Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ocak (135)      Aralık (153)      Kasım (137)      Ekim (55)

İdari Yargıda Kanun Yolları

İdari Yargıda Kanun YollarıSayfa Sayısı
:  
201
Kitap Ölçüleri
:  
21x18 cm
Basım Yılı
:  
2006
ISBN NO
:  
975-9091-68-2

18,50 TL

GİRİŞ

Yargı düzenlerinin başında yer alacak yüksek mahkemeler Anayasanın yargı bölümünde Yüksek Mahkemeler başlığı altında düzenlenmiştir. İdari yargı düzeninin başında yer alan Danıştay ise, 155. maddede, "Danıştay, idari mahkemelerce verilen ve kanunun başka bir idari yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merciidir", şeklinde düzenlenmiştir. 2575 Sayılı Danıştay Kanununun 1. maddesinde Danıştay′ın Anayasa ile görevlendirilmiş Yüksek İdare Mahkemesi, danışma ve inceleme mercii olduğu ifade edildikten sonra, 23/a maddesindeki "İdare Mahkemeleri ile vergi mahkemelerinden verilen kararlar ve ilk derece mahkemesi olarak Danıştay′da görülen davalarla ilgili kararlara karşı temyiz istemlerini inceler ve karara bağlar" düzenlemesi ile Danıştay′ın esas itibariyle bir "temyiz yeri" olduğu belirtilmiştir.

2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun (İYUK) 45. ve devamı maddelerinde, itiraz, temyiz, yargılamanın yenilenmesi ve kararın düzeltilmesi yolları düzenlenmiştir. Bunun yanında, İdari Yargılama Usulü Kanununun 31. maddesi bu kanunda hüküm bulunmayan hallerde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun (HUMK) uygulanacağını hükme bağlanmıştır. Kanunun 45 ve devamı maddelerinde kanun yollarını düzenlemekle birlikte, kanun yollarının bütün ayrıntılarını ortaya koyduğu söylenemez. Söz konusu bu ayrıntıların ortaya konmasında, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanundaki kanun yollarına ilişkin düzenlemeleri ve buna bağlı olarak özel hukuk içtihat ve öğretisine de başvurmak durumunda kalınacağı açıktır.

Burada hemen şunu belirtmeliyiz ki, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun kanun yollarına ilişkin düzenlemeleri, idare hukukunun bünyesine uyduğu ölçüde, idari yargıda uygulama kabiliyeti bulacaktır. Yoksa medeni yargılama usullerinin aynen idari yargılama usulünde uygulanması söz konusu olamaz. Örneğin idari yargıda re′sen araştırma ilkesi geçerli olup bunu sınırlayıcı usul kuralları idari yargıda kabul edilemez. Yine medeni yargıda kabul edilen davanın kabulü, davanın ihbarı, mukabil dava usullerinin idari yargıda uygulanması peV mümkün değildir1.


Ülkemizde 1999′dan itibaren hukuk sistemimizde, özellikle idare hukuku bakımından, önemli değişiklikler yapılmaktadır. Anayasa ve yasalarda yapılan yeni düzenlemelerle, idare hukukunda uzunca bir süredir sistemleştirilen bazı teori ve uygulamalara ters kurumlar kabul edilmektedir. Bazı kamu hizmetlerinin gördürülmesi sözleşmelerinin "özel hukuk sözleşmesi" olarak nitelendirile-bilmesi, yine idari sözleşmelerin en başmda geleni olan imtiyaz sözleşmelerinde, bir özel hukuk kurumu olduğu ifade edilen "tahkim"in kabul edilmesi bu önemli gelişmelerin başında yer almaktadır. Bu yüzden çalışmamızın bir bölümünü de tahkim konusuna ayırdık.

