x
Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Haziran (39)      Mayıs (108)      Nisan (73)      Mart (140)

İhale Kavramları ve İhale Suçları

İhale Kavramları ve İhale SuçlarıSayfa Sayısı
:  
946
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2013
ISBN NO
:  
9786051461847

280,00 TL

SUNUŞ

İhale suçları başta ekonomi olmak üzere toplumu doğrudan etkileyen pek çok unsurla ilgilidir. İhale suçları öncelikle ekonomi ile yakın bir ilişki içindedir; çünkü bu suçların İşlenmesi ile ortaya çıkan zarar doğrudan ülke ekonomisini etkilemektedir. Bir ülkede uygulanan ekonomik sistem ne olursa olsun, en büyük mal ve hizmet alıcısı kamu kesimidir.

Türkiye’de, 2012 yılı dokuz aylık döneminde 11. 944 idare KSP ve EKAP’ı kullanarak 141. 731 adet İKN almış, bu İKN’lerden 27. 423 adedini iptal etmiştir. 01. 01. 2012-30. 09. 2012 döneminde Kuruma sözleşme bilgisi gönderilen ve iş başlangıcı 2012 olan ihale sayısı 92. 343’tür. Bunların 12. 766 adedi kısmi teklife açık ihalelerden oluşmaktadır. Bilgisi gelen sözleşme sayısı toplamı 131. 188 olurken, sözleşme bedeli toplamı 65. 320. 245. 000 TL’dir. Belirtilen rakamlar EKAP/KSP üzerinden gerçekleştirilen istisna kapsamındaki ve kapsam dışındaki kamu alımlarını kapsarken, doğrudan temin yolu ile yapılan kamu alımları ve çerçeve kapsamındaki münferit alımları kapsamamaktadır. Çerçeve kapsamındaki münferit alımların toplam bedeli 270. 221. 000 TL olurken, doğrudan temin yolu ile yapılan kamu alımlarının toplam bedeli 8. 530. 247. 000 TL’dir. İdareler tarafından bilgisi gönderilen 131. 188 adet sözleşme 41. 693 adet gerçek/tüzel kişi tarafından yüklenilmiştir. Böylece, yüklenici başına düşen ortalama sözleşme sayısı 3, 15 olarak bulunmuştur. 2012 yılı dokuz aylık döneminde alınan teyit sayısı 502. 559, kamu ihale bülteninde yayımlanan ihale ilan sayısı ise 75. 698 olarak belirlenmiştir. İlgili dönemde Kuruma yapılan itirazen şikâyet başvurularının sayısı 3. 605 olurken, şikâyetçi sayısı 2. 566 olmuştur. İlgili dönemde Kamu İhale Kurulu tarafından alınan uyuşmazlık karar sayısı 3. 795. ’dir. İstatistikî bilgilerden görüleceği üzere ihale uygulaması ekonomiyi ve hukuk sistemini derinden etkilemektedir.

İhale sistemi ne kadar iyi düzenlenirse düzenlensin haksız çıkar sağlamaya yönelik hareketler engellenemeyecektir. Bu nedenle her ülkenin ceza hukuku sisteminde kamu ihale sisteminin kötüye kullanılması ve haksız çıkar sağlamaya yönelik eylemler suç olarak düzenlenmektedir. Türkiye’de hem 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda hem de 1 Haziran 2005 tarihinden beri yürürlükte bulunan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda ihale sürecindeki haksız çıkar sağlamaya yönelik eylemler suç tipi olarak düzenlenmiştir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun -Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar- başlıklı dokuzuncu bölümünde, 235. maddesinde -İhaleye fesat karıştırma- suçu, 236. maddesinde ise, -Edimin ifasına fesat karıştırma- suçu düzenlenmiştir. 5237 TCK-nin 235. maddesi 11/4/2013 tarihli ve 6459 sayılı İnsan Hakları Ve İfade Özgürlüğü Bağlamında Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile değiştirilmiştir. Bu çalışmada bu maddeler kapsamında belirtilen eylemler, ihale kavramları ışığında değerlendirilmeye çalışılmıştır. Aslında, ihale suçlarının analizini yapabilmek ve çözümleyebilmek için ihale kavramları ve ihale mevzuatı konusunda bilgi sahibi olmak gerekir.

Uygulamada, genellikle yargılama dosyaları ihale mevzuatından anlayan bilirkişiye gönderilerek rapor aldırılmakta ve rapor doğrultusunda karar verilmektedir. Adeta, hükmü bilirkişi kurmaktadır. Bu nedenle, yargılama makamının bilirkişi raporlarını denetleyebilmesi için ihale kavramlarını ve ihale mevzuatını bilmesi gerekir. Bu çalışmada, bu amaçla ihale kavramları, ihale yöntemleri, ihale süreci, sözleşme, sözleşme öncesi hak arama yolları ve sonrasında başvuru yolları, ihale sürecine ilişkin şikâyet ve dava yolları ayrıca inceleme konusu yapılmıştır. Bu inceleme sırasında çok sayıda Kamu İhale Kurulu, Danıştay ve Yargıtay kararına yer verilmiştir. Son bölümde, ihale suçları çok sayıda Yargıtay kararları ışığında açıklanmaya çalışılmıştır.


KARABÜK - 2013
SUAT ÇALIŞKANİÇİNDEKİLERI. İHALE KAVRAMININ ANALİZİ-1
1. -İHALE KAVRAMININ TANIMI-1
2. -İHALE İLKELERİ-4
2. 1. -Tarafsızlık İlkesi-4
2. 1. 1. -Tarafsızlık İlkesi İle İlgili Kamu İhale Kurulu Kararları-4
2. 2. -Açıklık (Aleniyet, Saydamlık, şeffaflık) İlkesi-6
2. 2. 1. -Açıklık (Aleniyet, Saydamlık, şeffaflık) İlkesi İle İlgili Kamu İhale Kurulu Kararları-7
2. 2. 2. -Açıklık (Aleniyet, Saydamlık, şeffaflık) İlkesi İle İlgili Danıştay Kararları-16
2. 3. -Rekabet İlkesi-16
2. 3. 1. -Rekabet İlkesi İle İlgili Kamu İhale Kurulu Kararları-18
2. 3. 2. -Rekabet İlkesi İle İlgili Danıştay Kararları-21
2. 4. -Yeterlik İlkesi-23
2. 4. 1. -Yeterlik İlkesi İle İlgili Kamu İhale Kurulu Kararları-24
2. 4. 2. -Yeterlik İlkesi İle İlgili Danıştay Kararları-29
2. 5. -Eşit Muamele İlkesi-30
2. 5. 1. -Eşit Muamele İlkesi ile ilgili Kamu İhale Kurulu Kararları-31
2. 5. 2. -Eşit Muamele İlkesi ile ilgili Danıştay Kararları-36
2. 6. -Gizlilik İlkesi-36
2. 6. 1. -Gizlilik İlkesi İle İlgili Kamu İhale Kurulu kararları-37
2. 6. 2. -Gizlilik İlkesi İle İlgili Danıştay kararları-40
2. 7. -Güvenilirlik İlkesi-41
2. 7. 1. -Güvenilirlik İlkesi İle İlgili Kamu İhale Kurulu kararları-41
2. 7. 2. -Güvenilirlik İlkesi İle İlgili Danıştay kararları-45
2. 8. -Eşik değer ilkesi-45
2. 8. 1. -Eşik değer ilkesi İle İlgili Kamu İhale Kurulu kararları-46
2. 8. 2. -Eşik değer ilkesi İle İlgili Danıştay kararları-47
2. 9. -Kamuoyu Denetimi İlkesi-48
2. 9. 1. -Kamuoyu Denetimi İlkesi İle İlgili Kamu İhale Kurulu kararları-48
2. 10. -İhtiyaçların Uygun Şartlarla ve Zamanında Karşılanması İlkesi-50
2. 10. 1. -İhtiyaçların Uygun Şartlarla ve Zamanında Karşılanması İlkesi İle İlgili Kamu İhale Kurulu kararları-50
2. 10. 2. -İhtiyaçların Uygun Şartlarla ve Zamanında Karşılanması İlkesi İle İlgili Danıştay kararları-52
2. 11. -Kaynakların Verimli Kullanılması İlkesi-54
2. 11. 1. -Kaynakların Verimli Kullanılması İlkesi İle İlgili Kamu İhale Kurulu kararları-54
2. 11. 2. -Kaynakların Verimli Kullanılması İlkesi İle İlgili Danıştay Kararları-58
