Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Eylül (214)      Ağustos (118)      Temmuz (128)      Haziran (104)

İmar Mevzuatı

İmar MevzuatıSayfa Sayısı
:  
377
Kitap Ölçüleri
:  
13,5*19,5
Basım Yılı
:  
2016
ISBN NO
:  
978-605-315-120-3

68,00 TL

İÇİNDEKİLER.. III

-       İÇİNDEKİLER(Madde Bazında) V

-       İMARKANUNU

-       BİRİNCİBÖLÜM

-       GenelHükümler

-       Amaç. 1

-       Kapsam.. 1

-       Genel esas. 1

-       İstisnalar 1

-       Tanımlar 2


-       İKİNCİBÖLÜM

-       İmarPlanları ile İlgili Esaslar

-       Planlamakademeleri 3

-       Halihazırharita ve imar planları 3

-       Planlarınhazırlanması ve yürürlüğe konulması 4

-       İmarplanlarında Bakanlığın yetkisi 8

-       İmarprogramları, kamulaştırma ve kısıtlılık hali 9

-       Kamuya aitgayrimenkuller 9

-       Cephe hattı 10

-       İmarplanlarında umumi hizmetlere ayrılan yerler 10

-       İrtifakhakları 11

 
-       ÜÇÜNCÜBÖLÜM

-       İfrazve Tevhid İşleri

-       İfraz vetevhid. 11

-       Tescil veşüyuun izalesi 11

-       Kamulaştırmadanarta kalan kısımlar 12

-       Arazi vearsa düzenlemesi 12

-       Parselasyonplanlarının hazırlanması ve tescili 14

 
-       DÖRDÜNCÜBÖLÜM

-       Yapıve Yapı ile İlgili Esaslar

-       Yapı 15

-       Yapıruhsatiyesi 15

-       Ruhsat almaşartları 15

-       Geliştirmealanlarında yapı ruhsatı 16

-       Yeminliserbest mimarlık ve mühendislik bürolarının kuruluşu, yetki alanları vesorumlulukları 17

-       Yeminliserbest mimarlık ve mühendislik bürolarının sınıflandırılması 18

-       Kamuya aityapı ve tesisler ile sanayi tesislerinde ruhsat 18

-       Köylerdeyapılacak yapılar ve uyulacak esaslar 18

-       Müelliflik, fenni mesuliyet, şantiyeşefliği, yapı müteahhitliği ve kayıtlar………….....20

-       Ruhsatmüddeti 22
-       Yapıkullanma izni 22

-       Kullanmaizni alınmamış yapılar 23

-       Ruhsatsızveya ruhsat ve eklerine aykırı olarak başlanan yapılar 23

-       Umumihizmetlere ayrılan yerlerde muvakkat yapılar 24

-       İnşaat,tamirat ve bahçe tanzimi ile ilgili tedbirler ve mükellefiyetler 24

-       Bina öncephe hattı ile yol arası ve tabii zeminin kazılması 25

-       Kapıcıdaireleri ve sığınaklar 25

-       Otoparklar 26


-       BEŞİNCİBÖLÜM

-       ÇeşitliHükümler

-       Halihazırharitaların, imar planlarının ve yapı projelerinin hazırlanması ve uygulanması            .26

-       Yıkılacakderecede tehlikeli yapılar 26

-       Kamununselameti için alınması gereken tedbirler 27

-       Arsalarınyola bakan yüzleri 27

-       İdarimüeyyideler 27

-       Yürürlüktenkaldırılan hükümler 30

-       Yönetmelik. 31

-       Mücavir alan.    32


-       ALTINCIBÖLÜM

-       2960Sayılı Boğaziçi Kanunu ile İlgili Hükümler


-       YEDİNCİBÖLÜM

-       GeçiciHükümler ve Yürürlük, Yürütme

-       Yapılarınamacında kullanılması 34

-       Başka amaçlakullanılan otopark yerleri 34

-       Önce verilenruhsat ve izinler 35

-       Müşterekgiriş. 35

-       Örfü belde,paftos. 35

-       Yönetmeliklerinçıkarılma süresi 36

-       Yürürlük. 38

-       Yürütme. 38

 

-       AFETRİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA

-       KANUN

 

-       BİRİNCİ BÖLÜM

-       Amaç ve Tanımlar

-       Amaç. 39

-       Tanımlar 39

 

