Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (36)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

İflas Suçları

İflas SuçlarıSayfa Sayısı
:  
160
Kitap Ölçüleri
:  
21x18 cm
Basım Yılı
:  
1998
ISBN NO
:  
975-368-167-4

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...ÖNSÖZ İflâs Suçlan başlığını taşıyan bu çalışına hakkında bir Önsöz yazmak bana ister istemez bazı gözlemlerimi buraya geçirmek fırsatını verdi. Gerçekten de, Ülkemizde çözümü mutlaka ve öncelikle gerekli iki temel sorunun varlığı hergün belirgin bir biçimde kendisini hissettirmektedir. Bunlardan birisi, politikanın hukukileştirilmesi gereği; diğeri ise ekonominin hukuki-leştirilmesidir. İşte, Doç. Dr. Timuçin MUSUL′a doçentlik tezi olarak hazırlaması için vermiş olduğum bu konu esas itibariyle ülkenin bu sonuncu temel konusuna ilişkin bulunmak özelliğini taşıyor. Gerçekten de tezin konusu ekonomiye karşı işlenen fiillere (Bankrotthandlungen) taallûk etmektedir. Tezin bu konusuna ilişkin olmak üzere uygulamada çok sayıda olay ortaya çıktığı halde; buna karşılık, konuya ilişkin teorik çalışmalar ise fevkalâde az ve yetersiz bulunmaktadır. Bu ve başka nedenlerle de İcra ve İflas Kanunumuzda da yeralmış olan bu yöndeki hükümler uygulamada da çok az bir etkiye sahip olmuşlardır. Almanya′da da, özellikle, iflâs hallerinin en azından % 50′sinde şüpheli durumların varlığı mevcut olduğu halde (bu nisbet tabii ki masada hiç malvarlığı bulunmaması durumlarında daha da artmaktadır); fullerin failleri hakkında açılmış olan davaların ancak % 3-4 kadarı mahkûmiyet ile sonuçlanabilmiştir. İşte bu nedenle, Alman Yasa koyucusu, bir yandan iflas ceza hukukunu daha etkili hale getirmek ve diğer yandan da bu suçlar ile kusur ilkesi arasında daha iyi uyum sağlamak amacı ile bir reform başlatmış ve sonuçta da evvelce Ceza Kanununun 24. faslında düzenlenmiş olan bu konuya ilişkin hükümler, oradan çıkarılarak 01.10.1879 tarihli iflas kanununa alınmış oldukları halde (KO, s. 239 vd.); bu kere bu hükümler yeniden formüle edilip değiştirilerek en eski yerlerine yani, ceza kanunu içine alınmışlardır (Alman Ceza K. in. 283 vd.) (Bilgi için bkz. Dreher/Tröndle, Strafgezetzbuch ıınd Nebengesetze, 41. Auflage, München 1983, Vor. s. 283, kenar notu 1 ve 5, 6). Ceza kanunumuzda bir değişiklik yapılması gereği ise, sık sık ifade edilip, bir dizi taslaklar hazırlandığı halde, taslak hazırlayıcıları nedense kredi ekonomisi ile binnetice ekonomik sistem ile yakından ilgili bulunan bu güncel sorunlara ilişkin herhangi bir yeni düzenlemeye ihtiyaç bulunduğunu belirtıneınektedirler. Bu davranışın altında, ekonomik suça, ekonomik ceza verilmesi biçiminde ifade edilen bir safsata yatmakıudır. halbuki, ö\ie ekonomik suçlar vardır ki, onu sadece eknomik ceza ile cezalandırmak, faili ödüllendirmek anlamına gelecektir. İşte tezin konusu da bu nitelikteki suçlara bir örnek teşkil edecek önemdedir. Türk hukuku bakımından işte böyle önemli bir konuyu işleyen bu tezin, hukukumuzda, konuya ilişkin gerek teorik ve gerekse yargısal düşüncelerin azlığı nedeniyle, biraz soyut kalma tehlikesi ile karşı karşıya kalacağı tabii