Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (36)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

İflasın Ertelenmesi

İflasın ErtelenmesiSayfa Sayısı
:  
333
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2010
ISBN NO
:  
978-605-4396-03-0

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

GİRİŞ
Sermaye şirketleri ve kooperatiflerde pay sahipleri (ortaklar), şirket borçlarından şahsî malvarlıklarıyla sorumlu olmayıp, şirket alacaklıları alacaklarını tahsil için sadece borçlu şirketin malvarlığına başvurabilir (TTK.m.269/1; Koop.K.m.28). Sermaye şirketleri ve kooperatifler, borçlarından sadece şirket malvarlığı ile sınırlı bir sorumluluğa sahip olduğundan, şirket malvarlığının durumu alacaklılar için önem arz eder.1 Sermaye şirketlerinin malvarlığı, şirket alacaklılarının müşterek rehni ma-kamındadır (bkz. İİK.m.31 l/f.l,b.l). İşte bu yüzden, sermaye şirketleri ve kooperatiflerin malvarlığı aktifinin borçlarını karşılayamayacak (borca batık) durumda olması, bir doğrudan (takipsiz) iflâs sebebi olarak kabul edilmiştir (TTK.m.324/f.2, cüm.4; İİK.m.l79/f.l, cüm.l).
Kanun koyucu, borca batıklığı sermaye şirketleri ve kooperatifler bakımından bir doğrudan iflâs sebebi saymakla beraber mali durumunun düzeltilip tekrar ülke ekonomisine kazandırılmasında şirketin olduğu kadar alacaklıların ve hatta kamunun da menfaati olduğu düşüncesiyle belirli kanuni şartların gerçekleşmesi halinde iflâsın ertelenmesine karar verilebileceğini kabul etmiştir.
4949 sayılı Kanun ile İcra ve İflâs Kanunu\′nda değişiklik yapılmadan önce mevzuatımızda iflâsın ertelenmesine ilişkin tek düzenleme vardı, o da İİK.da değil TTK .da yer alan m.324 idi.
Ancak şunu belirtelim ki, iflâsın ertelenmesi müessesesi 4949 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikle İİK.m.l79-179b maddelerinde ayrıntılı olarak düzenlenmeden önce iflâsın ertelenmesi kararının hukukî sonuçlarının neler olacağı konusuna bir açıklık getirmediği için uygulaması pek görülmeyen TTK.m.324 hükmü adeta terk edilmiş (metrukiyete uğramış) gibiydi.4949 sayılı Kanun ile İİK.m.l79\′un yeniden düzenlenerek 179/a ve 179/b maddelerinin de eklenmesi iflâsın ertelenmesine ilişkin TTK.m.324 hükmüne işlerlik kazandırmıştır.

öNSöZ\"İflâsın Ertelenmesi\" kitabının 2008 yılında yapılan birinci basısının okuyucudan büyük ilgi görerek kısa süre içerisinde tükenmesine rağmen akademik ve bilimsel çalışmalarımızın yoğunluğu sebebiyle ikinci basının gerçekleştirilebilmesi ancak bugüne nasip olmuştur.


Kitap gözden geçirilmiş ve özellikle yeni tarihli Yargıtay kararlarına da geniş yer verilerek genişletilmiştir.Birinci basısının yapıldığı tarihten sonra konuyla ilgili olarak yayınlanan eserler de kitap ikinci basıya hazırlanırken göz önüne alınmıştır.Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ve özel daire kararları taranmış, kanun maddelerini aynen tekrarlayanlar bir tarafa bırakılmış, iflâsın ertelenmesi müessesesi ile ilgili TTK.m.324 ve İİK.m. 179-179b hükümlerinin ne şekilde anlaşılıp uygulanmak gerektiği hususuna açıklık getiren prensip niteliğindeki özellikle yeni tarihli kararlar özenle seçilerek tarafımızdan hazırlanan özetleri ile birlikte kitabın sonuna konulmuştur.Yetişmem sırasında çok büyük özveride bulunmuş olan rahmetli annem ve babam MEDİHA MUSUL ile İHSAN ALİ MUŞUL\′un aziz hatıralarına ithaf ettiğim \"İFLÂSIN ERTELENMESİ\" isimli kitabımın 2. Baskısının da öğrenci, uygulamacı ve araştırmacılara faydalı olmasını dilerim.Yardımcı olmayı ihmal etmeyerek kitabın ikinci baskıya hazırlanmasında titiz ve sabırlı bir çalışma ile kontrol ve düzeltmeleriyle değerli katkıda bulunan oğlum EMRE MUSUL ile


