Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (55)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

İflâs Dışı Adi Konkordatoda Konkordato Mühletinin Sözleşmeler Bakımından Sonuçları

İflâs Dışı Adi Konkordatoda Konkordato Mühletinin Sözleşmeler Bakımından SonuçlarıSayfa Sayısı
:  
508
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2020
ISBN NO
:  
978-605-05-0536-8

125,00 TL İÇİNDEKİLER


 


ÖNSÖZ7


İÇİNDEKİLER9


KISALTMALAR27


GİRİŞ29


A-KONUNUN TAKDİMİ VE PROBLEMLERİN TESPİTİ


B-İNCELEME PLANI VE BÖLÜMLER HAKKINDA


KISA BİR DEĞERLENDİRME


BİRİNCİ BÖLÜM


 


KONKORDATONUN HUKUKİ NİTELİĞİ, TÜRLERİ,


İFLÂSIN ERTELENMESİ İLE AMAÇ BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI, KONKORDATO MÜHLETİ


KARARI VERİLMESİ VE MÜHLETİN BORÇLUNUN


TASARRUF YETKİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ


 


§ 1-KONKORDATONUN HUKUKİ NİTELİĞİ, TÜRLERİ,


İFLÂSIN ERTELENMESİ İLE AMAÇ BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI


A-KONKORDATONUN HUKUKİ NİTELİĞİ VE TÜRLERİ


I-Konkordato Kavramı ve Konkordatonun Hukuki Niteliği


II-Konkordatonun Türleri


B-KONKORDATONUN İFLÂSIN ERTELENMESİ İLE


AMAÇ BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI


I-Konkordatonun Amacı


II-İflâsın Ertelenmesi Kurumunun Konkordatodan


Amaç Bakımından Farklı Oluşu


III-Konkordato Organlarının Yeni Konkordato Düzenlemelerindeki Amaç Değişikliğine


Uyum Sağlaması Gerekliliği


§ 2-KONKORDATO MÜHLETİ KARARI VERİLMESİ


A-GENEL OLARAK MÜHLET KAVRAMI


B-KONKORDATO MÜHLETİ KARARI VERİLMESİ


I-Geçici Mühlet


1-Genel Olarak


2-Geçici Mühlet Kararının Verilmesi


3-Ön Proje Kavramının Değerlendirilmesi


a-Ön Projenin Ödeme Planı İçermesi Zorunluluğu


b-Ön Projenin Değiştirilip Değiştirilemeyeceği


Sorunu


4-Geçici Mühlet Kararının Sonuçları


a-Geçici Mühletin Kesin Mühletin Sonuçlarını


Doğurması


b-Geçici Mühletin İlânı


c-Borçlunun Malvarlığının Korunması İçin


Gerekli Tedbirlerin Alınması


d-Geçici Komiser Atanması


e-Alacaklılara İtiraz Hakkı Tanınması ve


Fer’i Müdahalenin Mümkün Olmaması


f-Geçici Mühlet İçinde Borçlunun Mali Durumunun Düzelmesi veya Konkordatonun Başarıya Ulaşamayacağının Anlaşılması


