Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mayıs (43)      Nisan (92)      Mart (138)      Şubat (201)

İnşaat Sözleşmesi ve ilgili Mevzuat

İnşaat Sözleşmesi ve ilgili Mevzuat

- Vedat Kitapçılık

Sayfa Sayısı
:  
392
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2016
ISBN NO
:  
978-605-9263-17-7

150,00 TLIII. BASIYA ÖNSÖZ


 


İnşaat Sözleşmesi ve İlgili Mevzuat adlı kitabımızın bu basısında, bazı hatalar düzeltilmiş, bazı fikirler 


 


geliştirilmiş, Yargıtay’ın bazı konulardaki önemli sayılabilecek içtihatları belirtilmiş ve 6502 Sayılı (Yeni) 


 


Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili hükümlerine değinilmiştir.


 


Aradan geçen zamana göre güncellenmiş olan bu basının da Türk öğreti ve uygulamasına katkı 


 


Prof.Dr. Turgut ÖZ


 


Ocak 2016 ATAŞEHİR


 


İÇİNDEKİLER


 


III. BASIYA ÖNSÖZ V


 


II. BASIYA ÖNSÖZ VII


 


I. BASIYA ÖNSÖZ IX


 


KISALTMALAR XXI


 


İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI VE 


 


1. BÖLÜM 


 


TEMEL SORUNLARI


 


GİRİŞ 1


 


I. KAVRAM VE ŞEKİL 1 


 


1) Taşınmaz inşaat kavramı ve sonuçları 1 


 


2)  Sözleşmenin şekli 3 


 


a) Şekilsizlik ilkesi ve ispat şekli 3 


 


b) Şekil şartı aranan özel durumlar 5 


 


c) Bazı teminat hükümlerinin özellikle ipotek verme 


 


d) İradi şekil 14 


 


e) Şekle tabi sözleşmenin değiştirilmesi ve ibrası 15


 


II. İNŞAAT SÖZLEŞMESİ YAPMA MECBURİYETİ 18 


 


1) Kamu ihalelerinden doğan sözleşme yapma mecburiyeti 18 


 


vaatlerinin şekil bakımından yarattığı sorunlar 8 


 


2) İnşaat sözleşmesi yapma vaadinden kaynaklanan 


 


sözleşme yapma mecburiyeti 19 


 


3) Tüketicinin Korunması Hakkında Kanundan doğan 


 


sözleşme yapma mecburiyeti 21 


 


4) Dürüstlük Kuralından kaynaklanan sözleşme yapma 


 


    mecburiyeti 22


 


III. İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE ŞEKLE AYKIRILIK ve 


 


EHLİYETSİZLİK DIŞINDAKİ BAZI HÜKÜMSÜZLÜK 


 


SEBEPLERİ 22 


 


1) İnşaat sözleşmelerinde şekle aykırılık dışında bazı 


 


    hükümsüzlükler 22 


 


a) Sözleşmenin ahlâka veya kişilik haklarına aykırı olması 23 


 


b) İmkânsızlık 23 


 


aa) Maddî imkânsızlık 24 


 


bb) Hukukî imkânsızlık, özellikle imar mevzuatına 


 


aykırı sözleşmeler 25 


 


c) Genel işlem koşullarında hükümsüzlük 27 


 


2) Hükümsüzlüğün sonuçları 29


 


IV. İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN EHLİYETSİZLİK SEBEBİYLE 


 


GEÇERSİZLİĞİ, ÖZELLİKLE  İHALENİN İPTAL 


 


EDİLMESİNİN  ETKİSİ 34


 


V. İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN İRADE SAKATLIĞI 


 


SEBEBİYLE İPTALİ 36


 


VI. İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN KOŞULA (ŞARTA) 


 


BAĞLANMASI 38


 


VII. BİRDEN FAZLA YÜKLENİCİNİN  BULUNDUĞU 


 


DURUMLAR 42 


 