Kitabın bu basısını gerçekleştiren ON İKİ LEVHA YAYINCILIKA. Ş. ve başta Sayın Erol Öz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim.


20 Ocak 2010 ÜSKÜDAR - İSTANBUL

Prof. Dr. Timuçin MUSUL

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ

BİRİNCİ BASININ ÖNSÖZÜ

İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR


GİRİŞ


§ 1. GENEL OLARAK 3
§ 2. İFLÂSIN ERTELENMESİNİN TANIMI,HUKUKÎ
NİTELİĞİ VE AMACI 19
A. Tanımı 19
B. Hukukî niteliği 20
C. Amacı 30
§ 3. İFLÂSIN ERTELENME ŞARTLARI 35
A. Genel Olarak 35
B. İflâsın ertelenme şartlan 38
I. Bir sermaye şirketi (anonim veya limited şirket)ya da bir
kooperatifin olması 38
II. Sermaye şirketi (anonim veya limited şirket) ya da
kooperatifin borca batık olması 39
1. Borca batıldık 39
2. Borca batıklık bilançosu 42
a. Borca batıklık bilançosunun aktif kısmı 47
b. Borca batıklık bilançosunun pasif kısmı 48
3. Borca batıklık halinin, sermaye kaybı, likidite
sıkıntısı, borç ödemede acizlik ve ödemelerin
tatilinden farklı olduğu 49
III. Borca batıklığın mahkemeye bildirilmesi 57
1. Yetkili ve görevli mahkeme 57
2. Borca batıklık bildirimi, amacı ve bu bildirimi
kimlerin, ne zaman, nasıl yapacağı 58
a. Borca batıklık bildiriminin amacı 58
b. Borca batıklık bildirimini kimlerin yapacağı 59
aa. Borca batıklığı bildirme yükümlülüğü ve yetkisi
olanlar 59
bb. Borca batıklığı bildirme yükümlülüğünün
konkordato istemekle yerine getirilmiş sayılıp
sayılamayacağı 72
c. Borca batıklık bildiriminin ne zaman yapılacağı 75
d. Borca batıklık bildiriminin nasıl yapılacağı 76
3. Borca batıklık bildiriminin hukukî niteliği 77
4. Borca batıklığı bildirim mecburiyetininyerine
getirilmemesinin hukukî ve cezaî sonuçlan 80
a. Genel olarak 80
b. Hukukî sonuçları 82
c. Cezaî Sonuçları 83
IV. Borca batıklık bildiriminin ve zımnen mevcut sayılsa
bile iflâs talebinin ilânı 86
V. Borca batıklık bildiriminin iflâsın ertelenebilmesi için
ön şart olduğu 87
VI. Borca batıklığın mahkemece de tespiti 88
VII. İflâs veya erteleme kararı verilebilmesi için bildirilen
borca batıklığın mahkemece de tespiti yeterli olup ayrıca
iflâs talebinin varlığının aranmayacağı 92
1. Borca batıldık bildirimi ve borca batıklığın tesbiti
yeterli olup, ayrıca iflâs talebinin aranmayacağı 92
2. Borca batıkhk bildiriminin iflâs talebini de zımnen
içerdiği 96
VIII. İflâsın ertelenmesi talebi 97
1. Talep olmaksızın erteleme kararı verilemeyeceği 97
2. Erteleme talebinin, borca batıkhk bildirimini de
zımnen içerdiği 98
3. Ertelemeyi kimlerin talep edebileceği 100
4. Aynı guruba dahil birden fazla şirketin iflâslarının