II-Kesin Mühlet


1-Genel Olarak


2-Kesin Mühletin Verilmesi


3-Kesin Mühletin Sonuçları


a-Konkordato Komiserinin Atanması


b-Alacaklılar Kurulunun Oluşması


c-Kesin Mühletin Borçlu Bakımından Sonuçları


d-Kesin Mühletin Alacaklılar Bakımından Sonuçları


aa-Genel Olarak


bb-Takipler Üzerindeki Etkisi


cc-İhtiyati Tedbir ve İhtiyati Hacizlerin


Uygulanması Üzerine Etkisi


dd-Faiz Üzerindeki Etkisi


ee-Takas Üzerindeki Etkisi


ff-Hacizli Mallar Üzerindeki Etkisi


gg-Müstakbel Alacakların Devri Üzerindeki


Etkisi


ğğ-Konusu Para Olmayan Alacaklar Üzerindeki


Etkisi


e-Kesin Mühletinin Sözleşmeler Bakımından


Sonuçları


§ 3-KONKORDATO MÜHLETİNİN BORÇLUNUN


TASARRUF YETKİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ


A-GENEL OLARAK TASARRUF YETKİSİNİN


KISITLANMASI KAVRAMI


B-KONKORDATO MÜHLETİNİN BORÇLUNUN


TASARRUF YETKİSİNE ETKİSİ


I-Kanun Tarafından Getirilen Tasarruf Yasakları


1-Kanun Tarafından Getirilen Tasarruf Yasaklarının


Niteliği


2-Kanun Tarafından Getirilen Tasarruf Yasaklarının


Kapsamı


3-Tasarruf Yasaklarına Aykırılığın Sonuçları


a-Tasarruf Yasağına Aykırılığın Sonucu


b-Tasarruf Yasağının Başlangıç Anı


II-Mahkeme Tarafından Takdir Edilebilecek


Tasarruf Sınırlamaları


1-Borçlunun Komiserin Nezareti Altında İşlerine


Devam Etmesi


a-Borçlunun Komiserin Nezareti Altında İşlerine


Devam Etmesinin Tasarruf Yetkisi Üzerindeki


Anlamı


b- Komiserin Nezareti Altında Yapılan


Tasarruf İşlemlerinin Hükmü


2-Borçlunun Bazı İşlemleri Komiserin İzniyle


Yapabilmesi


a-Borçlunun Bazı İşlemleri Komiserin İzniyle


Yapabilmesi Kavramı


b-Borçlunun Bazı İşlemleri Komiserin İzniyle


Yapabilmesi Yasağına Aykırılığın Sonuçları


3-Komiserin İşletmenin Faaliyetini Devam Ettirmesi


a-Komiserin İşletmenin Faaliyetini


Devam Ettirmesinin Kapsamı


b-İşletmenin Faaliyetine Devam Eden Komiserin


Ticaret Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi


c-Tasarruf Yasağına Aykırılığın Sonuçları


İKİNCİ BÖLÜM


 


İİK m. 296 HÜKMÜNÜN UYGULAMA KAPSAMI BAKIMINDAN SÖZLEŞMELERİN ZAMAN YÖNÜNDEN TÜRLERİ,


İFLÂSIN VE KONKORDATO MÜHLETİNİN SÖZLEŞMELERE VE TEMERRÜDE OLAN ETKİSİ VE BU ÇERÇEVEDE


TAKİP YASAĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ


 


§ 4-SÖZLEŞMELERİN ZAMAN YÖNÜNDEN TÜRLERİ VE


BU BAĞLAMDA DÖNME VE FESİH KAVRAMLARININ İNCELENMESİ


A-GENEL OLARAK KONUNUN ÖNEMİ


B-ANİ EDİMLİ SÖZLEŞMELER


I-Ani Edimli Sözleşmelerin Tanımı


II-Ani Edimli Sözleşmelerin Dönme Suretiyle


Sona Ermesi


1-Genel Olarak Dönme Kavramı ve


Konumuz Açısından Önemi


2-Dönme Hakkının Kullanılabileceği Durumlar


a-Sözleşmede Saklı Tutulmuş Dönme Hakkı


b-Kanundan Kaynaklanan Dönme Hakkı


C-SÜREKLİ BORÇ DOĞURAN SÖZLEŞMELER


I-Sürekli Borç Doğuran Sözleşmelerin Tanımı


II-Sürekli Borç İlişkilerinin Sona Erme Biçimleri


1-Sürekli Borç İlişkilerinin Kendiliğinden


Sona Erme Biçimleri


a-Sürenin Sona Ermesi


b-Diğer Kendiliğinden Sona Erme Hâlleri


aa-Ölüm


bb-Fiil Ehliyetinin Kaybı


cc-Ödemeden Acz (İfa Güçsüzlüğü) ve İflâs


aaa-Borçlar Hukuku Bakımından


İfa Güçsüzlüğü ve İflâs


 


bbb-Ticaret Kanunu ve İcra İflâs Kanunu Açısından İfa Güçsüzlüğü ve İflâs


 


2-Sürekli Borç İlişkilerinin Bir Hukuki İşlemle


Sona Ermesi


a-Sürekli Borç İlişkilerinin Tarafların Anlaşması İle


Sona Erdirilmesi


b-Sürekli Borç İlişkilerinin Tek Taraflı


Bir Hukuki İşlemle Sona Erdirilmesi


aa-Olağan Fesih


bb-Olağanüstü Fesih


3-Haklı Sebeple Fesih Kavramı


4-Haksız Fesih Kavramı


D-DÖNEMSEL EDİMLİ (ART ARDA İFALI)