ki, peşinen kabul edilmek gerekecektir. Ancak, bu çalışmanın bunu takip edecek olan sonraki çalışmalar için önemli bir kaynak oluşturacağını da burada ifade etmek gerekir. Bu bakımdan denilebilir ki, Dr. Musul, bu konuyu işlemek bakımından öncülük görevi yapmış ve bunu bazı eksikliklerle de olsa yerine getirebilmiştir. Kendisini, böyle bir çetin konuyu tez konusu olarak alıp, bu noktaya kadar getirebilmiş olmasından ötürü kutlar; başarılı çalışmalarının gelecekte de devamını diler, çalışmanın Türk hukukçularına faydalı olacağı ümidini muhafaza etmek isterim. Prof. Dr. Saim ÜSTÜNDAĞ Yazarın Önsözü Doçentlik takdim tezi olarak "İflas Suçlan" konusu üzerinde çalışmamı sayın hocam Prof. Dr. Saim ÜSTÜNDAĞ önermiştir. Ekonomik ve ticari hayatı yakından ilgilendiren böylesine önemli bir konuda, Türk Hukuk Literatüründe, Yargıtay kararlarının derlemesi niteliği taşıyan bir iki kitap ile kanun maddelerinin adeta bir tekrarı mahiyetinde olan bir kaç makalenin dışında konuyu sistematik bir şekilde ele alıp her yönü ile inceleyen her hangi bir bilimsel eser mevcut değildi. Konu başlığını, ceza mahkemelerinde görülen iflâs suçlan yanında icra tetkik mercilerinde görülen iflâs suçlarını da kapsayacak şekilde "İflâs Suçlan-Taksiratlı ve Hileli İflâs Suçları ile .Diğer İflâs Suçları" olarak belirleyip çalışmalarıma başladım. Konu ile ilgili yabancı kaynakların tüketilmesi başta olmak üzere, çalışmalarım boyunca uyan, teşvik ve desteğini esirgemediği gibi, bu eserin gün ışığına çıkabilme imkanını da hazırlamış bulunan sayın hocam Prof. Dr. Saim ÜSTÜNDAG′a teşekkürlerimi ifade etmeliyim. Kitabın basıma hazırlanması sırasında titiz ve sabırlı bir çalışmayla tashihlerde bana yardımcı olan oğlum Emre MUSUL ile Kitabın basımını gerçekleştiren Filiz Kitabevi ve Fakülteler Matbaasının emeği geçen tüm çalışanlanna da teşekkür ederim. 1 OCAK 1998 ÜSKÜDAR-İSTANBUL Doç. Dr. Timuçin MUSUL GİRİŞ İflâs suçları denilince, akla hemen - uygulamada daha sık rastlandığından - taksirath ve hileli iflâs halleri gelir. Ancak, iflâs suçlan sadece bu ikisinden ibaret değildir. Bu sebeple, biz başta bu iki suç olmak üzere, iflâsa ilişkin diğer suçlan da kapsayacak şekilde konu başlığını "İFİÂS SUÇLARI" olarak belirlemeyi uygun bulduk. İflâs suçları İcra ve İflâs Kanununda düzenlenmiş olup, bu suçların bir kısmı İcra Tetkik Merciinde, bir kısmı ise asliye ceza ve ağır ceza mahkemelerinde görülür. İflâs suçlarından dolayı verilecek cezaların neler olduğu da suçun çeşidine göre, ya İİK. nda veya TCK.nda gösterilmiştir. Hukukumuzda, konu ile ilgili Yargıtay kararlarının derlemesi niteliğini taşıyan bir iki kitap .ile kanun maddelerinin adeta tekrarı mahiyetinde bulunan bir kaç makale dışında, iflâs suçlarını sistematize ederek her yönü-ile inceleyen herhangi bir bilimsel eser mevcut değildir. Bunun bir sebebi belki de, bu konunun hukukun sadece bir dalı ile ilgisi olmayıp, uzmanlık isteyen bir kaç sahayı kapsamasıdır. İflâs suçlarının iflâs hukukunu ilgilendiren yönü olduğu gibi, ticaret hukuku ve ceza hukuku ile de yakından ilgisi vardır. Nitekim, taksirath veya hileli iflâs suçu isnat edilerek açılan ceza