2. 12. -Mal Alımı, Hizmet Alımı ve Yapım İşleri İçin Ayrı İhale Düzenlenmesi İlkesi-59
2. 12. 1. -Mal Alımı, Hizmet Alımı ve Yapım İşleri İçin Ayrı İhale Düzenlenmesi İlkesi İle İlgili Kamu İhale Kurulu Kararları-59
2. 13. -Eşik Değerlerin Altında Kalmak Amacıyla Mal veya Hizmet Alımları ile Yapım İşlerinin Kısımlara Bölünmemesi İlkesi-63
2. 13. 1. -Eşik Değerlerin Altında Kalmak Amacıyla Mal veya Hizmet Alımları ile Yapım İşlerinin Kısımlara Bölünmemesi İlkesi İle İlgili Kamu İhale Kurulu Kararları-63
2. 14. -Ödeneği Bulunmayan Bir İş İçin İhaleye Çıkılamaması İlkesi-64
2. 14. 1. -Ödeneği Bulunmayan Bir İş İçin İhaleye Çıkılamaması İlkesi İle İlgili Kamu İhale Kurulu Kararları-64
2. 15. -Çevresel Etki Değerlendirme Belgesinin Alınması İlkesi-68
2. 15. 1. -Çevresel Etki Değerlendirme Belgesinin Alınması İlkesi İle İlgili Danıştay Kararları-69
2. 15. 2. -Çevresel Etki Değerlendirme Belgesinin Alınması İlkesi İle İlgili KİK Kararları-69
3. -KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNUNDA BELİRTİLEN TEMEL İLKELER-71
3. 1. -Düzenlenecek Sözleşmelerde, İhale Dokümanında Yer Alan Şartlara Aykırı Hükümlere Yer Verilemez. -71
3. 1. 1. --Düzenlenecek Sözleşmelerde, İhale Dokümanında Yer Alan Şartlara Aykırı Hükümlere Yer Verilemeyeceği- İlkesi İle İlgili Kamu İhale Kurulu Kararları-71
3. 2. -Kanunda Belirtilen Haller Dışında Sözleşme Hükümlerinde Değişiklik Yapılamaz Ve Ek Sözleşme Düzenlenemez. -73
3. 2. 1. --Sözleşme Hükümlerinde Değişiklik Yapılamaz Ve Ek Sözleşme Düzenlenemez- İlkesi İle İlgili Kamu İhale Kurulu Kararları-73
3. 3. -Sözleşme Hükümlerinin Uygulanmasında Eşit Hak Ve Yükümlülüklere Sahip Olma Ve İhale Dokümanı Ve Sözleşme Hükümlerinde Bu Prensibe Aykırı Maddelere Yer Verilememesi. -75
3. 3. 1. -Eşit Hak Ve Yükümlülüklere Sahip Olma İlkesi İle İlgili Kamu İhale Kurulu Kararları-75
II. 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU VE 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN KAPSAMLARI-79
1. -2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNUN KAPSAMI-79
1. 1. -2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa Göre İstisna Edilenler-81
2. -4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN KAPSAMI-82
2. 1. -Kapsadığı Kurumlar (KİK m. 2)-82
2. 2. -4734 sayılı Kanuna tâbi olmayan kurum ve işlemler (KİK m. 3)-84
2. 3. -4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun Kapsamı ile ilgili Kamu ihale Kurulu kararları-87
III. İHALE YÖNTEMLERİ-89
1. -2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU’NDAKİ İHALE YÖNTEMLERİ-89
1. 1. -Kapalı Teklif Yöntemi-89
1. 2. -Belli İstekliler Arasında Kapalı Teklif Yöntemi-90
1. 3. -Açık Teklif Yöntemi-90
1. 4. -Pazarlık Yöntemi-92
1. 4. 1. -Pazarlık Usulüyle Yapılacak İşler (DİK m. 51): -92
1. 5. -Yarışma Usulü-94
2. -4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU’NDAKİ İHALE YÖNTEMLERİ-94
2. 1. -Açık İhale Yöntemi-94
2. 2. -Belli İstekliler Arasında İhale Yöntemi-94
2. 3. -Pazarlık Yöntemi-95
2. 4. -Doğrudan Temin Yöntemi-96
2. 5. -Tasarım yarışmaları-99
IV. İHALEYE KATILIMDA YETERLİK KURALLARI VE İSTEKLİLERİN İHALE DIŞI BIRAKILMASI-101
3. -4734 SAYILI KİK’DE BELİRTİLEN İHALEYE KATILIMDA YETERLİK KURALLARI-101
4. -2886 SAYILI DİK’DE BELİRTİLEN İHALEYE KATILIMDA YETERLİK KURALLARI-104
4. 1. -İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları İle İlgili Kamu İhale Kurulu Kararları-104
4. 2. -İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları İle İlgili Danıştay Kararları-110
5. -İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR-111
5. 1. -4734 sayılı KİK Açısından İhaleye katılamayacak olanlar-111
5. 2. -2886 sayılı DİK Açısından İhaleye katılamayacak olanlar-115
5. 3. -İhaleye Katılamayacak Olanlar İle İlgili Kamu İhale Kurulu Kararları-115
5. 4. -İhaleye Katılamayacak Olanlar İle İlgili Danıştay Kararları-122
6. -İHALE SÜRECİ-125
6. 1. -İhtiyacın Ortaya Çıkması-126
6. 1. 1. -Ödenek Olmadan İhale Yapılamayacağına İlişkin Kamu İhale Kurulu Kararları-126
6. 2. -Şartname ve Teknik Şartnamenin Hazırlanması-130
6. 2. 1. -KİK’ye göre Şartname-130
6. 2. 1. 1. -Teknik şartname hazırlanmasında Danışmanlık hizmetlerinden yararlanılması-131
6. 2. 2. -DİK’e Göre Şartname-131
6. 2. 2. 1. -Şartnamelerde Gösterilmesi Gerekli Hususlar-131
6. 2. 3. -Şartnamelerde Bakanlar Kurulunun genel ve ortak esaslarını belirleme Yetkisi (DİK m. 8)-132
6. 2. 4. -Şartname ve Kamu ihale Kurulu Kararları-132
6. 2. 5. -Şartname ile ilgili Danıştay Kararları-137
6. 3. -Yaklaşık Maliyet-141
6. 3. 1. -4734 sayılı KİK’e göre Yaklaşık Maliyet-142
6. 3. 2. -2886 Sayılı DİK’ye Göre İhale Bedelinin Tahmini ve Tespiti-142
6. 3. 3. -Yaklaşık Maliyet ile ilgili kamu ihale kurulu kararları-142
6. 3. 4. -Yaklaşık Maliyet ile ilgili Danıştay kararları-147
6. 4. -İhale Usulünün Tespiti-148
6. 4. 1. -İhale Usulünün Tespiti İle İlgili Kamu İhale Kurulu Kararları-148
6. 4. 2. -İhale Usulünün Tespiti İle İlgili Danıştay Kararları-153
6. 5. -İhale Dokümanının Hazırlanması-155
6. 5. 1. -İhale Dokümanının Hazırlanması İle İlgili Kamu İhale Kurulu Kararları-155
6. 6. -İhale Onayının Alınması-157
6. 6. 1. -İhale Onayının Alınması İle ilgili Kamu İhale Kurulu Kararları-157
6. 7. -İhale Komisyonunun Kurulması-161
6. 7. 1. -KİK Hükümlerine göre İhale Komisyonunun Kurulması-161
6. 7. 2. -DİK Hükümlerine göre İhale Komisyonunun Kurulması-162
6. 7. 3. -İhale Komisyonunun Kurulması İle İlgili Kamu İhale Kurulu Kararları-162
6. 7. 4. -İhale Komisyonu İle İlgili Danıştay kararları-170
6. 8. -İhale İlanı-173
6. 8. 1. -KiK Hükümlerine Göre İhalenin İlanı-173
6. 8. 1. 1. -İhale ilan süreleri ve kuralları ile ön ilan -173
6. 8. 1. 1. 1. -Ön ilanda belirtilmesi zorunlu olan hususlar-174
6. 8. 1. 1. 2. -İhale İlânlarında Bulunması Zorunlu Olan Hususlar-175
6. 8. 1. 1. 3. -Ön yeterlik ilânlarında bulunması zorunlu hususlar-176
6. 8. 1. 1. 4. -İlânın uygun olmaması-177
6. 8. 2. -DİK Hükümlerine göre İhalenin İlanı-177
6. 8. 2. 1. -İlanlarda Bulunması Zorunlu Hususlar: -178
6. 8. 2. 2. -Şartname ve Eklerinde Değişiklik Halinde İlan: -178
6. 8. 2. 3. -İlanın Uygun Olmaması: -178
6. 8. 2. 4. -İlanı Sakıncalı Görülen Hususlar: -179
6. 8. 2. 5. -Yabancı Ülkelerde İlan: -179
6. 8. 2. 6. -İhalenin Tatil Gününe Rastlaması-179
6. 8. 3. -İhalenin İlanı İle İlgili Kamu İhale Kurulu Kararları-179
6. 8. 4. -İhalenin İlanı İle İlgili Danıştay Kararları-181