1) İş sahibine ayrı sözleşmelerle  bağlı birden fazla 


 


yüklenici bulunan durumlar 43 


 


2) İş sahibine karşı  adi ortaklık hükümlerine göre  


 


birlikte sorumlu olan yükleniciler bulunması 44 


 


3) Asıl yüklenici ve alt yüklenicilerin (taşeronların) 


 


bulunduğu durumlar ve inşaatçı ipoteği 46 


 


aa)  Alt yüklenici ile iş sahibi arasında hukuki ilişki 


 


        bulunmaması 46 


 


bb) İnşaatçı ipoteğinin getirdiği imkân 49


 


VIII.SATIŞTA ORTAKLIK ESASINA DAYANAN İNŞAAT 


 


       SÖZLEŞMELERİ 51 


 


2. BÖLÜM          


 


İŞ SAHİBİNİN BORÇLARI


 


I. İŞ SAHİBİNİN YASAL BORCU: BEDEL ÖDEME BORCU 53 


 


1) Bedel Borcunun Niteliği 53 


 


2) Bedelin belirlenmesi 54 


 


a) Bedelin belirsiz olması 54 


 


b) Bedelin götürü olarak belirlenmiş bulunması 56 


 


    aa) Yalın götürü bedel 56 


 


bb) Birim fiyat 56 


 


cc) Değişken götürü bedel 58 


 


c) Yaklaşık bedel 58 


 


d) Maliyet artı kâr payı şeklinde bedel 60 


 


e) Sözleşme dışı işler yapılmasında bedel. 61 


 


3) Bedelin sonradan değiştirilmesi veya sözleşmeden 


 


    dönme/fesih imkânı veren yasal hükümler. 64 


 


a) Götürü bedelde  bedel artırımı ve sözleşmeden dönme 64 


 


    aa) Şartları 65 


 


       aaa) Taraflarca önceden öngörülmeyen veya  öngörülüp de 


 


                                taraflarca gözönünde tutulmayan olağanüstü haller


 


                 ortaya çıkmış olmalıdır. 65 


 


      bbb) Sonradan ortaya çıkan olgu işin yapılmasını 


 


                       engellemeli veya aşırı derecede güçleştirmelidir 68 


 


      ccc) Olağanüstü halin meydana  gelmesinde yüklenici 


 


               kusurlu olmamalıdır 70 


 


b) Yaklaşık bedelin çok fazla aşılmasında iş sahibinin 


 


ddd) Yüklenici  olağanüstü olay sebebiyle  sözleşme 


 


şartlarına uyarak işi tamamlayamayacağını ifadan 


 


önce bildirmelidir 70 


 


bb) Kullanılması ve sonuçları 71 


 


sözleşmeden dönmesi 75 


 


aa) Şartları 75 


 


bb) Kullanılması ve sonuçları 76 


 


aaa) Genel olarak 76 


 


bbb) İş sahibinin arsasında yapılan inşaatlarda 78 


 


4) Bedel borcunun ifa zamanı ve  ödenmemesinin sonuçları 79 


 


a) Bedel Borcunun ifa zamanı 79 


 


aa) Genel olarak 79 


 


bb) Hakediş  ve avans usulü 80 


 


cc) İfa yerine ve ifa  uğruna edim 83 


 


b) Bedel borcunun ödenmemesinin sonuçları 84 


 


   aa) Bedel borcunun para borcu olmasından doğan sonuçlar 85 


 


   bb) Bedel borcunun karşılıklı  edim borçlarından biri 


 


aaa) İmkânsızlık değil borçlu temerrüdü 


 


hükümlerinin uygulanması 85 


 


bbb) İfa yeri 86 


 


ccc) Temerrüt tarihi ve temerrüt faizi 86  


 


olmasından doğan sonuçlar 91 


 


aaa) Aynı anda ifa kuralı ve ödemezlik defi 91 


 


bbb) Seçimlik haklar 93


 


                 cc) Bedel yerine  arsa payı ve müstakbel  bağımsız bölüm  


 


    devri borçlanılan kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde iş 


 


    sahibinin bu borcunu ihlali 97 


 


c) Bedel Borcunda Zamanaşımı 100 


 


