Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (54)      Temmuz (128)      Haziran (105)      Mayıs (65)

İmar Bankası Konusunda Çeşitli Resmi Ve Özel Belgelerle İlmi İncelemeler

İmar Bankası Konusunda Çeşitli Resmi Ve Özel Belgelerle İlmi İncelemelerSayfa Sayısı
:  
823
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2005

40,00 TL

Ö N S Ö Z

4389 SAYILI KANUNU DEĞİŞTİREN VE ANAYASAYA AYKIRI KURALLAR GETİREN 12.8.2003 TARİHLİ VE 4969 SAYILI KANUNA İLAVETEN 12.12.2003 TARİHLİ VE 5020 SAYILI KANUNUN 20. MADDESİ İLE BANKALAR KANUNUNUN 15. MADDESİNE İLAVE EDİLEN (15-7a) MADDESİ MALİ YETERSİZLİK NEDENİLE YÖNETİM VE DENETİMİ İLE TASFİYESİ (FON) TMSF′NA İNTİKAL EDEN BANKALARIN;

YÖNETİCİLERİLE HAKİM ORTAKLARININ ORTAK OLDUĞU ŞİRKETLERİN YÖNETİM VE DENETİMİNİN FON′A DEVREDİLMESİNE İMKAN TANIMIŞ;

- VE ANAYASANIN MÜLKİYET HAKKINI KORUYAN 35. MADDE-
SİLE SÖZLEŞME HAKKINI KORUYAN 48. MADDESİNE,

- İLAVETEN BU KONULARDAKİ İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMELE
RİNE AYKIRILIKLAR DOĞMUŞTUR.


4389 sayılı Kanunun 17. maddesi, bankaya zarar veren yöneticilerin " kusurlu işlemlerile bankaya verdikleri zararlar oranında sorumlu" tutuğu ve müteselsil sorumluluğu istisnai hallerde uyguladığı halde, İmar Bankasının 3.7.2003 tarihinde kapatılmasından sonra çıkarılan ve UZAN KANUNLARI diye anılan 4969 ve 5020 sayılı Kanunlar çok yönden Anayasaya aykırı olmuş ve bu şekilde uygulanmış. Devletin sorumluluğuna da yol açılmıştır.

a) Sürekli denetlemek zorunda olduğu bankaları gereği gibi DE
NETLEMEDİĞİNDEN,
b) BDDK. gerekli gördüğü hallerde bankaların yönetim kurulu
na tayin ettiği kendi üyelerine de özen göstermediğinden,
c) Bu Devlet temsilcisi memurların ihmal ve kusurlarından sa
dece Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) sorumlu olup,
kusurlu memurların sorumluluğu çok geç dava edilebildiğin
den;

Sürekli hortumlanıp batan bankaların kusurlu yöneticilerini sorumlu tutmak için 2003 yılında değiştirilen Bankalar Kanunu HUKUK TARİHİNDE ve halen DÜNYA KANUNLARINDA benzeri görülmeyen ve çok yönden insan haklarına aykırı kurallar getirmiştir. Aşırı sert ve korkunç kurallardan örnekler aşağıdadır:

1) 12.8.2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 4969 sayılı Ka-


nunun Geçici 2. Maddesine göre bankalara zarar verdiği iddia edilen yönetici ve hakim ortakların, KUSURSUZ ve kusuru da iddia edilmeyen "EŞLERİ İLE ÇOCUKLARI" da sorumlu tutulmuştur. Kusursuz eşlerle, 18 yaşından da küçük çocukların sorumlu tutulması, sorumluluk sebeplerini sınırlı olarak düzenleyen Borçlar Kanununun 1 - 66. Maddelerile bu doğrultudaki Dünya kanunlarına da aykırıdır.

2) 4389 sayılı Bankalar Kanununu daha da sertleştiren 5020 sa
yılı Kanunun Ek. 2. Maddesi de sebepsiz sorumlu tutulan "EŞ
VE ÇOCUKLARA" ilave olarak hortumcuların "Diğer kan ve
kayın hısımlarını ve evlatlıklarını" da eklemiş, komikliği ar
tırmıştır.

3) 26.12.2003 tarihli ve 5020 sayılı Kanunun Bankalar Kanunu
na eklediği 15-7a maddesi de batan bankaya zarar verdiği id
dia edilen kimselerin ortak olduğu "şirketlerin yönetim ve
denetimini" de FON′a verebilmekte ve hem bu şirketi, hem
kusursuz ortaklarını zarara uğratabilmektedir.