davalarında, mahkeme dosyayı genellikle üç kişilik bilirkişi heyetine tevdi etmekte, bu bilirkişiler de icra-iflâs hukuku yanında ticaret hukuku ve ceza hukuku dallarında uzmanlaşmış kimseler arasından seçilmektedir. Hatta, Yargıtay 6. Ceza Dairesinin artık yerleşmiş olan kararları, hileli iflâs davalarında dosyanın bu hukuk dallarında uzmanlaşmış kişilerden oluşan üç kişilik bilirkişi heyetine tevdi edilmesi gerektiği şeklinde olup, aksine davranış bir bozma sebebi sayılmaktadır1. Yargıtay′ın bu uygulaması kanaatimizce isabetlidir. Zira, somut olayda iflâs suçunun oluşup oluşmadığının belirlenebilmesi, m. 310, m. 337a ve 1) 6. CD. 28.1.1987, 10118/671 (Savaş/Mollamahmutoelu. C. 4, s. 5217, no: 1; 6. CD.. 8.5.1991, 495/3601 ve 6. CD., 24.11.1992, 6369/8013"(Erdurak, s. 983). F—1 m. 311′in′ceza hukuku esaslarının ışığı altında incelenip değerlendirilmesi ile mümkün olabilecektir. Ceza mahkemelerinde görülen taksiratlı ve hileli iflâs suçlarının icra-iflâs hukuku bilim dalında mı, yoksa ceza hukuku bilim dalında mı tez konusu yapılmasının daha uygun olacağı sorusu akla gelebilir. Taksiratlı ve hileli iflâs suçları incelenirken icra-iflâs hukuku yanında ticaret hukuku, hatta belki de ondan daha geniş ölçüde ceza hukuku sahasına girilmesi mecburiyeti vardır. Fakat, bu durum iflâs suçlarının icra-iflâs hukuku sahasında tez konusu olarak ele alınmasının uygun olacağı düşüncesine halel getirmez. Zira, TCK.nda. sadece taksiratlı ve hileli iflâs suçlarından dolayı verilmesi gereken cezaların neler olduğunun (TCK. m. 506-507) gösterilmesi ile yetinilmiş, bu suçların düzenlenmesi ise İİK. na (m. 310, m. 337a ve m. 311) bırakılmıştır. Kaldı ki, iflâs hukukunun özellikleri iyi bilinmeden iflâs suçlarının mahiyet ve bünyesini tanımak ve bu suçlan sadece ceza hukuku çerçevesinde sağlıklı olarak irdeleyebilmek mümkün değildir. Taksiratlı ve hileli iflâs suçlarının da suçun unsurları, nitelendirilmesi, iştirak, teşebbüs vs. konularda diğer suçlar gibi ceza hukukunun genel esaslarına tâbi olacağında şüphe yoktur. Taksiratlı ve hileli iflâs hallerinin suç teşkil etmeleri yüzünden ceza hukuku dalı ile ilgisi olup, bu zorunlu ilişkinin varlığı konunun icra-iflâs hukuku sahasında ele alınıp incelenmesine engel değildir. "İflâs Suçları" başlığını taşıyan tezimizde ağırlık taksiratlı ve hileli iflâs suçlarında olup, İİK.nda düzenlenen diğer iflâs suçlarını da yeteri kadar incelemeye çalıştık. İzleyeceğimiz plân ana hatları ile şöyle olacaktır. Önce, çalışma konumuzun esas ağırlıklı kısmı olan taksiratlı ve hileli iflâs suçlarının hukukumuzda ve karşılaştırmalı hukuk sahasında ne şekilde düzenlendiğini, nasıl nitelendirildiğini ve iflâs suçu teşkil edeceği kabul edilen hallerin neler olduğunu göreceğiz. İflâs Suçları, ceza mahkemelerinde ve icra tetkik mercilerinde görülen iflâs suçları olmak üzere bir ayırıma tabî tutulabileceği için bu suçlan, görüleceği mercileri esas alarak iki ayn kısımda inceleyeceğiz. Ceza mahkemelerinde görülen iflâs suçları ve presedürü başlığını taşıyan kısımda; ceza hukuku esaslarının bu suçlar hakkında da uygulanacağını, iflâs suçlarında fail ve mağdur