-       İKİNCİ BÖLÜM

-       Uygulama

-       Tespit,taşınmaz devri ve tescil 40

-       Tasarruflarınkısıtlanması 41

-       Tahliye veyıktırma. 42

-       Uygulamaişlemleri 43

-       ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

-       Dönüşüm Gelirleri veDiğer Hükümler

-       Dönüşümgelirleri 46

-       Çeşitlihükümler 49

-       Uygulanmayacakmevzuat 50

 

-       DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

-       Diğer MevzuattaYapılan Değişiklikler ve Son Hükümler

-       Devir vetahsislerin iptali 52

-       Gerçekleşendönüşüm gelirleri 52

-       Yürürlük. 53

-       Yürütme. 53

 

-       KIYIKANUNU

-       BİRİNCİ BÖLÜM

-       Genel Hükümler

-       Amaç. 55

-       Kapsam.. 55

-       İstisnalar 55

-       Tanımlar 55

-       GenelEsaslar 56

 

-       İKİNCİ BÖLÜM

-       Kıyı, Kıyı KenarÇizgisi, Sahil Şeridi, Planlama ve Yapılanma

-       KıyınınKorunması, Yapı Yasağı ve Kıyıda Yapılacak Yapılar 57

-       Doldurma veKurutma Yoluyla Arazi Kazanma ve Bu Araziler Üzerinde  

-       YapılabilecekYapılar 58

-       SahilŞeridinde Yapılabilecek Yapılar 58

-       Kıyı KenarÇizgisinin Tespiti 59

-       Kıyı veSahil Şeridinde Planlar 59

-       Kıyıda veDoldurma ve Kurutma Yoluyla Kazanılan Araziler Üzerinde  

-       Yapılanmalara İzin Verilmesi 59

-       Tapuya ŞerhVerilmesi 59

 

-       ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

-       Kontrol, İmarMevzuatına Aykırı Yapı ve Ceza Hükümleri

-       Kontrol 59

-       İmarMevzuatına Aykırı Yapı 60

-       CezaHükümleri 60

-       Yönetmelik. 60

-       Yürürlük. 61

-       Yürütme. 61

-       4/4/1990 Tarihli Ve 3621 Sayılı Ana Kanuna İşlenemeyen Hükümler………………...61

-       1-1.07.1992tarihli ve 3830 sayılı Kanunun Geçici Maddesi 61

 

 

 

-       YAPI DENETİMİHAKKINDA KANUN

-       Amaç, kapsamve tanımlar 63

-       Yapı denetimkuruluşları ve görevleri 65

-       Sorumluluklarve yapılamayacak işler 66

-       Yapı denetimkomisyonları ve görevleri 67

-       Yapıdenetimi hizmet sözleşmeleri 67

-       Yapı denetimkuruluşu ile mimar ve mühendislerinin yapı ile ilişkisinin kesilmesi 69

-       Sicillerintutulması ve yapılara sertifika verilmesi 69

-       İdarimüeyyideler ve teminat 69

-       Cezahükümleri 74

-       Bakanlığındenetim yetkisi 74

-       Kanununuygulanacağı iller 75

-       Diğerhükümler ve yönetmelikler 75

-       Yürürlüktenkaldırılan ve değiştirilen hükümler 75

-       Yürürlük. 76

-       Yürütme. 76

 

-       PLÂNYAPIMINI YÜKÜMLENECEK MÜELLİFLERİN YETERLİLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK

-       BİRİNCİBÖLÜM

-       Amaç,Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

-       Amaç. 77

-       Kapsam.. 77

-       Dayanak. 77

-       Tanımlar 77

 

-       İKİNCİ BÖLÜM

-       Plân YapacakMüelliflerde Aranacak Yeterlilik

-       Plânlamaalanı grupları 78

-       Müelliflerinöğrenim niteliği 79

-       Müelliflerinderecelendirilme esasları 79

-       Plân yapımı işlerini üstlenecek müelliflerdearanacak nitelikler 79

-       İş bitirme. 81

-       Kamu kurumve kuruluşunda ve özel plânlama bürolarında çalışma. 82

-       YeterlilikBelgesi şartı 82

-       Müellifekiplerinin teşkili 82

-       Plânmüelliflerinin görev ve sorumlulukları 83

 