İstanbul 3. İdare Mahkemesinin çok değişik yönlerden Anayasanın 2, 3, 5, 10, 11, 13, 35 ve 48. Maddelerine aykırı bulduğu 15-7a maddesile 4969 ve 5020 sayılı Kanunlarla 2003 yılında iki defa değiştirilip KANUN NİTELİĞİ zedelenen Bankalar Kanununun analizinden şu KORKUNÇ veya komik neticeler çıkıyor:

1) 15-7a. maddeye göre FON elkoyduğu bankanın yönetici ve ha
kim ortaklarının ortak olduğu ŞİRKETLERİN YÖNETİMİNE,
bu şirketlerin bankaya BORÇLU OLUP OLMADIĞINA BAKIL
MAKSIZIN elkoyabiliyor; Oysa Anayasanın 18. Maddesine gö
re "angarya yasaktır".
2) Elkonan bankanın FON′a verdiği iddia edilen ZARARIN TAMA
MINI bankaya hiçbir borcu olmayan bu şirketlerden isteyebi
liyor;
3) FON bankaların borç ve alacakları Ticaret Kanununun 3, 4 ve
5. Maddeleri gereğince TİCARİ ve ÖZEL nitelikte olduğu hal
de, 4969 ve 5020 sayılı kanunlarla bu banka alacaklarını
Devlet alacaklarının tahsil usulünü düzenleyen 6183 sayılı
Kanuna tabi tutarak 51. Madde gereğince daha ağır faiz de
uyguluyor;
4) Bankalar Kanununun 17/1. Maddesine göre yönetici ve ha
kim ortakların bankaya verdiği zararı, Dünya mevzuatına uy
gun Medeni Kanunun 6. Maddesi gereğince ispat etmekle yü
kümlü FON, 26.12.2003 tarihli ve 5020 sayılı Kanunun deği
şik 15-7a. maddesile bu ispat külfetini de borçlu olduğunu id
dia ettiği yönetici ve bunların ortak olduğu şirketlere yüklüyor;


Örneğin İmar Bankasında hortumlandığı iddia edilen 7 katrilyon liradan fazla bir FON alacağı banka ortaklarının ortak olduğu BASIN-TAŞ Anonim Şirketinden ödeme emri ile talep ediliyor ve şirket borçlu olmadığını ispatla yükümlü tutuluyor.

5) "Bankaya borcu olup olmadığına bakılmaksızın" FON′un
elkoyduğu şirketlerin genel kurullarca seçilmiş yöneticileri
FON′un iddia ettiği borca İTİRAZ ETTİKLERİ takdirde, 15/7a
maddeye göre FON′un DEVLET MEMURU temsilcileri, itiraz
eden şirketlerin yönetiminde görevlendiriliyor ve FON temsil
cileri FON′un talep ettiği alacağı kabul edip, icra takibini ke
sinleştiriyor; Yani FON hem alacaklı hem de borçlu banka or
taklarının ortak olduğu şirketlerin temsilcisi gibi hareket
edip, bankaya hiçbir borcu olmayan iştirak şirketler adına
borç ikrarını sağlıyor (HYH). Hukuk tarihinde ve halen Dünya
kanunlarında olmayan bir BDDK. örneği.
6) (HUMK) Medeni Usul Kanununun 4, 179 ve 237. Maddelerile
Borçlar Kanununun 17 - 19. Maddelerine dayalı HUKUKİ SE
BEBİ ve HUMK. 287 - 290 hükümlerinin zorunlu gördüğü ya
zılı delil olmadığı halde 7-8 katrilyon liralık borcu kabul eden
FON memuru yeni şirket temsilcileri TK. 336 - 340 (409) mad
deleri gereğince sorumlu tutulamıyor ve Bankalar Kanunu
nun 15/7a ve 24-6. maddeleri gereğince, ancak FON dava edi
lebiliyor. Yani FON′un borçsuz şirketlerde görevlendirdiği şir
ket yöneticilerinin ASILSIZ BORÇLARI KABUL ETMEK yetkisi
bile var, fakat sorumlu tutulamıyor;
7) Anayasanın 48. Maddesile 1948 ve 1950 tarihli İnsan Hakla
rı Anlaşmaları ve BK. 17-19 hükümleri sözleşme özgürlüğü
nü düzenlediği halde, 5020 sayılı Kanunun Ek. 2. Maddesi 7
grupta 35 tür sözleşmeyi iyi niyetli üçüncü şahısların mükte
sep haklarını da dışlayacak şekilde GEÇERSİZ sayıyor.