6. 9. -İhale Dokümanlarının görülmesi/Satın alınması-182
6. 9. 1. -İhale ve ön yeterlik dokümanının içeriği ve idari şartnamede yer alması zorunlu hususlar-182
6. 9. 2. -İhale ve ön yeterlik dokümanının verilmesi-184
6. 9. 3. -İhale Dokümanında Değişiklik veya Açıklama Yapılması-184
6. 9. 4. -İhale Dokümanlarının Görülmesi/Satın Alınması İle İlgili Kamu İhale Kurulu Kararları-185
6. 10. -Tekliflerin sunulması-190
6. 10. 1. -Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması-190
6. 10. 1. 1. -Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması İle İlgili Kamu İhale Kurulu Kararları-190
6. 10. 1. 2. -Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması İle İlgili Danıştay Kararları-196
6. 10. 2. -Başvuru belgelerinin sunulması-196
6. 10. 2. 1. -Başvuru belgelerinin sunulması ile İlgili Kamu İhale Kurulu Kararları-197
6. 10. 3. -Tekliflerin geçerlilik süresi-199
6. 10. 4. -Tekliflerin geçerlilik süresi ile İlgili Kamu İhale Kurulu Kararları-199
6. 10. 5. -Geçici teminat-205
6. 10. 5. 1. -Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler-205
6. 10. 5. 2. -Teminat Mektupları -206
6. 10. 5. 3. -Geçici teminat ile İlgili Kamu İhale Kurulu Kararları-206
6. 10. 5. 4. -Geçici teminat ile İlgili Danıştay Kararları-210
6. 10. 6. -Tekliflerin Değerlendirilmesi-213
6. 10. 6. 1. -Tekliflerin alınması ve açılması-213
6. 10. 6. 1. 1. -Tekliflerin alınması ve açılması İle İlgili Kamu İhale Kurulu Kararları-214
6. 10. 6. 2. -Tekliflerin Değerlendirilmesi-218
6. 10. 6. 3. -Tekliflerin Değerlendirilmesi İle İlgili Kamu İhale Kurulu Kararları-218
6. 10. 6. 4. -Aşırı Düşük Teklifler-223
6. 10. 6. 4. 1. -Aşırı Düşük Teklifler İle İlgili Kamu İhale Kurulu Kararları-224
6. 10. 6. 4. 2. -Aşırı Düşük Teklifler İle İlgili Danıştay Kararları-229
6. 10. 6. 5. -Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptali-229
6. 10. 6. 6. -Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptali İle İlgili Kamu İhale Kurulu Kararları-229
6. 10. 7. -2886 Sayılı DİK’ye Göre Tekliflerin Değerlendirilmesi ve İhale Kararları-235
6. 10. 7. 1. -Uygun Bedelin Tespiti-235
6. 11. -İhalenin karara bağlanması ve onaylanması-236
6. 11. 1. -İhalenin karara bağlanması ve onaylanması İle İlgili Kamu İhale Kurulu Kararları-237
6. 11. 2. -Kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi-243
6. 11. 2. 1. -Kesinleşen İhale Kararlarının Bildirilmesi İle İlgili Kamu İhale Kurulu Kararları-243
6. 11. 3. -2886 Sayılı DİK’ye Göre İhale Kararlarının Onayı veya İptal Edilmesi-249
6. 11. 3. 1. -Komisyonların İhaleyi Yapıp Yapmamakta Serbest Olması-249
6. 11. 3. 2. -Kararlarda Belirtilmesi Gereken Hususlar-250
6. 11. 3. 3. -Kesinleşen İhale Kararlarının Bildirilmesi-250
6. 11. 3. 4. -Zam ve İndirim Teklifleri-250
6. 11. 3. 5. -İhalede Hazır Bulunmayan İstekliler-250
6. 12. -Sözleşmeye Davet-250
6. 12. 1. -Sözleşmeye Davet İle İlgili Kamu İhale Kurulu Kararları-251
6. 12. 2. -Kesin teminat-256
6. 12. 2. 1. -Kesin teminat İle İlgili Kamu İhale Kurulu Kararları-256
6. 12. 3. -Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu-262
6. 12. 4. -Sözleşme Yapılmasında İdarenin Görev ve Sorumluluğu (KİK m. 45)-263
6. 12. 4. 1. -Sözleşme Yapılmasında İdarenin Görev ve Sorumluluğu İle İlgili Kamu İhale Kurulu Kararları-263
6. 12. 5. -İhalenin sözleşmeye bağlanması-267
6. 12. 5. 1. -İhalenin Sözleşmeye Bağlanması İle İlgili Kamu İhale Kurulu Kararları-268
6. 12. 6. -Sonuç bildirimi -272
6. 12. 7. -Sonuç bildirimi İle İlgili Kamu İhale Kurulu Kararları-273
6. 12. 8. -2886 Sayılı DİK’ye Göre İhalenin Sözleşmeye Bağlanması-273
6. 12. 8. 1. -Kesin Teminat-274
6. 12. 8. 2. -Yapım İşlerinde Kesin Teminat-274
6. 12. 8. 3. -Kesin Teminatın Geri Verilmesi (DİK m. 56)-274
6. 12. 8. 4. -Sözleşme Yapılmasında Müteahhit veya Müşterinin Görev ve Sorumluluğu-275
6. 12. 8. 5. -Taşınmaz Malların Müşteri Tarafından Adına Tescil Ettirilmesi-275
6. 12. 8. 6. -Müşterinin Süresi İçinde Taşınır Malları Teslim Almaması-275
6. 12. 8. 7. -İdarenin Görev ve Sorumluluğu-276
6. 12. 8. 8. -Sözleşme Yapılması ve Kesin Teminat Alınması Zorunlu Olmayan Haller-276
6. 12. 8. 9. -Müteahhit veya Müşterinin SözleşmeninBozulmasına Neden Olması: -276
6. 12. 8. 10. -Sözleşmede Belirtilen İşin Artış ve Eksilişi-276
6. 12. 8. 11. -Kiralarda Sözleşme Süresi-277
6. 12. 8. 12. -Su Ürünleri İstihsali Hakkı Kiralarında Süre-277
6. 12. 8. 13. -Sözleşmenin Devri-277
6. 12. 8. 14. -Müteahhit veya Müşterinin Ölümü-278
6. 12. 8. 15. -Müteahhit veya Müşterinin İflası Hali-278
6. 12. 8. 16. -Müteahhit veya Müşterinin Ağır Hastalığı, Tutukluluk veya Mahkumiyet Hali-278
6. 12. 8. 17. -Müteahhit veya Müşterinin Birden Fazla Olması Hali-278
6. 13. -İdarenin Sözleşmeleri-279
6. 13. 1. -Özel Hukuk Sözleşmeleri-279
6. 13. 2. -İdarî Sözleşmeler-279
6. 13. 2. 1. -İdarî Sözleşmelerin Ölçütleri-280
6. 13. 3. -Ölçüt Dışı İdarî Sözleşmeler-280
6. 13. 3. 1. -Sözleşmelerin Türünün İdarî Sözleşme Olarak Kanunların Belirlemesi-280
6. 13. 3. 2. -Sözleşmelerin türünün mahkeme içtihatları ile belirlenmesi-281
6. 13. 4. -İdarî Sözleşme Türleri-282
6. 13. 4. 1. -Müşterek Emanet Sözleşmesi-282
6. 13. 4. 2. -Kamu Hizmeti İmtiyaz Sözleşmeleri-282
6. 13. 4. 3. -Malî İltizam Sözleşmeleri-283
6. 13. 4. 4. -Kamu İstikraz Sözleşmesi-284
6. 13. 4. 5. -İdarî Hizmet Sözleşmeleri-284
6. 13. 4. 6. -Maden İşletme İmtiyazı Sözleşmeleri-285
6. 13. 4. 7. -Orman İşletme Sözleşmeleri-285
6. 13. 4. 8. -Yap-İşlet-Devret Sözleşmeleri-286
6. 13. 5. -Sözleşmelerin Sona Ermesi-288
6. 13. 5. 1. -Genel Olarak-288
6. 13. 5. 2. -Raşa (Rachat)-290
6. 13. 6. -Kamu İhale Sözleşmelerinde Fesih Nedenleri-290
6. 13. 6. 1. -Yüklenicinin Kusurundan Kaynaklanan Sözleşmenin Feshi Nedenleri-291
6. 13. 6. 2. -Yükleniciden Kaynaklanan Ancak Yükleniciye Kusur Atfedilemeyen Sözleşmenin Feshi Nedenleri-292
6. 13. 6. 3. -Tarafların Kusuruna Dayanmayan Sözleşmenin Feshi Nedenleri: -293
6. 13. 6. 4. -Kamu İhale Kurumunca İhalenin İptaline Karar Verilmesi Üzerine Sözleşmenin Feshi-295
7. -YASAK FİİL VEYA DAVRANIŞLAR-296
7. 1. -KİK’e Göre Yasak fiil veya davranışlar ve Yasal Sonuçları-296
7. 1. 1. -İhaleye Fesat Karıştırmak veya Teşebbüste Bulunmak-296
7. 1. 1. 1. -İhaleye Fesat Karıştırmak veya Teşebbüste Bulunmak ile ilgili Kamu ihale Kurulu Kararları-297