-       ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

-       ÇalışmalarınDeğerlendirilmesi, Sicil Tutulması, Yeterlilik Belgesi  

-       ve Belge Uygulaması

-       Müellifçalışmalarının idarece değerlendirilmesi 83

-       Müellifyeterlilik sicillerinin tutulması 84

-       Müelliflerindeğerlendirilmesi 84

-       YeterlilikBelgesi ve belge uygulaması 84

-       Yeterlilik Belgesinin iptali veya süreli olarakgeçersiz kılınması 85

 

 

 

-       DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

-       Çeşitli ve SonHükümler

-       Yürürlüktenkaldırılan Yönetmelik. 86

-       Yürürlük. 86

-       Yürütme. 86

 

-       MEKÂNSAL PLANLARYAPIM YÖNETMELİĞİ

-       BİRİNCİ BÖLÜM

-       Amaç, Kapsam veDayanak

-       Amaç. 87

-       Kapsam.. 87

-       Dayanak. 87

 

-       İKİNCİ BÖLÜM

-       Tanımlar ve MekânsalKullanım Esasları

-       Tanımlar 87

-       Mekânsalkullanım tanımları ve esasları 90

 

-       ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

-       Mekânsal PlanKademelenmesi ve Genel Esaslar

-       Mekânsalplanlama kademeleri ve ilişkileri 92

-       Genelplanlama esasları 93

 

-       DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

-       Mekânsal PlanlarınYapımına Dair Esaslar

-       Araştırma veanaliz. 94

-       Plan raporu. 96

-       Gösterim(lejand) teknikleri 97

-       Standartlar 97

-       Yürümemesafeleri 98

 

-       BEŞİNCİ BÖLÜM

-       Mekânsal StratejiPlanlarına Dair Esaslar

-       Planlamaalanı 98

-       Planlamailkeleri ve esasları 99

-       Planınunsurları 99

-       Uygulama veizleme. 100

-       Veri yapısıve analizler 100

 

-       ALTINCI BÖLÜM

-       Çevre DüzeniPlanlarına Dair Esaslar

-       Planlamaalanı 101

-       Plan ilke veesasları 101

-       Revizyon vedeğişiklikler 103

 

-       YEDİNCİ BÖLÜM

-       İmar Planlarına DairEsaslar

-       İmar planıilkeleri 104

-       Eşik analizi 105

-       Nazım imarplanı 106

-       Uygulamaimar planı 107

-       İmar planırevizyonu ve ilaveleri 109

-       İmar planıdeğişiklikleri 109

 

-       SEKİZİNCİ BÖLÜM

-       Koruma Amaçlı İmarPlanlarına Dair Esaslar

-       Korumaamaçlı imar planı hazırlama ilkeleri 111

 

-       DOKUZUNCU BÖLÜM

-       Bütünleşik KıyıAlanları Planlarına Dair Esaslar

-       Planlamaalanı 113

-       Planlamailkeleri 113

 

-       ONUNCU BÖLÜM

-       Kentsel TasarımProjelerine Dair Esaslar

-       Projeninhazırlanması 114

 

-       ONBİRİNCİ BÖLÜM

-       Çevre Düzeni Planı veİmar Planlarının Onayı,

-       İlanı ve Kesinleşmesi

-       Planlarınsunulması 116

-       Planlarınonaylanması ve yürürlüğe girmesi 116

-       Planlarınilanı, itirazlar ve kesinleşmesi 117

 

-       ONİKİNCİ BÖLÜM

-       Planların Aleniyetive Denetimi

-       Planlarınaleniyeti ve dağıtımı 117

-       Planlarınizlenmesi ve incelenmesi 118

 

-       ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM

-       Çeşitli ve SonHükümler

-       İdarenin vemüellifin yükümlülükleri 119

-       Planlarınelde edilmesi 119

-       Yürürlüktenkaldırılan yönetmelik. 119

-       Yürürlük. 120

-       Yürütme. 120

 

-       PLANLI ALANLAR TİPİMAR YÖNETMELİĞİ

-       BİRİNCİ BÖLÜM

 

-       Genel Hükümler

 

-       İKİNCİ BÖLÜM

-       Tanımlar

 

 

 