5) Yüklenicinin alacak hakkının üçüncü kişilere devri. 102 


 


a) Bedel alacağının üçüncü kişilere (devri) temliki 102 


 


b) Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinde arsa payı 


 


    ve bağımsız bölüm alacağının  üçüncü kişilere devri 103 


 


6) Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinde Yüklenicinin 


 


    alacağının kat irtifakı kurularak veya  sözleşme tapu siciline 


 


    şerh verilerek korunması 107 


 


a) Kat irtifakı kurularak yüklenicinin korunması 107 


 


b) Sözleşmenin tapu siciline şerhi ile yüklenicinin korunması 109


 


II. İŞ SAHİBİNİN YASAL YÜKÜMLÜLÜĞÜNE EK OLARAK 


 


KARARLAŞTIRILAN BORÇLAR 112 


 


1) İş sahibinin yasal olarak bedel ödeme borcu dışında yükümlülüğü 


 


olmaması, özellikle inşaatın yapımını engellememe ve biten işi 


 


kabul etme borcu bulunmaması 112 


 


2) İş Sahibine bedel ödeme borcu dışında borç yüklenmesi ve 


 


    özellikle kat irtifakı Kurulması yoluyla yüklenen borçlar 113


 


3. BÖLÜM


 


YÜKLENİCİNİN BORÇLARI


 


I. YÜKLENİCİNİN İNŞAATI YAPMA BORCU 117 


 


1) Yapma borcunun niteliği ve içeriği 117 


 


a) İşi özenle yapma borcu 118 


 


aa) Ayrı bir yüküm olarak 118 


 


bb) Kusurun  varlığının ölçütü olarak 120 


 


b) Sadakat  borcu 121 


 


c) İşi kendi sağlayacağı araç gereçlerle yapma borcu ve 


 


    malzemeler bakımından durum 122 


 


d) İşi bizzat yapmak veya yönetimi altında yaptırmak borcu 123 


 


e) İşe zamanında başlamak ve gerekli tempoda 


 


    sürdürmek borcu 127 


 


aa) TBK m.473/f.1 hükmünün niteliği 127 


 


bb) TBK m.473/f.1 hükmüne  göre sözleşmeden dönme


 


      hakkının  doğmasında yüklenicinin kusurunun aranmaması 


 


     ve gecikmenin iş sahibine  yüklenememesi gereği 129 


 


        ertelenmesi 133 


 


                              yetişemeyeceğinin anlaşılması. 134 


 


               uygulanma imkânı 138 


 


cc) İfa zamanından önce sözleşmeden dönme hakkı 


 


doğuran durumlar 131 


 


aaa) İşe başlamakta gecikme 131 


 


bbb) İşgörme faaliyetlerinin yavaş yürümesi ve 


 


ccc) İşin tamamlanmasının kararlaştırılan vadeye 


 


dd) Yüklenicinin aczi durumunda  TBK m.98 hükümlerinin 


 


ee) Bayındırlık İşleri genel şartnamesinin 


 


      getirdiği düzenleme 139 


 


f) İşi zamanında teslim borcu 141 


 


g) Sözleşmede taahhüt edilen işten  fazla  şeyler yapılması. 141 


 


2) Yüklenicinin borçlu temerrüdüne düşmesi 142 


 


a) Yüklenicinin borçlu temerrüdüne düşmesinin şartları. 142 


 