İÇİNDEKİLER


ÖNSÖZ III
İÇİNDEKİLER V
KISALTMALAR XIII
GİRİŞ 1

BİRİNCİ BÖLÜM
KANUN YOLU KAVRAMI TÜRLERİ VE TARİHİ SEYRİ


$ I KANUN YOLU KAVRAMI VE AMACI 5
A. KANUN YOLU KAVRAMI 5
B. KANUN YOLUNUN AMACI 6
C. KANUN YOLU ÇEŞİTLERİ 8
1. Olağan Kanun Yolu 9
2.Olağanüstü Kanun Yolu 9
$ II KESİN HÜKÜM 11
A. KESİN HÜKMÜN TANIMI 11
B. KESİN HÜKMÜN ÇEŞİTLERİ 11
1. Şekli Anlamda Kesin Hüküm 11
2 .Maddi Anlamda Kesin Hüküm 12
C. KESİN HÜKMÜN ETKİSİ 13
1. Kesin Hükmün Nispi Kuvveti 13
2. Kesin Hükmün Mutlak Kuvveti .- 13
D. İDARİ YARGIDA KESİN HÜKÜM 13
1. İptal Davalarında Kesin Hüküm 13
a. Ret kararlarında Kesin Hüküm 14
b. İptal kararında Kesin Hüküm 23
2. Tam Yargı Davalarında Kesin Hüküm 25
$ III TÜRK İDARİ YARGISINDA KANUN YOLLARININ TARİHİ SEYRİ 27
A. TÜRKİYE′DE İDARİ YARGININ GELİŞİMİ 27
1. Mutlakıyet Dönemi 27
2. Cumhuriyet Dönemi 29
B. KANUN YOLU ÇEŞİTLERİ 30
1. İtiraz 30
2. Temyiz Davası 30
3. Yargılamanın Yenilenmesi (İade-i Muhakeme) 32
Kararın Düzeltilmesi (Tashih-i Karar) 32
5. Kararın Açıklanması (Tavzih) 32
6. Yanlışlıkların Düzeltilmesi 32
7.
İKİNCİ BÖLÜM
TÜRK İDARİ YARGI SİSTEMİNDE KANUN YOLLARI VE TAHKİM

$ IV TEMYİZ 35
A. TEMYİZ EDİLEBİLECEK KARARLAR 35
1. Yargısal kararlar Temyiz Edilebilir 35
2. Kararlan Temyiz Edilebilecek Yargı Yerleri 36
a. İlk Derece Mahkemeleri 36
b. Danıştay Daireleri 38
c. Bölge İdare Mahkemeleri 40
3. Temyiz Edilebilecek Kararlar 42
a. Ara Kararları 42
b. Nihai Kararlar 48
B. TEMYİZ USULÜ 53
1. Temyiz Süresi 53
2. Temyiz Talebinde Taraflar 56
a. Temyiz Yoluna Başvurmaya Hakkı Olanlar 56
b. Menfaat Şartı 58
c. Temyizde Karşı Taraf 60
d. Temyizden Feragat 60
3. Temyiz Başvurusu 61
a. Temyiz Dilekçesi 61
b. Temyiz Dilekçesinin Verileceği Yerler 62
c. Temyiz Dilekçesi Üzerinde Ön İnceleme 63
d. Dilekçenin Tebliği ve Katılma Yoluyla Temyiz 66
e. Temyiz Yerleri .-.»«, 67
C. TEMYİZ SEBEPLERİ 68
1. Görev ve Yetki Dışında Bir İşe Bakılmış Olması 70
2. Hukuka Aykırı Karar Verilmiş Olması 78
a. Uygulanacak Hukuk Kuralında Hataya Düşülmesi 79
b. Maddi Vakıanın Tespitinde Hata Yapılması 81
c. Olayın Nitelendirilmesinde Hata Yapılması 83
3. Usul Hükümlerine Uyulmaması 84