-       ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

-       Arsa ve Yapılarlaİlgili Hükümler

-       Parselbüyüklükleri 143

-       Bahçemesafeleri 144

-       Parselasyonplanı, ifraz-tevhid ve istisnalar 145

-       Kapananyollar 148

-       Tehlikelialanlar 148

-       Parsellerdeyapılanma şartları 149

-       Bir parseldebirden fazla bina yapılması 149

-       Bina girişleri ve rampaları 150

-       Binacepheleri 150

-       Binaderinlikleri 151

-       Binayükseklikleri 152

-       Binalara kotverilmesi 154

-       Zemin kattaban kotu, tabii zemin, tesviye kotu ve giriş. 156

-       Bazıyapılarda aranan şartlar 158

-       Saçaklar 159

-       Çatılar vedış görünüm.. 159

-       Çıkmalar 160

-       Işıklıklar 161

-       Konutlardabulunması gereken piyesler ve koridorlar 162

-       İçYükseklikler 163

-       Akaryakıt,Şarj ve Servis İstasyonları 163

-       Kapılar vePencereler………………………………………………………………….163

-       Çay ocakları 164

-       Merdivenler 164

-       Fırınlar 165

-       Korkuluklar 167

-       Bacalar 167

-       Portikler 168

-       Pasajlar 168

-       Su depolan,sıhhi tesisler ve fosseptikler 169

-       Bodrumlarlailgili bazı hususlar 170

-       Kapıcı dairesi, bekçi odası ve kontrolkulübeleri 170

-       Müştemilatlar 172

-       Paratonerler 172

-       Bahçeduvarları 172

-       Şantiyebinaları 172

 

-       DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

-       Yapı Ruhsat İşleri

-       Yapı ruhsatıişleri 173

-       Fenni Mesuliyet Hizmetleri ve Sicil 179

-       Bakanlıkça düzenlenen ruhsatlar ve kamuya ait yapıve tesisler 181

-       Yapıkullanma izni 185

-       Yapıkullanma izinlerinde başvuru sahibinden bilgi ve belge istenmesine

-       ilişkinesaslar 187

 

 

-       BEŞİNCİ BÖLÜM

-       Yürürlük ve Uygulama

 

-       PLANSIZ ALANLAR İMARYÖNETMELİĞİ

-       BİRİNCİ BÖLÜM

-       Amaç ve Kapsam

-       Amaç. 193

-       Kapsam.. 193

-       Çevre düzeniplanı kapsamında kalan alanlar 193

 

-       İKİNCİ BÖLÜM

-       Tanımlar

 

-       ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

-       Genel Esaslar

 

-       DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

-       Parsel ve Yapılarlaİlgili Hükümler

-       Parselbüyüklükleri ve bina cepheleri 198

-       BahçeMesafeleri 198

-       İfraz. 199

-       ParseldeBirden Fazla Yapı Yapılıp Yapılamayacağı 199

-       Yapı YerininTayini 199

-       BinaDerinlikleri 199

-       BinaYükseklikleri 200

-       Binalara KotVerilmesi 200

-       Bazı YapılardaAranacak Şartlar 201

-       Çıkmalar 201

-       Işıklıklarve Hava Bacaları 201

-       Konutlardabulunması gereken piyesler ve koridorlar 202

-       İçYükseklikler 202

-       Pencereler 202

-       Kapılar 202

-       Merdivenler 203

-       Bacalar 204

-       KapalıÇarşılar ve Pasajlar 205

-       SıhhiTesisler 205

-       Bodrumlar 205

-       BahçeDuvarları 205

-       ŞantiyeBinaları 206

-       Yapı Ruhsatİşleri 206

-       Kamuya AitYapı ve Tesisler 207

-       ProjeDeğişiklikleri 207

-       SanayiYapıları 207

-       EsaslıTamirler 208

-       Adi Tamir 208

-       İskeleKurulması 208

 

-       BEŞİNCİBÖLÜM

-       BelediyeMücavir Alan Sınırları Dışında Planı Bulunmayan Köy ve

-       Mezraların Yerleşik Alanlarında UygulanacakEsaslar

-       Köy vemezraların yerleşik alanı ve civarının tespiti 208

-       Bina Cepheve İstikametleri 209

-       KomşuMesafeleri 209

-       Binalara kotverilmesi 209

-       YapıŞartları 209

-       Yapı Ruhsatİşleri 210

-       BinaProjeleri 211

 

-       ALTINCI BÖLÜM

-       Belediye ve MücavirAlan Sınırları İçinde ve Dışındaki Yerleşme Alanı

-       Dışında Kalan (İskân Dışı) AlanlardaUygulanacak Esaslar

-       İfraz veTevhid İşleri 211

-       YapıŞartları 211

 

