucu Ortaya Çıkan Marka İhlâlleri Bakımından Esas Alınan Yetki Kurallarının Uygulanabilirliği 67 aaa. Mahkeme Kararları 67 bbb. Mahkeme Kararlannda Dayanılan Gerekçenin "Online " Marka İhlâllerine Uygulanabilirliğinin Yerindeliğinin Değerlendirilmesi 69 bb. Yeterli Minimum İrtibat Ölçütü 70 cc. Verilecek Kararların Ülke Aşıcı Etkisine Göre Mahkemelerin Milletlerarası Yetkilerinin Tayin Edilmesi Gerektiğine Dair Görüşler 74 aaa. Dâvâlının İkametgâhının Yanı Sıra Fiil Yeri ve Etki/ Zarar Yeri Mahkemelerinin Ülke Aşıcı Karar Verebilme Yetkisinin Varlığı 76 aaaa. Fiil Yeri Mahkemelerinin Verecekleri Tazminat ve Kaçınma Kararlarının Etki Alanının Belirlenmesi 76 bbbb. Etki/Zarar Yeri Mahkemesinin Vereceği Tazminat ve Kaçınma Kararlarının Etki Alanının Belirlenmesi 79 bbb. Genel Yetkiyi Haiz Mahkemelerle Haksız Fiil Yeri Mahkemelerinin Ülke Aşıcı Etki Yaratan Kararlar Verebilmesi 81 d. İnternet Aracılığıyla Gerçekleşen Marka İhlâlleri Hakkında Milletlerarası Yetkiyi Haiz Mahkemelerin Tayininde Amerika Birleşik Devletleri Hukukunun Ortaya Koyduğu Kriterler 85 aa. Genel Açıklamalar 85 bb. ABD. Mahkeme Kararlan ve Doktrinin Ortaya Koyduğu Görüşler 90 aaa. Ticarî Akış Teorisi/SVea/n ofCommerce Theory " veya Websitesine Giriş Yapılabilirlik Temeline Dayalı Olarak Mahkemelerin Milletlerarası Yetkisinin Tayini 91 bbb. Diğer Kitle İletişim Araçlarıyla Karşılaştırma Yapılarak 93 aaaa. İletişim Aracı Olarak Telefon 93 bbbb. Yazılı Basın Aracılığıyla Gerçekleştirilen Reklâmlardan Hareketle 97 ccc. Websitesinin înteraktiflik Derecesi 100 ddd. Etkililik Temeline Dayalı Yaklaşım 108 aaaa. Genel Açıklamalar 108 bbbb. Görüşü Yansıtan Bazı Mahkeme Kararlan 111 cccc. Doktrinde Belirli Bir Ülkenin Hedeflendiğini Tespite Yardımcı Olacağı İleri Sürülen Diğer Bazı Unsurlar ..114 2. Mahkemelerin Dâva Konusu Esas Alınarak Belirlenen Milletlerarası Yetkisi "Subject-matter Jurisdiction" 120 3. Marka İhlâli İddiası ile Açılacak Dâvalarda Milletlerarası Yetkinin Taraf İradesi ile Tayin Edilebilmesi İmkânı 136 a. Yetki Anlaşması Yapılması İmkânını Reddeden Görüş 136 b. Yetki Anlaşması Yapılması İmkânını Kabul Eden Görüş 137 C. Milletlerarası Örgütler ile Çalışma Grupları Tarafından Hazırlanan Fikrî ve Smaî Mülkiyet Haklarına Özgü Bazı Metinler Dahilinde Milletlerarası Yetki Kurallarının Düzenlenişi 142 1. WIPO Tarafından Hazırlanan Ortak Tavsiye Karan Dahilinde Önerilen Yetkili Mahkemeler 142 2. Fikrî ve Sınaî Mülkiyet Haklan ile İlgili Yetki ve Mahkeme Kararlannın Tamnması Hakkında Sözleşme Taslağı 148 a. Kapsamı 151 b. Doğrudan Yetkiyi Belirleyen Kurallar 154 aa. Dâvâlının Mahkemesi 154 bb. Dâvâlının Dâvaya Katılması ile Mahkemenin Yetkili Hale Gelmesi 157 cc. Haksız Fiil Dâvalarında Özel Yetkili Mahkeme 159 aaa. Maddenin Açıklanması 159 bbb. Maddeye Yöneltilen Eleştiriler 166 dd. Yetkili Mahkemenin Taraf İradeleriyle Tayini 170 ee. Geçici ve Koruyucu Önlemler Almaya Yetkili Mahkemelerin Tespiti 172 ff. Mahkemelerin Yetkisinin İç Hukuk Kurallanyla Belirlenebilmesi İmkânı 173 aaa. Genel Olarak 173 bbb. İç Hukuk Kurallanyla Belirlenen Yetki Kurallarına Sözleşmeyle Getirilen Sınırlama 173 gg. Talep ve Dâvalılann Birleştirilebilmesi İmkânı 174 aaa. Birden Fazla Dâvâlı Hakkında Tek Bir Mahkemede Dâva Açılabilmesini Sağlayan Yetki Kuralı 179 bbb. 3. Kişi Dâvâlılar Hakkında Yetkili Mahkemenin Tayini.... 