a. Dosyanın tekemmülünde Usulsüzlük 85
b. Duruşma kurallarında Usulsüzlük 87
c. Toplanma ve Karar Yeter Sayılarında Usulsüzlük 88
d. Kararlarda Bulunması Gereken Hususlarda Usulsüzlük 89
D. TEMYİZ İNCELEMESİ 91
1. Onama Kararı 93
2. Bozma Kararı 94
E. İLK DERECE MAHKEMESİNİN TUTUMU 94
1. Bozmaya Uyma Kararı 95
2. Israr Kararı 96
F. TEMYİZ AŞAMASINDA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI 97
G. KANUN YARARINA TEMYİZ 98
1. Kanun Yararına Temyize Konu Olabilecek Kararlar 98
2. Kanun Yararına Temyiz Talebinde Yetki 99
3. Kanun Yararına Temyizde Süre ve Başvuru Biçimi 100
4. Kanun Yararına Temyiz Sebepleri 100
5. Kanun Yararına Temyiz Başvurusunun Sonuçları 101
$ V İTİRAZ 102
A. HUKUKİ NİTELİĞİ VE USUL 103
1. Hukuki Niteliği 103
2. İtirazın Süresi ve Şekli 105
B. İTİRAZ İNCELEMESİ 106
1. İtirazda Görevli Merci 106
2. İtiraza Konu Kararlar 107
3. İtiraz İncelemesi 108
4. İtirazın Sonuçları 108
$ VI KARARIN DÜZELTİLMESİ 110
A. TANIMI VE ÖZELLİKLERİ 110
B. DÜZELTİLMESİ İSTENEBİLECEK KARARLAR 112
C. KARARIN DÜZELTİLMESİNDE USUL 116
1. Kararın Düzeltilmesinde Süre 116
2. Kararın Düzeltilmesinde Taraflar 117
3. Karar Düzeltme Dilekçesi 120
4. Karar Düzeltme Aşamasında Duruşma 122
5. Karar Düzeltme Aşamasında Yürütmenin Durdurulması 122
D. KARAR DÜZELTME SEBEPLERİ 122
1. İddia ve İtirazların Kararda Karşılanmamış Olması 123
2. Bir Kararda Çelişik Hükümlerin Bulunması 124
Kararın Usul ve kanuna Aykırı Bulunması 124
4. Belgelerde Hile ve Sahtekarlığın Ortaya Çıkması 125
E. KARAR DÜZELTME İNCELEMESİ 126
1. Düzeltme İstemini Karara Bağlayacak Yetkili Yargı Yeri 127
2. Dilekçe Üzerinde İlk İnceleme 127
3. Esastan İnceleme 128
$ VII YARGILAMANIN YENİLENMESİ
(OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLU) 130
A. TANIMI VE HUKUKİ MAHİYETİ 130
B. KARARLARI YARGILAMANIN YENİLENMESİNE TABİ
YARGI YERLERİ 131
C. YARGILAMANIN YENİLENMESİNE KONU OLAN VE OLMAYAN
YARGI KARARLARI 131
1. Yargılamanın Yenilenmesine Konu Olan Kararlar 131
2. Yargılamanın Yenilenmesine Konu Olmayan Kararlar 134
a. Danıştay′ın Temyiz Üzerine Verdiği Kararlar 134
b. Ara Kararları 135
c. Yürütmenin Durdurulması Kararları 135
d. İlk İnceleme Aşamasındaki Kararlar 135
e. Davanın Açılmamış Sayılması Kararları 137
f. Davayı Sonuçlandıran Taraf İşlemleri 138
g. Danıştay′ın Yargısal Olmayan Kararları 142
h. Görev ve Yetki Uyuşmazlığına İlişkin Kararlar 142
ı. Yargılamanın Yenilenmesi Üzerine Verilen Kararlar 142
D. YARGILAMANIN YENİLENMESİ USULÜ 144
1. Yargılamanın Yenilenmesinde Süre 144
2. Yargılamanın Yenilenmesinde Taraflar 145
a. Davanın Tarafları Bu Yetkiye Sahiptir 145
b. Menfaat Şartı 146
c. Yargılamanın Yenilenmesinde Karşı Taraf 146
3. Yargılamanın Yenilenmesine Başvuru 147
4. Yetkili Mahkeme .:rr.;. 147
E. YARGILAMANIN YENİLENMESİ SEBEPLERİ 148
1. Karardan Sonra Yeni Bir Belgenin Ortaya Çıkması 148
2. Hükme Esas Alman Belgenin Sahteliğinin Anlaşılması 150
3. Hükme Esas Alman İlamın Kesin Hükümle Kalkması 150
4. Bilirkişinin Gerçeğe Aykırı Rapor Vermesi 151
5. Hile Kullanılmış Olması 151
6. Yetkisiz Kimselerin Huzurunda Davanın Görülmesi 152

7. Davaya Bakması Yasak Olan Hakimin Hüküm Vermesi 153
8. Çelişik Hükümlerin Varlığı 153
F. İSTEMİN KARARA BAĞLANMASI 154
1. İlk İnceleme ve Esastan İnceleme 154
2. Kararın Sonuçları 156
$ VIII AÇIKLAMA VE YANLIŞLIKLARIN DÜZELTİLMESİ 157
A. AÇIKLAMA 157
1. Açıklamanın Tanımı 157
2. Hukuki Niteliği 158
3. Açıklama Konuları 159
4. Açıklanması İstenebilecek Kararlar 160
5. Açıklama Usulü 161
a. Açıklama İsteminde Süre 161
b. Açıklama Başvurusu 162
6. Açıklama İsteminin Karara Bağlanması 162
B. YANLIŞLIKLARIN DÜZELTİLMESİ 163
1. Tanımı ve Mahiyeti 163
2. Konusu 163
3. Düzeltmeye Konu Olabilecek Kararlar 164
4. Yanlışlıkların Düzeltilmesi Usulü 164
a. Süre 164
b. Başvuru 164
5. İstemin Karara Bağlanması 165
$ IX İDARE HUKUKUNDA TAHKİM 166
A. TAHKİMİN TANIMI VE MAHİYETİ 166
1. Tahkimin Tanımı 166
2. Tahkimin Mahiyeti 167
3. Hakem Kararının Milliyeti 169
4. Tahkim Sözleşmesinin Hukuki Mahiyeti 171
5. Hakem Kararının Hukuki mahiyeti 172
B. İDARE HUKUKUNDA TAHKİM 174
1. Hukuki Temelleri 174
2. Yasal Temelleri 179
3. Yasal Düzenlemelerin Değerlendirilmesi 180
C. İMTİYAZ SÖZLEŞMELERİNDE TAHKİM 183
1. İmtiyaz Sözleşmeleri ve Tahkim 183
2. İdari Tahkimin Genel İlkeleri 187
a. 4501 Sayılı Kanunda Belirlenen İlkeler 187
b. 4686 Sayılı Kanunda Belirlenen İlkeler 189

KAYNAKÇA 195