-       YEDİNCİ BÖLÜM

-       Yürürlük ve Yürütme

 

-       HARİTA MÜHENDİSLİKHİZMETLERİNİ YÜKÜMLENECEK MÜELLİF VE MÜELLİF KURULUŞLARININ EHLİYET DURUMLARINAAİT YÖNETMELİK

 

-       BİRİNCİ BÖLÜM

-       Amaç, Kapsam ve YasalDayanak

-       Amaç. 213

-       Kapsam.. 213

-       YasalDayanak. 213

 

-       İKİNCİ BÖLÜM

-       Genel Hükümler

-       İşlerinYaptırılması 213

-       YeterlilikBelgesi Alma Zorunluluğu. 214

 

-       ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

-       Yeterlik Belgesi

-       BelgeninNiteliği 214

-       YeterlikBelgesi Verecek Komisyonların Teşkili 214

-       YeterlikBelgesi Komisyonunun Görevleri 214

-       YeterlikBelgesi Verilmesi 215

-       KomisyonToplantısı ve Karar 215

 

-       DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

-       Harita Müteahhitlik KarnesiKomisyonu

-       KomisyonunKuruluşu. 216

-       Görev veYetkileri 216

-       KararınKesinleşmesi 216

 

 

-       BEŞİNCİ BÖLÜM

-       Harita MüteahhitlikKarnesi

-       Tanım.. 216

-       İş Grupları 216

-       HaritaMüteahhitlik Karnesinin Şirketlere Devredilmesi 219

-       MüteahhitlikKarnesi Almak İçin Müracaat 220

-       Karne Süresive Yenileme. 220

 

-       ALTINCI BÖLÜM

-       Harita MüteahhitlikSicilleri

-       HaritaMüteahhitlik Sicil ve Karne Bürosu. 221

-       KıymetlendirmeRaporu. 221

-       SicillerinGizliliği 221

 

-       YEDİNCİ BÖLÜM

-       Diğer Hükümler

-       KazanılmışHaklar 221

-       Şantiye ŞefiBulundurma Mecburiyeti 222

-       YürürlüktenKalkan Yönetmelik. 222

-       Saklı Haklar 222

-       Yürürlük. 222

-       Yürütme. 222

 

-       ELEKTRİK İLE İLGİLİFEN ADAMLARININ YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

-       BİRİNCİ BÖLÜM

-       Genel Hükümler

-       Amaç-Kapsam…………………………………………………………………………221

-       Dayanak………………………………………………………………………………..221

 

-       İKİNCİ BÖLÜM

-       Fen AdamlarınınGruplandırılması

 

-       ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

-       Elektrikle İlgili FenAdamlarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

-       DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

-       Sorumluluk Ceza veHükümleri

-       Sorumluluk. 225

-       Ceza. 225

 

-       BEŞİNCİ BÖLÜM

-       Çeşitli Hükümler

-       Bağlantıgücü. 226

-       AydınlatmaGücü. 226

-       Kuvvet Gücü. 226

-       Asansörİşleri Sorumluluğu. 226

-       Sicil 226

-       YürürlüktenKaldırılan Hükümler 227

-       ALTINCI BÖLÜM

-       Geçici Madde,Yürürlük, Yürütme

-       Yürürlük. 227

-       Yürütme. 227

 

-       İMAR KANUNUNUN 18İNCİ MADDESİ UYARINCA YAPILACAK

-       ARAZİ VE ARSADÜZENLENMESİ İLE İLGİLİ

-       ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

 

-       BİRİNCİ BÖLÜM

-       Genel Hükümler

-       Amaç. 229

-       Kapsam.. 229

-       KanuniDayanak. 229

-       Tanımlar 229

 

-       İKİNCİ BÖLÜM

-       Uygulama Esasları

-       DüzenlemeSahalarının Tesbiti Esasları 231

-       DüzenlemeSınırının Geçirilmesi 231

-       DüzenlemeSahasına Alınacak Umumi Hizmet Alanlarının Sağlanması 232

-       DüzenlemeSırasında Korunacak Yapılar 232

-       Topluİnşaatlarda İmar Düzeni 232

-       İmarParsellerinin Oluşturulması ve Dağıtımındaki Esaslar 232

-       DüzenlemeOrtaklık Payı Oranına Ait Esaslar 233

-       KamuTesisleri Arsalarına Tahsis. 233

-       UygulamaMasrafının Tahsili 234

-       HisseliArazi ve Arsa Satışının Yasaklanması 234

 