7. 1. 2. -Rekabeti Engelleyici ve İhale Kararını Etkileyici Davranışta Bulunmak-298
7. 1. 3. -Sahte Belge Düzenlemek, Kullanmak veya Buna Teşebbüs Etmek-298
7. 1. 4. -Sahte Belge Düzenlemek, Kullanmak veya Buna Teşebbüs Etmek İle İlgili Kamu İhale Kurulu Kararları-299
7. 1. 5. -Birden Fazla Teklif Vermek-304
7. 1. 5. 1. -Birden Fazla Teklif Vermek İle ilgili Kamu İhale Kurulu Kararları-304
7. 1. 6. -İhaleye Katılmaya Yasaklı Olanların İhaleye Katılmaları-310
7. 1. 7. -Sözleşme Aşamasında işlenen fiiler ve İhale Üzerine Bırakılan Kişinin Kamu İhale Sözleşmesi Yapma Zorunluluğu-310
7. 1. 7. 1. -Sözleşme Aşamasında işlenen fiiler ve İhale Üzerine Bırakılan Kişinin Kamu İhale Sözleşmesi Yapma Zorunluluğu ile ilgili Kamu ihale kurulu kararları-311
7. 1. 8. -Yasaklama Kararları-315
7. 1. 8. 1. -Yasaklama Kararları ile ilgili Kamu İhale Kurulu Kararları-316
7. 1. 9. -İsteklilerin ceza sorumluluğu (KİK m. 59)-322
7. 1. 9. 1. -İsteklilerin ceza sorumluluğu ile İlgili Kamu İhale Kurulu Kararları-323
7. 1. 10. -Görevlilerin ceza sorumluluğu (KİK m. 60; Değişik: 4964/36 m. )-326
7. 1. 10. 1. -Görevlilerin ceza sorumluluğu İle İlgili Kamu İhale Kurulu Kararları-326
7. 1. 11. -Bilgi ve Belgeleri Açıklama Yasağı (KİK m. 61; Değişik: 4964/37 m. )-332
7. 1. 11. 1. -Bilgi ve Belgeleri Açıklama Yasağı İle İlgili Kamu İhale Kurulu Kararları-332
7. 1. 12. -İdarelerce Uyulması Gereken Diğer Kurallar-335
7. 2. -DİK’e Göre Yasak fiil veya davranışlar ve Yasal Sonuçları-337
7. 2. 1. -DİK’e Göre Yasak Fiil veya Davranışlar Yasak Fiil ve Davranışlar (DİK m. 83)-337
7. 2. 2. -İdarelerce İhalelere Katılmaktan Geçici Yasaklama (DİK m. 84)-338
7. 2. 3. -Ceza Sorumluluğu ve Sonuçları (DİK m. 85)-338
7. 2. 4. -Görevlilerin Sorumluluğu (DİK m. 86)-339
7. 2. 5. -Hileli İnşaat ve Onarım (DİK m. 87)-339
V. KAMU İHALE KURUMU, ŞİKÂYETLERİN İNCELENMESİ VE ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ-341
8. -KAMU İHALE KURUMU-341
8. 1. -Genel Açıklamalar-341
8. 2. -Kamu İhale Kurumunun Hukuki Niteliği-342
8. 3. -Kamu İhale Kurumunun görev ve yetkileri-344
8. 4. -Kamu İhale Kurumunun Organları-345
8. 4. 1. -Kamu İhale Kurulu-345
8. 4. 1. 1. -Kamu İhale Kurulu Üye Sayısı ve Atanmaları-345
8. 4. 1. 2. -Kamu İhale Kurulu Üyelerinde aranılacak nitelikler-345
8. 4. 1. 3. -Kamu İhale Kurulu Üyelerinin Görev Süresi-346
8. 4. 1. 4. -Kamu İhale Kurulu Yasayoluna Başvurma Yetkisi-346
8. 4. 2. -Kamu İhale Kurulu Üyelerinin Yemini ve Göreve Başlaması-346
8. 4. 3. -Kamu İhale Kurulu Üyelerinin Bilimsel Çalışma Yapmaları ve Haklarında Uygulanabilecek Kısıtlamalar-346
8. 4. 3. 1. -Ücreti karşılığı bilimsel amaçlı yayın yapabilme, ücret karşılığı ders verebilme imkanı. -346
8. 4. 3. 2. -Kamu İhale Kurulu Üyelerinin yöneticilik yapma, ticaretle uğraşma, serbest meslek faaliyetinde bulunma yasağı-347
8. 4. 3. 3. -Kamu İhale Kurulu Üyelerinin tüzel kişilere veya bunların iştiraklerine ait her türlü hisselerini ya da menkul kıymetlerini bulundurma yasağı-347
8. 4. 3. 4. -Kurul Kararlarının Yerindelik Denetimine Tabi Tutulamaması-347
8. 4. 3. 5. -Kamu İhale Kurulu Üyelerinin hakemlik ve bilirkişilik yapma yasağı-347
8. 4. 3. 6. -Kurul Üyeleri İle Kurum Personelinin Gizliliğe Uyma Yükümlülüğü-347
8. 4. 3. 7. -Kurul Üyeleri İle Kurum Personelinin Ceza Hukuku Uygulamasında Memur Sayılması-348
8. 4. 4. -Kamu İhale Kurulu Üyelerinin Mal Beyanında Bulunmaları-348
8. 4. 5. -Kamu İhale Kurulunun Toplanması ve Karar alması-348
8. 4. 6. -Kamu İhale Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Başkan Yardımcılarının Atanması-348
8. 4. 7. -Kamu İhale Kurumu Hizmet Birimleri-349
8. 4. 8. -Kurul Başkan ve Üyeleri, Kurum Personelinin Ücretleri İle Diğer Malî ve Sosyal Hakları-350
8. 4. 9. -Kurul Başkan ve Üyeliklerine Atananların Kurulda Görev Yaptıkları Sürede Eski Görevleriyle Olan İlişiklerinin Kesilmesi ve Bu Durumda Özlük Hakları İle İlgili Hususlar-351
8. 4. 10. -Kurumun Gelir ve Giderleri-352
9. -İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR VE İNCELEME -354
9. 1. -İhalelere yönelik başvurular (KİK m. 54 Değişik: 20/11/2008-5812/21 m. )-354
9. 1. 1. - Başvuru yolları-354
9. 1. 1. 1. -Şikayet-354
9. 1. 1. 2. -İtirazen Şikayet-356
9. 1. 2. -Başvurunun Konusu (Ehliyet)-357
9. 2. -Şikayet Başvurusunda Bulunabilecek Kişiler-357
9. 2. 1. -Yapım müteahhidi-358
9. 2. 2. -Tedarikçi-358
9. 2. 3. -Hizmet sunucusu-358
9. 2. 4. -İstekli-358
9. 2. 5. -Aday-359
9. 2. 6. -İstekli olabilecekler-359
9. 3. -Dilekçelerde Bulunulacak ve dilekçeye eklenecek Olan Hususlar-359
9. 3. 1. -Dilekçelerde Bulunulacak Hususlar-359
9. 3. 2. -Dilekçeye Eklenecek Belgeler-359
9. 3. 3. -Başvuru teminatı Alınması-360
9. 3. 4. -Tek Dilekçe İle Başvuru Yasağı-360
9. 3. 5. -Başvurulardaki Eksikliklerin ve Aykırılıkların Giderilmesi-360
9. 3. 6. -Başvuru bedeli-360
9. 3. 7. -İtirazen Şikayet Başvurusuna Getirilen Konu Sınırlaması-361
9. 4. -Başvuru süreleri-361
9. 4. 1. -İdareye şikayet süresi (5 ve 10 gün)-361
9. 4. 2. -Kuruma İtirazen Şikayet Süresi (5 ve 10 Gün)-361
9. 4. 3. -Sürelerin Başlama Zamanı-362
9. 4. 4. -Şikayet Süresinde Tatil Kavramı-362
9. 4. 5. -İdari Başvuru Sürelerinin Hak Düşürücü Süre Olarak Kabul Edilmesi-362
9. 5. -Şikayetin Şekli-363
9. 5. 1. -Yazılı Şekil Şartı-363
9. 5. 2. -İmza Şartı-363
9. 5. 3. -Dilekçelerin İçeriği-363
9. 5. 4. -Tek Dilekçe Yasağı ve Hak Arama Özgürlüğü-364
9. 6. -Başvuru Dilekçesinin Verileceği Yerler (İYBHY m. 9)-364
9. 7. -Şikayetin Konusu-365
9. 8. -Şikayet Başvurusu Üzerine İdare Tarafından Yapılacak İnceleme-365
9. 8. 1. -Şikayet Başvurusunun Alınması ve Eksikliklerin Giderilmesi-365
9. 8. 2. -İdarenin Karar Verme Süresi (10 gün)-366
9. 8. 3. -İdarenin İncelemeyi Yapacak Kişiyi Görevlendirmesi-366
9. 8. 4. -İdarece Alınacak kararlar-366
9. 8. 4. 1. -İhalenin İptali Kararı-367
9. 8. 4. 2. -Düzeltici İşlem Belirlenmesi Kararı-367
9. 8. 4. 3. -Başvurunun Reddi Kararı-367
9. 8. 5. -Kararlarda bulunacak hususlar-367
9. 8. 6. -Karar gereklerinin yerine getirilmesi-368
9. 8. 7. -İhale Sürecinin Kendiliğinden Durması-368
9. 9. -Kuruma İtirazen Şikayet Başvurusu-369
9. 9. 1. -İtirazen şikayet başvuruları-369
9. 9. 2. -Başvuru üzerine yapılacak işlemler-370
9. 9. 3. -Ön inceleme konuları-370
9. 9. 4. -Ön İnceleme Raporunun Düzenlenmesi-371
9. 9. 5. -Ön inceleme konularına aykırılık üzerine alınacak kararlar-371