SÖZLEŞMELER


§ 5-İFLÂSIN VE KONKORDATO MÜHLETİ VERİLMESİNİN SÖZLEŞMELERİN MEVCUDİYETİNE OLAN ETKİSİ, KONKORDATOYA TÂBİ ALACAK KAVRAMI VE


BUNUN BORÇLUNUN TEMERRÜDÜNE OLAN ETKİSİ


İLE KONKORDATONUN TAKİPLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN BU AÇILARDAN DEĞERLENDİRİLMESİ


A-İFLÂSIN VE KONKORDATO MÜHLETİ


VERİLMESİNİN SÖZLEŞMELERİN


MEVCUDİYETİNE ETKİSİ


I-İflâsın Sözleşmelerin Mevcudiyetine Etkisi


II-Konkordato Mühleti Verilmesinin Sözleşmelerin Mevcudiyetine Etkisi


B-KONKORDATO PROJESİNE TABİ OLUP OLMAMA ÇERÇEVESİNDE ALACAKLARIN


DEĞERLENDİRİLMESİ


I-Konkordato Projesine Tâbi Alacak – Konkordato


Projesine Tâbi Olmayan Alacak Kavramı


1-Genel Olarak Konkordato Projesine Tâbi


Alacak Kavramı


2-Ani Edimli Borç İlişkilerinden Kaynaklı


Alacakların Doğum Tarihi Bakımından


Konkordatoya Tâbi Olup Olmadığının


Değerlendirilmesi


3-Sürekli Borç İlişkilerinden Kaynaklı


Alacakların Doğum Tarihi Bakımından


Konkordatoya Tâbi Olup Olmadığının


Değerlendirilmesi


a-Sürekli Borç İlişkilerinde Mühlet İçinde


Yeni Doğan Alacaklar


b-Sürekli Borç İlişkilerinde Alacağın


Bütün Bir Alacağın Parçası Durumu


II-Konkordato Mühletinden Önce Vadesi Gelen


Borçların Ödenip Ödenemeyeceği Sorunu


C-KONKORDATO MÜHLETİNİN TEMERRÜT


ÜZERİNDEKİ ETKİSİ


I-Genel Olarak


II-Alacaklının Temerrüdü


III-Borçlunun Temerrüdü


§ 6-KONKORDATO MÜHLETİNİN TAKİPLER


ÜZERİNDEKİ ETKİSİ


A-GENEL OLARAK TAKİP YASAĞI KAVRAMI


B-TAKİP YASAĞININ İSTİSNALARI


I-İİK’nın 206. Maddesinin Birinci Sırasında


Yer Alan Alacaklar


II-Rehinli Alacaklar


III-Mühlet İçinde Komiserin İzni ile Doğan Alacaklar ve


Sürekli Borç İlişkilerinden Kaynaklanan Alacakların Değerlendirilmesi


1-Genel Olarak


2-Komiserin İzninin Alınma Şekli


a-Komiserin İzninin Tasarruf Sınırlamaları


Bağlamında Değerlendirilmesi ve


İzni Kimin Alması Gerektiği Meselesi


b-Komiserlik İzninin Şekli ve Bu Bağlamda


Olağan İşler ve Olağandışı İşlemler Şeklinde


Ayrım Çerçevesinde Konunun Değerlendirilmesi


c-Sürekli Borç İlişkilerinden Kaynaklanan


Alacakların Değerlendirilmesi


 


 


IV-Borçlunun Malvarlığı İle İlgili Olmayan


Alacaklardan Kaynaklanan Takipler ile


Kiralanan Taşınmaza ve Finansal Kiralamaya


İlişkin Takiplerin Değerlendirilmesi


1-Borçlunun Malvarlığı İle İlgili Olmayan Takipler


2-Takip Yasağının Kira Sözleşmesi Bakımından Değerlendirilmesi


3-Takip Yasağının Finansal Kiralama Sözleşmesi Bakımından Değerlendirilmesi


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


 