-       ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

-       Hazırlık Çalışmaları

-       İfraz veTevhid İşlemleri 234

-       TapuKayıtlarının ve Haritalarının Elde Edilmesi 234

-       HaritalarınRevizyon ve Müktesep Hakların Tesbiti 234

-       KorunmasıGereken Yapılar 235

-       UygulamaHaritalarının Hazırlanması 235

-       İmarAdalarının Numaralandırılması 235

-       AdalarınAraziye Aplikasyonu. 235

-       AdaKöşelerinin Arazide Belirtilmesi 235

-       Yapı veTesislerin Korunması 236

-       YapıAdalarının Kesin Boyutlarının Tesbiti 236

-       Hata Sınırı 236

-       ParselasyonPlanlarının Düzenlenmesi 236

-       ParselAlanında Farkın Giderilmesi 237

 

 

 

-       DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

-       Düzenleme İşleri

-       KadastroAyırma Çapı 237

-       TapuKayıtlarına Belirtme Yapılması 238

-       DüzenlemedeUmumi Hizmetlere Ayrılacak Payın Hesabı 238

-       DüzenlemeOrtaklık Payı Oranı ve Kamulaştırılacak Alanın Hesabı 238

-       Düzenleme Ortaklık Payından Fazla Çıkan MiktarınSağlanması 238

-       DüzenlemeOrtaklık Payı Oranı 239

-       Özet Cetvelleri 239

-       İmarParsellerinin Teşkili 239

-       İmarAdalarının Parsellenmesi 240

-       ParselNumarası Verilmesi 240

-       KadastroYapılmayan Yerlerdeki Düzenleme İşleri 240

-       ParselasyonPlânlarının Onayı 241

-       ParselasyonPlânlarının Kontrolü. 241

-       TapuSiciline Beyan ve Tescil 241

-       Hisse Hesabı 241

-       İmarParselasyon Plânlarının Hukuki Geçerliliği 242

 

-       BEŞİNCİ BÖLÜM

-       Yürürlük ve Yürütme

-       Yürürlük. 242

-       Yürütme. 242

 

-       İMAR KANUNUNUN 38İNCİ MADDESİNDE SAYILAN MÜHENDİSLER, MİMARLAR VE ŞEHİR PLANCILARI DIŞINDA KALANFEN ADAMLARININ YETKÎ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

-       BİRİNCİ BÖLÜM

-       Genel Hükümler

-       Amaç. 243

-       Kapsam.. 243

-       Dayanak. 243

-       Tanımı 243

 

-       İKİNCİ BÖLÜM

-       Fen AdamlarınınGruplandırılması

 

-       ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

-       Fen Adamlarının Yetkive Görevleri

-       İnşaatİşlerindeki Yetki ve Görevleri 245

-       SıhhiTesisat ve Isıtma İşlerindeki Yetki ve Görevleri 247

-       ElektrikTesisatçılığı İşlerindeki Görev ve Yetkiler 248

-       Harita Alımİşlerindeki Yetki ve Görevleri 249

 

-       DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

-       Fen AdamlarınınSorumlulukları

-       Sorumluluk. 249

-       Müeyyideler 250

-       BEŞİNCİ BÖLÜM

-       Çeşitli Hükümler

-       Sicil 250

-       YürürlüktenKaldırılan Hükümler 251

-       Yürürlük. 251

-       Yürütme. 251

 

-       BİNALARDA ENERJİPERFORMANSI YÖNETMELİĞİ

 

-       BİRİNCİ BÖLÜM

-       Amaç, Kapsam, Dayanak,Tanımlar ve Kısaltmalar

-       Amaç. 253

-       Kapsam.. 253

-       Dayanak. 254

-       Tanımlar vekısaltmalar 254

 

-       İKİNCİ BÖLÜM

-       İlkeler, Görevler,Yetkiler ve Sorumluluklar

-       İlkeler 258

-       Görev, yetkive sorumluluk. 258

 

-       ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

-       Bina EnerjiPerformansı Açısından Mimari Proje Tasarımı ve

-       Mimari Uygulamaları

-       Bina enerjiperformansı açısından mimari proje tasarımı 259

-       Mimariuygulamalar 260

 