9. 9. 6. -Kurum tarafından Yapılan İncelemenin Özellikleri-371
9. 9. 6. 1. -İddialarla Sınırlı olarak İnceleme Yapılması-371
9. 9. 6. 2. -Eşit Muamele İlkesinin İhlal Edilip Edilmediği Yönünden İnceleme Yapılması-372
9. 9. 6. 3. -İdarenin İptal Gerekçeleriyle Sınırlı İnceleme Yapılması-372
9. 9. 6. 4. -Bilgi ve belge istenilmesi-372
9. 9. 6. 5. -Dinleme Toplantısı Yapılması-372
9. 9. 6. 6. -Karar Verme Süresi (10 ve 20 gün)-373
9. 10. -Çerçeve Anlaşma ve Münferit Sözleşme İhaleleri İle İlgili Kuruma İtirazen Şikayet Başvurusu-373
9. 10. 1. -Çerçeve Anlaşma ve Münferit Sözleşme Kavramı-373
9. 10. 2. -Ehliyet-373
9. 10. 3. -Süre-374
9. 10. 3. 1. -Çerçeve Sözleşmesi İle İlgili Başvuru Süresi-374
9. 10. 3. 2. -Münferit Sözleşme İle İlgili Başvuru Süresi (3 gün)-374
9. 10. 4. -Kurum Tarafından Yapılan İncelemenin Özellikleri-374
9. 10. 4. 1. -Doğrudan Kuruma İtirazen Şikayet Başvurusunda Bulunabilme-374
9. 10. 4. 2. -Başvurunun Süresinde Usulune Uygun ve Sözleşme İmzalanmadan Önce Yapılmış Olması Halinde İnceleme Yapılması-374
9. 10. 4. 3. -Başvuru Bedeli-375
9. 10. 4. 4. -Şikayet Başvurusu Nihai Kararla Sonuçlandırılmadan Münferit Sözleşme İmzalanamaz-375
9. 10. 4. 5. -On İş Günü İçinde Karar Verme Zorunluluğu-375
9. 10. 4. 6. -Çerçeve Anlaşma İhalesi İle İlgili Başvuruların Yönetmeliğin Genel Hükümlerine Göre İncelenmesi-375
9. 11. -Kurul Tarafından Alınacak Kararlar-375
9. 11. 1. -ihalenin iptali kararı-376
9. 11. 2. -Düzeltici İşlem Belirlenmesi Kararı-376
9. 11. 3. -Başvurunun Reddi Kararı-376
9. 11. 4. -Başvuru Teminatının Gelir Kaydedilmesi-376
9. 11. 5. -İdari Ve/Veya Cezai Yönleriyle Gereği Yapılmak Üzere Konunun İlgili İdarelere ve Adli Mercilere Bildirilmesi-376
9. 12. -Kurul Kararlarında Bulunacak Hususlar-376
9. 13. -Kararların uygulanması-377
9. 13. 1. -İvedilikle Yerine Getirme Zorunluluğu-377
9. 13. 2. -Kurul Kararlarının Eksik veya Yanlış Uygulanması Halinde Doğrudan Şikayet Başvurusunda Bulunma-377
9. 13. 3. -Kurul Kararlarının Hiç Uygulanmaması Halinde Suç Duyurusunda Bulunma-377
9. 14. -Kararların Bildirimi ve Tebligat Esasları-377
9. 14. 1. -Kararların Bildirime çıkarılma ve İnternetten Yayınlanma süresi (5 gün)-377
9. 14. 2. -Kurumun İnternet Sayfasında Kararlara Erişimin Ücretsiz Olması-378
9. 14. 3. -Kararların Bildirim Türleri (Tebligat Yolları)-378
9. 14. 4. -Posta Yolu İle Tebligat (7 ve 19 Günlük Süreler) ve Fiili Tebliğ Tarihi-378
9. 14. 5. -Elektronik Posta Yoluyla veya Faksla Bildirim Yapılmasında Kabul Koşulu-378
9. 14. 6. -Elektronik Posta Yoluyla veya Faksla Bildirimde Tebliğ Tarihi ve Kurum tarafından Teyit Yapılma Zorunluluğu-378
9. 14. 7. -Elektronik Posta Yoluyla Yapılacak Bildirimlerde Resmi Elektronik Posta Adresinin Kullanılması Zorunluluğu-379
9. 15. -Kurul Kararlarında Yazım Hatalarının Düzeltilmesi-379
9. 16. -Yargısal İnceleme (KİK m. 57)-379
9. 16. 1. -Genel Açıklamalar-379
9. 16. 2. -Yargısal Denetim Konusu ve Kapsamı-380
9. 16. 3. -Sözleşme Öncesi Aşamadaki İşlemlerin Hukuki Niteliği ve Tabi Olduğu Hukuki Düzen-380
9. 16. 3. 1. -Şartnamelerin, Kural İşlem (Genel Düzenleyici İşlem) Niteliğinde Olması-380
9. 16. 3. 2. -Şartnamelerin, Sözleşme Öncesi Aşamadaki İşlemlerin idari işlem Niteliğinde Olması ve idari işlemlerin tabi olduğu hukuksal rejime tabi olması-381
9. 16. 3. 3. -Hile İle İhalenin Kazanılması Hali-382
9. 16. 3. 4. -Geçersiz İlana Dayalı Olarak İhalenin Yapılması ve Sözleşmenin İmzalanması-382
9. 16. 4. -Kamu İhale Kurumunun İşlevi ve Kurul Kararlarının Hukuksal Niteliği-383
9. 16. 4. 1. -Kamu İhale Kurumunun Özerk İdari Bir Kurum Olması-383
9. 16. 4. 2. -Kamu İhale Kurumunun İşlevinin Kolluk Faaliyetleri veya Vesayet Denetimi Olarak Kabul Edilmesi Gerektiğine İlişkin Öğretisel Tartışma-384
9. 16. 5. -Yargısal Denetime Konu Olabilecek Karar ve İşlemler-385
9. 16. 5. 1. -Sözleşmeden Önceki Aşamayı Sona Erdiren -İhale Kararının- İptal Davasına Konu Edilebilmesi-385
9. 16. 5. 2. -İhaleyi Yapmama Kararının İptal Davasına Konu Edilebilmesi-386
9. 16. 5. 3. -İta Amirinin İhale Kararını Onamama İşleminin İptal Davasına Konu Edilebilmesi-386
9. 16. 5. 4. -Şartnameler ve Sözleşme Öncesindeki Her Bir Birel İşlemin İptal Davasına Konu Edilebilmesi-386
9. 16. 5. 5. -Şikayet ve İtirazen Şikayet Yolu Tüketilmeden Yargı Yoluna Gidilememesi-386
9. 16. 5. 6. -Yargısal Denetime Konu Olabilecek İşlemlerin Belirlenmesi-387
9. 16. 5. 6. 1. -Şikâyetler İle İlgili Kurum Tarafından Verilen Nihai Kararlar-387
9. 16. 5. 6. 2. -İhalenin Başlangıcından Sözleşmenin İmzalanmasına Kadar İdarelerce Yapılan İşlemler-387
9. 16. 5. 6. 3. --İhalelere Katılma Yasağına- İlişkin Kararların Dava Konusu Edilebilmesi-388
9. 16. 5. 6. 4. -Kamu İhale Kurumunun Çıkardığı Yönetmelikler, Tebliğler, Düzenleyici Kurul Kararlarının Dava Konusu Edilebilmesi-388
9. 16. 5. 6. 5. -İtirazen Şikayet Yolu Tüketilmeden Tam Yargı Davası Açılabilmesi-389
9. 16. 5. 6. 5. 1. -Kamu İhale Kurulunun ihale sürecindeki şikayetleri sonuçlandırma görevi-389
9. 16. 5. 6. 5. 2. -Kurulun Hukuka Uygunluk Denetimi Yapması ve Hukuka Uygun Olsa Bile Tam Yargı Davasına Konu Olabilecek İşlemler-389
9. 16. 6. -Yargısal İnceleme Bakımından Görev ve Yetki-390
9. 16. 6. 1. -Kurul Kararlarına Karşı Açılan İptal Davasında Ankara İdare Mahkemelerinin Yetkili Olması-390
9. 16. 6. 2. -Birden Çok İdare Mahkemesinin Yetki Alanına Giren İşlere Karşı Açılacak İptal Davalarının, İlk Derece Mahkemesi Olarak Danıştay’da Görülmesi-390
9. 16. 6. 3. -Şikayet Başvuru Yollarının Tüketilmesinin Zorunlu Olmadığı İşlemlerle İlgili Olarak Genel Yetki Kuralınca Dava Açılması-391
9. 16. 6. 4. -Sözleşme Yapıldıktan Sonra İdarenin Tesis Ettiği İdari İşlemlerin İptali İstemiyle İdari Yargıya Dava Açılabilmesi-391
9. 16. 6. 5. -Uyuşmazlık Kararları İle Düzenleyici Kurul Kararlarına Karşı Danıştay’a Dava Açılabilmesi-392
9. 16. 6. 6. -İhale Mevzuatından Doğan Uyuşmazlıklarda Temyizen İnceleme Başvurularının Danıştay Onüçüncü Dairesinde Çözümlenebilmesi-392
9. 16. 7. -Dava Ehliyeti-393
9. 16. 7. 1. -Menfaatleri İhlal Edilenler İle Kişisel Hakları Doğrudan Muhtel Olanların İptal ve Tam Yargı Davası Açabilmeleri-393
9. 16. 7. 2. -Şikayet Ehliyeti ve Dava Ehliyeti Kavramları-393
9. 16. 7. 3. -İdarelerin Kamu İhale Kurulu Kararlarına Karşı Yargı Yolunu Gitmesi-394