SÖZLEŞMEYE KONULAMAYACAK KAYITLAR İLE SÖZLEŞMENİN KARŞI TARAFININ KONKORDATO MÜHLETİ NEDENİYLE SÖZLEŞMEYİ SONA ERDİREMEMESİ VE


KARŞI TARAFIN ÖDEMEZLİK DEF’İNDEN VE


İFA GÜÇSÜZLÜĞÜ DEF’İNDEN FAYDALANIP FAYDALANAMAYACAĞI MESELESİ


 


§ 7- SÖZLEŞMEYE KONULAMAYACAK KAYITLAR VE SÖZLEŞMENİN KARŞI TARAFININ


KONKORDATO MÜHLETİ NEDENİYLE SÖZLEŞMEYİ


SONA ERDİREMEMESİ (İİK M. 296/I)


A-GENEL OLARAK HÜKMÜN İNCELENMESİ


B-İİK M. 296/I HÜKMÜNÜN KAPSAMI


I-Genel Olarak


II-Tarafların Sözleşmelere Koyamayacakları


Kayıtların İncelenmesi


1-Genel Olarak


2-Sözleşme Özgürlüğü İlkesi ve


Bunun Sınırlandırılabilmesi Çerçevesinde


Konunun Değerlendirilmesi


a-Sözleşme Özgürlüğü Kavramının


Kısaca Değerlendirilmesi


b-Sözleşme Özgürlüğünün Sınırlandırılabilmesi Çerçevesinde Konunun Değerlendirilmesi


3-İİK m. 296/I’de Yazılı Kayıtların Sınırlı Sayıda


Olup Olmadığının Değerlendirilmesi


4-İİK m. 296/I Kapsamında Sözleşmelere


Konulamayacak Kayıtların Değerlendirilmesi


a-İİK m. 296/I’de Sayılan Kayıtların


Değerlendirilmesi


aa-Konkordato Talebinde Bulunmanın


Sözleşmeye Aykırılık Teşkil Etmesi


bb-Konkordato Talebinde Bulunmanın


Haklı Fesih Sebebi Sayılması


cc-Konkordato Talebinde Bulunmanın


Borcu Muaccel Hâle Getirmesi


aaa-Muacceliyet


 


bbb-Muacceliyet Şartı Kavramı


 


b-İİK m. 296/I’de Sayılmayan Ancak


Sözleşmelere Konulması Olası


Diğer Kayıtların Değerlendirilmesi


aa-Dönme Kaydının Değerlendirilmesi


bb-Cezai Koşula İlişkin Kaydın


Değerlendirilmesi


cc-İlave Teminat Vermeye İlişkin Kaydın Değerlendirilmesi


dd-Cayma Parasının Değerlendirilmesi


c-İİK m. 296/I’de Yazılı Kayıtların


Hukuki Niteliği


aa-Bozucu Koşul Kavramı


bb-İİK m. 296/I’de Yazılı Kayıtların


Bozucu Koşul Niteliğinde Olup Olmadığının İncelenmesi


5-Hükmün Emredici Nitelikte Olması


6-İİK m. 296/I’e Aykırı Şekilde Sözleşmelere


Konulan Kayıtların Yaptırımı


a-Genel Olarak


b-Basit Kısmi Hükümsüzlük Yaptırımına


Tâbi Olması


III-Sözleşmelerin Konkordatoya Başvuru Nedeniyle


Sona Erdirilememesinin İncelenmesi


1-Genel Olarak


2-Konkordato Mühleti Talep Etmenin


Sürekli Borç İlişkilerinde Haklı Neden Olarak


Kabul Edilmemesi


3-Konkordato Mühleti Talep Etmenin


Ani Edimli Borç İlişkilerinde Dönme


Nedeni Olarak Kabul Edilmemesi


C-İİK M. 296/I HÜKMÜNÜN UYGULANABİLME


ŞARTLARI


I-Sözleşmenin Türü Bakımından Gerekli Şartlar


1-Genel Olarak


2-Ani – Dönemsel- Sürekli Edimli Sözleşme Türleri Bakımından Konunun Değerlendirilmesi