     “teslim” kavramı 145 


 


aa) Yüklenicinin borcunun muaccel olması 142 


 


bb) İfanın mümkün olması 144 


 


cc) İfanın gerçekleşmemiş olması – inşaat sözleşmesinde 


 


aaa) İnşaat ediminin ifa biçimi ve teslim ile ilişkisi 145 


 


bbb) Ayıplı ifadan sözedilebilmesine karşılık 


 


        tamamlanmamış inşaatın ifa oluşturamaması, 


 


        oturma izni alınmamasının etkisi. 148 


 


dd) Temerrüde engel olan sebeplerden birinin bulunmaması 149 


 


aaa) Yüklenicinin ifadan kaçınma hakkı bulunmaması 149 


 


bbb) İfanın iş sahibi yüzünden gecikmiş olmaması 150 


 


ee) İş sahibinin ihtarda bulunması ve ihtar şartının 


 


     aranmadığı haller 151 


 


b) Yüklenicinin borçlu temerrüdüne düşmesinin sonuçları. 152 


 


        sözleşme cezası 155 


 


                      aaa) Ek süre (mehil) verme şartı ve istisnaları 160 


 


aa) Genel olarak 152 


 


bb) Aynen ifa ve buna bağlı talepler 153 


 


aaa) İş sahibinin aynen ifa talebi ve masrafı yükleniciye 


 


ait olmak üzere inşaatı başkasına yaptırmak için izin 


 


isteme imkanı 153 


 


bbb) Gecikme zararının tazmini ve gecikmeye bağlı 


 


aaaa) Gecikme tazminatı 155 


 


bbbb) Gecikme cezası 156 


 


cc) Temerrüt sırasında gerçekleşen kazadan sorumluluk 159 


 


dd) İş sahibinin seçimlik hakları 160


 


bbb) Ek süre sonunda doğan seçimlik haklar 163 


 


aaaa) Seçimlik hakkın derhal kullanılması, hâlâ 


 


          ifanın istenebilmesi ve seçimlik hakların tercih 


 


          sebepleri 163 


 


                                       aaaaa) Sadece tazminat talebinden 


 


 ibaret olması 165 


 


             sözleşmelerindeki özellik 168 


 


bbbb) İfa yerine tazminat isteme 165


 


cccc) Sözleşmeden dönme 171 


 


             kullanılması 171 


 


bbbbb) Arsa payı (kat) karşılığı inşaat 


 


ccccc) İfa yerine tazminat talebinin yanlış 


 


ifade edilmesi ve zamanaşımı. 170 


 


aaaaa) Sözleşmeden dönme hakkının 


 


bbbbb) Sözleşmeden dönmenin sonuçları 172 


 


aaaaaa) İade yükümleri 172 


 


bbbbbb) Olumsuz zararın tazmini 178 


 


cccccc) Yargıtayın  çoğu bitmiş 


 


inşaatlarda sözleşmeden 


 


dönmeyi ileriye etkili fesih 


 


sayan görüşü 180 


 


3) İfa imkânsızlığı  183 


 


a) Borca aykırılık oluşturan imkânsızlık kavramı 183 


 


b) Yüklenicinin kusurlu veya kusursuz sayılmasına göre 


 


                  İmkânsızlığın sonuçları 184 


 


c) İş sahibinin faaliyet alanında doğan imkânsızlık 187 


 


d) Yapılan kısmın ve malzemenin telef olmasına 


 


II. YÜKLENİCİNİN AYIBA KARŞI TEKEFFÜL BORCU 191 


 


1) Ayıplı inşaat kavramı 191 


 


2) Ayıp ve eksiklik ayırımı, ayıba karşı tekeffül hükümleri ile 


 


    borçlu temerrüdü hükümlerinin uygulama alanları 194 


 


3) İnşaatın bitmeden ayıplı olacağının anlaşılması 196 


 


4) İnşaatın yapılmasından sonra iş sahibinin  ayıba karşı 


 


    tekeffülden doğan hakları ve bu hakları kullanması 197 


 


a) Ayıba karşı tekeffül hükümlerine başvurmanın 


 


    genel şartları. 197 aa) 


 