9. 16. 7. 4. -Maliye Bakanlığı’nın Kamu İhale Kurulu Kararlarını ve İşlemlerini Dava Konusu Edebilmesi-394
9. 16. 8. -Yargısal İnceleme Üzerine Verilebilecek Kararlar ve Sonuçları-394
9. 16. 8. 1. -Davanın Kabulü ve İşlemin İptali-394
9. 16. 8. 2. -Davanın Reddi-395
9. 16. 8. 3. -Kararların Uygulanması-395
9. 16. 8. 3. 1. -Sözleşme Öncesi Aşamaya İlişkin İdari İşlemler Bakımından İptal veya Yürütmenin Durdurulması Kararlarının Doğurduğu Hukuki Sonuçlar-395
9. 16. 8. 3. 2. -Sözleşmenin İmzalandığı Durumlarda İptal veya Yürütmenin Durdurulması Halinde Doğabilecek Hukuki Sonuçlar-395
9. 16. 9. -Sözleşmenin Uygulanması Aşamasında Şikâyet ve Dava Açma Usulleri (Adli Yargıda Dava Açılması)-398
9. 16. 9. 1. -Genel olarak-398
9. 16. 9. 2. -Açılacak Davanın Görüleceği Yer Mahkemesi-399
9. 16. 9. 3. -Açılacak Davaya Bakacak Yetkili Mahkeme-399
9. 17. -Şikayet ve İtirazen Şikayet Başvuruları ile ilgili Kamu İhale Kurulu Kararları-400
VI. 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU VE İHALE SUÇLARI AÇISINDAN UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR-413
10. -4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU VE UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR-413
10. 1. -4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun Çıkarılış Gerekçeleri-413
10. 2. -4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ile Getirilen Yenilikler-414
10. 3. -4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun Uygulamasında Karşılaşılan Sorunlar-418
10. 3. 1. -Yaklaşık Maliyet Kavramı-418
10. 3. 1. 1. -Yaklaşık Maliyetin Tespiti-420
10. 3. 1. 2. -Yaklaşık Maliyetin Hazırlanma Özellikleri-422
10. 3. 1. 3. -Yapım İşleri İhalelerinde Yaklaşık Maliyet-423
10. 3. 1. 4. -Yaklaşık maliyetin hesaplanması-424
10. 3. 3. 4. 1. -Yaklaşık maliyetin güncellenmesi-424
10. 3. 2. -Hizmet Alımlarında Yaklaşık Maliyet-425
10. 3. 2. 1. -Hizmet Alımı Kapsamının Belirlenmesi-425
10. 3. 2. 2. -Yaklaşık Maliyetin Hesaplanmasına Esas Fiyatların Tespiti-425
10. 3. 2. 3. -Yaklaşık Maliyetin Hesaplanması-427
10. 3. 2. 3. 1. -Birim fiyat üzerinden teklif alınan ihalelerde-427
10. 3. 2. 3. 2. -Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında-427
10. 3. 2. 3. 3. -Götürü bedel üzerinden teklif alınan ihalelerde-428
10. 3. 2. 4. -Hesaplama Yöntemi: -428
10. 3. 2. 5. -Yaklaşık maliyetin güncellenmesi: -429
10. 3. 3. -Mal Alımlarında Yaklaşık Maliyet-429
10. 3. 3. 1. -Yaklaşık maliyetin hesaplanmasına ilişkin ilkeler-429
10. 3. 3. 2. -Yaklaşık maliyetin hesaplanması-430
10. 3. 3. 3. -Yaklaşık Maliyetin Tespiti İle İlgili Kamu İhale Kurulu Kararları-431
10. 3. 3. 4. -Yaklaşık Maliyetin İdarece Gizli Tutulması-437
10. 3. 3. 5. -Yaklaşık Maliyetin İdarece Gizli Tutulması İle İlgili Kamu İhale Kurulu Kararları-437
10. 3. 4. -En Uygun Teklifin Belirlenmesi Aşamasındaki Sorunlar-442
10. 3. 4. 1. -En Uygun Teklifin Belirlenmesi İle İlgili Kamu İhale Kurulu Kararları-444
10. 3. 5. -Aşırı Düşük Teklifler-449
10. 3. 5. 1. -Aşırı Düşük Tekliflerin Sorgulanması-450
10. 3. 5. 2. -Aşırı Düşük Teklifler İle İlgili Kamu İhale Kurulu Kararları-452
10. 3. 5. 3. -Aşırı Yüksek Teklif Kavramı-456
10. 3. 5. 3. 1. -Aşırı Yüksek Teklif Kavramı İle İlgili Kamu İhale Kurulu Kararları-456
10. 3. 6. -Proforma Faturalardaki Farklılıklar-461
10. 3. 6. 1. -Proforma Faturalar ile ilgili kamu ihale kurulu kararları-462
10. 3. 7. -İhale Dosyasının Son Alım Tarihinin Olmaması-466
10. 3. 8. -İş Deneyimi-467
10. 3. 8. 1. -İş Deneyimi Kavramının Tanımı ve Genel Açıklamalar-467
10. 3. 8. 2. -İş Deneyimi Belgesinin İhale Uygulamasında Kulanılması İle İlgili Özellik Arzeden Hususlar-469
10. 3. 8. 2. 1. -Bedel İçerme Zorunluluğu ve İş Deneyim Belgesi Düzenlenemeyen Durumlar-469
10. 3. 8. 2. 2. -Sözleşme süresi ve bu dönemdeki alımın toplam tutarı esas alınarak iş bitirme belgesinin düzenlenmesi-469
10. 3. 8. 2. 3. -Yapım işlerinde son 15 yıl içindeki işlere ait iş deneyim belgesi kullanılabilmesi. -470
10. 3. 8. 2. 4. -İş denetleme ve iş yönetme belgelerinin süresi on beş yıldır. -470
10. 3. 8. 2. 5. -Yapım ve yapımla ilgili hizmet işlerinde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, son onbeş yıl içinde gerçekleşme şartı-470
10. 3. 8. 2. 6. -Mal ve hizmet alım ihalelerinde iş durum belgesi düzenlenmemesi-470
10. 3. 8. 2. 7. -Son Beş Yıl İçinde Kabul İşlemleri Tamamlanan Belgelerin Kullanılabilmesi-470
10. 3. 8. 2. 8. -İşin Parasal Tutarının Sözleşme Bedeline Oranına Bakılmaksızın Belge Düzenlenebilmesi-471
10. 3. 8. 2. 9. -Kısmi Kabul Yapılan İşlerde, İşin Bütünü Tamamlanmadan İş Bitirme Belgesinin Düzenlenememesi-471
10. 3. 8. 2. 10. -Yapım ve Hizmet İşlerinde Alt Yüklenicilere İş Bitirme Belgesi Düzenlenebilmesi-Mal Alımlarında Düzenlenememesi-471
10. 3. 8. 2. 11. -İş Denetleme Belgelerinin Beşte Bir Oranında Dikkate Alınması-471
10. 3. 8. 2. 12. -Şirkette Başkasının Belgesi İçin Bir Yıl Süreyle Yarıdan Fazla Ortaklık Şartı-471
10. 3. 8. 2. 13. -Ortaklık Durum Belgesi ve 1 Yıl Şartı-471
10. 3. 8. 3. -İş Deneyimi ile ilgili kamu ihale kurulu kararları-472
10. 3. 9. -Tekliflerin Son Süresi-476
10. 3. 9. 1. -Tekliflerin Son Süresi İle İlgili Kamu İhale Kurulu Kararları-477
10. 3. 10. -Planlama Aşamasındaki ve Danışmanlık Hizmetleri Alanındaki Sorunlar-481
10. 3. 10. 1. -Danışmanlık Hizmetleri-483
10. 3. 11. -Ödenek Sorunu-486
10. 3. 11. 1. -Ödenek Sorunu ile İlgili Kamu İhale Kurulu Kararları-486
10. 3. 11. 1. 1. -Verilen Teklifleri Yaklaşık Maliyete Göre Mukayese Etme ve Ödenekleri Göz Önünde Bulundurarak Teklifleri Değerlendirme-489
10. 3. 12. -İhale Komisyonları-490
10. 3. 12. 1. -İhale Komisyonları İle İlgili Kamu İhale Kurulu Kararları-492
10. 3. 13. -Benzer İşler-495
10. 3. 13. 1. -Benzer İşler İle İlgili Kamu İhale Kararları-496
10. 3. 14. -Onarım İşleri-500
10. 3. 15. -Emanet İşler-501
10. 3. 16. -Yerli İstekliler-501
10. 3. 16. 1. -Yerli İstekliler ile İlgili Kamu İhale Kurulu Kararları-502
10. 3. 17. -Eksik Evrakların Tamamlanması-506
10. 3. 17. 1. -Eksik Evrakların Tamamlanması İle İlgili Kamu İhale Kurulu Kararları-507
10. 3. 18. -Pazarlık Usulü ve Sözleşme Seçiminde Çelişkili Hükümler-510
10. 3. 18. 1. -Pazarlık Usulüyle ilgili Kamu İhale Kurulu Kararları-511
10. 3. 18. 1. 1. -KİK m. 21/b kapsamında -idarece öngörülemeyen olay- olarak değerlendirilebilecek durumlar-532
10. 3. 19. -Kurumların Kurdukları Şirketlerin İhalelere Katılabilmesi-539