3-Hukuki Sonuçlarına Göre Sözleşme Türleri


Bakımından Konunun Değerlendirilmesi


a-Borç Sözleşmeleri


b-Tasarruf Sözleşmeleri


c-Statü Sözleşmeleri


4-Hukuk Alanlarına Göre Sözleşme Türleri


Bakımından Konunun Değerlendirilmesi


5-Sözleşmelerin Konu ve Amaç Bakımından


Yapılan Ayrımı Açısından Konunun


Değerlendirilmesi


II-Sözleşmenin İşletmenin Faaliyeti İçin


Önem Arz Etmesi Gerekliliği


1-“İşletmenin Faaliyetinin Devamı İçin


Önem Arz Eden Sözleşme” Kavramı


2-Borçlunun Bir İşletmesinin Olması Gerekliliği


III-Sözleşmenin Konkordato Projesi Kapsamına


Girme Zorunluluğunun Olmaması


D-YABANCILIK İLİŞKİSİ OLAN SÖZLEŞMELERE


OLAN ETKİSİ


I-Genel Olarak


II-İİK m. 296 Hükmünün Doğrudan Uygulanan


Kural Niteliğinde Olması


 


 


§ 8-KARŞILIKLI BORÇ DOĞURAN SÖZLEŞMELERDE


KARŞI TARAFIN ÖDEMEZLİK DEF’İNDEN VE


İFA GÜÇSÜZLÜĞÜ NEDENİYLE ÖDEMEZLİK


DEF’İNDEN FAYDALANIP FAYDALANAMAYACAĞI MESELESİ


A-KARŞILIKLI BORÇ YÜKLEYEN SÖZLEŞMELERDE ÖDEMEZLİK DEF’İ (TBK M. 97)


I-Genel Olarak Ödemezlik Def’i Kavramı


II-Ödemezlik Def’inin Şartları


1-Karşılıklı Borç Yükleyen Bir Sözleşme Olmalıdır.


2-Edimler Arasında Değişim (Mübadele, Synallagma)


İlişkisi Bulunmalıdır.


3-Karşılıklı Edimler Mevcut ve Muaccel Olmalıdır


4-Tarafların Edimleri Aynı Zamanda


İfa Yükümlülüğü Bulunmalıdır


III-Ödemezlik Def’inin Sonuçları


IV-İİK m. 296/I Hükmünün Ödemezlik Defi


(TBK m. 97) Bakımından Değerlendirilmesi


B-KARŞILIKLI BORÇ YÜKLEYEN SÖZLEŞMELERDE


İFA GÜÇSÜZLÜĞÜ NEDENİYLE ÖDEMEZLİK DEF’İ


(TBK M. 98).


I-Genel Olarak İfa Güçsüzlüğü Hâlinde


Ödemezlik Def’i Kavramı


II-İfa Güçsüzlüğü Nedeniyle Ödemezlik Def’inin Şartları


1-Karşılıklı Borç Yükleyen Bir Sözleşme Olmalıdır


2-Borçlu İfa Güçsüzlüğüne Düşmelidir


3-Karşı Tarafın Hakları Tehlikeye Düşmüş Olmalıdır


4-Hakkı Tehlikeye Düşen Taraf Borcunu Henüz


İfa Etmemiş Olmalıdır


III-İfa Güçsüzlüğü Nedeniyle Ödemezlik Def’inin


Hüküm ve Sonuçları


1-Güvence Gösterilinceye Kadar Borcun İfasından


Kaçınma Hakkı


2-Sözleşmeden Dönme Hakkı


IV-İİK m. 296/I Hükmünün İfa Güçsüzlüğü Def’i


(TBK m. 98) Bakımından Değerlendirilmesi


1-Genel Olarak


2-İfa Güçsüzlüğü Def’inin Sonuçları Bakımından Değerlendirme


a-İİK m. 296/I Hükmü Karşısında TBK m. 98’de


Belirtilen Hakların Kullanılamayacağı Görüşü


b-İİK m. 296/I Hükmünün TBK m. 98’de


Belirtilen Hakların Uygulamasını Engellemeyeceği Görüşü


c-İİK m. 296/I Hükmünün TBK m. 98’de


Belirtilen Hakların Uygulamasını


Kısmen Engellediği Görüşü


d-Görüşümüz


3-TBK m. 98 Hükmünün Konkordato Mühleti İçinde Uygulanması Şartları


4-Pay Sahibinin Konkordato Talep Etmesi Durumunda Sermaye Koyma Borcunun TBK m. 97,