-       DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

-       Isı YalıtımıEsasları, Asgari Hava Sirkülasyonu ve Sızdırmazlık

-       Bina ısıyalıtımı esasları 261

-       Isı yalıtımprojesi zorunluluğu. 262

-       Mekaniktesisat yalıtımı esasları 263

-       Asgari havasirkülasyonu ve sızdırmazlık. 264

 

-       BEŞİNCİ BÖLÜM

-       Isıtma ve SoğutmaSistemleri Tasarım ve Uygulama Esasları

-       Isıtmasistemleri tasarım esasları 265

-       Isıtmasistemleri uygulama esasları 266

-       Soğutmasistemleri tasarım esasları 267

-       Soğutma sistemleriuygulama esasları 267

 

-       ALTINCI BÖLÜM

-       Havalandırma veİklimlendirme Sistemleri Tasarım ve Uygulama Esasları

-       Havalandırmave iklimlendirme sistemleri tasarım esasları 268

-       Havalandırmave iklimlendirme sistemleri uygulama esasları 269

 

-       YEDİNCİ BÖLÜM

-       Sıhhi Sıcak SuHazırlama ve Dağıtım Sistemleri

-       Sıhhi sıcaksu hazırlama ve dağıtım sistemleri 269

-       SEKİZİNCİ BÖLÜM

-       Otomatik Kontrol

-       Otomatikkontrol 270

-       DOKUZUNCU BÖLÜM

-       Elektrik Tesisatı veAydınlatma Sistemleri

-       Elektriktesisatı ve aydınlatma sistemleri 271

 

-       ONUNCUBÖLÜM

-       Yenilenebilir EnerjiKaynaklarının Kullanımı, Isı Pompası ve

-       Kojenerasyon Sistemleri

-       Yenilenebilirenerji kaynaklarının, ısı pompası, kojenerasyon ve mikrokojenerasyonsistemlerinin kullanımı 273

-       Kojenerasyonsistemleri 273

 

-       ONBİRİNCİBÖLÜM

-       İşletme,Periyodik Bakım ve Denetim

-       İşletme ve periyodik bakım (Değişik başlıkRG-1/4/2010-27539) 274

-       Denetimyapacak kurum ve kuruluşlar 274

 

-       ONİKİNCİBÖLÜM

-       EnerjiKimlik Belgesi, Enerji Kimlik Belgesinde Bulunması Gereken

-       Bilgilerve Enerji Kimlik Belgesi Vermeye Yetkili Kuruluşlar

 

-       Enerji kimlik belgesi düzenlenmesi 275

-       Enerjikimlik belgesinde bulunması gereken bilgiler 276

-       Enerjikimlik belgesi vermeye yetkili kuruluşlar 277

 

-       ONÜÇÜNCÜBÖLÜM

-       YıllıkEnerji İhtiyacı

-       Yıllıkenerji ihtiyacı 278

 

-       ONDÖRDÜNCÜBÖLÜM

-       Geçicive Son Hükümler

-       Yürürlüktenkaldırılan yönetmelik. 279

-       Standardlarınbelirlenmesi 279

-       Tebliğlerinçıkarılması 279

-       Mevcutbinalara enerji kimlik belgesi verilmesi 279

-       EnerjiKimlik Belgesi Verilmesi 279

-       Yürürlük. 280

-       Yürütme. 280

 

-       OTOPARKYÖNETMELİĞİ

-       BİRİNCİKISIM

-       GenelHükümler

-       Amaç veDayanak. 281

-       Kapsam.. 281

-       Tanımlar 281

-       GenelEsaslar 282

 

-       İKİNCİ KISIM

-       Planlama ve UygulamaEsasları

-       BİRİNCİ BÖLÜM

-       Planlama

-       OtoparkAranması Gereken Kullanımlar ve Miktarları 283

-       Beş Yıllıkİmar Programları 285

 

-       İKİNCİ BÖLÜM

-       Uygulama ve Denetim

-       Yapı Ruhsatıve Kullanma İzinlerinin Verilmesi 285

-       OtoparklarınAmacı Dışında Kullanılamayacağı 285

-       BinaOtoparkı Yapılamayan Parseller 286

 

-       ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

-       Mali Hükümler

-       OtoparkBedelinin Tahakkuk ve Tahsili 286

-       OtoparkHesabından Yapılacak Harcamalar 286

 

-       DÖRDÜNÇÜ BÖLÜM

-       Çeşitli Hükümler

-       UygulanacakHükümler 287

-       YürürlüktenKaldırma. 287

-       Sorumluİdare. 287

-       Yürürlük. 289

-       Yürütme. 289

 