182 ccc. Derdestlik İtirazının Mahkemenin Yetkisi Üzerindeki Etkisi 183 ddd. Dâvalann Birleştirilmesi 188 hh. Mahkemenin Yetkisizlik Karan Vermesine Yol Açan İstisnaî Nedenlerin Varlığı 189 ıı. Karşı Dâva ve Ek Taleplerin Değerlendirilebilmesi 194 c. Dolaylı Yetkiyi Belirleyen Kurallar 195 aa. Tanıma ve Tenfize Tâbi Olabilecek Kararlar 196 bb. Tanıma veya Tenfız Talebinin Reddini Gerektiren Nedenler.... 198 cc. Tanıma ve Tenfız Devletinin Uzlaştırıcı Hukukî Önlemlere Hükmetme Yetkisi 204 3. Max-Planct Enstitüsü Bünyesinde Hazırlanan Öneri 208 § 2. İnternet Aracılığıyla Gerçekleşen Marka İhlâlleri Hakkında Milletlerarası Yetkiyi Haiz Türk Mahkemelerini Tayin Eden Yetki Kurallarının Tespiti ve Değerlendirilmesi 215 A. Marka Hakkı İhlâlleri Bakımından Milletlerarası Yetkiyi Belirleyen Yetki Kurallarının Tayini ve Bu Kuralların Niteliğine Dair Görüşler 215 1. Türk Hukukunda Marka Hakkı İhlâlleri Bakımından Mevcut Yetki Kuralları ve Bu Kuralların Niteliğine Dair Görüşler 215 2. Türk Hukukunda Marka Hakkı İhlâlleri Bakımından Mevcut Yetki Kurallarının Niteliği Hakkındaki Değerlendirmemiz 221 B. Marka İhlâllerim de Kapsayacak Biçimde Genel Olarak İnternet Aracılığıyla Gerçekleşen Haksız Fiiller Hakkında Milletlerarası Yetkiyi Haiz Mahkemelerin Tayinine Dair Doktrinde Yer Alan Görüş 222 C. İnternet Aracılığıyla Gerçekleşen Marka İhlâlleri Bakımından Milletlerarası Yetkiyi Haiz Olabilecek Türk Mahkemelerinin Tayinine Dair Doktrinde Yer Alan Görüş 223 D. İnternet Aracılığıyla Gerçekleşen Marka Kullanımlarından Doğan İhlâller Bakımından Milletlerarası Yetkiyi Haiz Mahkemelerin Tayini ile Bu Tür İhlâller Açısından Önem Arzeden Bazı Usûl Hukuku Problemlerinin Çözümü Hakkında Önerimiz 225 1. Genel Olarak 225 2. Yetki Kurallarının Değerlendirilmesi 230 a. Dâvâlının İkametgâhı/Mutad Mesken Yeri/Merkez Yeri/ Aslî İşyeri Mahkemelerinin Yetkisi 230 b. Haksız Fiil Yaratan Faaliyetin Gerçekleştiği Yer 233 aa. Teknik Bir Araç Olarak, Websitesinin Yüklendiği/İndirildiği "Server"m Bulunduğu Yer 233 bb. Websitesinin "Yüklendiği Yer"/"Place of Uploading" Mahkemeleri 238 cc. Fiil Yerinin Tespitine Dair Nihaî Değerlendirme ve Fiil Yeri Mahkemelerinin Yetkisinin Kapsamı 239 c. Haksız Fiilin Etki Yeri/Zarar Yeri/ "İndirme Yeri"/ "Place of Downloading" Mahkemeleri ve Bu Mahkemelerin Yetkisinin Sının 241 d. Fiilî Etkililik Kriterine Dayalı Olarak Yetkili Mahkemelerin Tayini 244 e. Tarafların Seçtikleri Mahkemenin Milletlerarası Yetkisi 245 3. Marka İhlâli Dâvaları Bakımından Önem Arzeden Bazı Usûl Hukuku Problemlerine Bakış 247 a. İka Yeri Yetki Kuralında Yer Alan Objektif Yetki Unsurlarının Yorumu 247 b. Marka İhlâli Dâvalarında, Markanın Geçerliliğinin Bekletici Mesele Teşkil Etmesi 249 c. Derdestlik İtirazının Kabulünün Marka İhlâlleri Üzerindeki Etkisi 251 d. Türk Mahkemelerinin Yetkisinin Dâvâlının Yetki İtirazında Bulunmaması Haline Bağlı Olarak Doğması 254 II. BÖLÜM İNTERNET ARACILIĞIYLA GERÇEKLEŞEN MARKA İHLÂLLERİ HAKKINDA UYGULANACAK YETKİLİ HUKUKUN TAYİNİ SORUNU § 1. İnternet Aracılığıyla Gerçekleşen Marka İhlâllerinden Doğan Talep Haklarını İdare Edecek Yetkili Hukuku Tayin İçin Önerilen Çözümlere Genel Bakış 257 A. Genel Olarak İnternet Aracılığıyla Gerçekleşen Haksız Fiiller Bakımından