TBK m. 98 ve Konkordato Kuralları Bakımından Değerlendirilmesi


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


 


KONKORDATO BORÇLUSUNUN


SÜREKLİ BORÇ DOĞURAN SÖZLEŞMELERİ


FESHETME İMKÂNI


 


§ 9-KONKORDATO BORÇLUSUNUN SÜREKLİ


BORÇ DOĞURAN SÖZLEŞMELERİ FESHETME


İMKÂNININ OLMASI (İİK M. 296/II)


A-GENEL OLARAK HÜKMÜN UYGULAMA ALANI VE GETİRİLİŞ AMACI


B-SÜREKLİ BORÇ İLİŞKİSİNİN İİK M. 296/II’YE GÖRE BORÇLU TARAFINDAN FESHİNİN İNCELENMESİ


I-Feshin Hukuki Niteliği


1-Bozucu Yenilik Doğuran Bir Hak Olması


2-Olağanüstü Fesih Niteliğinde Olması


3-Haklı Neden Teşkil Eden Olağanüstü


Fesih Niteliğinde Olması


4-Hükmün Emredici Nitelikte Olması


a-Hükmün Emredici Niteliği ve


Buna Aykırı Sözleşme Yapılamaması


b-Hükme Aykırı Sözleşme Yapılamaması


Kuralının Konkordato Mühletinden Önce


Yapılan Sözleşmeler Bakımından


Sonuç Doğurması


c-Hükme Aykırı Sözleşmelerin Yaptırımı


II-Feshin Şartları


1-Sürekli Borç Doğuran Sözleşmelerdeki Şartlardan


Bağımsız Olarak Kullanılabilmesi


2-Fesih İradesinin Borçlu Tarafından İleri Sürülmesi


3-Feshin Konkordato Mühleti İçinde İleri Sürülmesi


4-Komiserin Uygun Görüşü ve Mahkemenin Onayı


a-Genel Olarak


b-Komiserin Uygun Görüşünün ve


Mahkemenin Onayının Alınmasının Şekli


c-Komiserin Uygun Görüşü ve Mahkemenin


Onayının Fesih Beyanı Üzerindeki Etkisi


d-Borçlunun ve Sözleşmenin Karşı Tarafının


Mahkemenin Kararına Karşı Başvuru Yolları


5-Konkordatonun Amacına Ulaşmasını Engelleyen


Sürekli Borç Doğuran Bir Sözleşme Olması


a-Konkordatonun Amacına Ulaşmasına


Engel Olması


b-Sürekli Bir Borç İlişkisinin Olması


6-Şartları Sağlamayan Feshin Hukuki Sonucu ve


Başka Bir Hukuki İşleme Tahvilinin Mümkün


Olup Olmadığının Değerlendirilmesi


a-Şartları Sağlamayan Feshin Hukuki Sonucu


b-Geçersiz Olan Bu Feshin Olağan Feshe veya


Başka Bir Olağanüstü Feshe Tahvil Edilip


Edilmeyeceği Sorunu


III-Sürekli Borç Sözleşmesinin Feshinin Sonuçları


1-Sürekli Borç Sözleşmesinin Feshinin


Maddi Hukuk Bakımından Sonuçları


a-Sürekli Borç İlişkisinin Sona Ermesi Nedeniyle


Oluşan İade Yükümü


b-Sürekli Borç İlişkisinin Feshedilerek Sona Ermesi Nedeniyle Oluşan Tazminat Yükümü