Örneğin, İmar Bankasının batmasından sorumlu tutulan ortakların birinden iyiniyetli bir kimse 1999 yılında ipotek alıp tapuya tescil ettirmiş ise, bu ipotek hakkı da geçersiz sayılıyor ve rehinli taşınmazı FON dilediği gibi satabiliyor

Sadece bir bölüm örnekleri sunulan bu insafsız ve komik kanunların Anayasanın çeşitli maddeleri ile İnsan Haklan Anlaşmalarına aykırı olduğu İstanbul 3. İdare Mahkemesinin 2.7.2004 tarihli ve 2004/1451 sayılı kararile iddia edilmiş ve Anayasa Mahkemesine duyurulmuştur.

26.12.2003 tarihli ve 5020 sayılı Kanunun, Bankalar kanununa eklediği 15/7-a maddesinden aldığı yetki ile FON, UZAN grubu anonim şirketlerin yönetim kurulu üyelerini azletmekte ve kendi temsilcisi Devlet memuru kimseleri şirketlere yönetim tayin edebilmektedir. FON bu yetkisine dayanarak 219 (veya 229) UZAN Şirketine kendi memur-

VI

m..

lannı temsilci tayin etmiş ve İmar Bankasından iddia ettiği 7,552 katrilyon lira ve faizleri konusunda bu şirketlere Ödemeye Çağrı mektupları tebliğ etmiş ve İmar Bankasına hiçbir borcu olmayan bu 219 şirket, FON memurları elile asılsız borcu ikrar etmiş ve her bir şirket için 7,552 katrilyon liralık ödeme emirleri kesinleşmiştir.

Ancak, ödeme emri tebliğ edilen 219 şirketin hiçbiri İmar Bankasına veya hakim ortaklara borçlu olmadığından ödeme emirlerini, itiraz etmeyerek kesinleştiren, daha önce yapılmış itirazlardan feragat eden FON memuru şirket temsilcilerinin "kendi devrelerindeki hatalardan sorumlu" olduğunu açıklayan 15-7a′nm son cümlesi ile TK. 336 - 340 gereğince şirketlere, ortaklarına ve diğer alacaklılarına karşı parasal sorumlu olduğu gibi, asılsız ve sebepsiz ödeme emirlerine itiraz etmedikleri gerekçesile Ceza Kanununun 228, 230, 235 ve 508 - 510. maddeleri gereğince de beş yıla kadar hapis cezasına tabidirler. Bu üyeler neden oldukları şirket zararları kadar para ce-zasile kamu hizmetlerinden yoksunluk cezası da söz konusudur.

FON′un UZAN Şirketlerinde görevlendirdiği Devlet memuru temsilcilerin şirketlere verdiği zararlardan, TK. 275 ile Bankalar kanununun 24-6. maddesi gereğince FON da sorumlu bulunduğundan, FON asılsız ödemeye çağrı mektuplarile tahsil ettiği paranın tamamını şirketlere faizlerile birlikte iade etmeye mecbur olduğu gibi, asılsız borca itiraz etmeyerek kesinleştiren FON memuru şirket temsilcileri de hem parasal olarak şirketlere karşı sorumlu, hem Ceza Kanununun 228 - 240, 508- 510. maddeleri gereğince amme hizmetlerinden yoksun kalacak ve para cezalarına da mahkum olacaktır. Yani FON′un kendi tayin ettiği Devlet memuru şirket temsilcilerine asılsız olarak ikrar ettirdiği ve kısmen tahsil ettiği paranın tamamını iade zorunda kalacağından, asılsız borç ikrarlarile şirketlerden tahsil edilen paranın FON′a ve Devlet Hazinesine bir faydası olmayıp, aksine zararlıdır ve FON′u temsil eden hakiki şahısların cezai ve parasal sorumluluğuna da nedendir.

Bir sözleşme ile sorumluluk yüklenmeyen kimselerle haksız fiille zarar vermeyenlerden alacak ve tazminat istenemeyeceği en az 4000 yıl evvelki kanunlarda da açıklanmıştır.

Bu temel prensibe aykırı 4969 ve 5020 sayılı hatalı kanunlarla bu kanunların da hatalı uygulanmasından doğan Devlet sorumluluklarının kanıtlanması amacile:

- İÖ. 1958 tarihli HAMURABİ KANUNLARİ,
- 1215 tarihli İngiliz MAGNA CARTA,
- 1808 tarihli OSMANLI SENEDİ-İTTİFAK,
- 1869 tarihli MECELLE,

kuralları kitaba alınmıştır. ACEMİ bürokratların hazırladığı 4969 ve 5020 sayılı Kanunların değiştirilmesini temenni ederim.