Bağımsız Bir "Siber Hukuk"/ "Cyberlaw " Oluşturulması Gerektiğini Savunan Görüş 258 B. Marka İhlâlleri Bakımından Uygulanabilirliği Tartışılan Kanunlar İhtilâfı Hukuku Kurallarının İncelenmesi 262 1. Geleneksel "Lex Loci Protectionis " Kuralının Uygulanmasını Savunan Görüş 262 2. "LexLoci Protectionis" Kuralının "Lex Fori" veya "Supranational Hukuk" İstisnası ile Uygulanması Gerektiğini Savunan Görüş 266 3. "Pazarın Etkilenmesi Kuralı"/ "Market Impact Rule " ve En Yakın İlişki Kavramı Dahilinde Uygulanacak Hukukun Tespiti 271 a. Taslak ALI Prensipleri 274 b. Max-Planct Enstitüsü Bünyesinde Hazırlanan Öneri 277 4. Haksız Fiilin İka Yeri Hukukunun Uygulanabilirliğini Aynı Zamanda Başka İrtibat Noktalarının Bulunması Şartıyla Kabul Eden Görüş 282 5. Yüklenme Yeri ve Yakın İlişkili Hukukun Birlikte Uygulanabilirliği 282 6. Haksız Fiile Maruz Kalanın Mutad Meskeni/Aslî İşyeri Hukuku 284 7. Haksız Fiili Gerçekleştirenin İkametgâhı/Merkez Yeri Hukuku ile Hedeflenen Ülkenin Hukukunu Birlikte Değerlendiren Görüş 288 8. "Country ofOrigin " Hukukunun Uygulanması Gerektiğini Savunan Görüş 289 9. Verilecek Mahkeme Kararının Niteliği ve Sonuçlarına Göre Uygulanacak Hukukun Tespiti 293 11 12 10. Yeni Kavramsal Kanunlar İhtilâfı Kurallarının Oluşumu ve Teknolojik Yerleştirme ile Fiktif/Kavramsal Yerleştirme Kavramları Dahilinde Uygulanacak Hukukun Tayini 295 11. VVIPO′nun Yaklaşımı 298 C. Maddî Marka Hukuku Kurallarının Yeniden Düzenlenmesi Suretiyle Uygulanacak Hukukun Belirlenmesi 301 1. Millî Maddî Marka Hukuku Kurallarının Yeniden Düzenlenmesi Suretiyle Kanunlar İhtilâfı Problemlerinin Çözülebileceğini Öngören Görüş 301 a. Genel Açıklamalar 301 b. Maddî Marka Hukuku Kuralları ile Sınırlama Getirilinceye Kadar Alınacak Geçici Önlemlerin Tespiti 304 aa. Websitesi Üzerinde Marka İçeren "Online " Reklâmlar Yapılması Halinde 305 aaa. Yeterli Minimum Bağlantı 306 bbb. Menfaatlerin Dengelenmesi Şartı 307 ccc. "DeLegeFerenda"Yaklaşımlar 309 aaaa. Farklı Ekler ve Açıklamalarla Aynı Anda Kullanım Şartı 309 bbbb. Haksız Kullanım ve Aynı Anda Varlığını Sürdürme Şartlarının Birlikte Aranması 311 (i) Aynı Anda Varlığını Sürdürme Şartı 311 (ii) Haksız Kullanım Şartı 314 bb. Satım Faaliyetlerinde 316 2. Maddî Marka Hukuku Kurallarını Yeknesaklaştıran/ Uyumlaştıran Milletlerarası Kamu Hukuku Düzenlemeleriyle Kanunlar İhtilâfı Problemlerinin Çözümü 317 a. Hak Sahipliğini Tekleştiren Mekanizmalardan Yararlanılması 318 b. WIPO′nun Yaklaşımı 320 aa. Kullanım Kavramı 322 aaa. İşaretin İnternette Kullanımının Marka Kullanımı Sayılması 322 bbb. Marka Kullanımının Ticarî Etki Yaratıyor Olması 324 bb. İnternette Marka Kullanımı ile Belirli Mal ve Hizmetler Arasında İlişki Yaratılması 328 cc. Marka Hakkının İhlâli Kavramı 330 aaa. İhlâl Fiili 330 bbb. İhlâl Fiilinden Doğan Sorumluluktan Kurtulabilme Şartlan 334 dd. Hakların Aynı Anda Mevcudiyetini Tanıma 339 ee. Millî Makamlarca Alınacak Önlemlerin Tespiti 341 § 2. Türk Hukukuna Göre İnternet Aracılığıyla Gerçekleşen Marka İhlâllerinden Doğan Talep Haklarını İdare Edecek Yetkili Hukukun Tayini 345 A. Türk Hukukunda Mevcut Hukuk Kurallarının Tespiti 345 B. Türk Hukukunda Mevcut Hukuk Kuralları Dahilinde "Online " Marka İhlâllerine Uygulanacak Hukuk Hakkındaki Değerlendirmemiz 347 SONUÇ 365 KAYNAKÇA 377