aa-Sürekli Borç İlişkisinin İİK m. 296/II


Kapsamında Feshi Nedeniyle Oluşacak


Zararı Tazmin Hakkının Hukuki Temelinin


Borçlar Hukukuna Dayanması Gerektiği


Görüşü


bb-Sürekli Borç İlişkisinin İİK m. 296/II


Kapsamında Feshi Nedeniyle Oluşacak


Zararı Tazmin Hakkının Hukuki Temelinin


İcra ve İflâs Hukuku’na Dayanması Gerektiği Görüşü


cc-Görüşümüz


2-Feshin İcra ve İflas Hukuku Bakımından


Sonuçları ve Talep Edilmesi


IV-Hizmet Sözleşmelerinin İstisna Olması


1-Hizmet Sözleşmesi Kavramı ve Kapsamı


2-Hizmet Sözleşmelerinin İstisna Olmasının Sebebi


3-Hizmet Sözleşmelerinin İstisna Tutulmasının


Göstermiş Olduğu Özellikler


V-Feshin Yabancılık İlişkisi Olan Sürekli


Borç Doğuran Sözleşmeler Üzerindeki Etkisi


C-SÜREKLİ BORÇ İLİŞKİSİNİN KONKORDATO MÜHLETİ İÇERİSİNDE TARAFLARIN ANLAŞMASI İLE


SONA ERDİRİLMESİ


BEŞİNCİ BÖLÜM


 


KONKORDATO MÜHLETİNİN SÖZLEŞMELER ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN KİRA SÖZLEŞMELERİ VE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMELERİ KAPSAMINDA ÖZEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ


 


§ 10-İİK M. 296 HÜKMÜNÜN KİRA VE


FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİNİN


ÖZEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ


A-GENEL OLARAK


B-İİK M. 296 HÜKMÜNÜN KİRA SÖZLEŞMESİ


ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ


I.Kira Sözleşmelerine Konulamayacak


Kayıtlar Bağlamında Hükmün Değerlendirilmesi


(İİK m. 296/I/c.1)


II.Kira Sözleşmesinin Borçlunun


Konkordatoya Başvurduğu Gerekçesiyle


Sona Erdirilememesi Bağlamında Konunun Değerlendirilmesi (İİK m. 296/I/c.2)


1-Genel Olarak


2-TBK m. 97 ve TBK m. 98 Bağlamında


Konunun Değerlendirilmesi


3-Adi Kira Sözleşmelerine Etkisi


a-Genel Olarak


b-Belirli Süreli Kira Sözleşmelerinde


Sürenin Geçmesi Hâlinin İİK m. 296/I/c.2


Çerçevesinde Değerlendirilmesi


c-Belirsiz Süreli Kira Sözleşmelerinde


Fesih Hakkının İİK m. 296/I/c.2 Çerçevesinde Değerlendirilmesi


d-Belirli Süreli Kira Sözleşmelerinde


Olağanüstü Fesih Hakkının İİK m. 296/I/c.2 Çerçevesinde Değerlendirilmesi


aa-Genel Olarak Olağanüstü Fesih


bb-Önemli Sebeplerle Fesih Hakkının


İİK m. 296/I/c.2 Çerçevesinde


Değerlendirilmesi


cc-Kiracının İflâsı Hükümlerinin


Kıyasen Uygulama Alanı Bulup Bulmayacağı Meselesi


dd-Kiracının Ölümü


e-Adi Kira Sözleşmelerinde Kiracının


Özenle Kullanma ve Komşulara Saygı Gösterme Borcuna Aykırı Davranma Hâlinin


İİK m. 296/I/c.2 Çerçevesinde Değerlendirilmesi


f-Kira Bedellerinin Ödenmemesine


Dayalı Olarak Sözleşmenin Feshinin Mümkün


Olup Olmadığının Değerlendirilmesi


4-Konut ve Çatılı Kira Sözleşmelerin Etkisi


a-Genel Olarak


b-Genel Hükümler Çerçevesinde Sona Erdirme


Hâlinde İİK m. 296/I/c.2 Hükmünün Etkisi


c-Fesih Bildirimi Yoluyla Kira Sözleşmesinin


Sona Ermesinde İİK m. 296/I/c.2 Hükmünün


Etkisi


d-Tahliye Davası Yoluyla Kira Sözleşmesinin


Sona Ermesinde İİK m. 296/I/c.2 Hükmünün


Etkisi


5-Ürün Kirası Sözleşmelerine Etkisi


III.Konkordatonun Amacına Ulaşmasını Engelleyen


Kira Sözleşmelerinin Feshedilmesi İmkânı Bakımında Konunun Değerlendirilmesi (İİK m. 296/II)