10. 3. 20. -Tüm Tekliflerin Reddi ve İhalenin İptali-539
10. 3. 20. 1. -Tüm Tekliflerin Reddi ve İhalenin İptali İle İlgili Kamu İhale Kurulu Kararları-540
10. 3. 21. -Geçici Teminatlar-542
10. 3. 22. -İhale Yöntemlerinin Seçimi-543
10. 3. 23. -Sözleşme Türünün Seçimi-543
10. 3. 24. -Eşik Değerler-545
10. 3. 25. -İhale Sürecinin Uzunluğu ve Bürokratik İşlem Yoğunluğu-546
10. 3. 26. -Yasal Düzenleme İle ilgili Sorunlar-547
10. 3. 27. -Kamu İhalelerinde Etik Dışı Uygulamalar ve Etik Dışı Olarak Değerlendirilebilecek Durumlar-548
10. 3. 27. 1. -İhale sürecinde etik dışı uygulamalara yol açabilecek bazı riskli konular-548
10. 3. 27. 1. 1. -İhale öncesinde-548
10. 3. 27. 1. 2. -İhale Aşamasında-549
10. 3. 27. 1. 3. -İhale Sonrasında Görülebilen Etik Dışı Uygulamalar-549
10. 3. 28. -Kamu İhalelerinde İdarenin Takdir Yetkisi-549
10. 3. 28. 1. -Takdir Yetkisi ile ilgili kamu ihale kurulu kararları-550
10. 3. 29. -İstisnalar-554
10. 3. 29. 1. -İstisnalar İle İlgili Kamu İhale Kurulu Kararları-555
10. 3. 30. -Doğrudan Temin Yöntemi ve Özellikleri-559
10. 3. 30. 3. -Doğrudan Temin Yöntemi İle İlgili Kamu İhale Kurulu Kararları-571
10. 3. 31. -Gayrimenkullerin Kiralanması-576
10. 3. 32. -Teknik Şartname İle İlgili Sorunlar-576
10. 3. 32. 1. -Teknik Şartnamenin Özellikleri-577
10. 3. 32. 1. 1. -Teknik Şartnamenin Özellikleri ile İlgili Kamu İhale Kurulu Kararları-578
10. 3. 32. 1. 2. -İdarelerin İhtiyacına Uygun Taşınmaz Mal Alımı veya Kiralanması-589
VII. TÜRK CEZA KANUNUNDA DÜZENLENEN İHALEYE İLİŞKİN SUÇLAR-593
11. -765 SAYILI TÜRK CEZA KANUNDAKİ İHALE SUÇLARI İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER-593
11. 1. -Genel Açıklamalar-593
11. 2. -Devlet Hesabına Yapılan Alımı, Satım veya Yapımına Fesat Karıştırma Suçu-594
11. 2. 1. -Yasal düzenleme-594
11. 2. 2. -765 Sayılı TCK’nin 205 Maddesi İle İlgili Genel Açıklamalar-594
11. 2. 2. 1. -suçun Faili-594
11. 2. 2. 2. -İhalenin -Türkiye Devleti Hesabına- Olması-595
11. 2. 2. 3. -İhalenin Konusu-595
11. 2. 2. 4. -Failin Yarar sağlaması-596
11. 2. 2. 5. -Fesat Kavramı-596
11. 2. 2. 6. -Teşebbüs-597
11. 2. 2. 7. -Suçun Manevi Unsuru-597
11. 2. 2. 8. -Suçun Ağırlaştırıcı Nedenleri-598
11. 2. 2. 9. -Suçun İçtimaı-598
11. 2. 2. 10. -İştirak-598
11. 2. 2. 11. -Suçun Cezası-599
11. 2. 2. 12. -Suçun Kovuşturulması-599
11. 2. 2. 13. -765 Sayılı TCK Madde 205 İle İlgili Yargıtay Kararları-599
11. 3. -Devlet Alım-Satımında Ticaret Yapma Suçu-600
11. 3. 1. -Yasal Düzenleme-600
11. 3. 2. -765 Sayılı TCK Madde 208 İle İlgili Genel Açıklamalar-600
11. 3. 2. 1. -Suçun Faili-600
11. 3. 2. 2. -Suçun Maddi Unsurları-600
11. 3. 2. 3. -Suçun Manevi Unsuru-601
11. 3. 2. 4. -Suçun Ağırlaştırıcı Nedeni-601
11. 3. 2. 5. -765 Sayılı TCK’nin 205, 208, 366, 367 ve 238 Maddelerinin Uygulanma Durumları-602
11. 3. 2. 6. -İştirak-602
11. 3. 2. 7. -Teşebbüs-602
11. 3. 2. 8. -Kovuşturma-602
11. 4. -Hükümet Hesabına Yapılan Arttırmaya veya Eksiltmeye Fesat Karıştırma Suçu-603
11. 4. 1. -Yasal Düzenleme-603
11. 4. 2. -765 Sayılı TCK Madde 366 İle İlgili Genel Açıklamalar-603
11. 4. 2. 1. -Suçun Faili-603
11. 4. 2. 2. -Müzayede ve Münakasa Kavramları-603
11. 4. 2. 3. -Suçun Maddi Unsurları-604
11. 4. 2. 4. -İştirak-606
11. 4. 2. 5. -Teşebbüs-606
11. 4. 2. 6. -Suçun Cezası-606
11. 4. 2. 7. -Kovuşturma-606
11. 4. 2. 8. -765 Sayılı TCK’nin 205 ve 366 Maddelerinin Uygulanma Durumları-606
11. 5. -Kamunun Müzayedelerine veya Özel Arttırmalara Fesat Karıştırma Suçu-607
11. 5. 1. -Yasal Düzenleme-607
11. 5. 2. -765 sayılı TCK m. 367 ile ilgili genel açıklamalar-607
11. 5. 2. 1. -Suçun Faili-607
11. 5. 2. 2. -Suçun Maddi Unsurları-607
11. 5. 2. 3. -Suçun Manevi Unsuru-608
11. 5. 2. 4. -Teşebbüs-608
11. 5. 2. 5. -Kovuşturma-608
11. 5. 2. 6. -Ceza-609
11. 6. -Para ve Sair Menfaat Karşılığında İhaleden Çekilme Suçu-609
11. 6. 1. -Yasal Düzenleme-609
11. 6. 2. -765 Sayılı TCK Madde 368 İle İlgili Genel Açıklamalar-609
11. 6. 2. 1. -Suçun Faili-609
11. 6. 2. 2. -Suçun Maddi Unsurları-609
11. 6. 2. 3. -Manevi Unsur-610
11. 6. 2. 4. -Hukuka Uygunluk Nedeni-610
11. 6. 2. 5. -İştirak-610
11. 6. 2. 6. -Teşebbüs-610
11. 6. 2. 7. -Kovuşturma-610
11. 6. 2. 8. -Yaptırım-610
12. -İHALEYE İLİŞKİN SUÇLARDA KORUNAN HUKUKİ YARAR-611
13. -5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNDA DÜZENLENEN İHALEYE İLİŞKİN SUÇLAR-613
13. 1. -İhaleye Fesat Karıştırma Suçu-613
13. 1. 1. -Yasal Düzenleme-613
13. 1. 2. -İhaleye Fesat Karıştırma Suçu İle İlgili Genel Açıklamalar-615
13. 1. 3. -Suçun Maddi Unsuru-618
13. 1. 3. 1. -Hileli Davranışlar ile İhaleye Fesat Karıştırma (TCK m. 235/2-a)-619
13. 1. 3. 1. 1. -Hileli davranışlar ile ihaleye katılma yeterliğine veya koşullarına sahip olan kişilerin ihaleye veya ihale sürecindeki işlemlere katılmalarını engellemek: -620
13. 1. 3. 1. 2. -Hileli davranışlarla ihaleye katılma yeterliğine veya koşullarına sahip olmayan kişilerin ihaleye katılmalarını sağlamak: -621
13. 1. 3. 1. 3. -Hileli davranışlarla teklif edilen malları, şartnamesinde belirtilen niteliklere sahip olduğu halde, sahip olmadığından bahisle değerlendirme dışı bırakmak: -623
13. 1. 3. 1. 4. -Hileli davranışlarla teklif edilen malları, şartnamesinde belirtilen niteliklere sahip olmadığı halde, sahip olduğundan bahisle değerlendirmeye almak: -625
13. 1. 3. 2. -Tekliflerle İlgili Olup da İhale Mevzuatına veya Şartnamelere Göre Gizli Tutulması Gereken Bilgilere Başkalarının Ulaşmasını Sağlamak (TCK m. 235/2-b)-626
13. 1. 3. 3. -Cebir veya Tehdit Kullanmak Suretiyle ya da Hukuka Aykırı Diğer Davranışlarla, İhaleye Katılma Yeterliliğine veya Koşullarına Sahip Olan Kişileri İhaleye, İhale Sürecindeki İşlemlere Katılmalarını Engellemek (TCK m. 235/2-c)-627
13. 1. 3. 4. -İhaleye Katılmak İsteyen veya Katılan Kişilerin İhale Şartlarını ve Özellikle Fiyatı Etkilemek İçin Aralarında Açık veya Gizli Anlaşma Yapmaları (TCK m. 235/2-d)-631
13. 1. 4. -Fail-633
13. 1. 5. -Suçun Konusu-634
13. 1. 5. 1. -İhale-634
13. 1. 5. 2. -İhaleye tabi olmadığı halde, ihale yapılması hali-634
13. 1. 5. 3. -Hizmet ihaleleri: -635
13. 1. 5. 4. -Yapım ihaleleri-636
13. 1. 5. 5. -Mal alımı ve satımı ihaleleri-637
13. 1. 5. 6. -Kiralama ihaleleri-637
13. 1. 5. 7. -Taşıma ihalesi-638
13. 1. 5. 8. -Trampa ihalesi-638
13. 1. 5. 9. -Mülkiyetin gayri ayni hak tesisi-639