ertelenmesinin, birlikte (aynı dilekçe ile) talep edilip
edilemeyeceği 105
5. Erteleme talebinin ne zaman yapılabileceği 112
6. Erteleme talebinden feragat edilip edilemeyeceği 117
IX. İyileştirme projesi ile bu projenin ciddî ve inandırıcı
olduğunu gösteren bilgi ve belgelerin mahkemeye
sunulması 121
1. İyileştirme 121
2. İyileştirme tedbirleri ve belgeleri 123
X. İyileştirme projesinin, mahkemece ciddî ve inandırıcı
bulunması 132
XI. İflâsın ertelenmesi talebinin ilânı 134
XII. Masraf avansının yatırılması 137
XIII. Fevkalâde mühletten yararlanılmamış olunması 139
§ 4. ERTELEME TALEBİYLE BİRLİKTE İHTİYATİ TEDBİR
İSTENMESİ 141
§ 5. ERTELEME TALEBİNİN İNCELENMESİ, KABUL VEYA
REDDİ 145
A. Mahkemenin borca batıklığı öncelikle ve re\′sen incelemesi
gerektiği 145
B. İncelemenin nasıl yapılacağı 149
C. İflâsın ertelenmesi talebinin kabul veya reddi 159
§ 6. MUHAFAZA TEDBİRLERİ, KAYYIM ATANMASI, İLÂN
VE KANUN YOLU 165
A. Muhafaza tedbirleri 165
B. Kayyım atanması 176
C. İflâsın ertelenmesi kararının ilânı 185
D. Kanun yolu 186
§ 7. İFLÂSIN ERTELENME SÜRESİ VE UZATILMASI 195
§ 8. İFLÂSIN ERTELENMESİ KARARININ HUKUKÎ
SONUÇLARI 203
A. Genel olarak 203
B. Organlara etkisi 204
C. Sözleşmelere etkisi 206
D. Davalara etkisi 207
E. Müşterek borçlular ve müteselsil kefillere etkisi 208
F. Adi kefile etkisi 209
G. Maddî hukuk işlemlerine etkisi 210
H. İcra takiplerine etkisi 212
I. Genel olarak 212
II. Kural 215
III. Zamanaşımı ve hak düşürücü süreler 221
IV. Çeşitli ihtimaller 222
1. Borçlu nezdinde evvelce haciz edilen paranın
alacaklıya ödenmesine erteleme kararının engel olup
olmayacağı 222
2. Daha önce paraya çevrilmiş mahcuz malların
bedelinin alacaklıya ödenmesine erteleme kararının
engel olup olmayacağı 224
3. I. Haciz İhbarnamesinin tebliğinden sonra verilen
iflâsın ertelenmesi kararının, 3.kişi nezdinde mevcut
mevduat haczine etkisi 224
V. İstisnalar 228
1. İstisna: Taşınır veya taşınmaz ya da ticarî işletme
rehni ile temin edilmiş alacaklar 228
2. İstisna: Sıra cetvelinin birinci sırasında yer alması
gereken imtiyazlı alacaklar (İİK.m.206/Sıra:l) 235
§ 9. İFLÂSIN ERTELENMESİ TALEBİNDEN ÖNCE VEYA
ERTELEME SÜRESİNİN VERİLMESİNDEN SONRA
ŞİRKET MALVARLIĞININ AZALTILMASI 239
§ 10.İFLÂSIN ERTELENMESİNİN SONA ERMESİ 241
§11. İFLÂSIN ERTELENMESİ İLE İFLÂS DIŞI ADİ
KONKORDATONUN KARŞILAŞTIRILMASI 245
SONUÇ


ANAYASA MAHKEMESİ\′nin, İİK.m.179, m.l79a, m.l79b/2
ve TTK.m.324 ile ilgili KARARLARI 251

İFLÂSIN ERTELENMESİ ile ilgili YARGITAY KARARLARI 253

KAYNAKÇA 317

Prof. Dr. Timuçin MUŞULun yayınları; 327