sıfatlarının kimlere ait olacağını, bir kimsenin iflâs suçu isnadıyla cezalandırılabilmesi için bir iflâs kararının verilmiş ve kesinleşmiş olması gerektiğini, iflâs suçlarının unsurlarının neler olduğunu görüp, bu suçlar açısından teşebbüs ve iştirak konularını - gerekli olduğu ölçüde- ceza hukuku sahasına da girip ele alacağız. Ceza mahkemelerinde görülen iflâs suçlan bakımından müşterek olan hususları inceledikten ve bu suçların karşılaştırmasını yaptıktan sonra, yabancı hukukda benzerlik arzeden hükümleri de gözönünde tutarak taksiratlı ve hileli, iflâs hallerini ayrı ayrı ele alacağız. Daha sonra, iflâs ve konkordato işlerinde özel menfaat temin veya vaat etmek suçunu göreceğiz. Ceza mahkemelerinde görülen iflâs suçlarmda prosedür başlığı altında; yetkili ve görevli mahkemenin hangisi olacağı, ceza davasının açılması, yargılama, hüküm ve kanunyolları ile dava ve ceza zamanaşımı sürelerinin neler olduğunu inceleyeceğiz. İfllâsm ve iflâs suçlarının kamu hukukuna ilişkin sonuçları ile müflisin itibarının yerine gelmesini de diğer bir kısımda ele alacağız. İcra tetkik merciinde görülen iflâs suçlan ve prosedürünü de ayrı bir kısımda inceleyeceğiz. İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ V YAZARIN ÖNSÖZÜ VII İÇİNDEKİLER : IX KISALTMALAR XIV GİRİŞ 1 Birinci Kısım İFLÂS SUÇLARININ KANUNDA DÜZENLENME ŞEKLİ, NİTELENDİRİLMESİ VE TASNİFİ § 1. İflâs Suçlarının Kanunda Düzenlenme Şekli ve Nitelendirilmesi 4 1 - Yabancı Hukukda 4 1) İsviçre Hukukunda 4 2) Alman Hukukunda 5 3)Avusturya Hukukunda 8. II - Türk Hukukunda 9 § 2. İflâs Suçlarının Tasnifi 10 I - Yabancı Hukukda 10 1) İsviçre Hukukunda 10 A - Genel Olarak 10 B - Hileli İflâs Suçu 11 C - İsviçre Ceza Kanunu′nun İcra ve İflâs Suçlarına İlişkin Diğer Hükümleri 15 V 2) Alman Hukukunda 18 A - Genel Olarak 18 B - Alman Ceza Kanurıu′nun İflâs Su.- \pnı Düzenleyen Hükümleri ....... 19 3)/ us′:urya Hukukunda 30 II-T ■> 32 İkinci Kısım CEZA MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN İFLÂS SUÇLARI VE PROSEDÜRÜ Savfa § 3. Ceza Mahkemelerinde Görülen İflâs Suçlan ve Tâbi Olacağı Esaslar 33 § 4. İflâs Suçlarında Fail ve Mağdur Sıfatlarının Kimlere Ait Olacağı 34 I - Suç Faili 34 1) Genel Olarak 34 2) Suç Failinin Sadece Gerçek Kişiler Olabileceği .■ 35 A - Taksiratlı İflâs Suçlarında 35 B - Hileli İflâs Suçlarında 36 3) Tüzel Kişi Tacirlerde 37 A - Genel Kurul ! 37 B - Yönetim Kurulu 38 C - Müdürler 40 D-Denetçiler , 40 4) Tasfiye Halindeki Şirketlerde 41 > 5) Tüzel Kişiliği Olmayan Topluluklarda 42 II - Suçun Mağduru 42 § 5. Cezalandırabilmenin Objektif Şartı 43 I - İflâs Kararının Verilmesi 43 • II - iflâs Karan Verilmesinin İflâs Suçlannın Ön Şartı mı, Yoksa Cezalandırabilmenin Objektif Şartı mı Olduğu 44 III - İflâs Kararının Kesinleşmiş Olmasının Gerekip Gerekmediği 46 IV -.Ceza Mahkemesinin, İflâs Karannın Doğruluk Derecesini Tartışıp Tartış amıyacağı 48 V - İflâsın Kaldırılmasının Cezalandırmaya Engel Olup Olamıyacağı 50 § 6. İflâs Suçlannın Unsurlan 52 I - Kanuni Unsur 52 II - Maddi Unsur (Fiil) 53 III - Hukuka Aykınhk Unsuru ′. 