İnşaatın ayıplı olarak tamamlanmış olması 


 


dair hükümler 188


 


               yerine getirilmiş olması. 199 


 


        ve başlaması 199 


 


ve teslim edilmesi 197 


 


bb) Ayıbın iş sahibine yüklenememesi 198 


 


cc) Muayene ve bildirim yükümlülüğünün 


 


aaa) Muayene ve bildirim yükümünün niteliği 


 


bbb) Muayenenin yapılması 201 


 


ccc) Bildirim 203 


 


dd) Ayıba karşı tekeffülden doğan haklardan 


 


               vazgeçilmemiş olması 205 


 


b) Ayıba karşı tekeffülden doğan haklar 206 


 


aa) Bedel indirimi hakkı 206 


 


bb) Ayıbın onarılmasını isteme hakkı 209 


 


cc) Sözleşmeden dönme hakkı 212 


 


aaa) Kanundaki ifade tarzı ve uygulama alanı 212 


 


bbb) Ayıbın ağırlığı 214 


 


ccc) İş sahibinin arsasında yapılan inşaatta 217 


 


ddd) Dönme hakkının kullanılma tarzı ve sonuçları 218 


 


dd) Tazminat talebi 219 


 


ee) Tüketici sözleşmelerinde  ayıpsız misliyle 


 


      değiştirme imkânı 221 


 


c) İnşaatta kullanılan malzemenin  ayıplı olmasında durum. 222 


 


5) Ayıptan doğan haklarda zamanaşımı 223


 


4. BÖLÜM


 


İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ


 


I. KANUNEN SONA ERME HALLERİ 227 


 


1) İmkânsızlık 227 


 


a) Kusursuz imkânsızlık 227 


 


b) Kusurlu imkânsızlık 232 


 


2) Ölüm 233


 


II. İŞ SAHİBİNİN SONA ERDİRMESİ HALLERİ 235 


 


1) İş sahibinin gerekçesiz (keyfi) fesih hakkı 


 


(= tazminat karşılığı fesih hakkı) 235 


 


a) Şartları 235 


 


b) Sonuçları 237 


 


2) İş sahibinin yüklenicinin işi vadeye yetiştiremeyeceğinin 


 


    anlaşılması üzerine sözleşmeden dönme hakkı 238 


 


3) İş sahibinin yüklenicinin borçlu temerrüdüne düşmesi 


 


    sebebiyle sözleşmeden dönme hakkı 238 


 


4) İş sahibinin yapının ayıplı olması sebebiyle sözleşmeden 


 


   dönme hakkı 238 


 


5) İş sahibinin yaklaşık bedelin aşırı aşılması sebebiyle 


 


   sözleşmeden dönme hakkı 239


 


III. YÜKLENİCİNİN SONA ERDİRMESİ HALLERİ 239 


 


1) Yüklenicinin iş sahibinin borçlu temerrüdüne düşmesi 


 


üzerine sözleşmeden dönme hakkı 239 


 


2) Yüklenicinin götürü bedelli işlerde beklenmedik masrafların 


 


     götürü bedeli çok aşması ve sözleşmenin uyarlanamaması 


 


    sebebiyle sözleşmeden dönme hakkı 239 


 


3) Yüklenicinin iş sahibinin işi yaptırtmayarak alacaklı 


 


    temerrüdüne düşmesi üzerine alacaklı temerrüdü 


 


    hükümlerine göre sözleşmeden dönme hakkı 239


 


IV. İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN ANLAŞMA İLE   


 


ORTADAN KALDIRILMASI 239


 


İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNİ İLGİLENDİREN 


 


MEVZUAT


 


1) TÜRK BORÇLAR KANUNUNUN İLGİLİ HÜKÜMLERİ 241


 


2) DEVLET İHALE KANUNU 246


 


3) BAYINDIRLIK İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ 269


 


4) KAMU İHALE KANUNU 294


 


5) KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU 340


 


6) YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ 350


 


 

7) İMAR KANUNUNUN İLGİLİ HÜKÜMLERİ 377