13. 1. 5. 10. -İcra İflas Hukukuna Göre Yapılan İhale-640
13. 1. 5. 11. -Özelleştirme-642
13. 1. 6. -Mağdur ve Suçtan Zarar Gören-642
13. 1. 6. 1. -Mağdur ve Suçtan Zarar Gören Kavramları-642
13. 1. 6. 2. -Suçtan Zarar Gören Konumundaki Kurum ve Kuruluşlar-643
13. 1. 6. 2. 1. -Kamu Kurum veya Kuruluşları-643
13. 1. 6. 2. 2. -Kamu Kurum ve Kuruluşları, Bağlı Şirketler ile Bünyesindeki Vakıflar-644
13. 1. 6. 2. 3. -Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, İştirakleriyle Kurulmuş Şirketler ile Bünyesindeki Vakıflar-646
13. 1. 6. 2. 4. -Kamuya Yararlı Dernekler: -647
13. 1. 6. 2. 5. -Kooperatifler-648
13. 1. 7. -Kamu Kurumu veya Kuruluşu Açısından Bir Zarar Meydana Gelmemesi: -648
13. 1. 8. -Manevi Unsur-653
13. 1. 9. -Hukuka Aykırılık-653
13. 1. 10. -Suçun Özel Görünüş Şekilleri-654
13. 1. 10. 1. -Teşebbüs-654
13. 1. 10. 2. -İçtima-655
13. 1. 10. 3. -İştirak-658
13. 1. 11. -Yaptırım-659
13. 1. 11. 1. -Ceza-659
13. 1. 11. 2. -Güvenlik Tedbirleri-659
13. 1. 12. -İhaleye Fesat Karıştırma Suçu İle İlgili Yargıtay Kararları-660
13. 2. -Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçu-754
13. 2. 1. -Yasal Düzenleme-754
13. 2. 2. -Genel Açıklamalar-755
13. 2. 3. -Sözleşme Kavramı-756
13. 2. 4. -Maddi Unsur-760
13. 2. 4. 1. -İhale Kararında veya Sözleşmede Evsafı Belirtilen Maldan Başka Bir Malın Teslim veya Kabul Edilmesi-760
13. 2. 4. 2. -İhale Kararında veya Sözleşmede Belirtilen Miktardan Eksik Malın Teslim veya Kabul Edilmesi-763
13. 2. 4. 3. -Edimin İhale Kararında veya Sözleşmede Belirtilen Sürede İfa Edilmemesine Rağmen, Süresinde İfa Edilmiş gibi Kabul Edilmesi. -764
13. 2. 4. 4. -Yapım İhalelerinde Eserin veya Kullanılan Malzemenin Şartname veya Sözleşmesinde Belirlenen Şartlara, Miktar veya Niteliklere Uygun Olmamasına Rağmen Kabul Edilmesi-765
13. 2. 4. 5. -Hizmet Niteliğindeki Edimin, İhale Kararında veya Sözleşmede Belirtilen Şartlara Göre Verilmemesine veya Eksik Verilmesine Rağmen Verilmiş gibi Kabul Edilmesi. -766
13. 2. 5. -Fail-767
13. 2. 6. -Konu-768
13. 2. 6. 1. -Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Karşı Yapılan İhale Sonucunda Taahhüt Altına Girilmesi-769
13. 2. 6. 2. -Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Dışında Düzenlenen Sözleşmeler-770
13. 2. 6. 3. -Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Karşı İhale Yoluna Gidilmeden Taahhüt Altına Girilmesi-770
13. 2. 7. -Mağdur ve Suçtan Zarar Gören-772
13. 2. 8. -Manevi Unsur-772
13. 2. 9. -Hukuka Aykırılık-772
13. 2. 10. -Suçun Özel Görünüş Şekilleri-772
13. 2. 10. 1. -Teşebbüs-772
13. 2. 10. 2. -İştirak-773
13. 2. 10. 3. -İçtima-773
13. 2. 11. -Yaptırım-774
13. 2. 11. 1. -Ceza-774
13. 2. 11. 2. -Güvenlik Tedbirleri-774
13. 2. 12. -Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçu İle İlgili Yargıtay Kararları-775
13. 3. -İhaleye İlişkin Suçların Kovuşturma Yöntemi-777
13. 3. 1. -İhaleye Fesat Karıştırma Suçu Açısından-777
13. 3. 2. -Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçu Açısından-779
13. 4. -İhaleye İlişkin Suçların İdari Yaptırımı-780
13. 4. 1. -Kamu İhale Kanunu Uyarınca Uygulanacak İdari Yaptırımlar-780
13. 4. 1. 1. -Yasaklama Kararı Verilmesi-781
13. 4. 1. 2. -Yasaklama Kararı Vermeye Yetkili Kişi-781
13. 4. 1. 3. -Yasaklama Kararının Ortaklara Etkisi-781
13. 4. 1. 4. -Yasak Davranışların Etkisi-781
13. 4. 1. 5. -Yasaklama Kararının Verilme Süresi-781
13. 4. 1. 5. 1. -Yasaklama Kararının Bildirim Yükümlülüğü-782
13. 4. 1. 6. -Yasaklama Kararının Verilmesini Gerektiren Nedenler ve Yasaklama Süresi-782
13. 4. 1. 7. -Yasaklama Kararının Resmi Gazetede Yayınlanması-783
13. 4. 1. 8. -Yasaklama Kararına Konu Olan ve Suç Oluşturan Eylemlerle İlgili Olarak Cumhuriyet Savcılığına Bildirimde Bulunma Yükümlülüğü-783
13. 4. 1. 9. -Sürekli Olarak Kamu İhalelerine Katılmaktan Yasaklanma-783
13. 4. 1. 10. -Görevlilerin İdari, Cezai ve Tazminat Sorumluluğu-784
13. 4. 2. -Devlet İhale Kanunu’nda Öngörülen İdari Yaptırımlar-784
13. 4. 3. -Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nda Öngörülen İdari Yaptırımlar-786
13. 4. 3. 1. -Yasaklama Kararı Verilmesine Neden Olan Eylem ve İşlemler-786
13. 4. 3. 2. -Yasaklama Kararının Uygulanma Süresi-786
13. 4. 3. 3. -Yasaklama Kararını Vermeye Yetkili Olan Kişi-787
13. 4. 3. 4. -Yasaklama Kararının Ortaklara Etkisi-787
13. 4. 3. 5. -Yasaklama Kararı Verilen Kişi Hakkında Kararın Uygulama Etkisi-787
13. 4. 3. 6. -Yasaklama Kararı Verilme Süresi (45 gün)-787
13. 4. 3. 7. -Yasaklama Kararının Resmi Gazetede Yayınlanması ve İlgililer Hakkında Sicil Kaydı Tutulması-787
13. 4. 3. 8. -Yasaklama Kararının Bildirim Yükümlülüğü-788
13. 4. 3. 9. -Yasaklama Kararına Neden Olan Eylemlerle İlgili Olarak C. Başsavcılığına Bildirimde Bulunma Yükümlülüğü-788
13. 4. 3. 10. -Mükerrer Ceza ve Sürekli Olarak Yasaklanma-788
13. 4. 3. 11. -Kamu İhale Kurumuna Meslek Odalarına Bildirim Yükümlülüğü-788
13. 5. -İhaleye İlişkin Suçların İhale Sürecine Etkisi-789
13. 6. -İhaleye İlişkin Suçların İdari Yaptırımlar ile ilgili Danıştay kararları-790
14. -SUÇ ÖRGÜTÜ KAVRAMI VE İHALE SUÇLARI-794
14. 1. -Suç Örgütünün Özellikleri-798
14. 2. -Suç Örgütlerinin Yöntemleri-798
14. 3. -Suç Örgütlerinin İşledikleri Suç Tipleri-799
15. -İHALE SÜRECİNDE ORTAYA ÇIKAN DİĞER SUÇLAR-800
15. 1. -Görevi Kötüye Kullanma-800
15. 1. 1. -İhale Sürecinde Görevi Kötüye Kullanma Suçu Olarak Kabul Edilen Eylemlere İlişkin Yargıtay Kararları-801
15. 2. -İhale Sürecinde Zimmet suçunun işlenmesi ile ilgili Yargıtay Kararları-849
15. 3. -İhale Sürecinde Sahtecilik suçunun işlenmesi ile ilgili Yargıtay Kararları-869
15. 4. -İhale Sürecinde Rüşvet suçunun işlenmesi ile ilgili Yargıtay Kararları-898
15. 5. -İhale Sürecinde Dolandırıcılık Suçunun İşlenmesi İle İlgili Yargıtay Kararları-907
15. 6. -İhale Sürecinde 2863 Sayılı Yasaya Muhalefet Suçunun İşlenmesi İle İlgili Yargıtay Kararları-923
15. 7. -İhale Suçlarında Kamu Davasına Katılma-927
15. 7. 1. -Kamu davasına katılma (CMK m. 237)-927
15. 7. 2. -Katılma usulü (CMK m. 238)-927
15. 7. 3. -Katılanın hakları (CMK m. 239)-928
15. 7. 4. -Katılmanın davaya etkisi (CMK m. 240)-928
15. 7. 5. -Katılanın kanun yoluna başvurması (CMK m. 242)-928
15. 7. 6. -Katılanın vazgeçmesi veya ölmesi (CMK m. 243)-928
15. 7. 7. -İhale Suçlarına Katılma ile ilgili Yargıtay Kararları-928
KAYNAKÇA-937