55 IV - Mânevi Unsur 57 1) Genel Olarak 57 2) Taksirli iflâs Suçunun Mânevi Unsuru ^ 58 3) Hileli İflâs Suçunun Mânevi Unsuru 58 § 7. Taksiratlı ve Hileli İflâs Suçları Bakımından Teşebbüs Halinin Mümkün Olup Olamıyacağı 60 § 8. Taksiratlı ve Hileli İflâs Suçlanna iştirak 61 § 9. Taksiratlı ve Hileli İflâs Suçlarının Karşılaştırılması 62 § 10. Taksiratlı İflâs Halleri , 63 Sayfa I -Genel Olarak ."... 63 II - 1İK. m. 310′da Sayılan Taksiratlı İflâs Halleri ve Alman Ceza Kanunu′nun Benzerlik Arzeden-Hükümleri 64 1) Müflisin ziyanları için makûl sebepler gösterememesi (m. 310/b. 1) 64 2) Müflisin evinin masraflarının haddinden fazla olması (m. 310/b. 2) 64 3) Kumar veya talih oyunlannda ve borsa işlemlerinde büyük miktarda para harcanması (m. 310/b. 3 ve ACK. § 283/I-Nr. 2) 65 4) Borcunun mevcudu ile alacağından daha çok olduğunu bildiği halde, bu durumdan haberleri olmayan kimselerden önemli miktarda veresiye mal satm veya borç para almış olma (m. 310/b. 4) 67 A - Genel Olarak 67 B-Tüzel Kişi Tacirlerde Pasifin Aktiften Fazla Olması 68 . ■ -. a) Sermaye Şirketlerinde 68 .. . ■ b) Şahıs Şirketlerinde 68 5) TTK. m. 66/f. 1, b.l-3′de sayılan ticari defterlerin hiç veya kanunun emrettiği şekilde tutulmamış olması (m. 31Ö/b. 5; ACK. § 283/1 - Nr. 5-6 ve § 283b/I, Nr. 1-2) ..- 69 A - Genel Olarak ′. 69 B - Türk Hukukunda Ticari Defter Tutma Yükümlülüğü ve Bu Yükümlülükten Doğan Sorumluluk : 69 a) Ticari Defter Tutmakla Yükümlü Olanlar 69 b) Hangi Ticari Defterlerin Tutulması Gerektiği 70 c) İflâs Halinde Ticari Defterlerin Masaya ibrazı .-.. 73 d) Ticari Defterlerin Masaya İbrazından Kaçınılması 73 e) Defter Tutma Yükümlülüğünün İhlâlinden Doğan Sorumluluğun Kime Ait Olacağı : 74 C - Alman Hukukunda Ticari Defter Tutma Yükümlülüğü ve Bu Yükümlülükten Doğan Sorumluluk 74 6) Mevcudu ile alacağından çok fazla meblâğ için senetlerin imzalanmış olması (m. 310/b. 6) ′. 80 7) İflâs takibi sırasında mahkeme, iflâs idaresi veya iflâs dairesi . . tarafından çağrıldığı halde, makbul bir mazereti olmaksızın gelmemiş olma (m, 310/b. 7) : 81 8) İşlerini terkederek kaçmış olma (m. 310/b. 8) 82 • 9) Evvelki bir konkordato şartlarını ifa etmeden tekrar iflâsına hükmolunma (m. 310/b. 9) 83 A - Alacaklının Konkordatoyu Feshettirmemesi 83 ′ B - Alacaklının Konkordatoyu Feshettirmesi 84 10) İflâsa tâbi bir borçlunun m. 178/son f. gereğince iflâsını istemek zorunda olduğu halde, iflâs talebinde bulunmayıp, 1 yıl içinde iflâs etmesi (m. 310/b. 10) 85 III - İİK. m. 337a′da Düzenlenen Taksiratlı İflâs Hali 86 1) Genel Olarak 86 2) Ticareti Terk Eden Tacirin Yükümlülüğü ve Cezai Sorumluluğu 87 § 11. Hileli İflâs Halleri : ′. 91 I - Genel Olarak 91 II - Hileli İflâs Hallerinin m. 311 de Sayılanlardan İbaret Olup Olmadığı 92 Savfa III - İİK. m. 31 l′de Sayılan Hileli İflâs Halleri ve Alman Ceza Kanunu′nun Benzerlik Arzeden Hükümleri 103 1) Alacaklıların müşterek rehni makamında olan malların tamamen veya kısmen kaçırılması, gizlenmesi ya da tahrip edilmesi (m. 31 l/b. 1 ve ACK. § 233/1-Nr. 1 ve 8) 103 2) Alacaklıların zararına olarak gerçeâe aykırı makbuzlar verilmesi veya yazılı borç ikrarında bulunulması (m. 31 l/b. 2 ve ACK. § 283/I-Nr. 4) "..... 