SİSTEMATİK FİHRİSTI. BÖLÜM
Sayfalar


1) İmar Bankasının kapatılmasından sonra, Bankalar Kanununu
değiştiren 12.8.2003 tarihli 4969 sayılı Kanun ile 26.12.2003
tarihli 5020 sayılı Kanunun çeşitli maddeleri Anayasanın
30′dan fazla emredici kuralı ile İnsan Hakları Sözleşmelerine
ilaveten, sorumluluğu düzenleyen Borçlar kanunu, Medeni Ka
nun, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, İcra İflas Kanunu
gibi temel kanunlara da aykırıdır ve tarihte ve halen Dünya
mevzuatında benzeri yoktur 1 – 46


2) Bakırköy 8. Asliye Ticaret Mahkemesi de 4969 ve 5020 sayılı
Kanunların 36 yönden Anayasaya, İnsan Haklan Sözleşmeleri
ne ve temel Kanunlara aykırı olduğunu 2004/166 dosyalı ka
ran ile Anayasa Mahkemesine duyurmuştur 46 – 53


3) 4969 ve 5020 sayılı Kanunların Anayasaya aykırılığı İstanbul 3.
İdare Mahkemesinin 2.7.2004 tarihli ve 2004/1451 dosyalı ka
ran ile de açıklanmıştır 53 – 69


4) İmar Bankası olayında 22 kişi hariç zimmet suçu olmadığı ve
110 kişilik "Eş ve Çocuklardan" oluşan sanıklann suçsuz ol
duğu Beyoğlu 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 21.1.2004 tarihli ka
ran ile de kesinlik kazanmıştır 69 – 74


5) 21.1.2004 tarihli takipsizlik kararının doğru ve hatalı yönlerini
eleştiren DOMANİÇ′in İlmi Görüşleri 74 – 91
6) İmar Bankası borçlarını yüklenen Tasarruf Mevduatı Sigorta
Fonunun İmar Bankası yöneticileri ile hakim ortaklanna, bun-
lann ilgili bulunduğu 219 şirkete tebliğ ettiği ve 7,552 katrilyon
lira içerikle Ödemeye Çağrı mektuplanndan örnekler. ..91 - 96
7) Ödemeye Çağn mektuplarının yasalara aykırı olduğunu açıkla
yan DOMANİÇ incelemesi 97 - 130
8) İmar Bankası zaranndan sorumlu tutulanlar aleyhine verilen
ve "Eş ve Çocuklar" dahil toplam 478 özel ve tüzel kişinin mal-
lanm 24 saat içinde donduran Şişli 2. Sulh Ceza Mahkemesi
nin çeşitli tedbir kararlan 131 - 222VIII
9) ADABANK′m mali durumu konusunda notlar 223
10) Hazine bonoları ile bonodan mevduata dönen yatırımlardan
Devletin sorumluluğu için Danıştay Başkanlığına dilekçe
örneği 224 - 258
11) 4969 ve 5020 sayılı kanunların Anayasaya aykırılığı konusun
da HAYRİ DOMANİÇ′in ilmi görüşleri 259 - 272
12) Avrupa Birliği Müktesabatma Uyum Çalışmaları prensiplerini
tespit eden ve 23 Temmuz 2003 tarihli Resmi Gazete′de yayın
lanan Başbakanlık Genelgesi 273
13) Basında açıklanan Devlet Hataları ile bazılarında DOMANİÇ′in
notları 274-338
14) Cumhuriyet Halk partisinin 5021 sayılı Kanunun Anayasaya
aykırı olduğu konusundaki dilekçe 329-352
15) 1993 doğumlu Paris UZAN dahil 238 kişi aleyhinde tedbir ka
rarlarını içeren liste 353-360


II. BÖLÜM
İMAR BANKASI VE ÇEVRESİ İLE İLGİLİ RAPORLAR VE BELGELER

16) İmar Bankası hesaplarını inceleyen ve bankanın gizli mevduatı
nın olmadığını veya daha az olduğunu tespit eden 22.9.2003
tarihli BDDK. Yeminli murakıp raporu 361- 418
17) İmar Bankasının 3.7.2003 / 31.12.2003 bilançoları konusun
da inceleme 419-421


III. BOLUM

18) 5021 sayılı Kanunla FON′un yüklendiği İmar Bankası mevduat
borcunun zimmet değil faaliyet zararı olduğuna dair 2004 ta
rihli bilirkişi raporu ile bilirkişi raporlarına cevap 425-434
19) Şişli 2. Sulh Ceza Mahkemesinin 14.8.2003 tarihli tedbir kara
rma itiraz örneği 435-464
20) İmar Bankası olayını özetleyen rapor 465-543
21) İmar Bankasının 7,552 katrilyon liralık borcundan 219 UZAN
Şirketlerinin her birine tebliğ etilen Ödemeye Çağn işlemine bir
ortağın itiraz dilekçesi örneği 544-546