-       SIĞINAK YÖNETMELİĞİ

-       BÖLÜM I

 

-       Amaç, Kapsam ve YasalDayanak

-       Amaç. 291

-       Kapsam.. 291

-       YasalDayanak. 291

 

-       BÖLÜM II

-       Sığınakların Tanımı,Çeşitleri ve Özellikleri

-       Sığınak. 292

-       KullanacaklaraGöre Sığınak Çeşitleri 292

-       KullanımAmacına Göre Sığınak Çeşitleri 292

-       Serpintisığınaklarının yapılacakları yer, tesis ve yapılar   293

-       Serpintisığınaklarının özellikleri ve yapılışları   294

-       SığınaklarınKimler Tarafından Yaptırılacağı 297

-       GerektiğindeGenel Sığınak Olarak Kullanılacak Yerler 297

 

 

 

-       BÖLÜMIII

-       DiğerHükümler

-       SığınaklarınBakımı, Muhafazası ve Denetimi 297

-       Sığınaklarıntapuya tescili 298

-       Yapı Ruhsatve Kullanma İzinlerinin verilmesi 298

-       SorumluMakam.. 299

-       Görüş alma. 299

-       CezaiHükümler 299

-       YürürlüktenKaldırma. 299

 

-       BÖLÜM IV

-       Yürürlük ve Yürütme

-       Yürürlük. 300

-       Yürütme. 300

 

-       KIYI KANUNUNUNUYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK

-       BİRİNCİ BÖLÜM

-       Genel Hükümler

-       YasalDayanak. 301

-       Amaç. 301

-       Kapsam.. 301

-       Tanımlar 301

-       GenelEsaslar 306

 

-       İKİNCİ BÖLÜM

-       KomisyonununTeşekkülü, Çalışma Usul ve Esasları

-       Kıyı Kenar ÇizgisininTespiti ve Onayı

-       Kıyı kenarÇizgisi Tespit Komisyonunun Teşekkülü. 307

-       Kıyı KenarÇizgisinin Tespiti ve Onayı 308

-       Kıyı Kenar Çizgisinin Arazide Tespiti veHaritalara Geçirilmesi 309

-       Kıyı KenarÇizgisinin Onayı ve İlanı 310

-       PaftalarınÇoğaltılması ve Dağıtımı 311

-       Kıyı KenarÇizgilerinin Aleniyeti 311

 

-       ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

-       Kıyıda ve Doldurma veKurutma Yoluyla Kazanılan Arazilerde

-       Planlama ve Yapılanma

-       KıyıdaPlanlama. 312

-       Kıyıda Yapı 312

-       Doldurma veKurutma Yoluyla Arazi Kazanma. 313

-       Kıyıda,Doldurma ve Kurutma Yoluyla Kazanılan Arazilerde İnşaat Ruhsatı 314

 

-       DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

-       Sahil Şeridi, SahilŞeridinde Planlama ve Yapılanma

-       SahilŞeridinin Belirlenmesi 315

-       SahilŞeridinde Planlama. 316

-       SahilŞeridinde Yapılanma. 318

 

 

-       BEŞİNCİ BÖLÜM

-       Kontrol ve İmarMevzuatına Aykırı Yapı

-       Kontrol 319

-       İmarMevzuatına Aykırı Yapı 319

-       Ceza. 319

-       Yürürlük. 320

-       Yürütme. 320

 

-       KÜLTÜR VE TURİZMKORUMA VE GELİŞİM BÖLGELERİNDE VE TURİZM MERKEZLERİNDE İMAR PLANLARININHAZIRLANMASI VE ONAYLANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

 

-       BİRİNCİ BÖLÜM

-       Amaç, Kapsam, YasalDayanak ve Tanımlar

-       Amaç. 321

-       Kapsam.. 321

-       YasalDayanak. 321

-       Tanımlar 321

 

-       İKİNCİ BÖLÜM

-       PlanlarınHazırlanmasına Dair Esaslar

-       PlanlarınHazırlanması 324

-       PlanYapımında Ön İzin. 324

-       TekliflerinDeğerlendirilmesi 324

-       Ön UygunlukKararı 324

-       PlanlamaEsasları 324

-       YeterlikBelgesi 326

-       PlanYapımında Etaplama. 326

-       Teknik veSosyal Altyapı 326

-       Başvur