109 3) Muvazaalı satışlar, işlemler veya bağışlamalar yapılması (m. 31 l/b. 3 ve ACK. § 283/1 - Nr. 4) 111 4) Evlenme mukavelesinde gerçekten getirilmemiş bir çeyizin getirilmiş gibi tanınması ve karının da bu mukaveleyi kocasının alacaklılarına karşı kullanmaya kalkışması (m. 3İl/b. 4) 113 5) Gerçeğe aykırı borç ikrar ederek veya muvazaalı işlemler ve akitler yaparak alacaklıların zarara sokulması (m. 31 l/b. 5 ve ACK. § 283/I-Nr. 4) 113 6) Borcun mevcut ve alacaktan daha çok olduğunun bilinmesine rağmen, önemli kıymetteki ticari malların veya fabrika ürünlerinin hem satış günü piyasasından hem de maliyet ya da satın alındığı kıymetten pek düşük bir bedelle satılarak israf edilmesi (m. 31 l/b. 6 ve ACK. § 283/I-Nr. 3) 113 7) Alacaklıya konkordato dışında özel menfaatler sağlanması (m. 31 l/b. 7) 115 8) Gerçeğe aykın muhasebe ve sahte bilançolarla aktifin gerçekte olduğundan fazla veya eksik gösterilmesi (m. 31 l/b. 8; ACK. § 283/I-Nr. 7 ve § 283b/I - Nr. 3) İ18 § 12. İflâs ve Konkordato İşlerinde Özel Menfaat Temin veya Vaat Etmek Suçu (m. 333) 121 § 13. Ceza Mahkemelerinde Görülen İflâs Suçlarında Prosedür 122 I-Genel Olarak 122 II - Yetkili ve Görevli Mahkeme 123 1) Yetkili Mahkeme 123 2) Görevli Mahkeme 124 III - Ceza Davasının Açılması 125 IV - Yargılama, Hüküm ve Kanunyolları 125 V - Dava ve Ceza Zamanaşımı Süreleri 126 1) Genel Olarak 126 2) Dava Zamanaşımı 127 3) Ceza Zamanaşımı 129 § 14. İflâsın ve İflâs Suçlarının Kamu Hukukuna İlişkin Sonuçlan 130 I - Genel Olarak .■ 130 II - Müflise Yasak Olan İşler 130 1) Adi Müflise Yasak Olan İşler : 130 2) Taksiratlı Müflise Yasak Olan İşler 131 3) Hileli M ′ilişe Yasak Olan İşler 131 XIII Sayfa § 15. Müflisin İtibarının Yerine Gelmesi 132 I -Gene! Olarak 132 II - Müflisin İtibarının Yerine Gelmesinin Şartlan 133 1) Adi Müflisin İtibarının Yerine Gelmesi 133 2) Taksirattı Müflisin İtibarının Yerine Gelmesi 133 3) Hileli Müflisin İtibarının Yerine Gelmesi 134 Üçüncü Kısım , İCRA TETKİK MERCİİNDE GÖRÜLEN İFLÂS SUÇLARI VE PROSEDÜRÜ § 16. İcra Tetkik Merciinde Görülen İflâs Suçlan 135 I - Genel Olarak 135 II - İflâs Suçu Teşkil Eden Haller 135 1) Müflise olan borçların bildirilmemesi ve müflisin mallarının verilmemesi (m. 219/b. 3-4 ve m. 336) 135 2) Müflisin 162, 209, 216. maddeler hükümlerine uymaması (m. 337/2) ... 136 3) Ticareti terk eden tacirin m. 44′ün gereğini yerine aetirmcmesi (m. 337a) T......T ′....′. 7. 139 4) İİK. na göre kendisinden beyanda bulunması istenilen kimsenin yaptığı beyanın gerçeği aykırı olması (m. 338/1) 139 5) Sermaye şirketlerinin iflâsını istemek mecburiyetine uyulmaması (m. 179 ve m. 345a) 140 § 17. İcra Tetkik Merciinde Görülen İflâs Suçlarında Prosedür 143 I - Kimlerin Ceza Göreceği 143 II - Şikâyet ve Süresi 145 III - Yetkili İcra Tetkik Mercii, Yargılama, Hüküm ve Kanunvolları 146 1) Yetkili İcra Tetkik Mercii 146 2) Yargılama ve Hüküm 146 3) Kanunyolları 149 § 18. İflâs Suçlarına İlişkin Dava ve Cezaların; I. Düşmesi ■ II. Birleştirilip Birleştirilemiyeceği 150 I - Dava ve Cezanın Düşmesi 150 II - Dava ve Cezaların Birleştirilip Birleşiirilemiyeceği 151 SONUÇ 153 BİBLİYOGRAFYA 155