1-Genel Olarak


2-Adi Kira Sözleşmelerinin İİK m. 296/II Hükmü Çerçevesinde İncelenmesi


a-Feshin Adi Kira Sözleşmeleri İçin Öngörülen Şartlardan Bağımsız Olarak Yapılabilmesi


b-Feshin İİK m. 296/II Bulunan Şartları


Taşımaması Hâlinde Olağan Feshe Tahvil


Edilip Edilemeyeceği Sorunu


3-Konut ve Çatılı İşyeri Kirasına İlişkin Sözleşmelerin


İİK m. 296/II Hükmü Çerçevesinde Feshedilmesi


4-Ürün Kirası Sözleşmelerinin İİK m. 296/II Hükmü Çerçevesinde Feshedilmesi


5-Kira Sözleşmelerinin İİK m. 296/II Şartları


Çerçevesinde Olağanüstü Feshedilmesinin Sonuçları


a-Genel Olarak


b-Fesih ile Birlikte Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi


c-İade Yükümlülüğü


aa-Konkordato Borçlusunun Kiraya Veren


(Kiralayan) Konumunda Olması Durumunda Kiracının İade Yükümlülüğü


bb-Konkordato Borçlusunun Kiracı Konumunda Olması Durumunda İade Yükümlülüğü


d-Tazminat Yükümlülüğü


C-İİK M. 296 HÜKMÜNÜN FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMELERİ BAKIMINDAN


DEĞERLENDİRİLMESİ


I-Genel Olarak Finansal Kiralama Sözleşmesi ve


İİK m. 296 Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi


1-Genel Olarak Finansal Kiralama Sözleşmesinin


Tanımı, Taraflarının, Kapsamının ve


Hukuki Niteliğinin Belirlenmesi


2-Genel Olarak Finansal Kiralama Sözleşmesi ile


İİK m. 296 Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi


II-Finansal Kiralama Sözleşmesine Konulamayacak


Kayıtlar Bağlamında Konunun Değerlendirilmesi


(İİK m. 296/I/c.1)


III-Finansal Kiralama Sözleşmesinin Sona Erme


Nedenlerinin İİK m. 296/I/c.2 ve İİK m. 296/II


Bağlamında Değerlendirilmesi


1-Genel Olarak


2-TBK m. 97 ve TBK m. 98 Bağlamında


Konunun Değerlendirilmesi


3-Olağan (Kendiliğinden) Sona Erme Hâllerinin


İİK m. 296/I/c.2 ve İİK m. 296/II Bağlamında Değerlendirilmesi


a-Sözleşme Süresinin Dolmasının


İİK m. 296/I/c.2 ve İİK m. 296/II Bağlamında Değerlendirilmesi


b-Kiracının İflâsı


c-Kiralayanın İflâsı


d-Kiracının Ölümü ve Fiil Ehliyetini Kaybetmesi


4-Olağanüstü Sona Erme Nedenlerinin


İİK m. 296/I/c.2 ve İİK m. 296/II Bağlamında Değerlendirilmesi


 


 


 


 


a-Kiracının Kira Bedelini Ödemede


Temerrüde Düşmesi Durumunun


İİK m. 296/I/c.2 ve İİK m. 296/II Bağlamında Değerlendirilmesi


b-Kiralayanın Malı Teslim Borcunu


Yerine Getirmeyerek Temerrüde


Düşmesi Durumunun İİK m. 296/I/c.2 ve


İİK m. 296/II Bağlamında Değerlendirilmesi


c-Tarafların Sözleşmeyi İhlal Etmesi Durumunun


İİK m. 296/I/c.2 ve İİK m. 296/II Bağlamında Değerlendirilmesi


d-Kiracının Tasfiye Sürecine Girmesi veya


Finansal Kiralama Konusu Malın Tahsis Edildiği İşletmesini Tasfiye Etmesi Nedeniyle Feshin


İİK m. 296/I/c.2 ve İİK m. 296/II Bağlamında Değerlendirilmesi


IV-Finansal Kiralama Sözleşmesinin


İİK m. 296/II Anlamında Feshinin Sonuçları


1-Genel Olarak


2-Fesih ile Birlikte Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi


3-Malın İadesi Yükümlülüğü


4-Tazminat Yükümlülüğü


SONUÇ


KAYNAKÇA


 


 


 


 


KAVRAM İNDEKSİ