IX
22) Tüm Banka Kredi Sözleşmelerinin emredici hükümlere aykırı
olup, soygun düzeni oluşturduğu ve düzeltilmesi gerektiği ko
nusunda Cumhurbaşkanı ve diğer yetkililere verilen 4.5.2004
tarihli dilekçe 547-5.87

IV. BÖLÜM
23) İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesine verilen 24.9.2004 tarihli bi
lirkişi raporu 591 -602
24) İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesine verilen tarihsiz
bilirkişi raporu 605-620

V. BÖLÜM
25) Uzan Grubu şirketlerinin yönetimine tayin edilen TMSF. Me
muru üyelerin 7 katrilyon 522 trilyon liralık fon alacağını içe
ren ödemeye çağn mektuplarına itiraz etmedikleri nedenile or
tak Kemal UZAN vekili Av. Neyir MUSAL tarafından çekilen 39
sayfalık noter İhtan 623-660

VI. BÖLÜM
TMSF. Tarafından Uzan Grubu şirketlerinden TELSİM MOBİL Anonim Şirketi yönetim kuruluna tayin edilen temsilcilerin 7 katrilyon 552 trilyon liralık FON ödeme emrini kabul ettiği gerekçesile kayyum tayini isteyen Av. Sami TİKİCİ′nin bu talebini İdare Mahkemesinin görevli olduğu gerekçesile reddeden İstanbul 7. Ticaret Mahkemesinin 2.11.2004 tarihli kararı ile UZAN Grubuna dahil 74 - 67 - 64- 14 - 179 = 398 şirkette FON′un üye tayin ettiğine dair karar ve davaya neden olan Ödemeye Çağrı mektubundan oluşan 36 sayfalık yazılar.
26) İstanbul 7. Ticaret Mahkemesinin 398 kişiyi ilgilendiren
24.8.2003 tarihli tedbir karan 663-698

VII. BÖLÜM
Zenginlerimizin Canını yakmayacak bir SERVET VERGİSİ ile
Devlet borçlarının Milletlerarası standarda indirilmesini içeren
HAYRI DOMANİÇ′in ilanı.
Bu konu ile ilgili 26.12.1931 tarihli ve 1905 sayılı Vergi İhbar
Kanunu.
27) Anayasanın 174. maddesine göre Devlete başvuran Hayri
DOMANİÇ′in Devlet borçlarının bir SERVET VERGİSİ ile öden-

X
meşini, aksi halde zenginlerin öldürülebileceğini içeren dilek
çesi ile vergi ihbar kanunları 701-722

VIII. BÖLÜM
Kusursuz ve ehliyetsiz EŞ ve ÇOCUKLARI, KAN ve KAYIN HISIMLARINI, EVLATLIKLARINI′ sorumlu tutan 4969 ve 5020 sayılı kanunların hatalı olduğunu ve sorumluluğun sadece kusurluya ait olduğunu açıklayan tarihteki kanunlardan örnekler:
1- İÖ. 1958 - 1916 yıllarında yapılan HAMURABİ KANUN-
LARI′nın Türkçesi ve İngilizcesi,
2- Tarihte ilk Anayasa sayılan 1215 tarihli İngiliz MAGNA
CARTA (Büyük Belge),
3- 1808 tarihli OSMANLI SENEDİ İTTİFAK ANLAŞMASI,
4- 1869 tarihli Osmanlı Medeni Kanunu MECELLE,
5- Diğer semavi din kitapları gibi KURANI KERİM′in Türk
çe okunması da, kanunlu kanunsuz pekçok haksızlığı
önleyecektir.

28) İÖ. 1958 tarihli HAMURABİ KANUNLARININ Türkçesi ve
ingilizcesi 725-789
29) 1215 tarihli İngiliz MAGNA CARTA′nm Türkçesi ve
İngilizcesi ; 790-803
30) 1808 tarihli OSMANLI SENEDİ-İTTİFAKI 804-809
31) 1869 tarihli MECELLE-İ AHKAMI ADLİYE′nin
yüz ilkesi 810-815
32) SEMAVİ dinlerde haksızlıkları engelleyen kurallardan bir
bölüm 819-828
33) Cumhuriyet Hükümetleri Listesi 829-830